Ústavní stížnost na usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017- 886 a usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 26.7.2017, č. j. 0 Nc 7044/2016-505

Ústavní soud České republiky
Joštova 8, 660 83 Brno 2


Ústavní stížnost
žádaná ve veřejném zájmu projednat v naléhavém režimu dle § 39 zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu z důvodu ochrany života a zdraví nejen stěžovatele a členů výzkumu Konopí je lék

spojená s návrhem na zrušení
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017- 886
usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 26.7.2017, č. j. 0 Nc 7044/2016-505


spojená s návrhem na společné projednání
s ústavní stížností stěžovatelů vedenou pod č.j. IV. ÚS 3899/17
a návrhem na vyloučení ústavních soudců a asitentů soudů sená
II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 , II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016 a III.ÚS 3354/16 a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru


Stěžovatelé:
1. Mgr. Dušan Dvořák a 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
2. Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedy asociace Mgr. Dušana Dvořáka, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
v zastoupení advokáta ex officio, o což je opětovně jako v případě stížnosti č.j. IV. ÚS 3899/17 paralelně s podáním požádán Ústavní soud ČR, OS v Prostějově, KS v Brně a Česká advokátní komora, neboť s advokáty ústavních stížností č.j. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 , II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016 a III.ÚS 3354/16 si ústavní soudci tak akorát "vytřeli zadek" a soudci lhali jak baron Prášil


Účastník:
1) Krajský soud v Brně
2) Okresní soud v Prostějově


I.
Označení porušení Listinou garantovaných základních práv a svobod
Uvedenými usneseními byl odmítnut návrh stěžovatelů nahradit škodu vzešlou ze zjevně nedůvodných a účelových návrhů na omezování právní způsobilosti Mgr. Dušana Dvořáka podávaných od roku 2012, dále byl – bez odůvodnění – odmítnut návrh spojit stávající řízení u KS v Brně a návrh vyloučit Okresní soud v Prostějově a Krajský soud v Brně pro extrémní podjatost bez vyrovnání se uvedených soudů s porušováním čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství v trestních řízeních Mgr. Dušana Dvořáka každoročně od roku 2010, proti čemuž podávají stěžovatelé tuto

Ústavní stížnost

v níž namítají porušení

- čl. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech a základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné

- č. 4 odst. 1 - 4 Listiny základních práv a svobod, podle nichž mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, dále pak, že meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem, dále pak, že zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky a při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod a musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena

- čl. 5 Listiny základních práv a svobod, podle nějž každý je způsobilý mít práva

- čl. 10 odst. 1 - 3 Listiny základních práv a svobod, podle nichž má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě

- čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle nějž jsou si všichni účastníci v řízení rovni

II.
Naléhavý režim a veřejný zájem stížnosti
1. Stěžovatel 1) je od roku 2010 každoročně obviněn za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv, realizovány domovní prohlídky a soudně exekuovány majetky výzkumu Konopí je lék přes povědomí, že judikatura určila netrestnost léčby konopím, zákonnou povinnost pomoci trpícím, viz § 150 tr.z. , vlastnictví konopí nevládními organizacemi pro nemocné a doporučení lékařů členům výzkumu konopí užívat včetně lékařského doporučení pro stěžovatele 1), důkazy viz http://soudniznalec.blogspot.com/
2. Protože se justice – jak bylo s důkazy doloženo explicitně v druhém dodatku ústavní stížnosti IV. ÚS 3899/17 dne 13.1.2017 – neumí vyrovnat s právní argumentací stěžovatele 1) a uchyluje se k vědomým podvodům a nepravdám, že konopí je prekurzor a podobné bludy (prvně č.j. II. US 664/12) a věc údajně nepatří k projednání Soudnímu dvoru, podává justice a trestní exekutiva na stěžovatele 1) od roku 2012 účelové návrhy na jeho omezení svéprávnosti a přes protesty rodiny, lékařů a znalců od roku 2013 mu zcela účelově ustanovuje ochrannou léčbu zrušenou až v roce 2017 s účelovou argumentací odporující závěrům posudku Znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016, že ochranná léčba splnila svůj smysl, když byla zjevně nedůvodná (Okresní soud v Olomouci č.j. 29 Nc 1631/2012, 5 Nt 120/2014, 5 Nt 111/2016 a OS v Prostějově č.j. 2 T104/2010), a to přes 4 návrhy soudem určené lékařky k jejímu zrušení, že takové opatření je nedůvodné, viz. důkazy a tvrzení lékařů a rodiny ve spisech ústavních stížností stěžovatele č.j. IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14 atd., které pouze odkázaly na výše uvedené bludy justice ve stížnosti č.j. II ÚS 664/12 a sdělily, že údajně nepříčetný stěžovatel 1) nemá právo se soudit a doložit zjevnou justiční korupci a kartel justice s exekutivou).
3. V roce 2014 požádal stěžovatel 1) Univerzitu Palackého v Olomouci, které je absolventem, o vydání odborného stanoviska k nepravdám justice, zda je/či není konopí prekurzor, zda je či není obsah účinných látek v konopí odlišný v květu, vrcholíku, nadzemní části rostliny a celé rostlině, zda je/či není zákon o návykových látkách technickým předpisem k výrobě konopí jako léku dle práva Společenství, zda jsou/či nejsou § 28 a 31 odst. 1 tr. zákoníku ve spojení s judikaturou jedinou možností jak realizovat výzkum a zajistit dostupnost konopí trpícím, když povolení k výrobě konopí jako léku nikdo nevydává a jinak jsou justicí lidem páchány škody a působeny tragedie celých rodin a byla doložena justiční korupce u ústavního soudu v této věci. Rektor univerzity vyjádření univerzity na doporučení Právnické fakulty ÚP dne 8.8.2014 odmítl vydat. Přestože následně Přírodovědecká fakulta ÚP zachraňovala čest univerzity a ve znaleckém posudku uvedla (stejně jako uvádí zákon o prekurzorech drog), že konopí není prekurzor a dále, že obsahy látek v konopí jsou odlišné dle části rostliny, ani tento znalecký posudek nevedl ke změně postoje nepravdivé argumentace ústavního soudu vůči kriminalizovaným členům výzkumu, viz I. ÚS 2431/15 , II. US 3196/15, III. US 396/16 až III.ÚS 3354/16.
4. Protože rektor Univerzity Palackého v Olomouci na návrh Právnické fakulty UP přes výše důkazy justiční korupce u ústavního soudu a především v naprostém rozporu s pravidly ceny navrhl v roce 2016 udělit prestižní cenu Františka Palackého předsedovi ústavního soudu, což se skutečně 8.6.2016 stalo, byť takové jednání je nejen pošpiněním prestižní ceny univerzity, ale také zneužitím veřejných prostředků obcí Hodslavice a Neratovice, kterými je univerzitní cena dotována (50.000,- Kč), stěžovatel 1) takové jednání univerzity veřejně kritizoval a zcela adekvátně uvedl, že na univerzitě zase řádí bolševici jako za komančů. Univerzita v zastoupení rektora na uvedená tvrzení stěžovatele podala žalobu na ochranu jména právnické osoby vedené od listopadu 2016 u Krajského soudu v Brně č.j. 18 Cm 236/2016 a návrh na omezení svéprávnosti stěžovatele 1) na 3 roky ve styku s veřejnou mocí vedené od listopadu 2016 u Okresního soudu v Prostějově č.j. 0 Nc 7044/2016. V uvedeném návrh na omezení práv stěžovatele 1) univerzita uvedla, že jedná v odkazu na - zcela podvodné a účelové - řízení o omezení svéprávnosti stěžovatele 1) u Okresního soudu v Olomouci č.j. 29 Nc 1631/2012, které bylo přes protesty přátel, rektora univerzity, lékařů a rodiny včetně znalce, jehož posudek justice zneužila, skutečně v roce 2013 vedeno a v naprostém rozporu s § 191 odst. 2 o.s.ř. justice odmítla odškodnit stěžovatele 1) za zjevně nedůvodný návrh na omezení svéprávnosti.
5. Přestože zahájení ryze účelového posuzovacího řízení stěžovatele 1) nebylo ani v roce 2012, ani v roce 2016 doprovázeno souhlasným stanoviskem posuzovaného, lékaře nebo rodiny posuzovaného, bylo přes protesty stěžovatele, opatrovníka, posudků znalců a odsuzujícího stanoviska znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016 – proti vůli posuzovaného - vždy zahájeno a ani odvolací Krajský krajský soud v Brně dne 25.4.2017 č.j.17 Co 98/2017 řízení nezastavil a soudci ve svých výrocích ze sebe dělali zcela nesvéprávné idioty, kteří nechápou, proč proti těmto teroristickým postupům justice stěžovatelé a opatrovník protestují. Naopak, justice přes stanovisko lékaře a opatrovníka, kterým byl místopředseda odborné společnosti Konopí je lék, z.s., který dne 15.12.2016 žádal, aby posuzovací řízení nebylo zahájeno dříve, než bude rozhodnuto Městským soudem v Brně o návrhu na omezení svéprávnosti předsedy ústavního soudu (č.j. 22Nc 904/2016), předsedy nejvyššího soudu (č.j. 24 Nc 909/2016) a nejvyššího státního zástupce (č.j. 23 Nc 906/2016 a Krajského soudu v Brně č.j.15 Co 295/2017), kteří nepodáním kárných/trestních podnětů roky chrání podvodně jednající soudce a státní zástupce, které policie odmítá stíhat, a existovala nepatrná možnost, že nejsou vedoucími organizovaného zločinu, ale mentálně nesvéprávné osoby. Tato tři posuzovacího řízení však nebyla nikdy zahájena a na rozdíl od stěžovatele 1) byla zastavena s odůvodněním, že stěžovatel 2) nedoložil lékařskou zprávu. Stejně tak a opět v rozporu s občanským zákoníkem a stanoviskem opatrovníka učinil zcela zkorumpovaný Okresní soud v Prostějově účastníkem řízení navrhovatele, který tak měl právo vstupu ke zdravotní dokumentaci stěžovatele 1), přestože opatrovník takové jednání žádal zamezit a doložil, že justice v roce 2012 zpřístupněním a zveřejněním znaleckého posudku na stěžovatele 1) dalším osobám značně poškodila.
6. Okresní soud v Prostějově teprve dne 26.7.2017, č. j. 0 Nc 7044/2016-505 posuzovací řízení zastavil, avšak nikoliv pro napadané hrubé porušení občanského zákoníku navrhovatelem a soudem, ale údajně proto, že to vyplývá ze spisu, což bylo od prosince 2016 napadáno společně s doloženými důkazy. Současně odvolací soud opět nepřiznal stěžovateli 1) žádnou náhradu škod. Soud přitom věděl, že media o kauze vědomě nepravdivě informovala, například že soud údajně dokonce uznal stěžovatele nesvéprávným, čímž ho od roku 2012 media stejně jako justice rovněž poškozovala, viz leden 2017 např. http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/prostejovsky-soud-uznal-konopneho-pestitele-dvoraka-nesvepravnym Viz skandalizující mediální výstupy z dřívější doby: rok 2012 https://olomouc.idnes.cz/pripad-pestitele-konopi-dusana-dvoraka-d9u-/olomouc-zpravy.aspx?c=A120731_101049_olomouc-zpravy_stk a https://olomouc.idnes.cz/konopnemu-leciteli-dvorakovi-nehrozi-trest-za-vydirani-dvou-poslankyn-1aa-/olomouc-zpravy.aspx?c=A120913_161707_olomouc-zpravy_stk a http://prostejovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/bude-konopny-mag-dvorak-shledan-nepricetnym-i-v-pripade-treti-sklizne-20120806.html a http://www.iprostejov.cz/cz/p/nesvepravny-konopny-lecitel-nesmysl/, rok 2013 https://prostejovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/obzaloba-stazena-dvorak-pry-nebyl-pri-pestovani-konopi-pricetny-20120730.html a http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/krimi-zpravy/3543-konopny-mag-se-vezeni-vyhnul, rok 2014 http://www.denik.cz/olomoucky-kraj/konopny-guru-dusan-dvorak-nemusi-do-ustavu-musi-se-ale-chodit-lecit-20140522-xuhp.html, rok 2015 http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/policiste-sklizeli-pestitel-dvorak-znovu-prisel-o-konopi_354500.html a http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030526-udalosti-v-regionech/titulky#t=20m04s, rok 2016 http://www.denik.cz/tema/pestitel-dvorak-prostejov.html http://www.lidovky.cz/prostejovsky-soud-bude-znovu-rozhodovat-o-dvorakove-konopi-p5a-/zpravy-domov.aspx?c=A150323_161626_ln_domov_ele rok 2017 http://www.hemphouse.cz/wp/2017/09/12/policejni-dozinky-v-ospelove-se-konaly-jiz-po-osme/ a https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-potvrdil-podminku-pestiteli-konopi_457965.html
7. Odvolací soud krajský soud ve stejném složení soudců jako dne 25.4.2017 č.j.17 Co 98/2017 dne 30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017 nejenže nepřisoudil stěžovatelům žádnou náhradu škod, neboť jednáním soudu byly poškozeny také právnické osoby zapojené do výzkumu, ale ještě se podivoval, proč stěžovatel 1) odvolává a žádá náhradu škody, když bylo posuzovací řízení zastaveno a nemohla tak údajně žádná škoda vzniknout. Soud se dále vůbec nevyrovnal s návrhem na sloučení řízení s žalobou univerzity na stěžovatele 1), že není opětovně sídlem hanáckých bolševiků, rozuměj arogantních primitivních papalášů, vedenou KS v Brně pod č.j. 18 Cm 236/2016 a dalším odvolacím žalobním řízením a obviněním stěžovatele 1) za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv č.j. 7 To 362/2017, kdy byl stěžovatel dne 7.12.2017 opětovně odsouzen a exekuovány majetky výzkumu, aniž se jako vždy soud jakkoliv vyrovnal s porušením čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství, které obligatorně stejně jako ústavní soudci odůvodnil tvrzením, že věc byla odmítnuta a řádně odůvodněna ústavním soudem, tzn. s bludným konopným prekurzorem ... Stejně tak se odvolací soud dne 7.12.2017 č.j. 7 To 362/2017 stejně jako dne 30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017 vůbec nevyrovnal s vyloučením soudu pro zjevnou podjatost a dlouhodobě nezákonné jednání vůči všem členům výzkumu Konopí je lék.
8. Je zjevné, že jediným cílem návrhů na omezení svéprávnosti od roku 2010 opakovaně obviněného (10x) a kriminalizovaného stěžovatele 1) bylo a je stěžovatele 1) zdiskreditovat, znevěrohodnit a poškodit. Problémem talárových manekýnů je, že se stěžovatel 1) neklaněl bolševikům před rokem 89, nebude tak činit ani sametovým bolševikům po roce 89, kteří s bohorovností sobě vlastní dělají, že neumí česky a větu nejen lékařů, že byli jednáním justice zabití a zmrzačení lidé, ignoruje vzít na vědomí a dokonce si ústavní soudci bez jakéhokoliv vzdělání v předmětné věci troufají se stěžovatelem 1) polemizovat, že přiměřená regulace neporušující lidská práva doloží 95% prospěch společnosti a bagatelní rizika, nebo že se právní řád nebude tvořit podle stěžovatele, když ten pouze vymáhá práva a dokládá zločiny justice apod bludy. Viz nominace stěžovatele 1) na účastníka třetího odboje proti bolševikovi před rokem 89 i po roce 89 doložená na http://nominace.blogspot.com/
9. Dalším důvodem naléhavosti je fakt, že stěžovatel čelí dalšímu pokusu justice o posuzovací řízení u OS pro Prahu 1 a možná rovněž OS Jeseník, viz níže za ústavní stížností v příloze doložené stížnosti a odvolání ze dne 15.1.2018.
10. S ohledem na výše uvedené stěžovatelé navrhují, aby ústavní soud stížnost sloučil k projednání s ústavní stížností č.j. IV.ÚS 3899/17 napadající nevyloučení se zcela zkorumpovaných prostějovských a brněnských soudců z dalšíobžaloby za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv a s ohledem na letitou cenzuru vřejnoprávních mediíí v předmětné věci a veřejný zájem A. projednal stínost v ústním (veřejném) projednání a přednostně, B. Vyloučil výše označené soudce a jejich asistenty podílejících se v letech 2012-2017 na výše uvedených podvodech a justiční korupci a zástupce ústavního soudu se v České televizi veřejně se omluvil za jednání zcela zkorumpovaných a zločiny podporujících soudců ústavního soudu v předchozích letech a současně vydal

Nález

ve, kterém ústavní soud z důvodů výše označeného porušení základních práv a svobod a opakovaného zneužívání předpisů jusice k účelům, ke kterým je zákonodárce neurčil, zruší usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017- 886 a usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 26.7.2017, č. j. 0 Nc 7044/2016-505 a předběžným opatřením zastavuje další posuzovací řízení stěžovatele vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod č.j. 6 T 21/ 2012.
Dne 15.1.2018

Mgr. Dušan Dvořák jako fyzická osoba a statutární zástupce Cannabis is The Cure,z.s.


Příloha:
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci
skrze
Okresní soudu Jeseník

Věc: Odvolání na usnesení Okresního soudu Jeseník ze dne 4.1.2018 č.j. 13 NC 9/2017

Odůvodnění:

1. Dne 9.8.2017 podali datovou schránkou Mgr. Dušana Dvořáka a asociace Cannabis is Cure,z.s. návrh na obnovu řízení s důkazy znaleckých posudků na Mgr. Dušana Dvořáka od znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016 a znalce MUDr. Jiřího Švarce Ph.D. ze dne 28.8.2016 a dalšími listinami. Návrh na obnovu řízení byl určen ke spisu a rozhodnutí vedenému u Okresního soudu Jeseník ode dne 26.1.2014 č.j. 10 L 6/2014, kterým bylo zamítnuto zastupování asociace Cannabis is The Cure,z.s. ustanovené v souladu s § 26, odst 3 o.s.ř. vůči zdravotně diskriminovanému Lukáši Danielovi, který byl bez souhlasu soudu a přes opakované protesty jeho a také klientů PN Bílá Voda a přes výhrůžky primáře a ředitele PN Bíla Voda (důkazní video doloženo stále na na titulní straně http://pn-bila-voda.blogspot.com/, zejména od 4.minuty) neprávem více než měsíc omezen na svobodě PN Bílá Voda s naprosto nepatřičným a dehonestujícím tvrzením soudkyně Okresního soudu Jeseník v odvolacím / stížnostním řízení, že statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s. pan Mgr. Dušan Dvořák je, citace „veřejně známý paranoik“, což se nezakládalo na pravdě a bylo jen účelovou taktikou, jak diskriminované osobě soudem ustanovit zcela lhostejného advokáta, který se o poškozeného Lukáše Daniela nezajímal. Jak bylo doloženo v roce 2014, propojenost, závislost a vzájemný vztah mezi OS Jeseník a PN Bílá Voda nebyly zárukou spravedlivého řízení, proto bylo žádáno vyloučení OS Jeseník pro podjatost. Jak stížnost asociace (č.j. 18 St 1/2014), tak odvolání (č.j. 70 Co 449/2014) však bylo v roce 2014 odmítnuto, o účelových a nepravdivých lékařských zprávách primáře PN Bíla Voda vůči statutárnímu zástupci Mgr. Dušanu Dvořákovi nebylo v odůvodnění daných rozhodnutí ani slovo. Dodejme, že odvolací Krajský soud v Ostravě, pobočka od roku 2014 zcela svévolně popírá zastupování diskriminovaných osob a bez jakýchkoliv důkazů vyvozuje, že zastupované osoby nejsou diskriminované osoby, nebo že se v daném řízení nejedná o případ zastupování z důvodů diskriminace, aniž by tato věc byla meritorně samostatně řešena, nebo snad že by zákonodárce dal soudcům vůbec souhlas takto svévolně konat, viz usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 1 Co 198/2014, 12 Co 150/2016 a a naposledy dne 5.1.2018 č.j. 69 Co 666/2017, kdy soud dokonce ad absurdum uvedl (bod 6), že daný konkrétní spor diskriminovaného s jiným účastníkem řízení má být skutkově popsán ve stanovách zmocněnce a nestačí uvést, že asociace je oprávněna zastupovat diskriminované osoby dle o.s.ř., s.ř.s., tr. ř. a mezinárodního práva, kdy takovouto zvůli a stupiditu justičních manekýnů snad nelze ani slušně komentovat...

2. Dne 30.11.2017 vydal Okresní soud v Jeseníku nikoliv vůči asociaci Cannabis is The Cure,z,s., ale vůči fyzické osobě Mgr. Dušanu Dvořákovi usnesení č.j. 13NC9/2017, ve kterém žádal, aby Mgr. Dvořák označil přesně, „čeho se svým podáním domáhá, doložil plnou moc, uvedl řízení, kterých se jeho podání týká, dále uvedl, jaké rozhodnutí má soud po provedeném řízení vydat v daném případě (čeho se domáhá) a označil důkazy k prokázání svých tvrzení.“

3. Dne 1.12.2017 podala asociace Cannabis is The Cure, z.s. a Mgr. Dvořák námitku na zmatečnost usnesení Okresního soudu Jeseník ze dne 30.11.2017 č.j. 13NC9/2017-60 a stížnost na průtahy návrhu obnovy řízení nedůvodného vyloučení zmocněnce v řízení vedeném pod č.j. 10 L 6/2014, a to a jak z datové schránky asociace Cannabis is The Cure,z.s., tak datové schránky fyzické osoby Mgr. Dušana Dvořáka, kdy bylo současně na scanu ve formátu png soudu doloženo zmocnění předsedy asociace Mgr. Dušana, což ale vůbec dokládáno být nemuselo, neboť jde o veřejně ověřitelné údaje v rejstříku, navíc byl soudu zaslán výpis rejstříku i stanovy. Dne 25.12.2017 bylo navíc soudu zasláno k předmětnému řízení další podání datovou schránkou asociace, které celé řízení k návrhu obnovy od 9.8.2017 rekapitulovalo a co nejsrozumitelnější formou soudu sdělilo, čeho se vůči rozhodnutí soudu v roce 2014 domáháme a proč navrhujeme obnovu řízení, a totiž, citace: že „vyloučení Cannabis is The Cure,z.s. ze zastupování v řízení sp. zn. 10 L 6/2014 nebylo učiněno v souladu se zákonem.“

4. Dne 28.12.2017 Okresní soud Jeseník pod č.j. 18. St 10/2017 rozhodl, že, citace: „podání bylo doručeno prostřednictvím datové schránky právnické osoby Cannabis is The Cure, z.s. podepsáno panem Mgr. Dušanem Dvořákem, bez připojení uznávaného elektronického podpisu. Toto vyjádření doručujeme prostřednictvím datové schránky, ze které bylo podání odesláno, neboť z podání není zcela zřejmé, zda stěžovatelem je právnická osoba Cannabis is The Cure, z.s nebo fyzická osoba pan Mgr. Dušan Dvořák.“.

5. Protože soud v rozhodnutí č.j. 18. St 10/2017 dne 28.12.2017 citoval podání asociace ze dne 25.12.2017, nelze jeho následná jednání vnímat jinak než jako zjevnou svévoli, neboť odmítavé usnesení ze dne 4.1.2018 č.j. 13 NC 9/2017 je opětovně určeno fyzické osobě Mgr. Dvořákovi a soud zde v naprostém rozporu s § 103 o.s.ř. uvedl, že, citujme: „ podání ze dne 9. 8. 2017 se podle § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu odmítá, neboť Mgr. Dušan Dvořák řádně neodstranil vady uvedeného podání ve lhůtě stanovené usnesením zdejšího soudu ze dne 30. 11. 2017 č.j. 13 Nc 9/2017-60, které bylo doručeno dne 1. 12. 2017, a podání ze dne 9. 8. 2017 má tak nadále nedostatky, pro něž nelze v řízení dále pokračovat.“

6. V příloze níže dokládáme další důkazy justičně exekutivní zvůle vůči Mgr. Dvořákovi.

Návrh

7. Navrhujeme, aby odvolací soud přikázal Okresnímu soudu Jeseník zahájit v souladu s důkazy ve spisu dle § 103 o.s.ř. obnovu řízení č.j. 10 L 6/2014 ve věci neoprávněného vyloučení zmocněnce z řízení. Zmocněncem řízení byla asociace Cannabis is The Cure, z.s. zastoupena předsedou Mgr. Dušanem Dvořákem.

8 Dále navrhujeme, aby odvolací soud přikázal Okresnímu soudu Jeseník vydat samostatné rozhodnutí, ve kterém se Okresní soud Jeseník omluví za dehonestující výroky soudkyně OS Jeseník vůči statutárnímu zástupci asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Dušanu Dvořákovi, kterými soud své odůvodnění vyloučení zmocněnce z řízení č.j. 10 L 6/2014 v roce 2014 „argumentačně“ podepřel. V rozhodnutí bude uvedeno: „Okresní soud Jeseník se omlouvá předsedovi asociace Cannabis is The Cure,z.s. Mgr. Dušanu Dvořákovi, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6 za nepravdivé a dehonestující výroky soudu na jeho osobu uvedené soudem v řízení č.j. 10 L 6/2014.“


Dne 15.1.2018

Mgr. Dušan Dvořák

Příloha:

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, sp.zn. 2 ZT 214/2011 Obvodní soud pro Prahu 1, sp.zn. 6 T 21/ 2012
-------------------------------------------------------------------------------
Znalecký institut pro psychiatrii a klinickou psychologii, s.r.o.
JUDr. Libor Šlauf, advokát


Věc: Stížnost na průtahy obnovy řízení u OSZ pro Prahu 1 sp.zn. 2 ZT 214/2011 a dle názoru navrhovatele rovněž tak nezákonné jednání Okresního soudu v Praze sp.zn. 6 T 21/ 2012


Odůvodnění

  1. Dne 12.1.2017 obdržel Mgr. Dušan Dvořák s doručenkou zaslané pozvání do Prahy na den 8.1.2017 od výše uvedeného Znaleckého institutu ze dne 20.12.2017 k posuzovacímu řízení dle Opatření ze dne 25.9.2017 Obvodního soudu pro Prahu 1 sp.zn. 6 T 21/ 2012, což nelze z objektivních důvodů časové lhůty naplnit.

  1. Výše uvedené pozvání ke znaleckému zkoumání Znaleckého ústavu v uvedeném přípisu obsahovalo pouze a jen otázky soudu, které mají být zodpovězeny. Dle Mgr. Dušana Dvořáka v rozporu se zákonem nebyly zapracovány jak námitky posuzovaného ze dne 28.9.2017a 11.11.2017, tak námitky advokáta ze dne 4.10.2017, který žádal, aby se posuzovací řízení omezilo toliko na výrok, zda jsou správné posuzovací závěry posudku MUDr. Jiřího Švarce ze dne 28.8.2016 a Znaleckého ústavu Bohnice ze dne 12.12.2016, že posuzovaný Mgr. Dušan Dvořák byl v letech 2008 – 2014 svéprávný a příčetný a návrhy na omezování svéprávnosti a ustanovování ochranné léčby z důvodu údajné nepříčetnosti byly nedůvodné! Dodejme, že tyto návrhy byly vždy konané na popud justičně mafiánského kartelu s trestní exekutivou, která se neumí vyrovnat s právní argumentací Mgr. Dušana Dvořáka.

  1. Tvrzení soudu advokátovi k nedůvodnosti jeho námitky dne 9.10.2017 je zcela nepatřičné, neboť soud neměl vůbec žádná práva věc řešit, protože soudu nebyla podána obžaloba, resp. byla OSZ pro Prahu 1 dne 30.7.2012 pod sp.zn. 2 ZT 214/2011 stažena, takže návrh Mgr. Dušana Dvořáka na obnovu ze dne 3.1.2017 podaný OSZ pro Prahu 1 měl být posuzován státním zastupitelstvím v přípravném řízení, ne soudem, s čímž se soud a státní zastupitelství přes řadu stížností dodnes vůbec nevyrovnali.

  1. Dále výše uvedené Opatření soudu pro Prahu 1 ze dne 25.9. 2017 sp.zn. 6 T 21/ 2012 obsahuje vědomě nepravdivý výrok soudu, že aktuálně probíhá posuzovací řízení o omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka, když tato další justičně mafiánská akce byla pro zjevnou nedůvodnost a účelovost návrhu Okresním soudem v Prostějově dne 26.7.2017 č.j. 0 NC 7044/2016-505 zastavena, což bylo soudu velmi dobře známo, neboť stejně jako v roce 2012 při výběru stejného znalce MUDr. Jiřího Bilíka pro posuzovací řízení Mgr. Dušana Dvořáka s Okresním soudem a státním zastupitelstvím v Prostějově také v roce 2017 jak OSZ, tak OS pro Prahu 1 čile kooperoval, viz scany rozhodnutí hanácké a krněnské justiční mafie manekýnů v talárech doložené na http://bolsevici.blogspot.com/

  1. Dále výše uvedené Opatření soudu pro Prahu 1 ze dne 25.9. 2017 sp.zn. 6 T 21/ 2012 další vědomě nepravdivý výrok soudu, že Mgr. Dušan Dvořák je v předmětném řízení pachatelem trestného činu, což nebylo nikdy soudem rozhodnuto a toliko soud může po podané žalobě rozsudkem určit, zda je či není daná osoba pachatelem trestného činu, čili soud jedná s presumpcí viny, což je nepřípustné .

  1. Mgr. Dušan Dvořák proto navrhuje, aby bylo z výše uvedených důvodů předmětné řízení pro podjatost a nezákonné jednání odňato jak státní zástupkyni JUDr. Zdeňce Gallkové, tak soudkyni JUDr. Daně Šindelářové.

  1. Mgr. Dušan Dvořák žalobě i justici opakovaně marně sděluje, že dané jednání v červnu 2011, ze kterého byl obviněn, učinil – byť nerad – naprosto a zcela vědomě v krajní nouzi, neboť dané podvodně jednající poslankyně se dne 10.1.2011 v parlamentu před svědky zavázaly zastavit porušování porušování čl. 2 a čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství justičně mafiánským kartelem, dostaly přesný postup a návod, jak tak učinit, což následně vědomě ignorovaly vykonat a následnou trestnou činnost řádně poučené a právně vzdělané ex místopředsedkyně vlády v roce 2012 spočívající ve vědomém nepředložení novely zákona konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. Společenství do databáze TRIS s důsledky enormních škod na státním rozpočtu a lidských tragedií odmítá jak žaloba, tak soud jakkoliv řešit a jak předmětná soudkyně Šindelářová tak státní zástupkyně Gallková jednají v této věci jako zcela mentálně nesvéprávné osoby, popř. osoby zkorumpovné, jak je v ČR zvykem. Porušování čl. 2 a čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství je doloženo na http://evropsky-kartel.blogspot.com/

Návrh rozhodnutí
  1. Navrhuji předmětnou soudkyni a státní zástupkyni vyloučit z předmětných řízení a pro průtahy řízení a Obvodním státním zastupitelstvím v Praze, nebo Okresním soudem pro Prahu 1 ve zkráceném řízení vydat znaleckému institutu k zodpovězení tyto otázky:

  1. Byl Mgr. Dušan Dvořák v letech 2008 – 2018 příčetný a svéprávný? Jsou správné posuzovací závěry posudku znalce MUDr. Jiřího Švarce ze dne 28.8.2016 a Znaleckého ústavu Bohnice ze dne 12.12.2016, že posuzovaný Mgr. Dušan Dvořák byl v letech 2008 – 2014 svéprávný a příčetný a návrhy na omezování jeho svéprávnosti (2012,2016) a ustanovování mu ochranné léčby z důvodu údajné nepříčetnosti byly nedůvodné?

  1. Pokud byl Mgr. Dvořák v letech 2008 – 2018 při své (dle obžaloby a deseti obvinění od roku 2010 za realizaci výzkumu Konopí je lék, viz studie a dokumenty na http://www.konopijelek.cz ) trestné činnosti nepříčetný, anebo nebyl svéprávný, vysvětlete na konkrétních aktivitách a zcela jednoznačných důkazech chování, jak tyto skutečnosti mohl pominout výše uvedený znalec a znalecký ústav, rodina Mgr. Dvořáka a jeho ošetřující lékaři nebo soudem určená psychiatra, nebo kolegové a podporovatelé výzkumu Konopí je lék, kteří proti zjevně účelovému omezování práv Mgr. Dvořáka od roku 2012 dodnes protestovali, což bylo s desítky důkazních listin doloženo od 29.9.2017 do 14.1.2017 do datové schránky Znaleckému institutu datovou schránkou asociace Cannabis is The Cure, z.s. včetně sdělení soudem určené psychiatry MUDr. Dagmar Přikrylové ze dne 20.11.2017, že opakovaně (4x) od svého ustanovení žádala zrušení zcela nesmyslné ochranné léčby Mgr. Dušana Dvořáka a označovala návrhy na omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka za nedůvodné, viz http://soudniznalec.blogspot.com/

Dne 15.1.2018

Mgr. Dušan Dvořák

Příloha


Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Ústavní soud ČR
Druhý dodatek ústavní stížnosti sp.zn. IV. 3899/17
Další důkazy justičně mafiánského kartelu proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
1) Od roku 2010 dosud si justice lživě vymýšlí, že 1. Konopí je prekurzor, že 2. Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a že 3. Zákon o návykových látkách (a léčivech) není technickou normou k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34 a novelizace není třeba notifikovat u Komise, aby porušení práva ČR nesměl posoudit Soudní dvůr - viz níže příloha s důkazy k opakovnému trestnímu řízení u OS v Prostějově sp.zn. 11 T 130 /2016 s Mgr. Dvořákem za údajně nedovolenou výrobu konopných drog
2) Přestože jsou tyto důkazy doloženy orgánům činným v trestním řízení s důkazy spáchaných zločinů na členech výzkumu včetně zabití nevinných lidí, všechny stupně státních zastupitelství zakazují podněty prošetřit a označující je za nedůvodné, protože se na dané justiční korupci a podvodech státní zástupci rovněž podílejí a byli by odsouzeni stejně jako naprosto zkorumpovaná justiční mafie, která se k těmto zločinům odmítá v rozsudcích vyjádřit, stejně jako ke lži uvedené v bodu 1 – viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7.12.2017 sp.zn. 7 To 362/2017 k odvolání na rozsudek OS v Prostějově sp.zn. 11 T 130 /2016 a ještě dostane pokuty, viz příloha, že se brání zkorumpované justiční mafii.
3) Poté, co výše uvedené justičně mafiánské bludy uvedené v bodu 1) a nešetření spáchaných zločinů uvedených v bodu 2) – viz důkazy ve spisu ve spisu - potvrdil také ústavní soud dne 13.4.2012 sp. zn. II. US 664/12, se justice opakovaně pokouší omezit vedoucího výzkumu Mgr. na svéprávnosti, ustanovit mu ochrannou léčbu a zavřít jej v ústavu, což označil znalecký ústav Bohnce dne 12.12.2017 za nedůvodné Znaleký posudek je založen ve spisu sp. zn. III.ÚS 3354/16. Stejně tak justiční a exekutivní zločinci v talárech odmítají zahájit trestní řízení se znalci, kteří soudu dokládají nepravdivé znalecké zprávy a posudky, které jim s klidným svědomím proplací, viz příloha. Stejně tak justice od roku 2012 odmítá vyplatit náhrady škod za zjevně nedůvodné opakované návrhy na omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka – viz usnesení Krajského soudu v Brně 30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017
13.1.2017
Mgr. Dušan Dvořák


Příloha
Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Okresní soud a zastupitelství v Prostějově
11 T 130 /2016 – prekurzor - důkaz
Věc: Dodatek stížnosti na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 20.2.2017 – prekurzor – reakce na výzvu OSZ V Prostějově (Mgr. Ivo Černík) ze dne 6.4.2017 při hlavním líčení sp. zn.11 T 130 /2016, aby žalovaný Dušan Dvořák doložil důkaz, že česká justice a žalobci nepravdivě tvrdí, že konopí je prekurzor, když schopnost čtení a porozumění textu by měla být u VŠ vzdělaných lidí nejen v justici samozřejmostí, zvláště pak, když je nepravdivé tvrzení 7 let kvalifikovaně napadáno!
Úvodem: Členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se od roku 2010 marně domáhají u obecních, odvolacích a dovolacího soudu a 10 stížnostmi u ústavního soudu položení předběžných otázek Soudnímu dvoru ve věci porušení práva Společností při výrobě konopí jako léku (sp. zn. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a aktivní ústavní stížnost je opětovně k rozhodnutí OS v Prostějově, KS a NS v Brně a je vedena pod sp. zn. III.ÚS 3354/16), justice a exekutiva však v hrubém rozporu vůči úmluvám, judikatuře SDEU, ESLP, ČR vědomě nepravdivě trvdí, že
1. Konopí je prekurzor
2. Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách
3. Zákon o návykových látkách (a léčivech) není technickou normou k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34 a novelizace není třeba notifikovat u Komise
aby porušení práva ČR nesměl posoudit Soudní dvůr, protože o prekurzorech rozhodují členské země.
Důkaz nepravdy, že konopí justice uvedla jako prekurzor
a nejen pro sp. zn. 11 T 130 /2016 a sp. zn. III.ÚS 3354/16

Citace vědomě mylného usnesení senátu Ústavního soudu ČR sp.zn. II.ÚS 664/12 ze dne 13.4.2012 o ústavní stížnosti Dušana Dvořáka (první obžaloba Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové u OS v Prostějově 2 T 104/2010) na vědomě mylné usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 sp. zn.  8 Tdo 1231/2011 (opětovně a naposledy pak vědomě mylně vydáno prekurzorové usnesení u NS ČR dne 30.5.2016 sp.zn.6 To 323/2016 řešené aktivní ústavní stížnost sp. zn. III.ÚS 3354/16)

" ........Rozhodnutí jmenovaných soudů nevykazují prvky libovůle ….. řádně vypořádal s námitkami v dovolání stěžovatelem vznášenými také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“
Citace usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 sp. zn.  8 Tdo 1231/2011:
V případě námitek obviněného, jimiž se domáhal předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie, a to s předpokladem na rozpor naší právní úpravy s evropským právem, je nutné konstatovat, že s touto námitkou se příhodně vypořádal soud odvolací, který k výhradám týkajícím se zákona č. 167/1998 Sb. v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, uvedl, že „v případě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách se nejedná o takovou technickou normu, kterou je třeba nahlásit, neboť zákon o návykových látkách upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství zacházení s prekurzory a pomocnými látkami a stanoví pravomoc a působnost správních orgánů nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, které podle těchto přímo použitelných předpisů Evropských společenství vykonává členský stát.“
6.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady