Vrchnímu soudu v Olomouci, kárný podnět a odvolání ze dne 25.10.2017

Ateliér ALF, z.s. a Konopí je lék, z.s., a Art Language Factory,,z.s. korespondenčně datová schránka Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p


Vrchní soud v Olomouci
prostřednictvím a přímo
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v OlomouciVěc: Dodatek kárných podnětů jako dodatek odvolání na usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 12.10.2017 č.j. L 8187/RD238/KSOS, Fj 75681/2017/KSOS.

Dne 23.10. 2017 obdržely nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. jako navrhovatelé změny předmětné usnesení. Nevládní organizace Art Language Factory,z.s. jako navrhovatel usnesení vůbec neobdržel, ač se jej týkalo prioritně a šlo o zápis změn Art Language Factory,z.s.

Rejstříkový soud v uvedeném usnesení opětovně vadně označil sídlo navrhovatelů (Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s.) v rozporu s výpisem z rejstříku, přičemž uvedené sídlo rejstříkový soud pod různými obskurními záminkami rovněž odmítá zapsat ve veřejném rejstříku u třetího spoluzřizovatele Edukativní konopné kliniky Art Language Factory, z.s., když navíc vědomě nepravdivě uvádí, že originály nájemní smlouvy mu nebyly doloženy a stejně tak nepravdivě uvádí, že majitele nemovitosti nedoložili úředně ověřený souhlas se sídlem dle nájemní smlouvy ze dne 14.5.2016, když tyto dokumenty byly soudu doloženy do 14.7.2016 úředně ověřené – stejně jako u všech uvedených právnických osob v tomto rozhodnutí .

Návrhy na zápisy změn v rejstříku u Art Language Factory, z.s. ze dne 9.12.2016, reakce na usnesení rejstříku ze dne 25.1.2017 doložená dne 13.2.2017 a návrh na zápis změn ze dne 9.8.2017 byly za Art Language Factory,z.s. mj. také podepsány s úředně ověřeným podpisem obecného zmocněnce Dušana Dvořáka, který je od roku 2017 výhradním majitelem předmětné nemovitosti, v níž mají zřizovatelé Edukativní konopné kliniky sídlo.

Rovněž není pravdou tvrzení v napadaném usnesení, že je Josef Pospíšil je členem Art Language Factory, z.s. od 14.5.2016 nebo že by snad Josef Pospíšil namítal změnu svého trvalého bydliště.
Řádnou změnu sídla odmítá olomoucký rejstříkový soud provést rovněž u Cannabis is The Cure,z.s. a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s.

Dne 25.10.2017

Statutární zástupci

František Slavík Miloslav Tetour Josef Pospíšil
Art Language Factory, z. s., IČ: 227 24 303, korespondenčně datová schránka Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9pVrchní soud v Olomouci
prostřednictvím a přímo
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v OlomouciVěc: Dodatek odvolání na usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 12.10.2017 č.j. L 8187/RD238/KSOS, Fj 75681/2017/KSOS, ve kterém se soud opětovně vůbec nevyrovnal s naplněným usnesením soudu ze dne 25.1.2017 č.j. L 8187/RD122/KSOS, Fj 52820/2016/KSOS a Fj 124017/2016/KSOS doloženým jak předsedkyní Art Language Factory, o.s., tak předsedou Art Language Factory, z.s. na podatelně rejstříkového soudu dne 13.2.2017 s úředně ověřenými podpisy ve spojení s kárným podnětem na vědomě nezákonné jednání soudu schvalovaného předsedou Krajského soudu v Ostravě a zde rovněž za nepravdivé usnesení olomouckého rejstříku ze dne 26.1.2017 č.j. L 4845/RD103/KSOS, Fj 8578/2017/KSOS vůči Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. odkazující na údajné nikdy nepodané odvolání proti usnesení ze dne 1.7.2017 č.j. L 4845/RD43/KSOS, Fj 52819/2016/KSOS, když to bylo pravomocně ukončeno dne 26.7.2017


V příloze pod důkazech justiční korupce na ústavním soudu jsou doložena podání Vrchnímu soudu v Olomouci – scan z datové schránky zmocněnce – s důkazy oprávněnosti kárného podnětu a odvolání.


Dne 24.10.2017

Josef Pospíšil, MCA, předseda


Důkazy justiční korupce na ústavním soudu


Art Language Factory, z.s. , IČ: 227 24 303, korespondenčně datová schránka Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p


Ústavní soud ČR


Věc: Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. Ústavnímu soudu ČR vyhodnotitelná jako kárný podnět, který je tímto současně podán

K žádosti a kárnému podnětu: Na http://ustavnisoud.blogspot.cz je doloženo, že dne 15.10.2017 byl  podán další důvodný kárný podnět na zcela zkorumpované ústavní soudce senátu č.j.  III.ÚS 3354/16 

Dne  23.10.2017 doložili členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. ústavnímu soudu a je uvedeno v příloze, že soudci předmětného senátu č.j.   III.ÚS 3354/16  při rekapitulaci ústavních stížností členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2012 - 2016 vědomě opomněli na odmítnutou ústavní stížnost odsouzeného předsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s.  Miloslava Tetoura č.j. I. ÚS 2431/15 a odmítnutou ústavní stížnost Radomíry Dvořákové č.j.  III. US 396/16 , v nichž ústavní soud vědomě mylně vyslovil, že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, aby spor neřešil jediný oprávněný Soudní dvůr pro nevymahatelnost předpisu. 

Jak je doloženo v příloze, ve všech stížnostech soudci vždy jen odkazovali na vědomě mylně rozhodnutou ústavní stížnost předsedy asociace Cannabis is The Cure, z.s. Dušana Dvořáka č.j.  II. US 664/12 napadající totožné bludy Nejvyššího soudu ČR č.j 8 Tdo 1231/2011 a analogicky u ústavního soudu marně napadané bludy o konopném prekurzoru pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 . 

Sdělte dle infozákona, na základě jakého předpisu a jakého ustanovení mohou soudci v rozhodnutích o ústavní stížnosti tolik let vědomě lhát, že spor nepatří Soudnímu dvoru k projednání, popř. toto vědomé opomenutí (písařská chyba, když bylo 27.2.2017 a 15.8.2017 k stížnosti advokátem č.j.  III. US 396/16  připomínáno k obnově???) se zásadním dopadem na rozhodnutí soudu dle informačního zákona velmi řádně vysvětlete včetně vysvětlení ignorování porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech v ústavních stížnostech II. US 664/12 - III.ÚS 3354/16  a sdělte vaše případné rozhodnutí z moci úřední zahájit  nebo nezahájit obnovu a společné projednání ústavních stížností Miloslava Tetoura, Dušana a Radomíry Dvořákových.

Dne 24. 2017 

Statutární zástupci Art Language Factory, z.s. 
Josef Pospíšil a Marek Rybář 

PS: Aktualizace zneužívání policie justicí a exekutivou zveřejňujeme také na http://artlanguagefactory.blogspot.cz  

Zasláno emailem
Datum: 24. října 2017 1:29
Předmět: Art Language Factory, z.s. , IČ: 227 24 303, korespondenčně datová schránka Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p