Druhý dodatek ústavní stížnosti sp.zn. IV. 3899/17

Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Ústavní soud ČR
Druhý dodatek ústavní stížnosti sp.zn. IV. 3899/17
Další důkazy justičně mafiánského kartelu proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
1) Od roku 2010 dosud si justice lživě vymýšlí, že 1. Konopí je prekurzor, že 2. Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a že 3. Zákon o návykových látkách (a léčivech) není technickou normou k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34 a novelizace není třeba notifikovat u Komise, aby porušení práva ČR nesměl posoudit Soudní dvůr - viz níže příloha s důkazy k opakovnému trestnímu řízení u OS v Prostějově sp.zn. 11 T 130 /2016 s Mgr. Dvořákem za údajně nedovolenou výrobu konopných drog
2) Přestože jsou tyto důkazy doloženy orgánům činným v trestním řízení s důkazy spáchaných zločinů na členech výzkumu včetně zabití nevinných lidí, všechny stupně státních zastupitelství zakazují podněty prošetřit a označující je za nedůvodné, protože se na dané justiční korupci a podvodech státní zástupci rovněž podílejí a byli by odsouzeni stejně jako naprosto zkorumpovaná justiční mafie, která se k těmto zločinům odmítá v rozsudcích vyjádřit, stejně jako ke lži uvedené v bodu 1 viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 7.12.2017 sp.zn. 7 To 362/2017 k odvolání na rozsudek OS v Prostějově sp.zn. 11 T 130 /2016 a ještě dostane pokuty, viz příloha, že se brání zkorumpované justiční mafii.
3) Poté, co výše uvedené justičně mafiánské bludy uvedené v bodu 1) a nešetření spáchaných zločinů uvedených v bodu 2) – viz důkazy ve spisu ve spisu - potvrdil také ústavní soud dne 13.4.2012 sp. zn. II. US 664/12, se justice opakovaně pokouší omezit vedoucího výzkumu Mgr. na svéprávnosti, ustanovit mu ochrannou léčbu a zavřít jej v ústavu, což označil znalecký ústav Bohnce dne 12.12.2017 za nedůvodné Znaleký posudek je založen ve spisu sp. zn. III.ÚS 3354/16. Stejně tak justiční a exekutivní zločinci v talárech odmítají zahájit trestní řízení se znalci, kteří soudu dokládají nepravdivé znalecké zprávy a posudky, které jim s klidným svědomím proplací, viz příloha. Stejně tak justice od roku 2012 odmítá vyplatit náhrady škod za zjevně nedůvodné opakované návrhy na omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka – viz usnesení Krajského soudu v Brně 30.11.2017 č.j. 17 Co 195/2017
13.1.2017
Mgr. Dušan Dvořák


Příloha
Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Okresní soud a zastupitelství v Prostějově
11 T 130 /2016 – prekurzor - důkaz
Věc: Dodatek stížnosti na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 20.2.2017 – prekurzor – reakce na výzvu OSZ V Prostějově (Mgr. Ivo Černík) ze dne 6.4.2017 při hlavním líčení sp. zn.11 T 130 /2016, aby žalovaný Dušan Dvořák doložil důkaz, že česká justice a žalobci nepravdivě tvrdí, že konopí je prekurzor, když schopnost čtení a porozumění textu by měla být u VŠ vzdělaných lidí nejen v justici samozřejmostí, zvláště pak, když je nepravdivé tvrzení 7 let kvalifikovaně napadáno!
Úvodem: Členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se od roku 2010 marně domáhají u obecních, odvolacích a dovolacího soudu a 10 stížnostmi u ústavního soudu položení předběžných otázek Soudnímu dvoru ve věci porušení práva Společností při výrobě konopí jako léku (sp. zn. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a aktivní ústavní stížnost je opětovně k rozhodnutí OS v Prostějově, KS a NS v Brně a je vedena pod sp. zn. III.ÚS 3354/16), justice a exekutiva však v hrubém rozporu vůči úmluvám, judikatuře SDEU, ESLP, ČR vědomě nepravdivě trvdí, že
1. Konopí je prekurzor
2. Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách
3. Zákon o návykových látkách (a léčivech) není technickou normou k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34 a novelizace není třeba notifikovat u Komise
aby porušení práva ČR nesměl posoudit Soudní dvůr, protože o prekurzorech rozhodují členské země.
Důkaz nepravdy, že konopí justice uvedla jako prekurzor
a nejen pro sp. zn. 11 T 130 /2016 a sp. zn. III.ÚS 3354/16

Citace vědomě mylného usnesení senátu Ústavního soudu ČR sp.zn. II.ÚS 664/12 ze dne 13.4.2012 o ústavní stížnosti Dušana Dvořáka (první obžaloba Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové u OS v Prostějově 2 T 104/2010) na vědomě mylné usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 sp. zn.  8 Tdo 1231/2011 (opětovně a naposledy pak vědomě mylně vydáno prekurzorové usnesení u NS ČR dne 30.5.2016 sp.zn.6 To 323/2016 řešené aktivní ústavní stížnost sp. zn. III.ÚS 3354/16)

" ........Rozhodnutí jmenovaných soudů nevykazují prvky libovůle ….. řádně vypořádal s námitkami v dovolání stěžovatelem vznášenými také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“
Citace usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 sp. zn.  8 Tdo 1231/2011:
V případě námitek obviněného, jimiž se domáhal předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie, a to s předpokladem na rozpor naší právní úpravy s evropským právem, je nutné konstatovat, že s touto námitkou se příhodně vypořádal soud odvolací, který k výhradám týkajícím se zákona č. 167/1998 Sb. v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, uvedl, že „v případě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách se nejedná o takovou technickou normu, kterou je třeba nahlásit, neboť zákon o návykových látkách upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství zacházení s prekurzory a pomocnými látkami a stanoví pravomoc a působnost správních orgánů nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, které podle těchto přímo použitelných předpisů Evropských společenství vykonává členský stát.“
6.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady