dodatek odvolání/námitky proti usnesení Okresního soud v Prostějově č.j. 11 T 130/2016 – 1995 ze dne 4.1.2018 o uložení sankčního poplatku za soudní řízení v

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6


Okresní soud v Prostějově               Ústavní soud ČR                       Nejvyšší soud ČR
č.j. 11 T 130/2016 a 3 T 131/2017                   č.j. II. ÚS 198/18                            č.j. 11 Tdo 61/2018

Věc: Do spisů č.j. II. ÚS 198/18, č.j. 11 Tdo 61/2018, č.j. 3 T 131/2017 a současně dodatek odvolání/námitky proti usnesení Okresního soud v Prostějově č.j. 11 T 130/2016 – 1995 ze dne 4.1.2018 o uložení sankčního poplatku za soudní řízení ve výši 7.800,- Kč, kdy se soudci opětovně ani na Krajském soudu v Brně neuměli vyrovnat s mou právní argumentací a jako vždy mlčeli jako parta dementních idiotů k porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství, viz spisy a spáchané zločiny justiční mafie, naposledy doloženo pod č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 a uvedeno na http://policie-cr.blogspot.com/ a v příloze


Odůvodnění

  1. Proti usnesení soudu jsem ihned po jeho obdržení podal námitku, protože budu podávat dovolání. Přestože dnes sametovými bolševiky nejvíce zaneřáděný Nejvyšší soud ČR dosud v mých kauzách vždy podváděl a lhal jak baron Prášil, existuje možnost, sice - s ohledem na deset obvinění a dosavadní lži justiční mafie - nepatrná, že žádná prohraná soudní pře už nebude, protože ne všichni soudci NS jsou zkorumpovaná justiční prasata, stejně tak taková nepatrná možnost existuje na ÚS ČR!

  1. Konkrétně bude dovolání směřovat proti zamítavému usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 7 To 362/2011 ze dne 7.12.2017 a proti odsuzujícímu rozsudku Okresního soudu v Prostějově č.j. 11 T 130/2016 ze dne 25.5.2017.

  1. Odkazuji na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 22.12.2011 č.j. 2 T104/2010-595, že mám za advokáta ex officio a za soudní poplatky hradit až po dovolání, tehdy za první trestní řízení uhradit 10.000,- Kč za soudní poplatky a cca 35.000,- Kč za advokáta za údajně zjevně nedůvodné dovolaní k NS ČR, ve kterém jsem si dovolil prvně žádat předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru pro porušení mezinárodních závazků ČR, protože bludy Krajského soudu v Brně dne 9.3.2011 č.j. 3 To 25/2011 (ve spojení s bludy Okresního soudu v Prostějově dne 27.10.2010 č.j. 2 T 104/2010) jsem skousnout nemohl a papalášské manýry dementů nesnáším odjakživa. Abych mohl být odsouzen, soudci se s prokurátory z podezření vylhali faulem, že konopí je údajně prekurzor (o kterých rozhodují země Společenství) a že zákon o návykových látkách údajně není technický předpis k výrobě konopí jako léku.

  1. Brněnská justiční mafie pod vedením soudružky Šámalové a za dosavadní kárné podpory soudruha prof. Šámala však dne 27.10.2011 v první odmítnutém usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 8 Tdo 1231/2011 uvedla totožné bludy a fauly, jako soudci krajského soudu, citujme zločince v talárech, podle kterých je právním názorem tahle lež: „….V případě námitek obviněného, jimiž se domáhal předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie, a to s předpokladem na rozpor naší právní úpravy s evropským právem, je nutné konstatovat, že s touto námitkou se příhodně vypořádal soud odvolací, který k výhradám týkajícím se zákona č. 167/1998 Sb. v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, uvedl, že „v případě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách se nejedná o takovou technickou normu, kterou je třeba nahlásit, neboť zákon o návykových látkách upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství zacházení s prekurzory a pomocnými látkami a stanoví pravomoc a působnost správních orgánů nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, které podle těchto přímo použitelných předpisů Evropských společenství vykonává členský stát.“

  1. Justiční mafie na ústavním soudu pak dne 13.4.2012 č.j. II.ÚS 664/12 uvedla tentýž faul: " ........Rozhodnutí jmenovaných soudů nevykazují prvky libovůle ….. řádně vypořádal s námitkami v dovolání stěžovatelem vznášenými … také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“

  1. Následně se mne v dalších obviněních za nedovolený výzkum Konopí je lék soudruzi soudci snažili zbavit svéprávnosti a označovat za nepříčetného, abych nesměl dokázat, že výše uvedené fauly justice do právního státu nepatří a spáchané zločiny nelze pominout. Viz justiční žumpa Krajského soudu v Brně v letech 2012- 2017 č.j. 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 5 To 297/2017, 7 To 118 /2017, 7 To 362/2017, 17 Co 98/2017, 17 Co 195/2017 a 17 Co 253/2017. Analogicky pak tyhle justiční fauly konali soudruzi na ústavním soudu, manekýny v talárech na nejvyšším soudu neuvádím: č.j. IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 , III.ÚS 3354/16 a IV. ÚS 3899/17.

  1. Avšak v mé předposlední stížnosti zřejmě pod tlakem stovek přípisů občanů o veřejné (ústní) projednání soudci ztratili nervy a postili se do interpretace svých předchozích lží, což nemůže nikdy skončit dobře. Avšak soud k nevymahatelnosti předpisu dle práva Společenství od roku 2013, tedy po neoznámení další novely zákona o návykových látkách do databáze TRIS (číli 141/2009 Sb. - výroba, dále 50/2013 Sb. - pěstování nad 0,3% THC s licencí nekompetentních mamlasů na SUKLu), Ústavní soud ČR dne 5.10.2017 sp.zn. III. ÚS 3354/16 uvedl, že zákon o návykových látkách je de iure technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, faul, že konoí není prekurzor byl taktně zamlčen, protože si i student práv může přečíst, že v zákoně o prekurzorech drog žádné konopí není. Pokud novelizace zákona o návykových látkách zákonem konopí do lékáren nebyla oznámena do databáze Společenství vedené v systému TRIS, předpis je nevymahatelný.

  1. Citace ústavního soudu, strana 9, bod 34 usnesení sp.zn. III. ÚS 3354/16: Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropské unie (resp. dřívějšího Evropského soudního dvora), notifikační povinnost dle směrnice Evropského parlamentu se uplatňuje i v trestním řízení (srov. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 16. 6. 1998 ve věci Lemmens č. C-226/97, § 20) a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského parlamentu kvalifikovat lze.“

  1. Je tedy s ohledem na výše uvedené pochopitelné, že nyní budou mít soudci Nejvyššího soudu ČR výrazně těžší pozici vyrovnat se s fauly justičních manekýnů ze senátu Krajského soudu v Brně č.j. 7 To 362/2011 ze dne 7.12.2017 a Okresního soudu v Prostějově č.j. 11 T 130/2016 ze dne 25.5.2017

  1. S ohledem na výše uvedené žádám, aby bylo se soudními poplatky za uvedené řízení posečkáno do doby zjištění, zda náhodou není na Nejvyšším soudu ČR náhodou alespoň jeden slušný člověk, který tyhle prasárny nedělá. Pokud odvolání krajský soud nevyhoví, žádám splátky po 200 Kč/měsíčně, neb jsem díky řádění justiční mafie ve třetím stupni invalidního důchodu .

Dne 23.1.2018 Mgr. Dušan Dvořák