Žádost o informace MěU Konice, MV ČR a KÚOK

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 26670232, Přichystalova 180/ 14, 779 00 Olomouc


Krajský úřad Olomouckého kraje         MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE                Ministerstvo vnitra ČR
Jeremenkova 40a                                    Masarykovo nám. 28                    Náměstí hrdinů 1634/3
779 11 Olomouc                                                    798 52 Konice                             14021 Praha 4


Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informace vymáháme u povinného před případným podáním správní žaloby ve věci vědomě nereflektovaných porušení zákona úředníky stavebního úřadu v Konici a přestupkové komise MěU Konice a zastupitelů střediskové obce Ludmírov (starosta a zastupitel za obec Ospělov) u odvolacího Krajského úřadu Olomouckého kraje a Ministerstva vnitra ČR vůči osobám majitelů a nájemců nemovitosti výzkumnické farmy konopí 798 55 Ospělov 6 zastoupených od roku 2014 asociací právnických a fyzických osob zapojených do výzkumu „Konopí je lék“ Cannabis is The Cure, z.s.

I.
K žádosti o informace – kontext žádosti

  1. Ministerstvo vnitra dne 10.8.2017 pod č.j. MV 98 721-3/SSL- 2017 předalo ministerstvu spravedlnosti od 1.1.2010 státními zastupitelstvími všech stupňů opakovaně zakazované prošetření hrubého porušení zákona vůči členům výzkumu „Konopí je lék“ s následky těžkých ublížení na zdraví včetně ublížení na zdraví s následky smrti a enormních škod na veřejných a soukromých rozpočtech (podrobně viz http://policie-cr.blogspot.com/) exekucemi výzkumnické farmy konopí 798 55 Ospělov 6 a dne 27.12.2017 ministerstvo vnitra pod č.j. MV-144700-3/P-2017 předalo ministerstvu spravedlnosti stížnost na porušení zákona spojenou s náhradou škod poškozené asociace Cannabis is The Cure, z.s.(předseda Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6). V obou případech šlo o nezákonná rozhodnutí justičně exekutivního kartelu orgánů činných v trestním řízení okresu Prostějov, kdy k spáchaným zločinům justice a exekutivy s tragickými následky uvedenými ve čtvrtém odstavci § 149 tr. zákoníku je opakovaně 8 let marně žádán Obecní úřad Ludmírov (Ospělov je součástí střediskové obce Ludmírov) zpřístupnit ospělovskou obecní kapli k vigiliím a dalším setkáním členů výzkumu Konopí je lék a přispět tím k zastavení zločineckého jednání.

  1. Ministerstvo vnitra dne 28.12.2017 č.j. MV-138624-2/VS-2017 ve věci nejen výše uvedeným kartelem poškozeného vedoucího výzkumu Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 potvrdilo, že rozhodnutí Městského úřadu Konice ze dne 18.7.2017 č.j. PPR34/2017, kterým bylo zastaveno přestupkové řízení s ospělovským zastupitelem Ing. Josefem Popelkou, je nezákonné (nepřezkoumatelné), aniž se stejně jako Krajský úřad Olomouckého kraje MV ČR vyjádřilo, či vytklo MěU Konice (stavebnímu úřadu), že předmětný „přední“ plot u výzkumnické farmy v Ospělově, u něhož byly na pozemku výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6 uvedeným zastupitelem Popelkou odřezány na jaře v roce 2017 dva živé stromy čínské vrby u země, které nebyly jeho vlastnictvím (předmět řízení), je od roku 2008 nedostavěný, což je povinnému MěU Konice a KÚOK od roku 2014 poškozenými vlastníky a nájemci nemovitosti 798 55 Ospělov 6 opakovaně marně stěžováno a napadány průtahy stavebního řízení majitele „předního“ plotu Ing. Josefa Popelky, jednak samostatně a zejména v řízení o změně trasy „zadního plotu“ výzkumnické farmy vedeném u MěU Konice pod sp.zn STU 13/2014/HMR. Majiteli odřezaného „zadního plotu“ a odřezaných stromů u „předního plotu“ jsou vlastníci nemovitosti výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6 Mgr. Dušan Dvořák (předseda asociace) a Mgr. Radomíra Dvořáková, od roku 2017 pak pouze předseda asociace Mgr. Dušan Dvořák, nájemci pak je předseda nevládní organizace Art Language Factory,z.s. Josef Pospíšil, dále zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s.) a dále European Ecumenical Church of Nature, sousedé majitele „předního“ plotu a žadatele o územní rozhodnutí změny trasy „zadního“ plotu zastupitele obce Ospělov Ing. Josefa Popelky, viz úředně ověřená zmocnění výše uvedených poškozených osob vůči asociaci a nájemní smlouvy uvedené ve scanech na titulní straně http://ospelov.blogspot.com/

  1. Starostou střediskové obce Ludmírov je od 16.10.2010 dosud paní Jana Grézlová a zastupitelem za obec Ospělov v ZO Ludmírov je od 16.10.2010 dosud výše uvedený pan Ing. Josef Popelka. Nejpozději 10.12. 2010 řeší povinný opakovaně správní řízení a přestupkové podněty na uvedené zastupitele zneužívajících dle našeho názoru své funkce a porušujících vědomě občanské soužití A) porušováním náboženských práv a svobod občanů – nejen - obce Ospělov a majitelů a nájemců 798 55 Ospělov 6 - znepřístupněním obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově s oltářem 33 metrů od paty výzkumnické farmy zrekonstruované v roce 2010 za soukromé a veřejné prostředky (dotace kraje přes 1 mil. Kč), kdy zpřístupnění kaple občanům starostka obce – se souhlasem povinných a také podporou zastupitele obce Ospělov ing. Josefa Popelky - zcela v rozporu se zákonem vydáváním vědomě nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení podmiňuje souhlas s obřady v obecní kapli nejprve souhlasným vyjádřením osoby, která není vlastníkem ospělovské obecní kaple, nemá ke kapli žádný právní vztah a na její rekonstrukci žádným způsobem nepřispěla (viz např. odmítavé rozhodnutí ministerstva vnitra č. j. MV-132948-2/KM-2015 a přestupkové komise č.j. PRR 70/2015), B) porušování vlastnických práv majitelů a nájemců nemovitosti 798 55 a „zadního plotu“, kdy uvedený zastupitel, starostka obce společně s úředníky stavebního úřadu MěU Konice vydávají ve stavebním (správním řízení) o změně trasy „zadního“ plotu sp.zn STU 13/2014/HMR od roku 2014 vědomě nepravdivá rozhodnutí, která nejsou odvolacími a předmětnými orgány šetřena jako porušení přestupkového zákona zastupitelem obce a úředníky úřadu (viz např. č.j. KUOK 87906/2017, sp. zn. KÚOK/74060/2017/OSR/856 a č.j. PRR 59/2017)

  1. Dne 5.10.2017 byla povinným zaslána níže uvedená specifikace škody cca 20.000,- Kč vzešlá z odřezání „zadního“ plotu na podzim 2016 majiteli nemovitosti 798 55 Ospělov 6 Mgr. Dušanu Dvořákovi důvodně podezřelým zastupitelem Ing. Josefem Popelkou v průběhu stavebního řízení u MěU Konice vedené pod sp.zn STU 13/2014/HMR o změně trasy „zadního plotu“. Do dnešního dne na níže doložený přípis nereagoval ani Městský úřad Konice, ani odvolací KÚOK, přestože podavatel Mgr. Dušan Dvořák doložil omluvu z předmětného přestupkového řízení a dlouhodobý rehabilitační pobyt mimo bydliště a věc tak dle našeho názoru bylo možné rozhodnout.

  1. Dne 11.10.2017 Krajský úřad Olomouckého kraje pod č.j. KUOK 97806/2017 zrušil stavební řízení o změně trasy „zadního“ plotu u nemovitosti výzkumnické farmy konopí 798 55 Ospělov 6 vedené na návrh/žádost Ing. Josefa Popelky od roku 2014 u Městského úřadu Konice pod sp.zn STU 13/2014/HMR pro nezákonnost rozhodnutí MěÚ č.j. KON 2127/2017 ze dne 22. 2. 2017, kterým MěU Konice rozhodl o umístění stavby nového zadního plotu navrženého na pozemcích parc. č. st. 24, 46/2 a 48/1 v k.ú. Ospělov Ing. Josefem Popelkou pro vadu projektu předloženého ing. Josefem Popelkou poté, co na podzim 2016 odřezal plot, který nebyl jeho vlastnictvím a stavbě jím navrženého nového „zadního plotu“ a nové trasy vytýčení parcel bránil a byl ve vlastnictví majitele Mgr. Dvořáka (čili MěU Konice a KÚOK rozhodoval v době aktivního přestupkového řízení MěU Konice č.j. PRR 59/2017 stěžovaného pod č.j. KUOK 87906/2017), aniž odvolací krajský úřad v rozhodnutí č.j. KUOK 97806/2017 dne 11.10.2017 posoudil, či jakkoliv věcně hodnotil 1) v odvolacím řízení popsané porušení zákona Ing. Josefem Popelkou odřezáním „zadního“ plotu (trestný čin/přestupek) ve spoluúčasti - s přestupkovým zákonem marně napadanému vydávání nepravdivých rozhodnutí - 2) A. vedoucího úředníka stavebního odboru MěU Konice v usnesení čj. KON 13059/2016 ze dne 9. 12. 2016, kterým předmětné stavební řízení o změně trasy „zadního“plotu přerušil, což ale – vzhledem k dále uvedenému rozhodnutí nebylo fakticky možné – neboť dne 29.11.2016 - po oznámení odřezání starého „zadního“ plotu Ing. Josefem Popelkou, nebo na jeho popud – uvedl daný úředník stavebního odboru vědomě nepravdivě pod č.j. KON 12576/2016, že stavební řízení o změně trasy „zadního“ plotu dosud nenabylo právní moci a není aktivní (a nebylo tedy možné neaktivní řízení přerušit, resp. tak dal daný úředník minimálně 3 měsíční časový prostor Ing. Josefu Popelkovi k odřezání „zadního“ plotu a zakreslení nové trasy „zadního“ plotu). Předmětné stavební řízení bylo u MěU Konice aktivní nejpozději ode dne 12.9.2016, kdy MěU Konice obdržel odvolací rozhodnutí č. j. KUOK 86414/2016, které opětovně vytklo MěU Konice vady v předmětném stavebním řízení o změně trasy „zadního“ plotu (prvně vráceno KÚOK zpět k novému projednání dne 29.4.2014 č. j. KUOK 86958/2014), dále rozhodnutí č.j. KUOK 97806/2017 dne 11.10.2017 neposoudilo nepravdivé jednání 2) B. vedoucího úředníka stavebního odboru MěU Konice v územním rozhodnutí ze dne 21. 2. 2017 č.j. KON 2127/2017, ve kterém uvedl nepravdivě a v rozporu s důkazy ve spisu od 4.6.2014, viz podklady k rozhodnutí č. j. KON 7514/2014 a čestná prohlášení majitelů cca od roku 1975, že – odřezaný „zadní“ - plot údajně není ve vlastnictví Mgr. Dušana Dvořáka, a dále odvolací správní orgán vůbec neposoudil další nepravdivá napadaná rozhodnutí 2) C. vedoucího úředníka stavebního odboru MěU Konice a starostky obce Ludmírov jako účastníka řízení uvedené v napadaném územním rozhodnutí ze dne 21. 2. 2017 č.j. KON 2127/2017, když věc šetřící úředník MěU Konice byl osobně přítomen kompromisním návrhům k vyřešení sporné staré trasy „zadního“ plotu ze strany Mgr. Dušana Dvořáka a Mgr. Radomíry Dvořákové vůči Ing. Popelkovi v přítomnosti starostky obce při místním šetření změny trasy „zadního“ plotu dne 24. 3. 2015 a znal písemně podané kompromisní návrhy Mgr. Dvořáka, které byly dokonce Ing. Josefem Popelkou doloženy do spisu, přesto bylo v uzemní rozhodnutí bez jakéhokoliv komentáře uvedeno vědomě nepravdivé tvrzení starostky obce, že Mgr. Dvořák a Mgr. Dvořáková nejsou vůči Ing. Josefu Popelkovi vstřícní, resp. nepodali žádné kompromisní návrhy k vyřešení sporné hranice „zadního“ plotu na desítky let vydrženém majetku (cca 10 m2) Ing. Josefa Popelky dle digitálního zaměření objednaného (2012/2013?) OU Ludmírov speciálně na nemovitost 798 55 Mgr. Dušana Dvořáka, kdy byla starostka obce při zaměřování (2012/2013?) v přítomnosti Ing. Josefa Popelky prvně (čili dvakrát osobně) přítomna kompromisním návrhům Mgr. Dvořáka a Mgr. Dvořákové ve věci sporné hranice „zadního“ plotu s Ing. Josefem Popelkou, který byl se svou nemovitosti ten den zeměměřiči rovněž digitálně zaměřován do katastru. Tvrzení, že si Mgr. Dvořák a Mgr. Dvořáková představují vyřešení sporu tak, že bude rozhodnuto pouze dle jejich vůle je tak účelově nepravdivé, zavádějící a dehonestující čest obou majitelů nemovitosti 798 55 Ospělov 6. Současně MěU Konice a KÚOK (č.j: PRR 59/2017, č.j. KUOK 87906/2017) opětovně odmítl zahájit s úředníky MěU Konice a starostkou OU Ludmírov přestupkové řízení a neobvinil je za vydávání vědomě nepravdivých informací – rozhodnutí ve správním řízení.

II.
žádost o informace

Protože k rozlišení civilní/správní žaloby jsou uvedené informace rozhodné a škody způsobené členům asociace Cannabis is The Cure,z.s. - dle našeho názoru za přispění správních orgánů - Ing. Josefem Popelkou na pomezí roku 2016/2017 vyšší než 30.000 Kč, sdělte prosím k vašim rozhodnutím

1) Na základě jakého ustanovení jakého zákona ev. judikatury úředníci (např. právě MěU Konice) a starostové obce (např. právě OU Ludmírov) nepodléhají sankcím za deliktní jednání, konkrétně za vydávání vědomě nepravdivých informací - rozhodnutí ve správním řízení, jak je delikt popsán v novém i starém přestupkovém zákoně. Odmítavá rozhodnutí MěU Konice a KÚOK nezahájit s těmito osobami přestupkové řízení tuto klíčovou citaci a řádné odůvodnění „amnestie“ deliktního jednání pro úředníky a starosty vždy postrádala. Dovolte citaci dle §§ 2 a 3 zákona č. 251/2016 Sb. (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně: a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu, b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody, e) podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení, (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu, b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody, e) podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení

2) Jaké skutečnosti bránily a dosud brání MěU Konice a KÚOK, aby k níže doloženému přípisu Mgr. Dušana Dvořáka s určením škody výše uvedeného odřezaného „zadního“ plotu ze dne 5.10.2017 ve výši cca 10.000,- + 20.000,- Kč vydalo rozhodnutí a poškozený Mgr. Dvořák a nájemci výzkumnické farmy a Edukativní konopné kliniky 798 55 Ospělov 6 věděli, že věc byla předána k rozhodnutí státnímu zastupitelství, policii nebo byla MěU Konice předána odvolacímu orgánu KÚOK, popř. řešena MV ČR, ev. byla povinnými jakkoliv jinak řešena či vyřešena. Sdělte, jak bylo MěU Konice a KÚOK v této věci dále postupováno a jaká byla po 5.10.2017 v této věci vydána rozhodnutí. V případě, že MV ČR předmětné přestupkové řízení odřezání „zadního“ plotu dosud neřešilo, je toto podání současně stížností na nezákonný postup MěU Konice a KÚOK ve věci předmětného přestupkového řízení, a to i z hlediska jeho extrémních průtahů. K rozhodnutí č.j. KUOK 97806/2017 ze dne 11.10.2017, které bez jakéhokoliv řešení výše uvedených nepravdivých rozhodnutí správního orgánu stavební řízení pouze pro nezákonnost projektové dokumentace zastavilo, sdělme, že pokud odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody (§ 90 správního řádu), což se nejen v rozhodnutí ve věci „zadního plotu“ vůbec nestalo a správní orgány výše uvedené porušení zákona vůbec nereflektovaly. MV ČR je žádáno sdělit, zda jsou doložené informace postačující pro zahájení výše odkazovaného stížnostního řízení na průtahy a nezákonná rozhodnutí KÚOK a MěU Konice ve věci šetření přestupku odřezání „zadního plotu“

3) Protože v průběhu přestupkových řízení odřezání stromů Ing. Popelkou u „předního“ 8 let Ing. Popelkou nedostavěného plotu hranice nemovitosti 798 55 Ospělov 6 (skutek se stal neznámo kdy v únoru 2017, č.j. PPR34/2017) a odřezání „zadního plotu“ hranice nemovitosti 798 55 Ospělov 6 Ing. Josefem Popelkou, nebo na jeho popud (skutek se stal neznámo kdy v říjnu 2016, č.j. PRR 59/2017) došlo od 1.7.2017 ke změně přestupkového zákona, je k tomu povinný prvoinstanční a odvolací orgán žádán sdělit informaci, kdy (datum) končí zákonná lhůta projednání předmětných přestupkových řízení vedených u MěU Konice pod č.j. PPR34/2017 a č.j. PRR 59/2017 a odvolacích/stížnostních/ přestupkových podnětů na tato rozhodnutí u KÚOK.

4) MěU Konice: MěU Konice je žádán zaslat v pdf ze spisu sp.zn.STU 13/2014/ HMR původní projekt DÚR ke změně trasy „zadního“ plotu se zakreslením trasy starého a nového plotu u nemovitosti 798 Ospělov 6 (sousední parc. č. st. 24, 46/2 a 48/1 v k.ú. Ospělov) vypracovaný pro Ing. Josefa Popelku v roce 2013 Ing. Josefem Kovářem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, dle kterého se v předmětném stavebním řízení sp. zn.STU 13/2014/ HMR postupovalo až do dne vydání usnesení MěU Konice dne 9.12.2016, resp. dne 29.11.2016, kdy bylo údajně neaktivní stavební řízení přerušeno a MěU Konice žádal po ing. Josefu Popelkovi zaslat nový DÚR, který však byl pro neautorizovaný projekt příčinou zastavení stavebního řízení KÚOK dne 11.10.2017 č.j. KUOK 97806/2017 a který máme jako zástupci účastníků řízení (Mgr. Dvořák a Mgr. Dvořáková) k dispozici.

Děkujeme předem za vaše rozhodnutí. Dne 12.1.2018

Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s.
Příloha:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda a statutární zástupce Cannabis is The Cure,z.s. zastoupený tímto zmocněním z důvodů letité diskriminace ve věci víry, názoru a zdravotního postižení asociací Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 26670232, Přichystalova 180/ 14, 779 00 Olomouc, a dle výpisu z rejstříku je plně oprávněn zmocnění předat a přijmout, což tímto činí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice
č.j: PRR 59/2017, sp. zn.: OVV 75/2017 MAL/7
do spisu
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
č.j. KUOK 87906/2017, sp. zn. KÚOK/74060/2017/OSR/856

Věc: Omluva a stížnost na průtahy a vědomě nezákonné rozhodnutí u přestupkového řízení ve věci zcizeného plotu pro účely nejen stavebního řízení

I. Omluva z jednání
Dušan Dvořák je předvolán ke svědecké výpovědi přestupku - spáchaného a nahlášeného jako trestný čin (škoda nad 5 tisíc Kč) téměř před rokem - dne 11. 10. 2017 v 14:00 hodin na MěU Konice a má vypovídat jako poškozený. V daný den však Dušan Dvořák nastupuje do Rehabilitačního sanatoria Darkov u Karviné a nemůže se jednání účastnit, což správním orgánům doloží samostatně.


II. Průtahy a vědomě nezákonné rozhodnutí
Přestupek je projednáván téměř rok od oznámení trestného činu spáchaného důvodně podezřelým Ing. Josefem Popelkou ve spolupachatelství - přestupkem postižitelném jednání – vedoucího stavebního odboru MěU Konice Ing. Němce (vědomě nepravdivé sdělení dne 29.11.2016, že stavební řízení je neaktivní a nenabylo právní moci, když bylo více než 2 měsíce pravomocné a navrhovatel stavebního řízení Ing. Josef Popelka měl časový prostor „vyřešit právní situaci“ znehodnocením a odstraněním plotu, se kterým si MěU nevěděl rady (míněno rozhodnutí KÚOK vracející 6.9.2016 věc MěU Konice řádně projednat) a starostky obce Ludmírov Jany Grézlové (vědomě nepravdivě uvádějící do správního řízení, že ze strany manželů Dvořákových nebyly Ing. Popelkovi dávány velkorysé kompenzační nabídky, a to přesto, že hranice plotu byla v uvedené trase nejméně 40 let, tzn. vydržený pozemek a plot byl ve vlastnictví manželů Dvořákových, což dne 1.6.2014 doložili do spisu stavebního řízení manželé Podračtí, dřívější majitelé 798 55 Ospělov 6).

Přestupek je současně projednáván správním orgánem MěU v Konici, který je důvodně ve střetu zájmu a podjatý, což však nebránilo KUOK věc vracet zpět MěU v Konici k projednání s tvrzením, že na úředníky se starostku se přestupkový zákon nevztahuje, přestože vydávali ve správním řízení nepravdivá svědectví. Viz rozhodnutí KÚOK č.j.: KUOK 91269/2017, sp. zn.: KÚOK/59811/2017/OMPSČ-P/450 a dále číslo jednací: KUOK 80532/2017 a sp. zn.: KÚOK/79206/2017/OMPSČ-P/450 .

Při ústním jednání projednávání jiného přestupku Ing Popelky MěU v Konici č.j: PRR 34/2017, sp. zn. OVV 41/2017 MAL/12 (viz níže v příloze) správní úřad ústy Mgr. M. Malého před 3 měsíci Dušanu Dvořákovi přislíbil, že pokud je spáchaná škoda v tomto řízení nad 5 tisíc Kč, předá věc OSZ v Prostějově, což se evidentně nestalo a věc je projednávána jako přestupek s záměrem přestupkové řízení rok po spáchání činu ukončit a nechat vyšumět do ztracena.

III. Důvodnost pachatele
Plot byl odřezán od betonových patek a zcizen pouze a jen v trase stavebního řízení o změně trasy plotu na návrh Ing. Popelky řešeného s extrémními průtahy správního orgánu MěU v Konici a průtahy (4 měsíce od územního rozhodnutí dne 21.2.2017) předání spisu pro odvolací řízení na KUOK vedené pravděpodobně pod č.j. KUOK 87906/2017, sp. zn. KÚOK/74060/2017/OSR/856. Dle asi měsíc starého ústního vyjádření Ing. Popelky, který nepřistoupil na návrh Mgr. Dvořáka „zakopání všech sporů do země“, je podezřelým pachatelem (odřezání plotu a stromů) právě Dušan Dvořák, aby prý Ing. Popelku před všemi poškodil, a očernil což je zřejmě druh místního horáckého humoru zahájeného 12.1.2010 starostou Ludmírova tvrdícího policejnímu orgánu ve zprávě o pověsti, že si dne 17.4.2009 Dušan Dvořák rozřezal pneumatiky u auta zcela jistě sám, aby mohl místní horácký sbor čestných Rychlých šípů poškozovat a špinit….. Nejenže daný odřezaný a zcizený plot byl účinnou obranou Dušana Dvořáka v předmětném stavebním řízení, ale ten ani nedisponuje ŘP a automobilem, viz přílohy, aby navíc jako Samaritán na své náklady odvezl autem plot někam na skládku. Navíc umístění plotu za/mezi oběma domy je pro další Samaritány dosti nepřístupné.

IV. Výše škody
Kalkulace škody nemůže pominout více než dvě desítky hodin spojených s vymáháním práva a očekávaných hodin spojených s vymáháním práva, tzn. cca 25 hodin dosud + cca 25 hodin k finále postaveného plotu v původní hranici a ceně 200 Kč/ hod je jen 10 tisíc Kč na poškozených nehmotných právech. Hmotné škody byly kalkulovány dle ceny obvyklé a dle kalkulace 50 bm uvedené na https://www.levne-pletivo.cz/ Konkrétně: Plot z čtyřhranného poplastovaného pletiva (zelené)
předmět
kód produktu
ks/m
cena za kus (bez DPH)
celkem (vč. DPH)
Napínací drát
3 ks
106,61 Kč
349,41 Kč
Očko na přichycení napínáku
6 ks
18,18 Kč
119,17 Kč
Opasek na přichycení napínáku
15 ks
23,97 Kč
392,81 Kč
Pletivo poplastované PVC - 160 cm - bez ND
8
50 m
48,76 Kč
2663,52 Kč
Plotový sloupek zelený - průměr 48 mm, výška 220 cm
8 ks
164,46 Kč
1437,38 Kč
Plotový sloupek zelený - průměr 48 mm, výška 280 cm
12 ks
176,90 Kč
2319,16 Kč
Poplastovaný PVC napínák
18 ks
19,01 Kč
373,83 Kč
Příchytka z PVC na napínací drát
50 ks
6,61 Kč
361,07 Kč
Vázací drát, poplastovaný - 1,4/2,0 mm, délka 50 m
1 ks
106,61 Kč
116,47 Kč
Vzpěra poplastovaná - výška 220 cm, 38 mm průměr
2 ks
147,11 Kč
321,44 Kč
Vzpěra poplastovaná - výška 280 cm, 38 mm průměr
4 ks
236,36 Kč
1 032,89 Kč
Beton C20/25 (včetně dopravy)

1 ks
1 800,00 Kč
2 070,00 Kč
Doprava montážního týmu

1 ks
1 440,00 Kč
1 656,00 Kč
Montáž plotu (vyhloubení děr, betonáž sloupků,
natažení a vypnutí pletiva)

50 m
360,00 Kč
20 700,00 Kč

CELKEM33 913,00

Protože délka plotu je o cca 1/3 kratší, lze cenu odhadnout na cca 20 tisíc Kč.

V.
Poškozený očekává, že správní /odvolací správní orgán na základě všech uvedených skutečností předají věc k prošetření Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově k podání obžaloby.

Dne 5.10.2017 Dušan Dvořák, MMCA