Nabídka pracovníkům ústavního soudu a dodatek kárného podnětu na soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16 ve spojení s dodatkem odvolání na rozhodnutí ústavního soudu ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17

Důkazy oprávněnosti kárného podnětu spojené s nabídkou připojení se pracovníky ÚS


Já/my, níže uvedení se připojujeme/ji ke kárným podnětům podaným ve dnech 15.10. - 28.10.2017 členy asociace Cannabis is The Cure,z.s. a nevládními organizacemi, které jsou spolu zřizovatelé Edukativní konopné kliniky a zveřejněných nejen pro interpelace poslanců a ústavní stížnost novou Sněmovnou na bohužel dosud stále cenzurující veřejnoprávní media a ministry spravedlnosti a řešení kárných podnětů na zcela oprávněně důvodně podezřelé soudce a státní zástupce s důkazy na http://ustavnisoud.blogspot.cz Aktuálně je kárný podnět podán na soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16 za již desáté vědomě nepravdivé rozhodnutí ústavního soudu od 13.4.2012 rozhodnuté po jednom roce průtahů a stovek žádostí občanů o veřejné (ústní) projednaní stížnosti až dne 5.10.2017 s usnesením zcela vědomě odporujícímu úmluvám, zákonům a elementární mentální způsobilosti soudců porozumět českému jazyku a smyslu slov a tvrdících vědomě od 1.1. 2010 a zavedení Parlamentem trestnosti skutku pěstování konopí nepravdivé bludy, že konopí je prý údajně chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor) a spor o právu na výzkum a dostupnost konopí k terapii nepatří Soudnímu dvoru k projednání nejen pro porušení čl. 34 Smlouvy o fungování Společenství (boj proti kartelům).
Kárný podnět na soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16 nechť je laskavě spojen s dodatkem odvolání k rozhodnutí ústavního soudu ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 nevydat informace k otázkám, které nebyly nikdy řádně a veřejně projednány a řešeny, ač jsou pro rozhodnutí o náhradě škod klíčové.


K Výročí republiky dne 28.10.2017 v souladu s čl. 23 Listiny základních práv a svobod


………………………………………………………………………..
pracovník/pracovnice/pracovníci ústavního soudu


Příloha č.j. SPR ÚS 49/17:
Další důkazy oprávněnosti kárného podnětu na soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16 zaslané ke dni 27.10.2018 s datem - dne 28.10.2017 - posledního dodatku zákonného důkazního dodatku odvolání na rozhodnutí č.j. SPR ÚS 49/17


Cannabis is The Cure, z.s.
IČ: 266 70 232, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Věc: Další důkazy oprávněnosti kárného podnětu na mentálně nesvéprávné, nebo zcela zkorumpované soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16 zaslané ke dni 27.10.2018 s datem - dne 28.10.2017 - posledního dodatku zákonného důkazního dodatku odvolání na rozhodnutí č.j. SPR ÚS 49/17


Právní FAKTA
Pěstování, zpracování (výroba) a distribuce konopí a jeho produktů s obsahem kanabinoidů do 0,3 % THC v konopí a jeho produktech před vstupem do EU dne 1.5.2004 a po zavedení trestnosti skutku pěstování konopí od 1.1.2010 trestním zákoníkem a nové definice konopí pro trestní právo v příloze 1.A.1 vyhl. č. 455/2009 Sb.


Trestní právo definuje právní zásady nejen pro konopí:
- trest toliko na základě zákona, presumpce neviny a v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného
- dále je nutné ve věci konopí vždy aplikovat závěry o obchodovatelnosti konopí a jeho produktů k léčebným a výzkumným účelům, k nimž dospěl dne 16.12.2010 Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans, zejména body 37 až 41, v němž Soudní dvůr potvrdil význam omamných látek jako je konopí za léčebnými účely a i jejich a priori obchodovatelnost podléhající přezkumu Soudním dvorem z hlediska práva Společenství . V rozsudku ve věci C-137/09 Josemans v uvedených bodech rovněž Soudní dvůr vyslovil oprávněnost pěstování a výroby konopí a jeho produktů, když explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům.
- dále je nutno ve věci konopí vždy aplikovat závěry o netrestnosti cannabisterapie, k nimž dospěl Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 3 Tdo 52/2008, v němž se uvádí, že pokud byla „rostlina konopí setého pěstována a dále zpracovávaná výlučně pro potřeby alternativní léčby, pak s ohledem i na ostatní okolnosti mající vliv na konkrétní společenskou nebezpečnost činu lze učinit závěr, že není naplněn materiální znak takového činu“. Judikát vychází z materiálního pojetí trestného činu, jak bylo zakotveno v předchozím trestním zákoně č. 140/1961 Sb. platném do 31.12.2009. Stávající trestní zákoník č. 40/2009 Sb. nahradil materiální pojetí trestného činu zásadou subsidiarity trestní represe zakotvenou v § 12 odst. 2 TZ, která má podobný obsah.

Zákon o návykových látkách a trestní zákon před vstupem do EU
Trestní právo pěstování konopí jako rostlinu či skutkový akt do 1.1.2010 vůbec nedefinovalo, občané byli při pěstování konopí s presumpcí viny až do 1.1.2010 kriminalizováni cynickými inkvizitory v talárech za nedovolenou výrobu drog v hrubém v rozporu nejen s úmluvou OSN o omamných látkách (v českém právním řádu od roku 1965!) jasně odděleně definující A. pěstování a B. výrobu konopných léčiv/drog, s to zcela odlišně skutkově, i formálně.
Právní situaci pro pěstitele konopí před/po vstupu do EU a do 1.1.2010 definují tyto technické předpisy k výrobě konopí a jeho produktů §§ 2, 5, 8, 15, 24 a § 29 ZoNL (zákon o návykových látkách)
Černé podtržené §§ výše jsou pozitivní § = jasně definující POVOLENÍ/NEPOVOLENÍ/OZNÁMENÍ jednání tučně kurzivou uvedené §§ 15 a 24 jsou § ZoNL zcela nedefinovatelné §, nedokazatelné §, bez existence normy měření obsahu THC až do vstupu do EU (resp. 20.5.2004) pro pěstitele konopí nad/do 100m2/osobu po novelizaci zákonem č. 362/2004!
Samostatnou, zde nerozebíranou právní otázkou je další neoznámená novelizace, a to § 8 ZoNL s definicí pravidel, za jakých lze získat povolení k výrobě (konopných) léčiv po judikátu sp. zn. 3 Tdo 52/2008 o netrestnosti cannabisterapie.
Avšak od 20.5.2004 dosud vždy bez existence právní normy měření obsahu THC v legálním konopí a způsobu určení stopy (vzorku) k měření konopí s obsahem do 0,3% THC v celé rostlině konopí včetně vrcholíků a bez existence právní normy měření obsahu THC v legálním konopí zavedeném § 289 v trestním zákoníku s definicí konopí jako celé rostliny konopí včetně kořene od 1.1.2010 do 5.1.2012, tzn. 100% hmoty rostliny konopí , novelizace 3/2012 Sb.
§ 2 definuje konopí jednotně od přijetí ZoNL před i po vstupu do EU jako: a) kvetoucí nebo b) plodonosný vrcholík a jako celou rostlinu konopí včetně vrcholíků, kdy třetí definice legálně pěstovaného konopí je dle vymezujícího § 24 ZoNL pro pěstitele konopí do 100 m2/ osobu maximální obsah THC v tomto druhu konopí a při pokusnickém zacházení dle § 5 ZoNL v platném znění bylo možné až do 1.4.2013 s takovýmto konopí zacházet (od 1.4.2013 začala platit novela zákona o návykových látkách a léčivech č 50/2013 Sb. neoznámená do databáze TRIS známá jako konopí do lékáren) . Konopí s obsahem do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny bylo nejvýhodnější odrůdou, která byla až do 5.1.2012 jištěna správně a trestně právní definicí konopí s nejvyšším legálně možným obsahem kanabinoidu THC v konopí.
Teprve po vstupu do EU je od 20.5.2004 novelou 362/2004 Sb. je v právním řádu známa definice a norma, jako poznat, že v určité části rostliny konopí je obsah účinných látek, a to dle Parlamentu bez jakéhokoliv povolení dle § 5 ZoNL včetně distribuce těchto konopných produktů k potravinářským (národohospodářským) nebo pokusnickým účelům od 1.1.2014 také zahradnickým účelům (zahrada a květiny jsou lék duše, Jana Dvořáková, první lék je potravina, Hippokrates).
Tedy teprve od 20.5.2005 známe veřejně standard (právní normu EU) pro zjištění VZORKU KONOPÍ (stopy, čili 60 vrcholíků musí být změřeno v určitém období), aby byl jasný mezinárodní standard zjištění nejen obsahu kanabinoidu THC, ale i obsahu terpenů, flavonoidů, nebo pouze a jen v konopí a tělech obratlovců obsažených kanabinoidů (přes sto kanabinoidů celkem, nejznámější a terapeutický vysoce pozitivní jsou kanabinoidy CBD a THC, vysoce perspektivní jsou např. kanabinoidy CBC, CBG a další).
EU norma od 20.5.2004 určila změřit sledovaný kanabinoid THC a jako standard k určení tzv. stopy-- vzorku, a tedy standard stopy a vzorku k měření všech účinných látek v konopí -stopě-vzorku-produktu (celá rostlina), a to tak, že měření musí být z nejméně 60 vrcholíků vzatých ze středu pole v době růstu v rozmezí 20 dní konkrétní fáze růstového cyklu.
Uznané (registrované, dnes cca 50 odrůd) konopí pěstované pěstovaní nad 100 m2 musí být ale od 20.5.2004 s maximálním obsahem do 0,2 % THC pouze a jen ve vrcholících v době růstu, takže odrůdy konopí s obsahem v samičím květu konopí do 0,2 % THC a 6% CBD projdou registrací EU normy a jsou legální a současně vysoce terapeuticky funkční! Konopí s obsahem do 0, 2 % THC ve vrcholíku a 10 % CBD také projdou registrací EU normy a jsou legální a terapeuticky funkční, ale legální odrůdy konopí s obsahem do 0,3 % THC a jakýkoliv množstvím CBD v samičím květu, nebo legální odrůdy konopí s obsahem do 0,3 % THC a jakýkoliv množstvím CBD v plodonosných vrcholících, nebo další legální odrůdy konopí s obsahem do 0,3 %THC v kvetoucích vrcholících, nebo další legální odrůdy konopí s obsahem do 0, 3% THC a jakýkoliv množstvím CBD v celé nadzemní části rostliny registrací EU normou neprojdou, ač jsou v ČR legální, stejně tak neprojdou registrací dle EU normy odrůdy konopí s obsahem do 0,3% THC v celé rostlině konopí včetně kořene (v ČR povoleno pěstovat trestním zákoníkem dle § 289 od 1.1.2010-5.1.2012, kdy byla vládou přijata novela přílohy 1. A.1. vyhlášky 455/2009 Sb. , a to novela č. 3/2012 Sb.!, Pozn. Např. v Itálii je legální konopí s obsahem do 0,6 %THC, ve Švýcarsku do 1% THC, omamné konopí jsou odrůdy konopí začínají od cca 3 - 5% THC v samičím květu, tzv. marihuana je pěstována ze samičích odrůd konopí bez semen, tzn. bez opylení, tzv. sinsemila, průměrný obsah v květu je dle Policie ČR cca 10 % THC, může být i více než 20 % v samičím květu v horních patrech rosliny). Stanovení limitu do 0,3% THC, nebo 1% THC nebo 2% THC nemá žádnou odbornou a věcnou oporu z hlediska veřejného zdraví a je od pasu vystřeleným bludem.
Od 20.5.2004 do 1.4.2013 a zavedení EU normy mělo být analogicky stanoveno a nebylo, že při pěstování konopí do 100 m2 je legální konopí to konopí, které je s obsahem do 0,3 % THC změřeným z nejméně 60 celých zhomogenizovaných nadzemních částí rostliny konopí včetně vrcholíků v době růstu, tedy odrůd konopí s obsahem
  • I. Cannabis flos: (do 10% CBD) a do 0, 3% THC v samičím květu konopí (samičí květ má nejvíce terapeuticky účinných kanabinoidních látek a tvoří cca 1/3-5 váhy kvetoucího nebo plodonosného vrcholíku – klasu)
  • II. Cannabis herba: konopí s obsahem (nad 10% CBD) do 0,3% THC ve vrcholících konopí (vrcholíky tvoří mnohdy více než 50 – 70 % váhy celé nadzemní části rostliny, přičemž v hlavním stonku, stoncích a větvičkách je obsah kanabinoidů výrazně nižší než v plodonosných vrcholících a v těch je nižší obsah kanabinoidních látek, než v kvetoucích vrcholících, protože konopné semeno kanabinoidy neobsahuje)
  • III. Cannabis sativa: konopí s obsahem v celé nadzemní části rostliny konopí do 0,3 % THC, které může mít až tři - čtyři procenta THC v samičím květu konopí! Takto zákonem definované konopí Cannabis sativa obsahuje nejvyšší možnou legální výtěžnost všech účinných látek v celé nadzemní části rostliny konopí (stonku, semen a vrcholíků) nejen dle moderních postupů legální extrakce účinných látek konopí (1994, Sativex), ale i starodávných jednoduchých receptur spojených s maceracemi v oleji nebo lihu a dalšími jednoduchými postupy jako je tzv. vytřepávání za sucha nebo zmražení ve vodě. Viz § 5 ZoNL od 20.5.2004 (znalost normy měření a odvoditelnost normy pro pěstování) do 1.4.2013 (veřejná znalost definice obsahu pro zacházení, která je explicitně stanovena na 0,3% THC z celé nadzemní části rostliny Cannabis sativa, nikoliv na 0,2 %THC ve vrcholíku jako Cannabis herba).
-
Důkazy legislativní
Pěstování konopí dle § 29 ZoNL před vstupem do EU

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák a konopí

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 metrů čtverečných jsou povinny předat místně příslušnému územnímu odboru Ministerstva zemědělství
a) do konce prosince rozlohu pozemků, na nichž byl pěstován mák setý nebo konopí, a množství sklizené makoviny,
b) do konce května odhad rozlohy pozemků, na nichž bude pěstován mák setý a konopí.


Pěstování konopí dle § 29 po vstupu do EU
Novela § 29 zákonem č. 362/2004 Sb. platná od 20.5.2004 a zavedení EU registrovaných odrůd konopí při pěstování konopí nad 100m2 s jasným definováním (policejní termín) stopy (vzorku) a doby měření obsahu THC v konopí v nejméně 60 vrcholících dle metodiky EU novelizované v roce 2009 ve veřejně přístupném Nařízení ES č. 1122/2009 a jeho příloze 1
§ 29 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10g) a 10h) zní:

"§ 29

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu 10a)
a) do konce května
1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)
2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,
b) v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,
c) do konce prosince příslušného kalendářního roku
1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)
2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí.
10g) Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
10h) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 10g) se označuje jako poznámka pod čarou č. 10i), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Výroba konopí a produktů konopí od 20.5.2004 do 1.4.2013 pro pěstitele do/nad 100m2 pěstební plochy bez povolení

§ 5 ZoNL

Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení

(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.


Výroba konopí a produktů konopí od 14.2013 do 1.1.2014 pro pěstitele do/nad 100m2 pěstební plochy

§ 5 ZoNL a další novelizace

Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení

(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.
NOVELA:  § 5 odst. 5 se za slovo „konopí“ vkládají slova „ , které může obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze“.

Dále se novela č. 50 2013 SB. dotkla těchto §§
2. V § 10 odst. 3 se za slovo „výrobě“ vkládají slova „nebo pěstování“.
3. V § 13 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo výhradně na elektronický recept, stanoví-li tak zákon o léčivech“.
4. V § 15 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , čímž není dotčeno získávání takových látek pro léčebné použití nebo vědecké účely za podmínek stanovených tímto zákonem a zákonem o léčivech6)“.
5. V § 20 odst. 2 písm. e) se za slovo „konopí“ vkládají slova „ , které může obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů,“.
6. V § 21 odst. 2 písm. d) se za slovo „konopí“ vkládají slova „ , které může obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů,“.
7. V § 24 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona“.
8. Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které včetně poznámek pod čarou č. 14 až 16 znějí:
§ 24a
(1) Pěstovat konopí pro léčebné použití může jen taková právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Držitel licence může pěstování konopí pro léčebné použití zahájit, jen pokud má uděleno povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky.
(2) K udělení licence uskutečňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv výběrové řízení prováděné podle jiného právního předpisu14). Výběrové řízení se koná jako dvoukolové. Pro první kolo se stanoví kvalifikační předpoklady, zadávací dokumentace a technické podmínky včetně pravidel správné pěstitelské praxe, při jejichž splnění uchazeč postupuje do kola druhého. Postupujícím může být jen taková osoba, která prokáže předpoklady zajistit vypěstování konopí standardizovaným postupem vedoucím k definovanému obsahu účinných složek konopí a stálou kvalitu vypěstovaného konopí. Ve druhém kole výběrového řízení je základním hodnotícím kritériem nabízená cena vypěstovaného konopí, jejíž váha při stanovení zadávacích podmínek pro posuzování nabídek musí činit ve vztahu k dílčím hodnotícím kritériím nejméně 75 %. V zadávacích podmínkách může být omezen maximální počet osob, kterým může být udělena licence. Státní ústav pro kontrolu léčiv licenci neudělí žádnému z uchazečů, pokud nabízená cena, navýšená o předpokládané náklady podle § 24b odst. 2 věty poslední, bude překračovat cenu konopí pro léčebné použití dostupného z jiných zemí; za účelem průzkumu trhu provede Státní ústav pro kontrolu léčiv před druhým kolem výběrového řízení poptávku v zemích, které mohou konopí pro léčebné použití vyvážet, jejíž parametry budou odpovídat výběrovému řízení co do množství konopí a obsahu účinných látek.
(3) Licence se po konání výběrového řízení uděluje na dobu nejvýše 5 let. V licenci Státní ústav pro kontrolu léčiv vymezí plochu, na které se konopí bude pěstovat. Má-li skončit doba platnosti udělení licence nebo nepostačuje-li vypěstované konopí pro léčebné použití, vyhlašuje se nové výběrové řízení, přičemž licenci lze udělit i opakovaně.
(4) Osoba, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, je povinna
a) zajistit pěstování a zpracování v krytých prostorách vhodných pro tento účel,
b) zabezpečit prostory, kde se pěstování, sklizeň a zpracování uskutečňují, před zneužitím,
c) zajistit, aby veškerá činnost v souvislosti s pěstováním, sklizní a zpracováním byla zaprotokolována,
d) kdykoliv umožnit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv bez předchozího ohlášení provést kontrolu všech prostor, které pro pěstování a zpracování využívá, a zpřístupnit mu protokoly o činnosti a další příslušnou dokumentaci; pro práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob se použije jiný právní předpis15) obdobně,
e) zajistit, aby veškerý rostlinný odpad byl uchováván způsobem stanoveným v § 10 a zneškodňován na vlastní náklad této osoby způsobem stanoveným v § 14; za rostlinný odpad se považuje rovněž konopí, které nevyhovuje zadávací dokumentaci a technickým podmínkám stanoveným podle odstavce 2,
f) dodržovat podmínky stanovené podle odstavce 2.
(5) V případě, že Státní ústav pro kontrolu léčiv zjistí porušení povinnosti uložené podle odstavce 4 osobě, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, licenci jí odejme.
§ 24b
(1) Konopí vypěstované a sklizené v souladu s podmínkami stanovenými podle § 24a odst. 2 je osoba, které byla udělena licence, povinna převést výhradně na Státní ústav pro kontrolu léčiv. K tomuto převodu doloží osvědčení o jakosti vydané kontrolní laboratoří, jejíž činnost je povolena podle zákona o léčivech6). Státní ústav pro kontrolu léčiv vykoupí sklizené konopí nejpozději 4 měsíce po jeho sklizni. O převodu se uzavírá písemná kupní smlouva, mezi jejíž náležitosti patří přesná specifikace sklizeného konopí k léčebnému použití, uvedení jeho množství, jakosti a určení kupní ceny, která nesmí překročit cenu nabídnutou ve druhém kole výběrového řízení a musí odpovídat tomu, v jakém rozsahu byly splněny technické podmínky výběrového řízení podle § 24a odst. 2. Konopí se předává protokolárně.
(2) Během přepravy sklizeného konopí musí být zajištěno, že dodávka nebude jakkoli zneužita a bude doručena výhradně provozovateli lékárny k přípravě léčivých přípravků. Mezi Státním ústavem pro kontrolu léčiv a provozovatelem lékárny se o převodu konopí uzavírá písemná kupní smlouva, pro jejíž náležitosti se použije ustanovení odstavce 1 obdobně, a konopí se předává rovněž protokolárně. Kupní cena při převodu konopí na provozovatele lékárny je cenou podléhající věcnému usměrňování ceny podle jiného právního předpisu16). Jejím základem je kupní cena, za kterou bylo konopí vykoupeno od osoby, které byla udělena licence. Kupní cena při převodu konopí na provozovatele lékárny je nezisková, zvýšená o náklady spojené s převzetím konopí od osoby, které byla udělena licence, se zajištěním přepravy konopí a jeho ochrany proti zneužití během této přepravy, o náklady spojené se skladováním a o náklady spojené s předáním konopí provozovateli lékárny.
14) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.
9. V § 26 odst. 1 písm. a) se za slovo „výrobě“ vkládá slovo „ , pěstování“.
10. V § 26 odst. 1 písm. b) se za slova „dubna odhad výroby“ vkládá slovo „ , pěstování“.
11. V § 34 odst. 1 se konci textu písmene d) doplňují slova „a zacházení s konopím pro léčebné použití“.
12. V § 36 odst. 1 písm. g) se za slovo „výrobě“ vkládají slova „nebo pěstování“.
13. V § 36 odst. 1 se na konci textu písmene t) doplňují slova „ , kromě pěstování konopí pro léčebné použití, ke kterému má udělenu licenci“.
14. V § 36 se doplňuje odstavec 8, který zní:
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, které byla udělena licence k pěstování konopí pro léčebné použití, poruší povinnost podle § 24a odst. 4 písm. a), b), c), d), e) nebo f) anebo podle § 24b odst. 1.“.
15. V § 37 se doplňuje odstavec 8, který zní:
(8) Za správní delikt podle § 36 odst. 8 se uloží pokuta do 1000000 Kč.“.
16. V § 38 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „výrobě“ vkládají slova „nebo pěstování“.
17. V § 43 se doplňuje odstavec 8, který zní:
(8) Státní ústav pro kontrolu léčiv
a) plní úkoly státní agentury pro konopí pro léčebné použití2a),
b) informuje průběžně Ministerstvo zdravotnictví a Policii České republiky o
1. přijatých opatřeních k zabezpečení pěstování a zpracování konopí pro léčebné použití,
2. udělených licencích pro pěstování konopí pro léčebné použití,
3. porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a rozhodnutích vydaných na jeho základě,
c) plní oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zdravotnictví podle § 43a odst. 4 písm. f).“.
18. V § 43a odst. 1 písm. c) bodu 2 se za slovo „výroby,“ vkládá slovo „pěstování,“.
19. V § 43a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
c) je kdykoliv oprávněna dálkově prostřednictvím určeného kontaktního pracoviště v případě zjištění konopí nebo přípravku s obsahem konopí u osoby vznést požadavek vůči registru pro léčivé přípravky s omezením vedenému podle zákona o léčivech6), zda je tato osoba vedena mezi osobami, kterým byl vydán individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití; takovému požadavku registr neprodleně vyhoví a bezúplatně požadovaný údaj sdělí. V případě, že je tato osoba vedena mezi osobami, kterým byl vydán individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné účely, sdělí dále datum vydání a celkové vydané množství individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití.“.
20. V § 43a se doplňuje odstavec 4, který zní:
(4) Státní ústav pro kontrolu léčiv
a) uděluje licenci k pěstování konopí pro léčebné použití; tato licence obsahuje uvedení plochy, čísla parcely, názvu katastrálního území, názvu použité registrované odrůdy a identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku podle evidence využití půdy,
b) kontroluje soulad pěstování konopí pro léčebné použití s podmínkami stanovenými podle § 24a odst. 2 a soulad zpracování a skladování konopí pro léčebné použití s pravidly správné výrobní praxe a kontroluje jeho zabezpečení proti krádeži a zneužití v rámci ochrany veřejného zdraví,
c) vykupuje veškerou úrodu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití, jehož jakost je doložena osvědčením podle § 24b odst. 1, a to nejpozději do 4 měsíců po jeho sklizni,
d) vyváží konopí pro léčebné použití za podmínek stanovených tímto zákonem,
e) zajišťuje bezpečné skladování, přepravu a distribuci konopí pro léčebné použití, a to i prostřednictvím jiných osob na základě smlouvy,
f) oznamuje Ministerstvu zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle jiného právního předpisu10a)
1. do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o množství vypěstovaného, zpracovaného, zneškodněného, přijatého, vydaného konopí pro léčebné použití, včetně vývozu, obchodu, stavu a pohybu jeho zásob,
2. do konce dubna odhad produkce konopí pro léčebné použití na následující kalendářní rok; uvedený odhad může být upraven10b) Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek2a),
3. do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce měsíční hlášení o vývozu konopí pro léčebné použití za uplynulý kalendářní měsíc.“.
21. V příloze č. 1 se za slova „Konopí extrakt a tinktura“ na nový řádek textu vkládají slova „Konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely“.Výroba konopí a produktů konopí od 1.1.2014 pro pěstitele do/nad 100m2 pěstební plochy, první novela výroby konopí jako potraviny/léku oznámena v souladu s právem Společenství do databáze TRIS!

§ 5 odstavec 5 ZoNL po novelizaci zákonem č. 273/2013 Sb. zní:
(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.“.


Závěrem

Pokud trestní exekutiva a justice tvrdí nesmyslné bludy a lži, že konopí vypěstované s láskou zahradníka na kvalitní a čisté půdě a prostředí s obsahem do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny konopí na ploše do 100 m2/osobu nesmí občan užívat, nebo že je to marihuana pro černý trh, protože v některém z cannabis flos (samičí květy konopí) nebo cannabis herba (samčí a samičí vrcholíky s větvičkami a semeny) bylo naměřeno 3% THC nebo 1% THC, jde buď o mentálně nesvéprávné idioty, nebo zkorumpovanou organizovanou zločineckou bandu prolhaných inkvizitorů v talárech, která teprve bude skládat účty veřejnosti. Třetí možnost neexistuje!

Dne 27.10.2010

7 let po prvním odsouzení Dušana Dvořáka dne 27.10.2010 Okresním soudem v Prostějově č.j. 2 T 104/2010 (č.j. II. US 664/12 a III. US 396/16) a 6 let po prvním prekurzorovém usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 (č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016)


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.