Okresnímu soud v Olomouci dne 27.listopadu 2017 k č.j. 23 C 300/2017

Okresní soud v Olomouci
Třída Svobody 16, 731 38 Olomouc
č.j. 23 C 300/2017


Věc: Reakce na výzvu soudu č.j. 23 C 300/2017 ze dne 23.11.2017


Žalovaný: Josef Pospíšil, narozen dne 25.3.1986, trvale Art Language Factory,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, přechodně Přichystalova 60/75, 779 00 Olomouc

Zastoupen dle §§ 441 o.z. a 26, odst. 3 o.s.ř. včetně komunikace skrze zmocněnce ID: 4ex7c9p
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc


 1. K odvolání žalovaného (viz příloha 1) ze dne 17.11.2017 na usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 23.10.2017 č.j. 23 C 300/2017 ve spojení s návrhem na určení lhůty projednání žaloby č.j. 59 A 19/2016 vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, Okresní soud v Olomouci ve výzvě dne 23.11.2017 uvedl, aby žalovaný a jeho zmocněnec doložili, citujme: „ ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto přípisu sdělte, zda proti žalobě vedené u zdejšího soudu pod spisovou značkou 23C 300/2017 namítáte důvody uvedené v ust. § 26 odst. 3 o.s.ř., na základě kterých může být zástupcem i právnická osoba. Pokud tyto důvody namítáte, ve stejné lhůtě konkretizujte, Pokud tyto důvody namítáte, ve stejné lhůtě konkretizujte, v čem přesně spočívají.
 1. K odvolání žalovaného byl dne 24.11.2017 byl Okresnímu soudu v Olomouci zaslán do spisu č.j. 23 C 300/2017 přípis zmocněné asociace Cannabis is Zhe Cure, z.s. ze dne 24.11.2017 návrhu na spolupráci při řešení právních sporů žalobce ze dne 17.11.2017 (viz příloha 3)

 1. Žalovaný (viz příloha 2) je stejně jako další členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dlouhodobě utiskován, poškozován a diskriminován a jsou exekuovány jeho majetky k terapii a je obviněn za protiprávní jednání v souvislosti s vlastní cannabis terapií. Ve věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod č.j. 23 C 300/2017 se žalovaný v zastoupení asociace Cannabis is The Cure,z.s. brání žalobně žalobou č.j. 59 A 19/2016 vedenou u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

 1. Ust. § 26 odst. 3 o.s.ř. uvádí: „Ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace se účastník může dát v řízení zastupovat též právnickou osobou vzniklou na základě zvláštního právního předpisu, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před takovou diskriminací.“, což justiční manekýni někdy respektují, jindy nerespektují vůbec nic, viz http://bolsevici.blogspot.cz

 1. Sdělujeme, že výzva je zmatečná, protože důvody uvedené v ust. § 26 odst. 3 o.s.ř. nenamítáme, ale soudu pouze a jen oznamujeme.

 1. Viz protinávrh žalovaného vůči žalobkyni v zastoupení totožného advokáta ze dne 24.3.2016 vedený u Okresního soudu v Olomouci č.j. 11 C 54/2015

 1. Není věcí soudu diskriminaci posuzovat, ale pouze ověřit na www.justice.cz ve stanovách zakotvenou ochranu před diskriminací asociací Cannabis is The Cure,z.s., viz bludy a účelová nepravdivá a nezákonná tvrzení Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc vůči žalobci a zmocněnci v usnesení dne 30.8.2016 č.j. 12Co 150/2016-69 uvedené na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.cz

 1. Žalovaný jako člen výzkumu – viz zmocnění žalovaného k návrhu na spolupráci ze dne 17.11.2017 doložené samostatnou přílohou dne 24.11.2017 – je stejně jako další členové výzkumu roky diskriminován na základe etnického původu (systematicky porušována práva původních obyvatel s endokanabinoidy, viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 23.2.2012 č.j. 3 Tz 1/2012 a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20.7.2017 č.j. 8A 127/2016), náboženství a víry o božím poselství přírody včetně rostliny cannabis (žaloba European Ecumenical Churh of Nature vedená u Městského soudu v Praze č.j. 11A 1/2017), diskriminován ve věci svého světového názoru a zdravotního postižení, že žalovaný žije a byl vychováván v představě, že úmluvy, ústava, judikatura a zákony platí pro každého a ani prokurátoři a justiční manekýni nestojí nad zákonem (stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva pro porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování společenství č.j. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015,35 796/2016, 37 746/16 a 69 984/16, viz http://constitutional-court.blogspot.cz), neboť žalobce a zmocněná asociace Cannabis is The Cure,z.s. a její členové jsou justicí a exekutivou dlouhodobě nejen diskriminováni, ale také zneuctíváni, mučeni a někteří také zabíjeni ve věci vymáháni práva k zajištění dostupnosti a legality a legitimity cannabisterapie a výzkumu cannabis.

 1. Shrnuto: žalovaný je diskriminován již tím, že je účastníkem nebo spolu účastníkem desítek soudních a správních řízení jako poškozený nebo spolu poškozený, neboť je rovněž statutární zástupce poškozené společnosti pro sociální ekologii Art Language Factory,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, která je spolu zřizovatelem státem opakovaně od roku 2010 poškozené Edukativní konopné kliniky.Dne 27.11.2017


Josef Pospíšil, McA a Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce

Příloha 3


Josef Pospíšil, narozen dne 25.3.1986, trvale Art Language Factory,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, přechodně Přichystalova 60/75, 779 00 Olomouc

v zastoupení dle přiloženého zmocnění včetně komunikace skrze ID: 4ex7c9p

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc


Adresováno

 • Okresní soud v Olomouci č.j. 23 C 300/2017
 • JUDr. Milan Makarius, Exekutorský úřad Praha – západ, č.j. 156 EX 14187/14 et. 100 EX 3893/09, ID: enmt4t3
 • Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, č.j. 024 EX 4432/08, ID: 8g2g8en
 • Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci, č.j. 68878/17/OL, ID: a2azprx
 • Okresní správa sociálního zabezpečení v Olomouci, č.j. LPS/2017/2730-PV_CSSZ , ID: qx7adg5


Věc: exekuce, dávky a mimořádné příspěvky


Vážená paní, vážený pane

Obracíme se na vás jako zmocněnci Josefa Pospíšila ve věci návrhu na spolupráci při zastavení nebo zmírnění exekučního zatížení a platebních rozkazů a získání dávek podpory pro pana Josefa Pospíšila, narozen dne 25.3.1986, trvale Art Language Factory,z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, přechodně Přichystalova 60/75, 779 00 Olomouc

V příloze zasíláme návrh a zmocnění včetně zmocnění ke komunikaci Josefa Pospíšila skrze ID: 4ex7c9p a jsme připraveni k jednání.

Přejeme vám stálé zdraví a veselou mysl

Dne 24.11.2017


Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce


S vědomím a souhlasem:
Josef Pospíšil

Příloha 2

č.j. KRPM -114011- 19/TČ – 2017 -140506 – LN


Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Dopravní inspektorát
Třída Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc


Věc: Stížnost ke kvalifikaci skutku, námitka druhu znaleckého zkoumání a otázek znalci v Opatření policie ze dne 26.9.2017 č.j. KRPM -114011- 19/TČ – 2017 -140506 – LN

I. Stížnost na mylnou právní kvalifikaci a vyjádření k netrestnosti skutku


 1. Skutek je veden jako trestný čin dle § 274 odst 1. tr. z., přestože dle dopravní vyhlášky a rozhodnutí trestního kolegia NS ČR je dolní limit pro zahájení přestupkového řízení hodnota kanabinoidu THC (spolehlivě změřitelná laboratořemi, důvodová zpráva vlády) 2 ng THC /ml krve a dolní limit pro trestný čin je hodnota od 10 ng THC/ml. krve. Kyselina THCa (naměřeno cca 32 ng) nemá psychoaktivní působení, významně však potvrzuje níže uvedené tvrzení.

 1. Stěžovatelce bylo naměřeno 4,5 ng THC/ml krve, po formálně právní stránce tedy jde o přestupek.

 1. Jak trestný čin, tak přestupek je však stěžovatelkou napadán netrestností vlastního skutku dle ustanovení krajní nouze a přípustného rizika (ochrana vlastního zdraví), které jsou obsaženy jak v trestním, tak v novém přestupkovém zákoně.

 1. Stěžovatelka je registrovanou členkou výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), konopí užívá pravidelně a dlouhodobě. V případě sporu ji z důvodu diskriminace bude zastupovat asociace Cannabis is The Cure,z.s.

 1. S ohledem na zcela odlišnou metabolizaci kanabinoidů je pochopitelné, že i v době, kdy stěžovatelka 12 hodin po požití konopí řídila automobil (a tedy ani nemohla byt pod vlivem THC, působení max. 2-4 hodiny), byl o 2, 5 ng THC překročen limit daný dopravní vyhláškou, neboť cca 40% THC se ukládá v tucích a postupně uvolňuje. Toto zjištění však neznamená automaticky ovlivnění psychických funkcí a schopnost být bezpečným řidičem.

 1. Stěžovatelka může odkázat na zahraniční studie, které tato tvrzení obsahují, popisují a vysvětlují dlouhodobě, poukáže však na studii „Časový profil hladin THC v krevním séru u rekreačních a chronických kuřáků marihuany po akutním užití drogy – implikace pro řízení motorových vozidel“ pod vedením Doc. Ing. Marie Balíkové, CSc. (Ústav soudního lékařství a toxikologie Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2) financovanou Ministerstvem vnitra ČR, realizovanou v době přijímání zákona konopí do lékáren a uvedenou v časopise Soudní lékařství 1/2014. Zde je doloženo exaktně, že u pravidelného uživatele bylo den po požití konopínaměřeno přes 16 ng THC v ml krve.

 1. Stěžovatelka především upozorňuje na právně nadřazenou normu dopravní vyhlášce stanovující limit THC v krvi, a to konkrétnězákona o léčivech a zákona konopí do lékáren. Jak uvádí příbalový leták konopného léku Sativex, lze řídit automobil, až si tělo na kanabinoidy zvykne, nikoliv na začátku terapie nebo při pocitech malátnosti a ospalosti, viz https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray

 1. Při policejní kontrole však byla stěžovatelka plně při smyslech, rozlišovací, rozpoznávací a ovládací schopnosti neměla jakkoliv snížené.


II. Námitka k typu znaleckého zkoumání a okruhu otázek znalci


 1. Nejprve stěžovatelka odkazuje na zákaz zneužívání předpisu k jiným účelům, než byl zákonodárcem přijat (viz čl. 4 odst. 4. LZPS) a judikaturu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá“

 1. Pokud se policejní orgán domnívá, že v Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 vláda zohlednila výše uvedená odborná stanoviska, má takové nazírání daleko k nestrannosti, presumpci neviny i zásadě in dubio pro reo. Viz rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, č. j. 7 As 83/2010 – 63: „V řízení o přestupku se proto nelze spokojit s tím, že skutečnost, že obviněný se dopustil přestupku se jeví být pravděpodobnou, či dokonce nejpravděpodobnější, verzí skutkového děje. Existuje-li pochybnost, tj. ne zcela nepravděpodobná možnost, že se skutkový děj odehrál jinak než tak, že naplňuje všechny znaky skutkové podstaty přestupku, nepřipadá shledání viny spácháním přestupku v úvahu (in dubio pro reo) “Důkazní břemeno k prokázání, že deliktního jednání se dopustil obviněný z přestupku, přirozeně nese správní orgán.“

 1. S ohledem na výše uvedené a výsostně individuální reakce na kanabinoidy nelze přijmout typ znaleckého zkoumání formou administrativního paušalizujícího vyjádření znalce.

 1. Dokazování lze provést jen a pouze formou znaleckého testu se stěžovatelkou.
 2. V testu při simulaci daného zjištěného obsahu kanabinoidů v krvi stěžovatelky na trenažéru, ev. jiných dopravních testech, nechť znalec určí, zda je či není snížena způsobilost stěžovatelky řídit motorové vozidlo.


Dne 6. 10. 2017

Příloha 1Josef Pospíšil, narozený dne 25.3.1986, trvale 798 55 Ospělov 6 zmocnil – viz příloha 1 níže – asociaci Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc k podání odvolání a návrhu na určení lhůty rozhodnutí skrze datovou schránku asociace


Okresní soud v Olomouci Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci Odvolání: č.j. 23 C 300/2017 Návrh na určení lhůty rozhodnutí: č.j. 59 A 19/2016


Věc: Odvolání na usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 23.10.2017 č.j. 23 C 300/2017 ve spojení s návrhem na určení lhůty projednání žaloby č.j. 59 A 19/2016 vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.
Odůvodnění
 • Podavatel převzal z poštovní schránky dne 16.11.2017 usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 23.10.2017 č.j. 23 C 300/2017, v němž je označen - dle žaloby podané Vojenskou nemocnici v Olomouci - žalovaným a v němž se Okresní soud v Olomouci z řízení vyloučil pro nepříslušnost z důvodu věcné příslušnosti projednání sporu Okresním soudem v Prostějově.
 • Podavatel navrhuje, aby odvolací Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci řízení vedené dosud u Okresního soudu v Olomouci pozastavil do doby vyřešení žaloby č.j. 59 A 19/2016 vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, neboť rozsudek krajského soudu v této věci určí oprávněnost / neoprávněnost nároku Vojenské nemocnice v Olomouci dle usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 23.10.2017 č.j. 23 C 300/2017.
 • V příloze usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 23.10.2017 č.j. 23 C 300/2017 je Vojenskou nemocnicí v Olomouci jako žalobcem navrhováno, aby soud vydal platební rozkaz vůči podavateli ve výši téměř 3.000,- Kč za vyšetření přítomnosti kanabinoidů v krvi Vojenskou nemocnicí v Olomouci v ceně 712 Kč.
 • Právě na základě tohoto vyšetření Vojenskou nemocnicí v Olomouci na objednávku Policie ČR se zjištěním 2 ng THC v ml. krvi podavatele, byl podavatel seznán Magistrátem města Olomouce a Krajským úřadem vinným z dopravního přestupku a byla mu uložena sankční pokuta. Vojenská nemocnice nemocnice vydání platebního rozkazu odůvodňuje tvrzením, že si žalobce vyšetření objednal, což není pravdou.
 • Podavatel ve výše uvedené věci neoprávněného sankčního postihu podal žalobu, která je již více než rok projednávána pod č.j. 59 A 19/2016 u u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, přestože byly doloženy důkazy naléhavosti projednání.
 • Podavatel soudu doložil, že zákon o léčivech, zákon konopí do lékáren a zákon o návykových látkách je nadřazen dopravní vyhlášce stanovující bez důkazních dat a v rozporu s doloženými odbornými studiemi limit 2 ng THC v ml krve jako limit pro obecně závazný sankční postih při řízení dopravního prostředku, byť znalost odlišné metabolizace kanabinoidů je známa více než 20 let
 • Podavatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud ČR Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci určil termín projednání a rozhodnutí žaloby č.j. 59 A 19/2016 do 15 dnů od obdržení přikazujícího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR.
V Olomouci dne 17.11.2017
Josef Pospíšil


Přílohy
Čestné prohlášení o zmocnění ze dne 11.9. 2017 a dne 17.11.2017 na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.cz a Návrh na určení lhůty rozhodnutí ze dne 26. 9.2017


Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Věc: Návrh na učení lhůty rozhodnutí žalob ve věci řidičské průkazy a kanabinody
Adresováno přímo: Nejvyšší správní soud České republiky (jako důkaz oprávněnosti žaloby za nevydání informací/stanoviska také k této skutečnosti ve věci konopí č.j. Tm 314/2017)
adresováno skrze
Krajský soud v Brně č.j. 22 A 70/2016, žalobce Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda asociace Cannabis is The Cure,z.s. zastupující poškozené členy výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 59 A 19/2016, žalobce Josef Pospíšil, nar. 25.3.1986, 798 55 Ospělov 6, předseda Art Language Factory,z.s., spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky
I.
Odůvodnění návrhu na určení lhůty rozhodnutí
Průtahy projednání a rozhodnutí těchto dvou žalob členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) vedené u Krajského soudu v Brně č.j. 22 A 70/2016 a Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 59 A 19/2016 řešil Nejvyšší správní soud ČR opakovaně. Soud nedal účastníkům za pravdu, že je tato situace opravdu velmi vážně poškozuje, konkrétně pak pod č.j. Aprk 2/2017, Aprk 6/2017, Aprk 12/2017, Aprk 14/2017 a Aprk 16/2017. Žalobci jsou přesvědčeni, že nelze řešit více než rok na první pohled zřejmou zvůli správního orgánu mající zásadní dopady na sociální život žalobců. Konkrétně pak v žalobě vedené u Krajského soudu v Brně č.j. 22 A 70/2016 došlo k žalobě zjevnou nepravdou a účelovou argumentací správního orgánu, že žalobce údajně podal pozdní odvolání, když ten udělal toliko písařskou chybu neznaje číslo jednací rozhodnutí, protože se správní orgán nedokázal vyrovnat s právní argumentací žalobce. V žalobě vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 59 A 19/2016 se soud neumí vyrovnat se situací, když oba žalobci doložili:
 1. Materiální znak netrestnosti skutku: Metabolizace kanabinoidů včetně kanabinoidu THC je zcela odlišná od alkoholu a bylo doloženo v obou žalobách na dvou zahraničních a jedné české vědecké studii financované ministerstvem vnitra, že u pravidelného uživatele konopí je den po požití až 16 ng THC/ml. krve, což neimplikuje stav, kdy by daná osoba způsobovala ohrožení dopravy a byla jeho ohrožením, dle názoru Nejvyššího soudu však jde od 10 ng THC/ ml krve o závažný trestný čin, dle důvodové zprávy k dopravní vyhlášce stanovující limit 2 ng THC/ml krve je doloženo, že individuální přístup by byl finančně zatěžující ….. a limit je stanoven jako nejnižší spolehlivě na měřitelná hodnota.
 2. Tři zákony proti vyhlášce: Zákon o léčivech, zákon o návykových látkách a zákon konopí do lékáren garantující možnost užívání konopí a jeho produktů obsahujícího kanabinoidy včetně kanabinoidů THC. Zákony jsou nadřazené právní normy dopravní vyhlášce, jak uvedl sám ministr dopravy a je uvedeno ve spisu k důkazům žalobců. Konopný spray Sativex obsahující kanabinoidy THC a CBD dovoluje řízení automobilu, až si na terapii tělo a mysl zvykne. Oba žalobci spadají do kategorie indikací pro cannabisterapii a není jejich povinností být bohatými (až 50 tisíc měsíčně za cannabisterapii) a hloupými (pouze 4 druhy vědeckým výzkumem neprošlých odrůd konopí ze stovek farmakologicky jinak složených), aby si chodili nakupovat předražené nefunkční zboží do lékárny.
II. návrh petitu
Důkaz naléhavosti rozhodnutí dokládají žalobci v příloze s úředně ověřenými podpisy v opětovném neseznání práv na změny v rejstříku u Art Language Factory,z.s. a dalších členů asociace Open Royal Academy. Dále pak dodnes nesplněný rozsudek Městského soudu v Praze v předmětné věci týkající se výzkumu a kanabinoidů, který Ministerstvo zdravotnictví ČR ignoruje splnit!
Oba žalobci shodně navrhují, aby Nejvyšší správní soud ČR oběma krajským soudům určil termín projednání a rozhodnutí obou žalob do 15 dnů od obdržení přikazujícího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, dále aby Nejvyšší správní soudu ČR zmoci úřední ustanovil žalobcům advokáta a položil předběžné otázky Soudnímu dvoru.
Dne 26.9.2017

Dušan Dvořák Josef Pospíšil