Krajskému soudu v Brně ke sv. Václavovi dne 28.9.2017

Krajský soud v Brně: č.j. Co 195/2017 a č.j. 18 Cm 236/16 a č.j. 7 To 118 /2017 a odvolání a kárné/trestní podněty k usnesení OS v Prostějově č.j.11 T 130 /2016 z 25.5.2017


Další nové skutečnosti k návrhu Krajskému soudu v Brně ke sloučení výše uvedených civilních a trestních řízení jako stanovisko kartelem justice a exekutivy poškozeného vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 a stanovisko poškozených právnických osob zapojených do výzkumu zastoupených dle § 50 tr. ř. a dle § 441 o.z. asociací Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc zastupující mj. poškozené zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.)

I. Další důkazy korupce a kartelu justice s exekutivou

Jak je doloženo ve spisech u KS v Brně a nelze vyvrátit jediným důkazem, že by se kdy KS v Brně nebo KSZ v Brně (stejně tak VSZ v Olomouci a NSZ ČR) v řízeních č.j. 3 To 25/2011 (9.3.2011), 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 7 To 118 /2017 a opravných prostředcích vyrovnali s jednáním organizované zločinecké skupiny prostějovských soudců a státních zástupců a jejich vedoucích doložené níže v bodech 1-5.

Nyní vám zasíláme důkazy jen za poslední měsíc září 2017, že v tom v Brně nelítáte sami, zkorumpovaná je justice v Praze stejně tak ministerstvo spravedlnosti a ministři. Pokud byste snad něčemu v bodech 1- 5 níže nerozuměli, obraťte se na advokáta.

28. 9.2017 k 8. výročí existence Konopné apatyky královny koloběžky první
Dušan Dvořák fyzická osoba a právnická osoba za asociaci Cannabis is The Cure,z.s.

Čapí hnízdo LN ke sv. Václavovi 2017


Příloha

Krajský soud v Brně: č.j. Co 195/2017 a č.j. 18 Cm 236/16 a č.j. 7 To 118 /2017 a odvolání a kárné/trestní podněty k usnesení OS v Prostějově č.j.11 T 130 /2016 z 25.5.2017

Nové skutečnosti k návrhu Krajskému soudu v Brně ke sloučení výše uvedených civilních a trestních řízení jako stanovisko kartelem justice a exekutivy poškozeného vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 a stanovisko poškozených právnických osob zapojených do výzkumu zastoupených dle § 50 tr.ř. a dle § 441 o.z. asociací Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc zastupující mj. poškozené zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.)

I.
Odůvodnění sloučení pro doložený justičně exekutivní kartel
Organizovaná zločinecká skupina soudců a prokurátorů na OSZ a OS v Prostějově ve spolupráci s OSZ a OS na Praze 3 a Praze 1 a OSZ a OS v Olomouci se od roku 2012 pokouší zbavit svéprávnosti nebo ustanovit ochrannou léčbu Dušanu Dvořákovi a zavřít jej do blázince, protože se neumí vyrovnat s jeho právní argumentací a tvrdí vědomě nepravdivě, že
  1. soudci a státní zástupci mohou mlčet k nevyšetřování doložených spáchaných zločinů a nevyjadřovat se k těmto skutečnostem, dále
  2. že mohou soudci tvrdit, že údajně existuje regulační orgán, který pěstitelům a zpracovatelům konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny pěstované na ploše do 100m2/osobu vydává povolení, když žádný takovýto orgán neexistuje a nad 100m2 plochy se pěstování konopí s obsahem do 0,2 % THC ve vrcholících pouze oznamuje Celní správě, dále
  3. že mohou soudci tvrdit bludy jako tmáři ve středověku a bez práva soudců se vyjadřovat k výsostně odborným otázkám, že údajně je naše zdravotnictví na takové úrovni, že konopí a jeho produkty nepotřebuje při starosti o sebe, druhé a výzkum cannabisterapie a nelze tedy aplikovat netrestnost dle §§ 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku, dále
  4. že mohou soudci tvrdit v rozporu s presumpcí neviny, že lze trestat občany za pěstování či zpracování údajně omamného konopí, když je doloženo, že policie nemá žádnou právní normu na určení vzorku, ze kterého obsah THC měří, měří jej v každém kraji jinak, a pokud nyní policie a justice v roce 2017 v rozsudku účelově odkazuje na definici konopí v příloze 1.A.1. vyhlášky 455 /2009 Sb., je potřeba sdělit, že tato definice se zcela radikálně změnila dne 3.1.2012 novelou 3/2012 Sb. a takto policie nikdy do roku 2012 konopí na obsah THC nikdy neměřila a obě tyto vládní vyhlášky jsou v rozporu se zákonnou normou definice konopí dle § 2 zákona o návykových látkách, dále
  5. že mohou soudci tvrdit bludy, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog) a technické předpisy k výrobě konopí jako léku se nemusí údajně oznamovat Komisi a spor tedy nepatří Soudnímu dvoru a Dušan Dvořák není právně způsobilý tyto výše označené justiční bludy prokázat: viz Krajský soud v Brně č.j. 3 To 25/2011 (9.3.2011), 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 7 To 118 /2017

Pokud Univerzita Palackého v Olomouci rektorem či spíše ukázkovým papalášem univerzity jako za bolševika pod č.j. 18 Cm 236/16 žaluje Dušana Dvořáka a chce omluvu, že není pravda, že na univerzitě zase úřadují bolševici a rektor univerzity jako pravý bolševik současně namísto podpory absolventa Dušana Dvořáka vůči kriminálně jednající justiční smečce s důkazy korupce na ústavním soudu od 14.7.2014 a podá po podání žaloby na cti hanácké univerzity v rozporu s řadou ustanovení občanského zákoníku (viz posudek Znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016) návrh na omezení způsobilosti Dušana Dvořáka za kritiku udělení ceny Františka Palackého exbolševikovi a předsedovi ústavního soudu Pavlu Rychetskému dne 6.8.2016 v hrubém rozporu s pravidly ceny a justiční bolševici a zkorumpovaní soudci na OS v Prostějově i přes důkazy ve spisu a nevyrovnání se s přípisem opatrovníka o zneužívání zdravotnické dokumentace OS v Prostějově od MUDr. Aleše Skřivánka, Ph.D. ze dne 15.12.2016 dokonce zahájí dne 18.1.2017 řízení o omezení svéprávnosti Dušana Dvořáka a soud dokonce v rozporu s přáním statutárního zástupce odborné společnosti Konopí je lék,z.s. MUDr. Aleše Skřivánka,Ph.D. učiní zcela nekompetentní a zkorumpovanou Univerzitu Palackého účastníkem řízení a justiční manekýni na KS v Brně neseznají důvodnost odvolání proti zahájení řízení o omezení svéprávnosti (č.j. 17 Co 98/2017) a dělají, že češtinu na škole neměli, je spojení řízení a vyloučení zcela zkorumpovaného Krajského soudu v Brně zcela důvodné stejně tak náhrada škody na vědomě nedůvodný návrh univerzity a kartel navrhovatele s justicí a exekutivou.

II. Náhrada škody
Návrh na sloučení řízení č.j. Co 195/2017 a č.j. 18 Cm 236/16 a č.j. 7 To 118 /2017 a odvolání a kárné/trestní podněty k usnesení OS v Prostějově č.j.11 T 130 /2016 z 25.5.2017 lze dále doložit na této justiční korupci a kartelu. Přestože Znalecký ústav PN Bohnice a znalec MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. vyloučili, že by byl Dušan Dvořák v letech 2008 -2016 nesvéprávný nebo nepříčetný nebo nebezpečný, OSZ v Prostějově dne 18.9.2017 – viz příloha- tento blud, že byl Dušan Dvořák nepříčetný, opětovně uvedlo v odvolání na rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 25.5.2017 č.j. 11 T 130/2016, ve kterém byly výše uvedené bludy rovněž 1-5 obsaženy. V důsledku takovéhoto kartelového jednání se musí Dušan Dvořák podrobit již 10 znaleckému zkoumání, viz příloha a opatření Obvodního soudu v Praze ze dne 25.9.2017 č.j. 6 T 21/2012. Také jednání lze bezesporu nazvat týráním a mučením.

Náhrada škody je stanovena dle škod vzešlých na výzkumu první ospělovskou konfiskací v roce 2009, kdy bludy finanční správy odmítající zdanit konopí z výzkumnické farmy v Ospělově jsou obsaženy ve spisu. Škoda 120 mil. Kč je uvedena v usnesení Valné hromady asociace výzkumu ke dni 14.5.2016 Při vyplacení náhrady škody je odvolán žalobní protinávrh k č.j. 18 Cm 236/16 odborné společnosti Konopí je lék, z.s. ze dne 10.10.2016


III. Soudní znalec a znalecký ústav
Ve spise je dostatek důkazů, že ČR nemá v dané oblasti kompetentní odborníky, znalce či znalecké ústavy a Dušan Dvořák je nejen dostatečně kompetentním adiktologem, psychoterapeutem a cannabisterapeutem, ale že asociace Cannabis is The Cure,z.s. sdružuje ve svých řadách kromě lékařů také chemiky a botaniky, kteří se věnují výzkumu konopí. Proto navrhujeme, aby krajský soud ustanovil jako znalce nejen Dušana Dvořáka, ale též asociaci Cannabis is The Cure,z.s.

IV. Předání sporu Soudnímu dvoru
Dodávat další argumentaci k porušení práva EU obsaženou v trestních spisech je nošením dříví do lesa. Soud je žádán, aby prostřednictvím advokáta pro trestní řízení JUDr. Ivo Pavlů, položil předběžné otázky Soudnímu dvoru.

V. Sloučený petit odvolání a stížností

1. Odvolatel a stěžovatel Dušan Dvořák byl v letech 2010 tvrzením České republiky, že konopí je prekurzor a Dušan Dvořák není právně způsobilý prokázat, že konopí prekurzor není a zločiny soudců a státních zástupců mají být vyšetřeny, poškozen na svých právech, stejně tak další občané a právnické osoby zapojené do výzkumu. Žalobní a opatrovnické návrhy a ochranná opatření byly podávány účelově a v rozporu s občanským a trestním zákoníkem a trestním řádem.

2. Náhrada škody 120 mil. Kč bude vyplacena na účet asociace Cannabis is The Cure, z.s. s navýšením 8 p.a. od 14.5.2016 k datu rozhodnutí soudu. Soud zváží, zda by bylo spravedlivé a moudré, aby tuto škodu dát uhradit soudci Krajského soudu v Brně z výše uvedených senátů, soudci nejvyššího a ústavního soudu z uvedených prekurzorových senátů, viz

3. Soud jmenuje Dušana Dvořáka soudním znalcem v oboru pedagogika – výchova a vzdělávání dospělých v oborech speciální pedagogika, adiktologie a cannabisterapie. Soud jmenuje asociaci Cannabis is The Cure,z.s. znaleckým ústavem v oblasti konopí a veřejné zdraví.


26.9.2017

Dušan Dvořák, fyzická osoba

Dušan Dvořák, statutární zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s. zastupující poškozené