Návrh na určení lhůty projednání a zápisu osob do rejstříku.

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen a právní zástupce členů asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc


Nejvyšší  soud ČR
a přímo a skrze
Nejvyšší správní soud ČR

a přímo skrze rejstříkové soudy

Krajský soud v Brně, Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci a Městský soud v Praze

Nejprve přijměte omluvu za prodlení specifikace návrhu na určení lhůty k podáním ze dne 23.6.2017 (viz níže).

Věc: Specifikace návrhu a odůvodnění návrhu na položení předběžných otázek a návrhu na určení lhůty rozhodnutí provedení změn v rejstříku u členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, tzn. nevládních veřejně prospěšných společností
·                     Konopí je lék, z.s.
·                     Ateliér ALF, z.s. 
·                     Art Language Factory, z.s.
a jejich právního zástupce dle § 441 o.z. asociaci 
·                     Cannabis is The Cure,z.s.
zastupující  rovněž  dle § 441 o.z. asociaci  investorů výzkumu
·                     Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. 

Nejvyšší soud ČR
a přímo a skrze
Nejvyšší správní soud ČR

a přímo skrze správní soudy  

Krajský soud v Brně, Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci a Městský soud v Praze

Věc: Návrh na položení předběžných otázek a návrh na určení lhůty rozhodnutí u téměř rok jako naléhavé vedených žalob, rovněž ve věci konopí

·                     KS v Brně č.j. 22 A 70/2016: žalobce na správní orgán ve věci údajně pozdního odvolání při sankci za řízení automobilu s kanabinoidy v krvi je od roku 2010 ve věci konopí a prosazení práva a výzkum a léčbu desetkrát obviněný a více než 5 x za faktickou realizaci výzkumu obžalovaný předseda Cannabis is The Cure, z,.s. Dušan Dvořák, MMCA, vedoucí výzkumu
·                     KS v Ostravě, pobočka v Olomouci č. j. 59 A 19/2016: žalobce na správní orgán ve věci sankce při řízení automobilu s kanabinoidy v krvi je předseda Art Language Factory, z.s. Josef Pospíšil, MCA
·                     Městského soudu v Praze: č.j. 8 A 127/2016 a č.j 11 A 1/2017, tedy téměř rok jako naléhavé vedené žaloby na Ministerstvo zdravotnictví ČR č.j. 8 A 127/2016, neboť výzva k veřejnému projednání žaloby se sankcí pro MZ ČR byla před více než 2 měsíci v řádné lhůtě akceptována žalobcem a za druhé Městského soudu v Praze projednaný určující návrh na určení lhůty projednání žaloby na Ministerstvo kultury ČR č.j 11 A 1/2017. Dosavadní žaloby ve věci odmítnutí registrace Konopné církve bez jediné argumentace a s extrémními průtahy byly účelově označeny jako nedůvodné pod č.j. 5 A 185/2016, 5 A 201/2016. Třetím návrhem na určení lhůty projednání u Městského soudu je kárný podnět na předsedu Městského soudu v Praze a pracovníky rejstříku u spisu Ateliér ALF,z.s., který byl předsedou Vrchního soudu v Praze dne 2.1.2017 pod č.j. S 267/2016 dán předsedovi MS v Praze k projednání, leč do dne tohoto podání nebyl podnět projednán. Viz níže přílohy s odůvodněním.

I.
Odůvodnění  návrhu na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru ve věci nevymahatelnosti předpisu při výrobě konopí jako léku zapíraných podat kriminalizovaným členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) naprosto zkorumpovanou justicí od roku 2010 s vědomě mylným tvrzením, že konopí je prekurzor, manekýny na nejvyšším a ústavním soudu opakovaně od  27.10.2011, resp. 13.4.2012, viz http://constitutional-court.blogspot.cz/. Celkem 10 x se v lidskosti a znalostech práva zapřel ESLP ve Štrasburku.

Domníváme se, že odůvodnění není třeba dokládat pro vědomé letité průtahy projednání věci Soudním dvorem členům výzkumu jak fyzickým, tak právnickým osobám při současné nikdy nešetřené fyzické likvidaci a vědomém mrzačení členů výzkumu doloženém lékaři a exekucí společností podílejících se na výzkumu a zajištění dostupnosti cannabisterapie členům výzkumu dle mezinárodního práva a všech principů HR schválených dne 7.12.2004 celým Evropským parlamentem (pozn. Usnesení je známé jako Cataniho rezoluce/zpráva, dle jména italského poslance jako osoby pověřené Europarlamentem k doložení odborných podkladů k přijetí usnesení Europarlamentu, číslo jednací a spisová značka byla opakovaně marně připomínána také ve stížnostech na Českou republiku). 

S ohledem na důkazy justiční zvůle, kartelu s exekutivou a kriminální aktivity hlavních odpovědných manekýnů v talárech v justici a exekutivě od 21.3.2008  do 23.6. 2017 - viz přílohy a zejména pak Důkazy ze dne 23.6.2017 a též důkazy na http://cannabis-research.blogspot.cz/, http://konopijelek.blogspot.cz/, http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ nebo nově na http://respekt-blog.blogspot.cz/a zejména pak nově vůči vedoucímu výzkumu Dušanu Dvořákovi uvedená v letošních před slunovratovým usneseních manekýnů KS v Brně a KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, konkrétně pak na  http://bolsevici.blogspot.cz/ - viz důkazy dne 23.6.2017 a dne 9.5.2017 


Důkazy

a doložené důkazy  a též rozhovor Krista s předsedou Okresního soudu v Prostějově na viz http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/2017/06/ze-hry-hanacke-konopne-pasije-pravni.html . 

navrhujeme, aby určovací a současně nejvyšší soud

v souladu s čl. 267 Smlouvy Společenství sám o sobě předběžné otázky podal Soudnímu dvoru, když nejprve z moci úřední do 5 dnů od tohoto podání ustanoví advokáta k zastoupení výše označených žalobců a navrhovatelů (souhrnně poškozených) a o tomto žalobce jako fyzické a právnické osoby a navrhovatele nebo jejich zmocněnce vyrozumí do 3 dnů od rozhodnutí, ev. tak do 3 dnů pod sankcí 500 tisíc Kč (slově pět se tisíc Kč) přikáže učinit rozhodnout výše označeným krajským soudům od data jeho rozhodnutí ke každému z uvedených řízení a postupovat i intencích práva dle § 103 o.s.ř. (nejvyššího soudu dle čl. 267 Smlouvy).

II.

Návrh lhůty rozhodnutí rejstříkovým soudům

Rejstříkové soudy vydají do 3 dnů od rozhodnutí opravného nadřízeného soudu změny v úplných výpisech v rejstříku u nevládních organizací

·         Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (2000)

a jeho členů a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (2008)

·         Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s. 

a jejich společného právního zástupce

·         Cannabis is The Cure,z.s. (2004)

VIZ stanovy - zakladatelské listiny na: http://openroyalacademy.blogspot.cz

Odůvodnění:

Uvedené nevládní organizace, které jsou nositeli výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) opakovaně stěžují nezákonné jednání nejen rejstříkových soudů, které v rozporu § 103 o.s,ř. vedou vědomě mylné údaje ve veřejném rejstříku justice.cz od 1.1.2014, de iure od 1.4.2014. Tyto skutečnosti mají velmi negativní dopady včetně exekučních řízení a zcela nepatřičných ustanovování opatrovníka. Je s podivem, že stížnosti a kárné podněty nejsou součástí spisu, stejně jako stížnosti na nevydávání informací a jiné obstrukční postupy. O transparentnost nevládních organizací jsme se zasazovali dlouhodobě, v roce 2005 jsme stávající stav s nevládními organizacemi kritizovali premiérovi, viz http://ngos.sweb.cz/  Rozdíly mezi výpisy v rejstříku a níže uvedenými fakty doložitelnými ze spisů a sbírky listin jsou zcela zřejmé, naprosto zoufalé jsou obstrukce u Art Language Factory, z.s., kdy na opakovaně splněný požadavek soudu - naposledy dne 13.2.2017 - nikdo nereaguje a věc neprojedná, včetně dotazu, co je ještě třeba doložit nebo stížností a kárných podnětů. Obligatorně dementní odpovědí naprosto zkorumpovaného nejvyššího soudu je sdělení, at si opatříme advokáta. Uveďme závěrem, že poškozené níže uvedené nevládní organizace, zejména zřizovatele Edukativní konopné kliniky a jejich právní zástupce nebyly nikdy přijaty jako účastníci trestních řízení, přestože bylo doloženo, že byly majitelem exekuovaného majetku. V Praze s dodnes nevydanými protokoly o konfiskacích Edukativní konopné kliniky v prosinci 2011 a září 2012 a tvrzeními v usneseních justice, že tito právně neexistují ... nebo vědomě nepatřičné ustanovován opatrovníka a urputná snaha justice od 4.9.2012 dosud znesvéprávňovat vedoucího výzkumu a předsedu Cannabis is The Cure, z.s. Dušana Dvořáka, který je - jak bylo opakovaně úředně doloženo - zmocněncem uvedených nevládních organizací.

Petit: Navrhujeme, aby nadřízený soud navrhl rejstříkovým soudům přijmout do 3 dnů po rozhodnutí, ve kterém v souladu s § 103 o.s.ř. rejstříkové soudy uvedou u jednotlivých společností formou dodatku úplného výpisu tyto níže skutečnosti obsažené ve spisu. Je-li snad pochybnost rejstříku, nechť jsou označené osoby a majitelé sídel vyzváni k potvrzení.
 

A.1.

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.

Název od 1.1.2014 do 14.5.2016
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů

Název od 14.5.2016
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.

Sídlo od 1.1.2014 do 14.5.2016
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Sídlo od 14.5.2016
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Účel:
Společnost sdružuje investory a  zástupce investorů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Cíle jsou uvedeny ve stanovách - zakladatelských listinách ve sbírce listin veřejného rejstříku.

Způsob rozhodování:
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada členů. Výkonným orgánem je správní rada. Statutární zástupce jedná samostatně, členové správní rady se navzájem informují, v případě sporu řeší věci kompromisně. Pokud nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada. Ode dne 14.5.2016 je každý ze tří členů správní rady statutárním zástupcem.

Statutární zástupci od 1.1.2014 do 14.5.2016 dosud neuvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz
·         Zuzana Zahradníková Majerová
Nar. 28.6.1972, bytem Tylova 1, 779 00 Olomouc
Předsedkyně správní rady. Spoluzakladatelka společnosti.
Ve funkci do 12.1.2014.
·         Dušan Dvořák
Nar. 12.1.1962, bytem 798 55 Ospělov 6
Předseda správní rady. Spoluzakladatel společnosti.
Ve funkci od 12.1.2014 do 14.6.2016
·         Aleš Skřivánek
Nar. 5.1.1965, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc
Místopředseda správní rady.

Statutární zástupci od  14.5.2016 uvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz s komentářem a zastupováním statutárních zástupců.
·         Martin Očenášek
Nar. 24.03.1991, bytem Na Sídlišti 280, 783 49 Lutín
Předseda správní rady.
·         Miloslav Tetour
Nar. 23. března 1957, bytem 386 01 Třešovice 25
Dne 13.5.2017 doloženo rejstříku, že je zmocněn zastupovat předsedu správní rady.
·         Vanda Dvořáková
Nar. 8.6.1988, bytem, Tylova 963/2, 779 00 0lomouc
Místopředsedkyně správní rady.
·         Josef Pospíšil
Nar. 25.03.1986, bytem Přichystalova 60/75, 779 00 Olomouc
Dne 21.10.2016 doloženo rejstříku, že je zmocněn zastupovat místopředsedkyni správní rady
·         Vlastimil Blaťák
Nar. 07.06.1977, bytem Riegrova 392/21, 779 00 Olomouc
Člen správní rady. Dne 21.10.2016 doloženo rejstříku, že ke dni 15.10.2016 odstoupil z funkce člena správní rady.
·         Dušan Dvořák
Nar. 12.1.1962, bytem 798 55 Ospělov 6
Dne 21.10.2016 doloženo rejstříku, že je zmocněn zastupovat člena správní rady.

Poznámka ke statutárním zástupcům
Dne 21. 10.2016 předseda správní rady Martin Očenášek a místopředsedkyně správní rady Vanda Dvořáková s úředně ověřenými podpisy doložili na podatelně rejstříkovému Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci a Krajskému úřadu Olomouckého kraje ke sbírce Tour de Franz, že člen správní rady společnosti Vlastimil Blaťák jako osoba odpovědná za sbírku Tour de Franz u společnosti (pořadatel sbírky) není ode dne 15.10.2016, kdy zcela odstoupil z funkce člena správní rady oprávněn za společnost jednat. Předseda a místopředsedkyně správní rady dne 21.10.2016 rejstříkovému soudu a krajskému úřadu doložili, že za Vlastimila Blaťáka je oprávněn za společnost jednat předseda Cannabis is The Cure,z.s. Dušan Dvořák, který s úředně ověřeným podpisem zmocnění přijal. Předseda a místopředsedkyně správní rady dne 21.10.2016 rovněž informovali s úředně ověřeným podpisem olomoucký rejstříkový soud a krajský úřad, že místopředsedkyni správní rady v době dlouhodobé zahraničí stáže zastupuje předseda Art Language Factory,z.s. Josef Pospíšil, který s úředně ověřeným podpisem zmocnění přijal.  Předseda správní rady Martin Očenášek dne 13.5.2017 s úředně ověřeným podpisem informoval na podatelnách olomouckou policii, krajský úřad a rejstříkový soud, že odstoupil z funkce a zmocňuje v době dlouhodobé  zahraniční stáže do doby konání valné hromady zastupováním předsedu správní rady Konopí je lék, z.s. Miloslava Tetoura a ten s úředně ověřeným podpisem zmocnění přijal. Dne  17.1.2017 byla na Vlastimila Blaťáka členy společnosti podána žaloba s náhradou škody u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci a současně trestní/přestupkový podnět. Dne 16.2.2017 byl Vlastimil Blaťák ze společnosti valnou hromadou členů vyloučen.


A 2.
Ateliér ALF, z.s.

Název od 1.1.2014 do 14.5.2016
Otevřená bezbariérová společnost Ateliér ALF, o.s.

Název od 14.5.2016
Ateliér ALF,z.s.

Sídlo od 1.1.2014 do 14.5.2016
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Sídlo od 14.5.2016
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Účel:
Společnost se zaměřuje na otevřené bezbariérové vzdělávání a osvětu výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a je společně s nevládními organizacemi Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s. spolu zřizovatelem Edukativní konopné kliniky. Cíle společnosti jsou uvedeny ve stanovách - zakladatelských listinách ve sbírce listin veřejného rejstříku.

Způsob rozhodování:
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada členů. Výkonným orgánem je správní rada. Statutární zástupce jedná samostatně, členové správní rady se navzájem informují, v případě sporu řeší věci kompromisně. Pokud nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada. Ode dne 14.5.2016 je každý ze tří členů správní rady statutárním zástupcem.

Statutární zástupci od 1.1.2014 do 14.5.2016 dosud neuvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz
·         Dušan Dvořák
Nar. 12.1.1962, bytem 798 55 Ospělov 6
Předseda správní rady. Spoluzakladatel společnosti.
·         Vladimír Dopita
Nar. 14.1.1961, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Místopředseda správní rady zmocněný od 10.12.2015 do 14.5.2016

Statutární zástupci od  14.5.2016 uvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz s komentářem
·         František Slavík
Nar. 09.02.1973, bytem Přemysla Oráče 178, 277 16 Všetaty
Předseda správní rady.
·         Slavomil Boudný
Nar. 16.06.1992, bytem Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Místopředseda správní rady.
·         Vladimír Dopita
Nar. 14.1.1961, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Člen správní rady.

Poznámka k sídlu
Dne 10.12.2013 byla Společenstvím podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů svolána valná hromada členů včetně zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a právního zástupce členů asociace Open Royal Academy, která do zahájení účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 změnila stanovy společnosti, změnila sídlo z Prahy do Olomouce a zvolila členy správní rady včetně statutárního zástupce, což bylo oznámeno registračnímu orgánu MV ČR. Nová olomoucká adresa Přichystalova 180/14, 779 00 však nešla prvních 14 dní v roce 2014 (další společná valná hromada byla dne 12.1.2014) zavést do tzv. inteligentního formuláře k provedení změn na justice.cz, odpovědné osoby neznaly příčinu.  


A 3.
Konopí je lék, z.s.

Název od 1.1.2014 do 14.5.2016
Odborná společnost Konopí je lék, o.s.

Název od 14.5.2016
Konopí je lék, z.s.

Sídlo od 1.1.2014 do 14.5.2016
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Sídlo od 14.5.2016
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Účel:
Společnost se zaměřuje na odbornou podporu výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a je společně s nevládními organizacemi Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory,z.s. spolu zřizovatelem Edukativní konopné kliniky. Cíle společnosti jsou uvedeny ve stanovách - zakladatelských listinách ve sbírce listin veřejného rejstříku.

Způsob rozhodování:
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada členů. Výkonným orgánem je správní rada. Statutární zástupce jedná samostatně, členové správní rady se navzájem informují, v případě sporu řeší věci kompromisně. Pokud nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada. Ode dne 14.5.2016 je každý ze tří členů správní rady statutárním zástupcem.

Statutární zástupci od 1.1.2014 do 14.5.2016 dosud neuvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz
·         Dušan Dvořák
Nar. 12.1.1962, bytem 798 55 Ospělov 6
Předseda správní rady. Spoluzakladatel společnosti.
·         Aleš Skřivánek
Nar. 5.1.1965, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc
Místopředseda správní rady.

Statutární zástupci od  14.5.2016 uvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz s komentářem
·         Miloslav Tetour
Nar. 23. března 1957, bytem 386 01 Třešovice 25
Předseda správní rady.
·         Aleš Skřivánek
Nar. 5.1.1965, bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Místopředseda správní rady.
·         Vojtěch Karban
Narozen 11. 1.1979m bytem Mánesova 737/36, 400 03 Ústí nad Labem
Člen správní rady.

Poznámka k sídlu
Dne 10.12.2013 byla Společenstvím podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů svolána valná hromada členů včetně zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a právního zástupce členů asociace Open Royal Academy, která do zahájení účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 změnila stanovy společnosti, změnila sídlo z Prahy do Olomouce a zvolila členy správní rady včetně statutárního zástupce, což bylo oznámeno registračnímu orgánu MV ČR. Nová olomoucká adresa Přichystalova 180/14, 779 00 však nešla prvních 14 dní v roce 2014 (další společná valná hromada byla dne 12.1.2014) zavést do tzv. inteligentního formuláře k provedení změn na justice.cz, odpovědné osoby neznaly příčinu.  


A 4.
Art Language Factory, z.s.

Název od 1.1.2014 do 14.5.2016
Společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s.

Název od 14.5.2016
Art Language Factory, z.s.

Sídlo od 1.1.2014 do 14.5.2016
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Sídlo od 14.5.2016
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Účel:
Společnost se zaměřuje na vizuální komunikaci výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a je společně s nevládními organizacemi Ateliér ALF, z.s. a Konopí je lék, z.s. spolu zřizovatelem Edukativní konopné kliniky. Cíle společnosti jsou uvedeny ve stanovách - zakladatelských listinách ve sbírce listin veřejného rejstříku.

Způsob rozhodování:
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada členů. Výkonným orgánem je správní rada. Statutární zástupce jedná samostatně, členové správní rady se navzájem informují, v případě sporu řeší věci kompromisně. Pokud nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada. Ode dne 14.5.2016 je každý ze tří členů správní rady statutárním zástupcem.

Statutární zástupci od 1.1.2014 do 14.5.2016 dosud neuvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz
·         Jana Dvořáková
Nar. 20.3.1939, bytem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Předseda správní rady.
·         Josef Pospíšil
Nar. 25.03.1986, bytem Přichystalova 60/75, 779 00 Olomouc
Místopředseda správní rady zmocněný od 10.12.2015 do 14.5.2016

Statutární zástupci od  14.5.2016 uvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz s komentářem
·         Josef Pospíšil
Nar. 25.03.1986, bytem Přichystalova 60/75, 779 00 Olomouc
Předseda správní rady.
·         Jan Prokeš
Nar. 20.01.1989,  bytem Nová 386, 789 69 Postřelmov
Místopředseda správní rady.
·         Vladimír Dopita
Nar. 14.1.1961, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Dne 21.10.2016 doloženo rejstříku, že je zmocněn zastupovat místopředsedu správní rady
·         Marek Rybář
Nar. 11.12.1977, bytem Škvorecká 1931/5, 100 00 Praha 10
Člen správní rady.

Poznámka k sídlu a zápisu změn statutárních zástupců
Dne 10.12.2013 byla Společenstvím podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů svolána valná hromada členů včetně zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a právního zástupce členů asociace Open Royal Academy, která do zahájení účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 změnila stanovy společnosti, změnila sídlo z Prahy do Olomouce a zvolila členy správní rady včetně statutárního zástupce, což bylo oznámeno registračnímu orgánu MV ČR. Nová olomoucká adresa Přichystalova 180/14, 779 00 však nešla prvních 14 dní v roce 2014 (další společná valná hromada byla dne 12.1.2014) zavést do tzv. inteligentního formuláře k provedení změn na justice.cz, odpovědné osoby neznaly příčinu.  Přes desítky ověřených čestných prohlášení, naposledy dne 13.2.2017, rejstříkový soud neprovedl změny v rejstříku včetně změn u jmen statutárních zástupců.


A 5

Cannabis is The Cure, z.s.

Název od 1.1.2014 do 14.7.2014
AK Diag Human Canabis

Název od 14.7.2014
Canabis is The Cure, z.s.

Sídlo od 1.1.2014 do 14.5.2016
Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Sídlo od 14.5.2016
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Účel:
Společnost koordinuje výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Cíle jsou uvedeny ve stanovách - zakladatelských listinách ve sbírce listin veřejného rejstříku.

Způsob rozhodování:
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada členů. Výkonným orgánem je správní rada. Statutární zástupce jedná samostatně, členové správní rady se navzájem informují, v případě sporu řeší věci kompromisně. Pokud nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada. Ode dne 14.5.2016 je každý ze tří členů správní rady statutárním zástupcem.

Statutární zástupci od 1.1.2014 dosud neuvedení ve veřejném rejstříku na justice.cz
·         Dušan Dvořák
Nar. 12.1.1962, bytem 798 55 Ospělov 6
Předseda správní rady. Zvolen předsedou na VH také dne 14.5.2016.
Spoluzakladatel společnosti.
·         Ivan Chalaš
Nar. 8. 2. 1955, bytem Mírová 623, 331 41 Královice
Místopředseda  správní rady. Zvolen místopředsedou na VH také dne 14.5.2016.
·         Hana Langová
Nar. 8. 5. 1982, bytem Rýmařovská 657/32, 785 01 Šternberk
Členka správní rady zvolená dne 14.5.2016


III.
Návrh na určení lhůty správním soudům a předsedovi MS v Praze

S ohledem na dosavadní průtahy navrhujeme, aby určovací soud po položení předběžných otázek Soudnímu dvoru přikázal správním soudům a předsedovi Městského soudu v Praze rozhodnout ve lhůtě do 3 dnů od obdržení rozhodnutí v níže uvedených žalobách a návrzích pod sankčním postihem 500. 000,- Kč.

Konkrétně pak
·         Krajskému soudu v Brně v žalobě č.j. 22 A 70/2016
·         Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j. 59 A 19/2016
·         Městskému soudu v Praze, č.j. 8 A 127/2016 a č.j. 11 A 1/2017
·         Předseda MS v Praze: projednání kárného podnětu Ateliér ALF,z.s. ze dne 22.9.2016

Dne 25.6.2017

Dušan Dvořák, MMCA a Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupci 

Administruje: Konopí je lék, z.s., Miloslav Tetour, MCA

Přílohy:


Příloha podání návrhu ze dne 1.5.2017 KS v Ostravě, pobočka v Olomouci a jako první návrh dne 9.5.2017 adresovaný MS v Praze

Dušan Dvořák, MMCA, narozen 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 zastoupen z důvodů diskriminace správním a soudním orgánem ve věci světového názoru, že justiční kartel a korupce do právního státu nepatří, víry, že zabíjet a mrzačit lidi se nemá a postožení s terapií za 59 tiíc měsíčně nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, člen Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID 4ex7c9p

Městský soud v Praze

Věc: Návrh zmocněnce na určení lhůty rozhodnutí ve věci  extrémních průtahů a vědomě nezákonných rozhodnutí při zápisu změn Ateliér ALF,z.s.  u Městkého soudu v Praze a nepřevedení spisu KS v Brně  ve spojení s návrhem na položení předběžných otázek Soudímu dvoru v příloze uvedených

S ohledem na průtahy zápisu změn u  nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. rejtsříkem od roku 2014 a uvádění vědomě nepravdivé adresy Ateliér ALF,z.s. Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 nefunkční od roku 2012 a vědomě mylně obesílané rejstříkem a žalobci od roku 2014 (viz rozhodnutí MV ČR z 20.1.2014, KS v Olomouci – stanovy  z roku 2013 a ze dne VH 12.1.2014) s důsledky exekucí a škod a nemožnosti se bránit této zvůli a opětovně uvedené v zmatečném usnesení v příloze  ze dne 4.4.2017, navrhujeme, aby Nejvyšší správní soud ČR pod sankcí 3.000.000,- Kč přikázal Městskému soudu v Praze vydat do 3 dnů od doručení toto usnesení

Adresa/sídlo Ateliér ALF,z.s. od 1.1.2014 – 14.5.2016: Přichystalova 180/14, 779 000 Olomouc

Statutární zástupce Ateliér ALF,z.s. od 1.1.2014 – 14.5.2016: Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, 798 55 Ludmírov, Ospělov 6

Adresa/sídlo Ateliér ALF,z.s. od  14.5.2016: Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ludmírov, Ospělov 6

Staturární zástupci: viz v příloze uvedené usnesení s identifikačními daty předsedy Františka Slavíka, místopředsedy Slavomila Boudného a člena SR Vladimíra Dopity.

Ostatní jako cíl/poslání/rozhodování ad. skutečnosti uvést dle výpisu Ateliér ALF,z.s. v příloze.

Protože odvolání k tak zmatečnému a nepravdivému usnesení jako je to v příloze od Městského soudu vůči Ateliér ALF.z.s. ze dne 4.4.2017 by mělo za následek jen další a další průtahy zápisu změn, navrhujeme paraleleně s odvoláním provést návrh na určení lhůty rozhodnutí a položit předběžné otázky Soudnímu dvoru.

Děkujeme

Dne 9.5.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady a zmocněná osobaKrajskému soudu v Ostravě k návrhům
Návrh ze dne 1.5. 2017 na určení lhůty rozhodnutí č.j. 22 A 70/2016 vedené u Krajského soudu v Brně (žalobce je předseda Canabis is The Cure,z.s.) a návrh na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru a návrh na sloučení věci u NSS ČR kvůli efektivitě výdajů s totožným návrhem návrhy na určení lhůty rozhodnutí č.j. 59 A/2016 (žalobce je předseda Art Language Factory,z.s.) podané ještě o čtvrt roku dříve a vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci (řízení automobilu a kanabinoidy) ve spojení s návrhem na určení lhůty rozhodnutí o zápisu změn v rejstříku u Art Language Factory, z.s. vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn L 8187


Odůvodnění

Krajský soud v Brně, žalobce - navrhovatel Dušan Dvořák, MMCA, obecný zmocněnec Art Language Factory,z.s.

1.      Návrh určení lhůty rozhodnutí již projednával NSS ČR dne 8.3.2017 č.j. Aprk 6/2017, viz níže - příloha 3.
2.      Krajský soud v Brně dne 7.12. 2016 sp. zn. 22 A 70/2016 vyzval žalobce, zda má zájem o ústní projednání, ten přisvědčil a doložil naléhavost projednání.
3.      Do dne 12.3.2017 nebylo řízení nařízeno a žalobce vzal zpět účast na projednání, aby věc neprotahoval, ale dosud soud o věci nerozhodl.
4.      Současně je žalobce žalován u OS v Prostějově za to, že odmítá zaplatit nemocnici za "vyšetření" - analytické zjištění, zda měl v krvi THC, což neimplikuje ničím nedoložitelné tvrzení, že když měl žalobce v krvi 3,2 ng THC ml krve, že byl pod vlivem THC a ohrožoval dopravní provoz.
5.      Krajský soud do dnešního dne věc neprojednal a nerozhodl, přestože NSS sdělil, že věc není meritorně složitá, zejména pak prokázat vědomou a důkazy doloženou nepravdu žalovaného krajského úřadu, že žalobce podal pozdní odvolání, když bylo podáno bianco odvolání s ohledem na doložený odjezd do zahraničí v rámci cyklopouti Tour de Franz, které po návratu doplnil argumentací, proč je tvrzení žalovaného mylné.
6.      Žalobce navrhuje petit rozhodnutí NSS, které uvedl již v prvním návrhu ze dne 12.3.2017  - viz příloha 3.
7.      Do vlastního spisu pak žalobce dokládá důkaz arogance ČR v příloze 1 vůči výzkumu a léčbě konopím, kdy v notifikačním protokolu MZ ČR ze dne 30.5.2012 Komisi k nezákonnému označení naléhavosti schválení první konopné vyhlášky bylo zkorumpovanými a cynickými úředníky uvedeno, že se tak děje z důvodu obavy o zdraví občanů, aby od 1.4.2013 - 1.5.2017 nebyl úspěšný ani jeden tendr na léčebné konopí, neboť pravidla jsou zcela vědomě likvidační a drogovou mafii na černém trhu státem placení papaláši přece chrání na celém světě. Dále je k věci doloženo neskonale drzé vyjádření žalovaného ministerstva zdravotnictví odmítajícího stejně jako trestní justice a exekutiva ke konopí vydávat naprosto zásadní informace a věci řádně zdůvodnit (což nečiní ani justice v rozsudcích), viz žádost žalobce na MZ ČR z roku 2011 v příloze o vydání povolení (10 ústavních stížností!).
8.      V příloze 2 je pak důkaz organizované zločinecké skupiny v justici a exekutivě v předmětné věci, kdy vědomě lživé tažení, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor)  etc. zahájil a dodnes drží konkrétní naprosto zkorumpovaní soudci Krajského soudu v Brně s podporou předsedy KS v Brně, který organizovaný zločin kryje dlouhodobě, nyní již 5 měsíců projednává kárné podněty, analogicky předseda VS v Olomouci a VS v Praze.
9.      Než psát o manekýnech v talárech na Nejvyšším soudu ČR, stačí pustit archivní videopřenos z 15. sjezdu KSČ. Třeba už tehdy tleskali a vyvolávali "Prekurzor! Prekurzor! At žije Prekurzor!" a těšili se na sametový převrat.
10.  Dodejme, že výzkum konopí probíhal v Olomouci nepřetržitě od konce druhé světové války až do BigPharmasametu a olomoučtí vědci (Krejčí, Šantavý a dosud žijící Hanuš) svými objevy vytvořili páteř k pochopení cannabisterapie (klíčové objevy světové vědy, 1950 - objev a popis účinků kanabinoidu CBD, 1962 - objev kanabinoidu THC, 1992, objev endogenního THC a tedy exaktní potvrzení existence receptorového systému na bázi endokanabinoidů).

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, navrhovatel Art Langauge Factory,z.s., zastoupený předsedou Josefem Pospíšilem, MCA a zmocněncem Dušanem Dvořákem, MMCA

11.  Od roku 2011 česká justice a trestní exekutiva s neskonalými nápady zvůle trvá na neexistenci práv zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, nejen společnosti pro sociální ekologii Art Language Factory, z,.s. (další dva zřizovatelé jsou otevřená společnost Ateliér ALF,z.s. a odborná společnost Konopí je lék, z.s.). Přestože jsou doloženy statutární orgány, stanovy, IČ a sídlo již od roku 2008 a registrace na MV ČR.
12.  Vzhledem k tomu, že do roku 2016 jednala rejstříková justice zlovolně jak vůči Konopí je lék, z.s. tak do současnosti trvá zvůle stále u Ateliér ALF,z,.s., jsou dopady takovéhoto jednání v milionových škodách a exekucích zřizovatelů.
13.  Žalobce žaloby č.j. 22 A 70/2016 vedené u KS v Brně je v souladu s § 441 o.z. (stejně jako Cannabis is The Cure,z.s.) zmocněncem Art Language Factory,z.s., žalobce  žaloby č.j. 59 A/2016 vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci  je předsedou Art Language Factory,z.s., rejstřík je rovněž u olomouckého soudu.
14.  V Art Language Factory,z.s. jsou mj. sdruženi onkologicky nemocní členové výzkumu zneuctívaní justičně exekutivním kartelem (50 tisíc měsíčně za cannabisterapii bez výzkumu a pouze 4 druhy holandského samičího nezpracovaného květu konopí v české lékárně, nebo kriminál, dodejme, že konopí je de facto plevel), tito mj. produkovali v letech 2010 - 2016 s dalšími zřizovateli Edukativní konopné kliniky řadu dokumentů a osvětových videoklipů.
15.  Před 6 konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově dne 3.9.2015, kde je od 11.9.2006 výzkumnická farma konopí a od 14.5.2016 sídlo zřizovatelů, byl Art Langauge Factory,z.s. natočen klip, ve kterém oba žalobci  s další onkologicky nemocnou členkou výzkumu vystupují. Název tříminutového klipu je Onkologičtí konopní kriminálníci a je uveden na https://www.youtube.com/user/artlanguagefactory
16.  Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci s neskutečnými fauly a vědomě nezákonně od 1.1.2014 - 1.5.2017 odmítá zapsat změny a transformaci o.s. v rejstříku.
17.  Odmítá provést změny schválené na VH členů nejen v roce 2013 (prosinec) a 2014 (leden a srpen), ale odmítá zapsat také změny schválené v roce 2016 přes cca 15 x podané úředně ověřená prohlášení a také dne 14.7.2016 doložené úředně ověřené prohlášení majitelů sídla, že nájemní smlouva je pravá, když advokáti trvají na tom, že nájemní smlouva nemusí být úředně ověřená, navíc je sídlo majetkem a trvalým bydlištěm obecného zmocněnce a prvního žalobce.
18.  Dodejme, že dříve paranoidně laděná nadsázka o "řízené likvidaci" při nemožnosti zavedení nové olomoucké adresy sídla zřizovatelů Edukativní Přichystalova 180/14 v lednu 2014 do nového rejstříku spolků bez schopnosti provozovatele systému a olomouckého rejstříkového soudů nám jakkoliv vysvětlit, proč právě tato adresa nejde zavést do tzv. SW aplikace inteligentního formuláře, když jiné adresy tam naskakují a jdou zavést, se již nejeví až tak přitažená za vlasy.
19.  Naprostým vrcholem justičního nevkusu k Art Language Factory,z.s. je v příloze uvedené usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.3. 2017 č.j. 8 Cmo 69/2017 tvrdící vědomě okatou lež, že odvolání proti usnesení rejstříku ze dne 1.7.2016 č. j. L 8187/RD61/KSOS, Fj 52820/2016/KSOS bylo do dne 28.3.2017 aktivní, když žádné odvolání na usnesení ze dne 1.7.2016 nikdy nikým podáno nebylo a usnesení nabylo účinnosti dne 6.8.2016! Naopak, stejně jako v rejstříku v Praze, byly od 14.7.2016 podávány předsedům soudů stížnosti a kárné podněty, které jsou zamítány nebo předsedové mlčí (v Praze u MS k Ateliér ALF,z.s. od 22.9.2016), věc právně platná je za měsíc aktivní, nový návrh opravený o výtky soudu nelze podat, protože vytýkaný návrh je aktivní a nelze podat nový opravený návrh apod. rigidní interpretace namísto aplikace § 103 o.s.ř..
20.  Stejný faul a možná inspiraci pro Hanáky udělal po měsících průtahů MS a následně Vrchní soud v Praze dne 23.2.2017 č.j. 7Cmo 467/2016 vůči Ateliér ALF,z.s. s důsledky enormních škod a exekucí, kdy členové Ateliér ALF,z.s. od roku 2014 jen a jen platí exekuce (pachatele a žalované exekutiva a justice chrání od roku 2012 s mlčením nebo že prý nerozumíme nebo označuje nedůvodné atd.) Vzhledem k vědomě vadně obesílané adrese sídla Ateliér ALF,z.s. do Prahy, kde Ateliér ALF,z.s. od roku 2013 a schválení na VH nesídlí, nejsou ani jednatelé přizváni soudem k řízení, a když prvoinstanční rozhodnutí OS pro Prahu 3 (kde bylo do roku 2012 na adrese Bořivojova 90 sídlo od roku 2006) v březnu 2016 náhodou zjistili a stihli včas podat odvolaní, MS v Praze poškozeným sdělil, že nemají statutární orgán, se kterým však od roku 2013 prvoinstanční soud nejen OS pro Prahu 3, OSZ pro Prahu 3, Městská část pro Prahu 3, Finanční úřad pro Prahu 3 atd. čile komunikovali ve správních řízeních s olomouckou adresou Přichystalova 180/14 a označením jména statutárního zástupce, takže obhajoba byla jako vždy od roku 2012 u OS pro Prahu 3 (první návrh na omezení svéprávnosti prvního žalobce, následně olomoucký soud) svěřena věc ignorujícímu advokátovi - opatrovníkovi Ateliér ALF,z.s. Rozsudek MS v Praze zakládající další exekuční oprávnění je s datem 18.7.2016 č.j. 53 Co 140/2016, tedy 2 měsíce po Valné hromadě dne 14.5.2016 s doloženými úředně ověřenými dokumenty sídla a osob rejstříku, je jednou z nejilustrativnějších perel pražské justiční zvůle.  Posíláme jej v příloze k inspiraci pro vymáhaní škod po olomouckých zaměstnancích kartelové korporace.  O škodách způsobených justicí a exekutivou lidem a výzkumu a odbornému garantovi Edukativní konopné kliniky Konopí je lék,z.s. by nestačil papír pro tištění hlášení estébákům EET. Stačí, že dnešní předseda Konopí je lék,z.s. byl ve vězení na tři roky v době nevymahatelného předpisu, neexistence žalobou žádaného povolení (dodnes), plné legality svého jednání dle zákona a nejen judikatury a současně 5 zcela odlišných způsobů, jak policie v různých krajích měří obsah THC v konopí s důsledky dramaticky odlišného výsledku koncentrace (rozdíl mezi KS v Brně a KS v Olomouci a KS České Budějovice je cca 50%). Sdělme k tomu, že byla také kompletně zkonfiskována "strakonická" farma předsedy Konopí je lék,z.s. s celým zařízením na výzkum a výrobu hnojiva z konopí (žížalami, enzymy, nejvhodnější hnojivo pro léčivé konopí), první žalobce je prostějovskými důvodně podezřelými pachateli a ochránci organizovaného zločinu soudně konfiskován od roku 2008 každoročně a seriálově žalován a znesvéprávňován, aby nedošlo k projednání.  
21.  Protože hrozí propadnutí tříměsíčního termínu dalších úředně ověřených prohlášení statutárních zástupců podaných naposledy už raději jak expředsedkyní Art Language Factory,o.s., tak předsedou tak Art Language Factory, z.s. (druhého žalobce, zvoleného na VH dne 14.5.2016) s prohlášením, že první žalobce je stejně jako Cannabis is The Cure,z.s. v souladu s § 441 o.z. zmocněncem a zmocnění přijal a opakovaně skutky osvědčil (poslední úředně ověřené prohlášení k usnesení ze dne 25.1.2016 bylo podáno dne 13.2.2017 na podatelně olomouckého rejstříku) a protože § 103 o.s.ř. v Olomouci neexistuje, navrhujeme, aby NSS pod exekučně vymahatelnou sankcí 500.000,- Kč přikázal olomouckému rejstříku do 3 dnů od rozhodnutí dne 14.5.2016 schválené změny u Art Language Factory,z.s. provést, zapsat a zveřejnit  a spis se  sbírkou listin předat KS v Brně.
22.  Plně v tomto odkazujme na zápis z VH dne 14.5.2016 ve spisu, úředně ověřené prohlášení majitelů k nájemní smlouvě doložené 14.7.2016 apod., kdy dodejme ze zkušeností členů asociace, že u některých rejstříkových úředníků vadila u členů asociace adresa v nájemní smlouvě (dodnes neschválena změna u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s.), jiným, že VH byla společná (Ateliér ALF,z.s.), jiní 4 měsíce trvali na tom, aby na stanovách bylo neexistující IČ (Art Language Factory,z.s.), avšak vrcholem (pražského) nevkusu byla údajná potřeba rejstříkové úřednice vůči Ateliér ALF,z.s., aby ještě na samostatném listu viděla, že první žalobce učinil úředně ověřené čestné prohlášení sebe sama jako expředsedy o.s. ke zmocnění sebe sama při provedení změn na z.s., kdy tuhle do nebe volající stupiditu vymyslela zřejmě již z těch faulů mentálně chorá úřednice na rejstříku MS v Praze vůči Ateliér ALF,z.,s. v usnesení dne 8.9.2016 a současně s manekýny na VS v Praze k nepodanému odvolání, ale kárného podnětu na usnesení ze dne 1.,7.2016 (jako u Art Language Factory,z.s.) trvala na samostatné listině o svéprávnosti jednatelů, i když jí bylo doloženo s úředním ověřením, že jednatelé splňují zákonem žádané povinnosti a souhlasí se zápisem a zákonný normativ listin neexistuje a jde jen o buzeraci, kterou nemíníme respektovat. Zvláště pak, když prvního žalobce jako ředitele Ateliér ALF,o.s. přes protesty lékařů, znalců a znaleckých ústavů justice znesvéprávňuje a snaží se zavřít do ústavu od 30.7.2012 dosud, naposledy u OS v Prostějově dne 18.1.2017 (bez projednání ustanoven opatrovník) a paralelní opětovné žalobě až na 10 let za výzkum konopí jako léku dle bludné interpretace § 283 tr.z. s prekurzorovou nádivkou a pokutami za troufalá dovolání,  že konopí není prekurzor a věc patří  Soudnímu dvoru, stejně jako povinnost vyšetřit  a projednat spáchané zločiny. Od roku 2010 dosud je toto zakazováno vyšetřit pod patronací vedoucího manekýna ze salonu Eurojustu na NSZ a obou VSZ za podpory všech naprosto zkorumpovaných ministrů spravedlnosti a premiérů. Dodejme, že prvnímu žalobci  byl ustanoven opatrovník přes sdělení znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 22.12.2016 (a 3 znaleckých posudků dosvědčujících plnou svéprávnost), že jde o naprosté nepochopení institutu omezování svéprávnosti a citoval řadu ustanovení o.z., které takové jednání porušuje. V Prostějově je podle našich zkušeností velice široká paleta právně platných §§, o kterých se však nesmí mluvit a neexistují, jako třeba §§ 149 odst. 4, nebo 31, odst. 1 trest. z. a §§ zákona o návykových látkách, které pro Hanáky ve věci konopí prostě vůbec neexistují, konkrétně pak §§ 2, 5, 8, 15, 24 a 29 ZoNL.
23.  Zcela závěrem pak dodejme ve věci karmy a svéprávnosti talárových manekýnů, že manekýna olomouckého okresního soudu, která de 3.2.2003 zavřela prvního žalobce do ústavu s vědomě bludným tvrzením jeho kolegyně psychiatry, že má schizofrenii, je dnes plném invalidním důchodu v důsledku schizofrenie. Kolegyně psychiatra pak do roku 2014 vesele s terapeutickým centrem vybudovaným žalobcem podnikala na jméno žalobce přes jeho protesty, že již není statutárním orgánem a odpovědnou osobou, když současně bez jakékoliv kompenzace získala od žalobce objekt v centru Olomouce (do které investoval první žalobce cca 8 mil. Kč) k poskytování nekompetentní terapie nejen drogově závislým (ve skutečnosti však x násobně kvalitnější psychiatr než většina AT psychiatrů na Moravě, taková je bída a reálný stav dnešní psychiatrie). Žalobce olomoucké centrum U mloka vybudoval jako terapeutické centrum sloužící dětem i seniorům s co nejvyšší možnou mírou odborností pracovníků a investicemi do jejich vzdělávání. Kolegyně psychiatra však dodnes neposkytuje nemocným konopí k léčbě namísto těžce návykových a nebezpečných opiátů, proplácených však mafií zdravotních pojišťoven. Žalobce je pevně rozhodnut dokončit svou misi za zpřístupnění všech bylin včetně ibogainu, hub a entheogenů nemocným namísto BigPharma jedů, k čemuž se při Milleniu v Londýně zavázal a následně stvrdil při olomouckém ustanovení Společenství filantropů a mecenášů,z.s. na sv. Bastilu dne 14.července 2000 a dne 18.7.2000 otevřel ve spolupráci s označenou kolegyní psychiatrovu zastupující BigPharma čisté chemické drogy první substituční program pro závislé na heroinu na Moravě a podání první žádostí o povolení pěstování konopí pro nemocné a první veřejnou přednáškou o termininologických zmatcích v adiktologii vůči konopí. Po zavření do ústavu v roce 2003 (ze kterého po 10 dnech skutečného mučení psychofarmaky za pomocí manželky utekl) pak věc přetavil v přednášku o zmatcích Babylonu v psychiatrické terminologii připomínající slovníky bachařů a současně katolických církevní prelátů středověku žvanících bláboly o odpustcích v latině, aby jim prostý lide nerozuměl (2004, konference ČLS JEP SNN ve Slapech).
24.  Justiční akademie by proto namísto právní osvěty měla spíše dbát na výuku českého jazyka a při neschopnosti talárových manekýnů v justici a exekutivě zapamatovat si a vyložit smysl textu jako např. .... byli zabiti a umučeni lidé .... konopí není prekurzor .....chybí 9% zkonfiskovaného majetku ... rovnou posílat do školy k doučení základů českého jazyka a teprve po přezkoušení dovolit pracovat v nějakém justičním JZD, nejlépe v Brně a jeho okolí ,například při plánované skartaci dokumentů členů Národní fronty.

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, žalobce - navrhovatel Josef Pospíšil, MMCA, předseda Art Language Factory,z.s.

25.  Druhý žalobce rovněž navrhuje NSS lhůtu určení rozhodnutí krajského soudu do 3 dnů od přijetí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ustanovení advokáta a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru, neboť není povinností žalobce byt při onkologickém onemocnění bohatým hňupem chodícím namísto na zahrádku do lékárny. Žalobce nevznáší návrh na určení lhůty projednání podnětu k prošetření kárného provinění, naopak zvažuje žalobu justičních zločinců v civilním řízení s náhradou škody.
26.  Žalobce má plné vědomí a oprávněnost tvrdit, že jediný v Evropě existující konopný lék jako britský Sativex oprávněně v příbalovém letáku uvádí, že řízení automobilu má probíhat až po zahájení terapie v určitém odstupu, neboť tělo si na kanabinoidy navykne, nemetabolizující se kanabinoidy zůstávají v těle v tucích (cca 40%), a proto je čirým nesmyslem tvrzení manekýnů na NS, že při zjištění 10 ng THC v ml. krve je člověk automaticky paušálně pod takovým vlivem THC a tak zcela omámen a neschopen řídit, že jde o trestný čin a má jít do žaláře, když, jak bylo doloženo nezávislou a odbornou studií, pravidelný uživatel konopí např. holandského modelu Bedrocan s 19% THC dle českých tendrů SUKLu a terapeutickou dávkou v limitu vyhlášky má v krvi až 16 ng THC v ml krve den po užití, kdy je dle našeho názoru a zkušeností zcela způsobilý řídit automobil, což potvrzují zahraniční studie a zkušenosti nejen žalobců. Jde je o peníze a je aplikován paušální metr s tolerancí vycházející jako spolehlivě neměřitelné hodnoty THC v krvi v českých laboratořích (důvodová zpráva) bez opory odborných argumentů a vědomí léčby canabis navíc prosazené také politickým zákonem č.50/2013 Sb., což je porušení řady článků LZPS.
27.  Oprávněně v rozhodnutí doloženém ve spise ministr dopravy loni i letos napsal, že vyhláška, tedy dopravní s nulovou tolerancí je podřazena zákonu, tedy zákonu o léčivech.
28.  Jenže co tím, když je někdo onkologický konopný kriminálník jako první a druhý žalobce a navíc ještě předseda nevládní organizace hájící zájmy nejen onkologicky nemocných a další dne 14.5.2016 zvolený člen správní rady Art Language Factory,z.s. je v roce 2016 hojně medializovaný kriminálník. Další člen  správní rady Art Language Factory,z.s. byl totiž stejně jako první seriálově obviněný žalobce obviněn v roce 2016 šumperskou módní policií, 3 dny vězněn a okraden, když nahlásil krádež léčivého konopí na zahrádce. Konopí bylo v majetku výzkumu asociace (Konopné církve) a dnes obviněný člen správní rady Art Language FActory,z.s. byl povinen krádež souseda nahlásit policii. Nejde vlastně u členů asociace o organizovanou zločineckou skupinu navzájem si pomáhajících kriminálníků a právnických osob, kteří jsou ještě navíc tak drzí, že o tom točí filmy a znají předpisy, realizují výzkum a dokonce žádají, aby šli soudci a žalobci jako pachatelé doložených zločinů a vědomých lží v rozsudcích před trestní senáty, vláda se veřejně omluvila, okamžitě propustila politické vězně a odškodnila poškozené a okamžitě zastavila tento teror v době míru!?
29.  Skutečná galérka organizovaného zločinu s důsledky utrpení desetitisíců lidí a miliardových škod na státním rozpočtu za podpory veřejnoprávních medií a dvou nejstarších univerzit i s popisky RSDr. Prekurzor je doložena díky společnosti Google trvale k připomenutí právního marasmu na http://constitutional-court.blogspot.cz/
30.  Dovolujeme si s ohledem na vyváženost ženských principů laskavosti v návrhu určení lhůty ještě odkázat na filmy na You Tube k poctě mnoha justičními a exekutivními manekýny zneuctěných žen z Evropy i mimo Evropu, zde  stejně starých žen důchodového věku
31.  Konopné pašije (2010): Marie Juany de la Cruz (Mexiko) a Olgy Novotné, která zemřela umučena v dubnu 2011 po konfiskacích v roce 2010, kdy jí mizely nádory, stejně jako ve filmu vystupující Petr Ladislav Kodym zabitý na sv. Apríla v Kolíně dne 1.dubna 2011 anebo později mluvčí Edukativní konopné kliniky, naprosto zneuctěný onkologicky nemocný Zbyněk Kopřiva, leden 2012 zcela navíc vystresován tříkrálovou partou zločinců zakladatelů fy Kanebos,s.r.o.) v námi produkovaném 45 min. filmovém dokumentu režiséra Olivera Morgensterna Maliny s hudbou předních českých kapel (zdarma) a premiérou tohoto filmového dokumentu k otevření většiny odborných pracovišť Edukativní konopné kliniky dne 11.září 2010 v Praze na Žižkově s názvem Konopné pašije na https://www.youtube.com/user/artlanguagefactory
32.  Sázet a žít (2016): Anuviel Herzog (Izrael/Německo) a Márie Brodské, která  nejprve vyšlapala cestu judikatuře netrestnosti léčby konopím v lednu 2008, za pěstování konopí k léčbě, znovu byla modely exekutivy obžalována, osvobozující rozsudek v prosinci v roce 2011 žaloba napadla, zemřela oběšením v dubnu 2012, kterou je vidět v partnerském koprodukčním dokumentu předsedy Art Language Factory,z.s. Josefa Pospíšila a šéfa Ganja Academy Františka Čermáka s premiérou dne 10.prosince 2016 ke každoročnímu připomenutí založení (zřizovateli Edukativní konopné kliniky) společné celorepublikové akce Bed In 2008 na mezinárodní den pro lidská práva a datum pořádání první odborné konference na světě s názvem Konopí jako lék dne 10.prosince 1954 v Olomouci. Film natáčený většinou na skrytou kameru je zcela ojedinělým zachycením reálné situace dostupnosti konopí k léčbě a paralelním černém trhu s marihuanou. Bohužel od premiéry filmu je František Čermák nezvěstný, doufáme jen, že utekl z ČR, jak plánoval a odřízl se od všech kontaktů. Dodejme, že jeho spoluobviněnému kolegovi z akce Cannafest 2015 a stejně tak obžalovanému místopředsedovi Ateliér ALF,z.s. napsala soudkyně OS pro Prahu 7 dokonce do rozsudku v červnu 2016, že se má vystěhovat z ČR, když chce užívat konopí a ještě navíc jako modlitební předmět. Městský soud v Praze pak v září všechny tresty a předchozí podmínky pastora THC sice zrušil a předseda senátu varovný  prstem obžalovanému místopředsedovi Ateliér ALF, z.s. sdělil, že sice žádné předběžné otázky Soudnímu dvoru nepodá, ale příště nesmí mít modlitební předměty tak veliké jako měl na Cannafest 2015 a že si je nechá, teda jakože kamsi komusi propadnou. Utrácet peníze za advokáty za dovolaní k manekýnům na NS, když je tam naprosto neprůstřelné a ústavním soudem dosud stále chráněné duo prekurzoru Šámal, Šámalová nemá valného smyslu. Kapři si rybníky nevypouští. 
33.  Děkujeme předem za včasné předání, projednání a rozhodnutí a jako poděkování zasíláme do Brna přílohu 4 jako Hanácký akademický bonus s hlubokou úctou k činnosti NSS ČR.


Na sv. Máje dne 1.´května 2017

Mgr. Ivan Chalaš
pastor Konopné církve a místo předseda Canabis is The Cure,z.s.
ve spolupráci diskriminovaným žalobcem řešícím spor u KS v Brně, tedy navrhovatelem, literárním a právním estétem a předsedou Canabis is The Cure,z.s. a vedoucím výzkumu, veleknězem a k tomu Olomoučanem t.č. se jménem
Dušan Dvořák, MMCA
který naopak zastupuje u KS v Olomouci, KS v Ostravě a VS v Olomouci druhého spolupracujícího diskriminovaného žalobce, fotografa a také pastora Konopné církve,  předsedu Art Language Factory, z.s.,a taky z města Holomóc a t.č. se jménem
Josef Pospíšil, MCA


Příloha 1
Státní agentura pro konopí pro léčebné použití informuje o zrušení dalšího zadávacího řízení na dodavatele konopí pro léčebné použití.
28.4.2017; TZ: SÚKL
Důvodem zrušení dalšího zadávacího řízení VZSAKL 01/2017 Dodávka konopí pro léčebné použití" je skutečnost, že v zadávacím řízení nezůstal žádný účastník.
Na základě kontroly jediné podané nabídky konstatovala hodnotící komise nejasnosti v prokázání splnění kvalifikace a technických podmínek. Proto vyzvala účastníka k objasnění a doplnění nabídky. Účastník ve stanovené lhůtě doručil vyjádření, ve kterém konstatoval, že není schopen v současné době splnit dané požadavky, zejména doložení certifikátu Správné výrobní praxe. Hodnotící komise proto musela účastníka vyloučit.
Dle aktuálních informací má být konopí pro léčebné použití dovezené ze zahraničí k dispozici v řádu několika málo týdnů tak, aby byla jeho dostupnost pro české pacienty zajištěna. Agenda dovozu konopí pro léčebné použití ze zahraničí však nespadá do gesce SÚKL.
28.4.2017; TZ: SÚKL

Pozn.: SUKL vědomě nenapsal zcela zásadní informaci: Konopí z dovozu je za cca 350 - 400 Kč/gram čtyř holandských odrůd fy Bedrocan neprošlých žádným srovnávacím výzkumem, tzn. více než  60 tisíc osobu/měsíčně dle vyhlášky, čili absolutně nedostupné zboží navíc bez jakékoliv garance a příbalového letáku, což SUKLu jako hlavnímu ochránci drogové a farmaceutické mafie přijde normální a prý si to mají lékaři sami zjistit, jak, když je výzkum zakázán a informace nedostupné a reakce individuální, to SUKL neřekne!

Příloha 2

Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Okresní soud v Prostějově
Okresní státní zastupitelství v Prostějově


11 T 130 /2016 – prekurzor - důkaz

Věc: Dodatek stížnosti na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 20.2.2017 – prekurzor – reakce na výzvu OSZ V Prostějově (Mgr. Ivo Černík) ze dne 6.4.2017 při hlavním líčení sp. zn.11 T 130 /2016, aby žalovaný Dušan Dvořák doložil důkaz, že česká justice a žalobci nepravdivě tvrdí, že konopí je prekurzor, když schopnost čtení a porozumění textu by měla být u VŠ vzdělaných lidí nejen v justici samozřejmostí, zvláště pak, když je nepravdivé tvrzení 7 let kvalifikovaně napadáno!

Úvodem: Členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se od roku 2010 marně domáhají u obecních, odvolacích a dovolacího soudu a 10 stížnostmi u ústavního soudu položení předběžných otázek Soudnímu dvoru ve věci porušení práva Společností při výrobě konopí jako léku (sp. zn. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a aktivní ústavní stížnost je opětovně k rozhodnutí OS v Prostějově, KS a NS v Brně a je vedena pod sp. zn.III.ÚS 3354/16), justice a exekutiva však v hrubém rozporu vůči úmluvám, judikatuře SDEU, ESLP, ČR vědomě nepravdivě tvrdí, že

1. Konopí je prekurzor
2. Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách
3. Zákon o návykových látkách (a léčivech) není technickou normou k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34 a novelizace není třeba notifikovat u Komise

aby porušení práva ČR nesměl posoudit Soudní dvůr, protože o prekurzorech rozhodují členské země.

Důkaz nepravdy, že konopí justice uvedla jako prekurzor a nejen pro sp. zn. 11 T 130 /2016 a sp. zn. III.ÚS 3354/16

Citace vědomě mylného usnesení senátu Ústavního soudu ČR sp.zn. II.ÚS 664/12 ze dne 13.4.2012 o ústavní stížnosti Dušana Dvořáka (první obžaloba Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové u OS v Prostějově 2 T 104/2010) na vědomě mylné usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 sp. zn.  8 Tdo 1231/2011 (opětovně a naposledy pak vědomě mylně vydáno prekurzorové usnesení u NS ČR dne 30.5.2016 sp.zn.6 To 323/2016 řešené aktivní ústavní stížnost sp. zn. III.ÚS 3354/16)

 

" ........Rozhodnutí jmenovaných soudů nevykazují prvky libovůle ….. řádně vypořádal s námitkami v dovolání stěžovatelem vznášenými  také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku.Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“

Dne 6.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 
Níže doložena pokuta je udělena za troufalost žalobce (od první obžaloby v roce 2010) tvrdit, že konopí není prekurzor a spáchané zločiny (2017: Vrtěl, Váňa, Otrubová, Pluskalová, Vrchová) a exekutivy (2017: Kezniklová, Černík, Bártlíková) musí být projednány, dále že se na jednání žalobce vztahuje judikatura a netrestnost dle ustanovení §§ 31, odst.1 a 28 tr.z. a porušení úmluv patří dle čl. 267 smlouvy Společenství projednat Soudnímu dvoru. K měření THC v konopí dodejme ilustrativní korupci, jak si zachraňovat talár od Blažka: předseda KS v Brně tvrdí, že policie vychází při měření z normy OSN, předseda trestního kolegia NS tvrdí, že vychází z normy EU, předseda NS sice píše, že to judikatura neřešila, ale vedoucí salonu zločinu na NSZ Zeman a duo manekýnů VSZ Bradáčová Ištván, tvrdí, že to nespadá do infozákona, prý to máte poznat až v trestním řízení s výše uvedenými hanáckými pachateli, šéf  Kriminalistického ústavu pak napíše, že se konopí měří podle toho, jak ho kdo užívá, šef policajt z Brna, že se konopí napřed zváží a stonky, větve a semena se dopočítávají s nulovým obsahem THC do celkového objemu, Hanáci, že se nic neváží a nedopočítává a všichni se shodují, že to tak dělají nejméně 20 let a když pak chybí až 90 % zkonfiskovaného majetku, nic se nepozná a když žalobci vždy Hanáci rozkradli také masti, se kterými dokáže vyléčit diabetickou nohu před amputací, napsali "zabíráme pro další opatření", zřejmě hemeroidy ze sezení a mudrování, jak chránit talárem drogové mafie. 
Příloha 3

Nejvyšší správní soud ČR
Aprk 6/2017

Věc: Reakce na výzvu  NSS dne 9.3.2017 sp.zn. Aprk 6/2017 k doplnění návrhu určení lhůty v řízení sp. zn. 22 A 70/2016 vedeného u KS v Brně

Doplnění důkazů a průtahů dle výzvy, návrhy


1.
- průtahy a důkazy porušení českého práva, návrh -

Tři měsíce po podání žaloby Krajský soud v Brně dne 7.12. 2016 sp. zn. 22 A 70/2016 vyzval žalobce, zda má zájem o ústní projednání, ten okamžitě přisvědčil a doložil naléhavost projednání. Viz správní spis. Do dne 27.2.2017 nebylo ústní řízení zahájeno, v čemž spatřuje  žalobce průtahy, neboť stále neuplynula roční doba pro vyřízení přestupku (až dne 15.4.2017) a soud  měl  právě toto zohlednit a - jak bylo oprávněně žádáno - nařídit ihned po podání žaloby řádné projednání přestupku správním orgánem a žádat řádné meritorní rozhodnutí odvolacího správního orgánu, což ani Krajský soud v Olomouci, ani stěžovaný soud neučinili, namísto toho důkazy podepřenou vědomou nepravdu žalovaného správního orgánu o pozdním odvolání žalobce v rozhodnutí ani slovem nezohlednili, ač byla uváděna naléhavost a návrh na odložení výkonu rozhodnutí zabavení ŘP s řádným odůvodněním a doloženými poškozenými.

Žalobce navrhuje, aby do 3 dnů od vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu stěžovaný soud věc řádně projednal, kdy žalobce již netrvá na osobní účasti, ale žádá, aby v přikazujícím rozhodnutí soud věc řádně projednal a řádně důkazy odůvodnil

a) žalované  pozdního odvolání
vyvrácené důkazy o zájmu žalobce vyřešení věci na základě práva i pro ostatní uživatele konopných léčiv obecně  a doložené naprosté selhání odpovědných exekutivních orgánů

b) žalované spáchání přestupku
pouze s odkazem na podzákonný předpis a paušalizující normu vyvrácenou důkazy - viz další a přímo klíčový důkaz netrestnosti skutku žalobce v příloze uvedený (rozhodnutí SUKL ze dne 7.3.2017) a odůvodnění žádosti včetně citace nevymahatelnosti předpisu z unijního práva uvedené na straně 4-7 lékového ústavu vs. rozhodnutí ministra dopravy z 7.12.2016 ve spisu obsažené s tvrzením ke konopným léčivům připouštějícím řízení automobilu, že zákon o léčivech má vyšší právní sílu, než podzákonný předpis jako je napadaná dopravní vyhláška k předmětnému řízení absolutně ignorující vědecká fakta a důkazy k metabolizaci kanabinoidů a vývoj legislativy ke konopným léčivům, když žalobce nejen doložil lékaři nadepsané doporučení a hluboké povědomí o cannabisterapii z let 2011 a 2014, ale také vědecké studie zcela vylučují naprosto odborně neodůvodnitelné a paušalizující rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, že pouhých 10 ng THC/ml krve u řidiče je trestný čin, což pochopitelně může být a u prvouživatelů je zcela jistě, stejně tak nedůvodně paušalizující obecný přestupek s naměřením 2 ng THC/ml krve založený na jediném faktu, že tolik THC v krvi nejméně umí české laboratoře spolehlivě změřit - viz důvodová zpráva.


2.
- průtahy a důkazy porušení unijního práva, návrh -

1.     Žalobce se ode dne 13.7.2010 v desítce trestních a stovkách správních řízení a nově i žalob marně domáhá zásadních informací a  marně navrhuje položení předběžných otázek Soudnímu dvoru dle čl. 267 Smlouvy ve věci výroby konopí k ochraně práv  sebe, rodiny, přátel, členů výzkumu a také spotřebitelů (a také řidičů), výzkumníků distributorů a výrobců (standardy). 

2.     Všechny soudy v soustavě české justice a od 13.4.2012 také prvně ústavní soud (popírající jako celá justice 3 citované nálezy k nepoložení předběžné otázky o porušení základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a trestu na základě zákona) jednaly stejně jako analogicky kartel v EU doložený od roku 2012 celkem (2x Evropské komise a 10 x ESLP )  s doloženými důkazy o porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena vědecky v roce 1994, lékařské zprávy s mizejícími nádory členů výzkumu neměly na organizovanou zločineckou skupinu státních zaměstnanců v talárech žádný vliv)  

3.     Soudy a exekutiva nejen zapřely vlastní judikaturou doložené popření základních práv nepoložením předběžných otázek, svorně pak všichni mlčeli a nijak neodůvodnili  zákaz vyšetřovaní spáchaných zločinů označenými pachateli v exekutivě a justicí na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dle §§ 401 a 149 odst 4. tr.z.

4.     Svorně pak všichni také mlčeli a nijak neodůvodnili  netrestnost skutku poškozených  včetně žalobce dle §§ 28 a 31,odst. 1 tr.z. atd..

5.     Stejně tak se s  netrestností jednání žalobce dle § 2 přestupkového zákona nevyrovnal správní orgán a nenařídil soudně znalecké vyšetření limitu THC zaručujícího bezpečnost jak veřejnosti, tak žalobci a jeho blízkým řízení automobilu a současném užívání konopných léčiv s ve spisu doloženými důkazy a studií financovanou ministerstvem vnitra, že až 16 ng THC zůstává v ml krve po dni užití u pravidelných uživatelů.

6.     Nepoložení předběžné otázky bylo odůvodněno vždy vědomou nepravdou v trestní justici, že konopí je prekurzor, protože o chemických látkách rozhoduje členská  země a nevymahatelný předpis od roku 2004 by byl politickou pohromou a dírou do státního rozpočtu v řádech miliard (euro?).

7.     Správní žaloba na MZ ČR (naléhavost řešená od 18.7.2016 u MS v Praze přes dvě marné výzvy soudu žalovanému o vyjádření k žalobě) nebyla dosud projednána.

8.     Úspěchem v 8 let kriminalizované rodině žalobce s opakovanými a pravidelnými domovními prohlídkami a konfiskacemi majetků právnických osob a členů výzkumu je kasační stížnost vytvářející údajně judikát k veřejně prospěšným nevládním organizacím vůči dobrovolníkům a úřadům práce sp. zn. 4 Ads 165/ 2011 a přikazující rozsudek Nejvyššího soudu vůči OSZ a OS v Prostějově, který následně OS v Prostějově popřel a nerespektoval a s podporou nadřízených šikanoval žalobce pokutami, které Nejvyšší soud zakázal udělit a slovo závazný právní názor  NS na konci rozsudku by snad neměla obecní justice vědomě nerespektovat, viz sp. zn 3 Tz 1/2012

9.     Justice přes doložení kartelu a důkazu, že konopí není uvedeno v zákoně o prekuzorech drog a judikatura v právní větě v letech 2006 a 2008 sama uvedla, že pěstovávání konopí není samo o sobě výrobou drog, protože konopí je samo o sobě omamnou látkou, což je jen právní vyjádření téhož v roce 2012 exekutivou změnili legislativu o právní argumentaci žalobce (notifikace novely zákona o NL, který se údajně notifikovat nemusel.., změna definice konopí pro trestní právo a nikdy neměřeného THC z celého objemu rostliny na neidentifikovatelný vzorek k ještě větší korupci policie ....a zavedení limitu THC k pokusnickému zacházení s konopím bez povolení a následné nahrazení zahradnickým zacházením ..., retroaktivita práva?).

10. Následně se justice roky pokoušela zbavit žalobce právní způsobilosti a zavřít ho do ústavu (od 4.9.2012  do 20.2.2017).

11. Znalecký ústav Bohnice však označil takové jednání v předmětných letech za zcela nedůvodné a nyní je žádána obnova 8 ústavních stížností, kde soud stejně jako žaloba tvrdili, že žalobce není způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor atd., což se nezakládalo na pravdě.

12. Krajský soud v Brně, který prekurzorový justiční faul způsobil jako první v dalších cca 10 řízeních doložených níže se z řízení vždy omítá vyloučit (Okresní soud v Prostějově se v prvním rozsudku s porušením unijního práva nevyrovnal vůbec a pak už jen jak papoušek odkazoval na zkorumpované rozhodnutí nadřízené prekurzorové justice).

13. V stěžovaném  řízení KS v Brně také předběžnou otázku nepoložil, v čemž žalobce spatřuje průtahy


K tomu důkazy v příloze
1.                              Podání dodatku ústavní stížnosti žalobce ze dne 27.2.2017 s návrhem na obnovu předchozích ústavních stížností
2.      Klíčové a pro věc zcela zásadní rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7.3.2017 s podrobným rozkladem porušení českého a unijního práva dopadajícího nejen na předmětné řízení (strana 4-7)
3.      Rozhodnutí policie ze dne 3.2.2017, že spáchané zločiny nikdy nešetřila a neodsoudila a ze dne 8.3.2017, že je jako vždy ani šetřit nebude stejně jako osoby, které tyto zločiny kryjí na všech stupních exekutivy a justice.   

Žalobce navrhuje, aby do 3 dnů od vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu stěžovaný soud věc řádně projednal, odůvodnil a prostřednictvím Nejvyššího správního soudu a prostřednictvím soudem určeného  advokáta ex offo položil předběžné otázky Soudnímu dvoru, kdy k odůvodnění přidělení ex offo dokládá  žalobce pouze pro dostání povinností předpisu, když vše potřebné je ve spisu a odůvodnění vidí žalobce jak v naléhavosti při 8 let trvající nevymahatelnosti práva ve věci konopí v trestních řízeních a způsobení invalidity III. stupně Českou republikou a předem avizovanou aktualizaci advokátního zastoupení, až bude před Soudním dvorem skutečně třeba hovořit plně kompetentně ve francouzštině a popř. současně také angličtině.


3.
- průtahy projednání kárného a stížnostního podnětu a pochybení, návrh -

Na výše uvedené rozhodnutí KS v Brně ze dne 7.12. 2016 byl dne 26.12.2016 podán také návrh na vyloučení soudkyně a podán kárný podnět za zjevně nezákonné jednání zcela míjící meritum žaloby (údajně pozdně podané odvolání žalobcem správnímu orgánu) specifikované ve spisu. Že tak vědomě nezákonně jednal žalovaný správní orgán a na výzvu soudu opět dělal, že je mentálně nezpůsobilý, není překvapující, neboť se s právní argumentací  a doloženými fakty neuměl vypořádat a uchýlil se k vědomě k faulu, že však tak jednala vysokoškolsky vzdělaná soudkyně ukazuje další vědomou manipulací s důkazy a diskriminaci žalobce nebo mentální insuficienci soudkyně. Do dne 10.3.2017 o tomto kárném provinění či stížnosti nebylo rozhodnuto, v čemž rovněž žalobce spatřuje průtahy.

S ohledem na fakt, že předseda KS v Brně činí vědomé průtahy projednání kárných podnětů podaných Cannabis is The Cure,z.s v prosinci 2016 také na

a) Předsedu a soudce Městského soudu v Brně  za nezákonná rozhodnutí při šetření svéprávnosti předsedů nejvyššího a ústavního soudu ČR a  nejvyššího státního zástupce (soudem přes předsedovi doložené výtky žádáno doložit zdravotní vyjádření a osobní údaje posuzovaných, namísto ustanovení opatrovníka, jak učinil Okresní soud v Prostějově po zapření judikátu netrestnosti canabisterapie v letech 2008 - 2017 v rozhodnutí dne 18.1.2017  o ustanoveném opatrovníkovi žalobce) a existuje nepatrná naděje, že daní odpovědní .funkcionáři nejsou součástí organizované zločinecké skupiny kryjící pachatele vědomých zločinů, ale jsou mentálně nezpůsobilí k výkonu své funkce (MS v Brně byl žádán otestovat, jak dlouho posuzovaní udrží v paměti, že konopí není prekurzor a zabíjet a mučit lidi se nemá, a to ani v době míru bez pokynů ze stranických sekretariátů, což některé osoby v justici dodnes činí velmi nejistými, viz spáchané zločiny http://pravnistat.blogspot.cz/ vs. ochránci organizovaného zločinu  http://constitutional-court.blogspot.cz/

b) Předsedu a soudce Okresního soudu v Prostějově, kteří zahájili řízení o omezení svéprávnosti žalobce a ustanovili mu 18.1.2017 opatrovníka i přes 2 znalecké posudky a posudek znaleckého ústavu dokládající nezákonnost i tohoto účelového návrhu OS v Prostějově ignorující nejen znalce, ale také vážnou námitku lékaře, kolegy žaloby a místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék, z.s. ze dne 6.12.2016 (navrženého jako opatrovníka rodinou žalobce k výzvě soudu) a vědomě nezákonné rozhodnutí ustanovit žalobci opatrovníka, když návrh rektora UP na omezení svéprávnosti žalobce na 3 roky ve styku s veřejnou mocí na návrh  od oportunistického rektora kritizovaného za papalášsko-bolševické manýry a rektoskopii při popření všech pravidel při udělení prestižní Palackého ceny dne 8.6.2016 předsedovi ústavního soudu (při vědomí výše uvedeného a marných žádostech univerzitě o zastání absolventa!)


Dále pak při vědomí rozeslání rozhodnutí o přidělení opatrovníka žalobci OS Prostějov zřejmě nejen justici v Praze  (viz důkaz rozhodnutí OS pro Prahu 1 z 1.2.2017), je dle  názoru žalobce v otázce, kterou by Nejvyšší správní soud měl vyřešit, zda má a může zastupovat žalobce z důvodu diskriminace

a) osoba určená opatrovníkem určený Okresním soudem v Prostějově, nebot přes řady stížností a kárný podnět a důkazy ve spisu na podání nikdo nereaguje a byla podána stížnost na odůvodnění zrušení ochranné léčby, takže obě řízení jsou stále aktivní
nebo
b) může žalobce zastupovat jako dosud společnost Cannabis is The Cure,z.s., které je žalobce předsedou správní rady

Dále pak žalobce navrhuje, aby NSS v tomto řízení vyřešil, zda je vůbec s ohledem na doložené důkazy přípustné, aby věc řešil tolik podjatý Krajský soud v Brně a podle toho NSS dle své úvahy rozhodl.  

Důkazy v příloze

1.     Stížnost na usnesení k zdůvodnění ukončení ochranné léčby žalobce OS v Olomouci dne 20.2.2017
2.     Stížnost na usnesení ze dne 20.2.2017 k nevyloučení se OS v Prostějově z další žaloby na žalobce za údajně nedovolenou výrobu konopných léčiv - drog pachateli organizovaného zločinu
3.     Sdělení opatrovníkovi OS pro Prahu 1 ze dne 1.3.2017, aby určil advokáta v trestní věci žalobce
4.     Vyjádření soudem určené lékařky opakovaně marně žádající zrušení ochranné léčby k důsledkům řízení na zdraví žalobce a jeho rodiny z 26.2.2016 pro ústavní soud.
5.     Rozhodnutí OS Praha 1 o nutné obhajobě zaslané žalobci a jeho opatrovníkovi v trestním řízení ´žalobce proti důkazně zkorumpované místopředkyni vlády za Lidem z jara 2011 zastoupené žalobou při poškození ex ministryně vyhrožováním žalobcem v SMS poslankyni a vládní činitelce porušující vědomě slib poslance a právní předpisy při žádané obnově žaloby OSZ zastavené v roce 2012 z důvodu údajně nepříčetnostmi žalobce po úmrtí vědomě umučených 2 onkologicky nemocných členů výzkumu v dubnu 2011 žádajících v letech 2009  a 2010 celý parlament a jmenovitě každého poslance osobně o smilování ilustrované nálepkami na hnojiva na rozhodnutí tohoto soudu od 3 roky vězněného výzkumníka enzymatických konopných hnojiv v osobě dnešního předsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s, viz stanovy a orgány na http://konopijelek.blogspot.cz/ , kterému rovněž ústavní soud vytřel zrak a neseznal porušení unijního předpisu českým plastickým TNT prekurzorem šířícím se v trestní justici jako mor. Cenzura veřejnoprávních medií je jako za okupace, viz ústavní stížnost předsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s sp. zn. I. ÚS 2431/15 na  http://svobodu.blogspot.cz/2015/08/ustavni-stiznost.html  


Podání je zasláno z datové schránky dosavadního zmocněnce žalobce.

žalobce laskavě žádá soud, aby se důkazní listiny staly součástí žaloby jako takové, kdy některé budou zaslány následně z důvodů potíží s připojením na net.


V řádné lhůtě dne 12.3.2017 podává


Dušan Dvořák, MMCA,  nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda správní rady zmocněné společnosti Cannabis is The Cure,z.s., viz scany na http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz/Příloha 4 - hanácký akademický bonus

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen a právní zástupce členů asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, ID ffsj9ei
Obecní úřad v Hodslavicích, ID 88tbebn7

na vědomí infopředpis řádně plnící
Městský úřad Neratovice, ID 45qb68g

Věc: Opakovaná stížnost a nevydání informací obcí Hodslavice žádaných vydat dne 9.4.2017 k ceně Františka Palackého a předžalobní výzva UP v Olomouci ve stížnosti na opakované a dlouhodobé nerespektování informačního zákona UP v Olomouci jako dodatek odvolání ze dne 18.4.2017 na rozhodnutí ze dne 13.4. 2017 č.j. UPOL-51858/9180-2017 a stížnosti na rozhodnutí ze dne 24.4.2017 č.j. PR 392/2017 (otázka č. 3)
Souhrnně k jednotlivým bodům žádosti dle dosud získaných informací od města Neratovice a UP v Olomouci k pravidlům a odměnám za cenu Františka Palackého z veřejných prostředků obcí rektorem UP v Olomouci dne 6.8.2016 a rektorovy následné právní ochrany jména univerzity a starostí o zdraví svého absolventa a vedoucího výzkumu Konopí je lék (Canabis is The Cure) Dušana Dvořáka, MMCA, který důvodnost a oprávněnost udělení ceny zpochybňuje
Otázka číslo 1 - vyřízena
Zjistili jsme, že obce ani univerzita do dne 8.6.2016 neschválili změnu pravidel pro udělování ceny č. 3/96, které však byly rektorem UP zcela ignorovány dne 8.6.2016 při udělování ceny osobě důvodně podezřelé z vědomé podpory a ochrany organizovaného zločinu, JUDr. Pavlu Rychetskému, exministrovi a předsedovi ústavního soudu, viz galérka na http://constitutional-court.blogspot.cz/
Otázka číslo 2 - vyřízena
Zjistili jsme, že ani pravidla univerzity č.3/96, ani smlouvy s obcemi neobsahují ujednání, že rektor může cenu udělit dle své libovůle, tzn. formálně a  obsahově zcela vadným postupem jako dne 8.6.2016. Rektor UP tedy nemá práva jako papaláši v čele univerzit za bolševika, i když tehdy se na univerzitách aspoň tolik nekradlo, kdy UP dokonce inspirovala TV kriminalistický seriál. Nevzdělanost, přizdsráčství a oportunismus jako za bolševika, jen se změnilo sako a výrazy. Přestože rektor nevyžaduje oslovování soudruhu rektore, když mu jeho papalášské manýry a zneužívání veřejných prostředků někdo připomíná, podává žaloby a návrhy soudům jménem údajně dotčené univerzity, což je dle nás jen další zneužívání funkce.
Otázky číslo 3 - nevyřízena
Neratovice poskytly na cenu 10.000,- Kč. Žádáme oprávněně vydat informace, jaké náklady z veřejných rozpočtů měla univerzita a obec Hodslavice s cenou Františka Palackého dne 8.6.2016. Tyto prostředky budeme navrhovat vrátit zpět do veřejných rozpočtů obcí a univerzity. Sponzorovat galérku může rektor ze svého. 
Otázka číslo 4 - vyřízena
Zjistili jsme, že obce z veřejných rozpočtů podporují udělení ceny, nemají však k ceně žádná práva, což může být při výkladu zákona hospodaření s veřejným majetkem hodnoceno jako opomenutí péče řádného hospodáře. Částky nad 5 tisíc Kč již spadají do roviny trestního práva, jsou -li užity podvodně. Jednání dne 8.6.2016 tomu nasvědčuje, rektor odmítá situaci osvětlit, viz výše a dále.
Otázka číslo 5 týkající se toliko UP je nevyřízena vůbec a je předmětem odvolání, neboť při hospodaření s veřejnými prostředky (nejen cena) je pod ochranou zákona získat informace, kdo dal pokyn, odsouhlasil a podílel se na podáních označených jménem celé UP v Olomouci, nejde o interní věc UP, když je placena z veřejných prostředků
Tedy
Odborné (věcně správné) a právní (odborně správné) argumentaci žaloby univerzity na vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka, MMCA ze dne 19.9.2016 a návrhu univerzity na omezení jeho svéprávnosti ze dne 29.11.2016, neboť vše nasvědčuje tomu, že šlo o solo akci rektora UP zaštiťujícího se univerzitou k vyřizování si nejen soukromých účtů, ale taky  jednajícího k ochraně justičně-exekutivního kartelu. Vše ukazuje, že stejně jako při udělení ceny, tak i následné právní kroky nebyly věcí univerzity, kterou dle našeho názoru rektor zneužívá při hospodaření se svěřeným majetkem a ochraně důvodně podezřelých zločinců v justici a exekutivě (žalovat soudu, že nejsem bolševik a jako echtbolševik jednat je opravdu hodno rektora UP udělujícího cenu bývalému bolševikovi a důvodně podezřelému pachateli zločinu). Jediné, na co se naprosto zkorumpovaná justice a exekutiva zmohla proti Dušanu Dvořákovi po judikátu netrestnosti cannabisterapie v roce 2008 bylo, že ho od roku 2012 a prvním vědomě nepravdivém tvrzení manekýnů zločinu na  nejvyšším a ústavním soudu, že konopí je prekurzor a věc nepatří posoudit Soudnímu dvoru, stejně jako povinnost projednat spáchané zločiny a vysvětlit zcela odlišné metody policie v jednotlivých krajích, jak analyticky určí omamné konopí, že jej po podání žaloby vždy znesvéprávňovala, protože se neuměla vyrovnat s právní argumentací netrestností jeho skutku. Protože po opakovaných znaleckých posudcích vyvracejících bludy justice a exekutivy a najatých prodejných znalců nebyl kdo by justici v lumpárnách pomohl, při podání žaloby v listopadu 2016 se našel olomoucký aktivní svazák z UP toho času ve funkci rektora, který roli splnil, leč na úkor univerzity, kterou zneužil, resp. vše tomu nasvědčuje a bude na soudu (a možná i akademickém senátu), aby určil, zda šlo o solo akci a žalovaný je pouze rektor,  nebo bude náhrady škody vymáhána na  univerzitě, když nereaguje na velkorysý návrh na mimosoudní vyrovnání.

Aktuální jarní přílohu připravila odborná společnost Konopí je lék, z.s. ve spolupráci s Dušanem Dvořákem, MMCA

Na pálení čarodějnic dne 29.4. - 30.4.2017

Mgr. Ivan Chalaš

administruje Ateliér ALF, z.s.Příloha

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití informuje o zrušení dalšího zadávacího řízení na dodavatele konopí pro léčebné použití.

28.4.2017; TZ: SÚKL

Důvodem zrušení dalšího zadávacího řízení VZSAKL 01/2017 Dodávka konopí pro léčebné použití" je skutečnost, že v zadávacím řízení nezůstal žádný účastník.
Na základě kontroly jediné podané nabídky konstatovala hodnotící komise nejasnosti v prokázání splnění kvalifikace a technických podmínek. Proto vyzvala účastníka k objasnění a doplnění nabídky. Účastník ve stanovené lhůtě doručil vyjádření, ve kterém konstatoval, že není schopen v současné době splnit dané požadavky, zejména doložení certifikátu Správné výrobní praxe. Hodnotící komise proto musela účastníka vyloučit.
Dle aktuálních informací má být konopí pro léčebné použití dovezené ze zahraničí (tznza cca 350 - 400 Kč/gram čtyř druhů květu konopí holandské fy Bedrocan, tzn. více než  60 tisíc osobu/měsíčně dle vyhlášky, pozn. 29.4.2017) k dispozici v řádu několika málo týdnů tak, aby byla jeho dostupnost pro české pacienty zajištěna. Agenda dovozu konopí pro léčebné použití ze zahraničí však nespadá do gesce SÚKL.
28.4.2017; TZ: SÚKL

Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen a právní zástupce členů asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, ID ffsj9ei
Obecní úřad v Hodslavicích, ID 88tbebn7
Městský úřad Neratovice, ID 45qb68g

Věc: Stížnost a odvolání na rozhodnutí rektora univerzity ze dne 13.4.2016 č.j. UPOL- 51858/9180-2017 nevydat žádané informace k ceně Františka Palackého, resp. žádost odložit v bodech 4 a 5, kdy bylo vyvozeno, že se informace nevztahují k činnosti univerzity.

Odůvodnění


1) Univerzitní rozpočet je tvořen především veřejnými prostředky, stejně tak je konstituována cena Františka Palackého. Z tohoto důvodu jsou žádané informace jednoznačně přístupné v režimu informačního zákona a nepodléhají žádným zákonným omezením. Tvrzení, že interní předpisy  a jednání činovníků  univerzity jsou vyňata z infozákona, je účelová desinterpretace. Cena Františka Palackého nebo podané žaloby a návrhy se netýkají jen univerzity. Univerzita při udělování ceny hospodaří s prostředky obcí a za veřejné prostředky obdarovává laureáty. Dále univerzita vydává rozhodnutí mající hájit prosazované hodnoty a stanoviska v právním sporu, současně ale odmítá sdělit odborné podklady tvrzení a tým odborníků, kteří za nimi stojí. 

2) Odložená žádost číslo 4 a 5 údajně patří směřovat jinému subjektu. Citujme předpis: "Povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží"  Z žádosti je patrné, že se věc univerzity týká. Citujme: "Sdělte, zda existuje jakékoliv rozhodnutí oslovených obcí, které by v letech 2000-2016 zpochybnilo nominovaného nebo laureáty ceny."  


3) K typu výše uvedené žádosti o informace gestor předpisu uvedl, že stačí odpovědět ano/ne, není-li žádost dále specifikována. V daném případě tato informace bud existuje, nebo neexistuje. Žádáme tedy v opravném řízení přikázat informaci vydat, bez ohledu na fakt, zda tuto skutečnost uvedou oslovené obce. Čili pokud má univerzita od obcí informace, že nominovaný neměl být nominován, tuto informaci sdělte. Nejde nám o sdělení jmen nominovaných. Stačí odpovědět ano/ne, stačí uvést, že takové informace (ne) existují.


4) Žádost číslo 5 rozdělená na tři podotázky A-C a dle našeho názoru zcela jednoznačně spadá jak pod infozákon, tak pod gesci povinného, nikoliv obcí. V rámci opravného prostředku tak žádáme nařídit vydat informaci, kdo dal pokyn, odsouhlasil a podílel se na

A) Odborné argumentaci žaloby univerzity ze dne 19.9.2016 na Dušana Dvořáka. Pokud jsou žalobci placeni z veřejných peněz, je povinností univerzity tyto informace vydat. Pokud byla žaloba solo akce a nebyla doložena žádným šetřením reálného stavu na univerzitě, toto sdělte.

B) Odborné argumentaci návrhu rozsudku univerzity justici ze dne 28.11.2016 navrhující omezit svéprávnost Dušana Dvořáka a tři roky ve styku s veřejnou mocí  s řadou konkrétních otázek spadajících po infozákon.


C) Odborné právní argumentaci výše označené žaloby a návrhu rozsudku univerzity s řadou pod otázek spadajících pod infozákon.

Znalost uvedených informací vyjasní také návrh na mimosoudní vyrovnání zaslaný o pašijích univerzitě ve dvou alternativách vyjádření s bohatým ilustrativním doprovodem. Šlo -li o ve věci právních sporů o solo akci rektora s analogií k udělování ceny Františka Palackého, pak návrh očekáváme do 5 dnů, šlo - li o širším plénem projednaná a dle univerzity fundovaně podložená tvrzení a odsouhlasená podání (viz výše), pak očekáváme návrh do 10 dnů.

Hezké jaro všem

Dne 18.4. 2017 s jarní výtvarnou podporou Art Language Factory,z.s.

Ivan Chalaš , Miloslav Tetour, Dušan Dvořák, František Slavík a Josef Pospíšil

Příloha

Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen a právní zástupce členů asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, ID ffsj9ei
Městský úřad Neratovice, ID: 45qb68g
Obecní úřad v Hodslavicích, ID:88tbebn

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle předpisu č.106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci ceny Františka Palackého a spolupráce oslovené univerzity, obcí a emeritních rektorů univerzity na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 1996 – 2013 a 2014- 2017. K žádosti o informace doložme v příloze důkazní fakta k výzkumu Cannabis na oslovené univerzitě.

Sdělte prosím ve věci ceny Františka Palackého udělené 8.6. 2016 a následných kroků rektora univerzity dne 19.9. 2016, tzn. žaloby Univerzity Palackého za poškození dobrého jména veřejným sdělením vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2015 – 2016 opakovaně, že na univerzitě zase úřadují bolševici (ruceměj nevzdělanci, zločinci, podvodníci, udavači, oportunisti a podobná symbolika cynických bolševických zrůd, papalášů a rektoskopů, jak bylo na této hanácké univerzitě tradiční do roku 1990) a dne 28.11. 2016, tzn. návrhu rozsudku justici od univerzity vůči vedoucímu výzkumu Dušanu Dvořákovi, aby byl na 3 roky omezen na svéprávnosti ve styku s veřejnou mocí. Obě podání UP řeší nyní Krajský soud v Brně.

Dne 9.dubna 2017

Mgr. Ivan Chalaš, správní rada

Vlastní žádost informace

1.
K příležitosti 200. výročí narození Františka Palackého ke dni 14.6.1998 zřídila univerzita dne 6.5.1996 Cenu Františka Palackého rozhodnutím rektora UP č. 3/96. Rozhodnutí bylo předjednáno a smluvně dojednáno s oslovenými obcemi, které cenu finančně podporují. Na straně 2 rozhodnutí rektora ze dne 6.5.1996 jsou uvedeny pravidla 1-8, za kterých je cena udělována a vypláceny finanční prostředky z rozpočtu obcí. Zašlete kopii vašeho rozhodnutí, ve kterém je doloženo, že univerzita se souhlasem obcí, které jsou podporovateli ceny Františka Palackého schválila změnu pravidel udělení ceny ze dne 6.5.1996 v podobě, v jaké byla udělena v roce 2016, tzn. že neplatí v roce 1996 přijatá přísná kriteria pro udělení ceny a rektor může cenu udělit v rozporu s těmito pravidly, jako učinil rektor univerzity v roce 2016 při udělení ceny předsedovi ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému dne 8.6.2016, což univerzita přiznala a rektor se následně v Deníku v rozhovoru k udílení cen univerzity svěřoval, že se někdy nechává při udělování cen unášet emocemi a neuměl doložil žádný důkaz, který by dosvědčil řádné projednání udělení ceny v souladu s pravidly a odkazoval poškozené na slovní vatu o laureátovi ceny na webu univerzity a odůvodnění tohoto rektoskopického a pouze účelového ocenění předsedy jím osobně korumpovaného ústavního soudu, viz tváře justiční e exekutivní mafie na http://constitutional-court.blogspot.cz/. Web univerzity totiž obsahuje toliko plané adorace na předsedu ústavního soudu důvodně podezřelého z podpory a ochrany organizovaném zločinu vůči členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a podpory nepravdivých tvrzení justice s tragickými dopady na občany, že zákon o návykových látkách a léčivech nejsou předpisy k výrobě konopí jako léku a věc nemusí posoudit Soudní dvůr, protože konopí je chemická látka - prekurzor (rektoru tvrzení justice známo od roku 2014, s doloženými důkazy justiční korupce a kartelu pak od roku 2015, kdy Univerzita Palackého prostřednictvím rektora, jak sdělil Dušanu Dvořákovi v roce 2015 kancléř univerzity, odmítla vydat vedoucímu výzkumu Dušanu Dvořákovi žádané stanovisko pro další ústavní stížnost ve věci kriminalizace výzkumu a jeho členů včetně Dušana Dvořáka (10 ústavních stížností a stížností Evropskému soudu pro lidská práva od 25.2.2012 do 9.4.2017 ).

2.
Pokud v letech 2000 - 2016 nedošlo z vaší strany ke schválení změny pravidel ceny Františka Palackého (obce/univerzita a případně další), sdělte, zda tato prestižní cena univerzity může být dle původní smlouvy univerzity s obcemi udělována na základě libovůle rektora a jemu věrných ve vedení univerzity a na právnické fakultě, a to nejen vědecky podprůměrně činným osobnostem v rozporu s nároky a pravidly ceny, ale může být finančně odměněna - oceněna z veřejných rozpočtů (univerzity/obcí) také důvodně podezřelým osobám jako je předseda ústavního soudu, viz zločiny, které předseda soudu roky kryje s vědomím vedení a zejména rektora a právnické fakulty univerzity s doloženými důkazy na http://pravnistat.blogspot.cz/ , kteří údajně podezřelého k ceně univerzity navrhli.

3.
Sdělte přesnou částku, která byla z vašeho veřejného rozpočtu vyplacena k odměně 50 tisíc Kč laureátovi ceny Františka Palackého předsedovi ústavního soudu dne 8.6.2016 jednotlivými oslovenými subjekty a zda jsou donátoři ceny (obce) o výběru nominovaného kandidáta informovány a mohou vyjádřit nesouhlas, když jde o osobu, která svým jednáním devalvuje jak prestižní cenu, tak obce a univerzitu, především pak odkaz Františka Palackého.

4.
Sdělte, zda existuje jakékoliv rozhodnutí oslovených obcí, které by v letech 2000-2016 zpochybnilo nominovaného nebo laureáty ceny. Pokud má rektor univerzity od obcí ve smlouvách – dohodách předcházejících zřízení ceny, anebo následně v dodatcích od roku 1996 uvedeno, že tyto veřejné prostředky obcí může rektor univerzity používat dle svého rozhodnutí, toto nám rovněž zašlete jako kopii.


5.
Sdělte, kdo konkrétně – doložte důkazem, kopií nebo čestným prohlášením - z oslovených obcí a odborníků a poradních či statutárních zástupců a orgánů university (správní rada univerzity, kolegium rektora, akademický senát, děkanáty fakult, klub absolventů univerzity, nositelé ceny Františka Palackého, nositelé čestných doktorátů a další) dal pokyn, odsouhlasil a podílel se na


A. Odborné argumentaci žaloby univerzity ze dne 19.9.2016 na 10x od roku 2010 obviněného a od 4.9.2012 do 20.2.2017 justicí znesvéprávňovaného vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka za poškození dobrého jména univerzity dle nás naprosto pravdivým tvrzením, že na univerzitě zase úřadují bolševici v plné síle a zda byl před podáním žaloby zkoumán 1) duševní stav a svéprávnost rektora a 2) dále pak archiv moravských posametových papalášů na http://bolsevici.blogspot.cz/ a zločinců na http://pravnistat.blogspot.cz/ a laureátů hanáckých novinářských cen a rautů univerzity na http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/


B. Odborné argumentaci návrhu rozsudku univerzity justici ze dne 28.11.2016 navrhující omezit svéprávnost Dušana Dvořáka - přes protesty lékařů, znalců a znaleckých ústavů a také emeritních rektorů univerzity (Mačáková – lékařka, Jařab - anglikanista) - na dobu 3 let ve styku s veřejnou mocí a sdělte, 1) kdo konkrétně a z jakých odborných podkladů čerpal tvrzení univerzity uvedené v návrhu, že cannabisterpie škodí při léčbě bipolární poruchy a 2) Dušan Dvořák si užíváním cannabis (užívaného také na doporučení lékařky označující omezování svéprávnosti DD za jednoznačně nedůvodné) škodí a nachází se ve velmi špatném zdravotním stavu ve vztahu k veřejné moci a justiční a akademické mafii a je potřeba jej umlčet, viz tvrzení univerzity na http://bolsevici.blogspot.cz/2017/01/blog-post.html


C. Na právní argumentaci výše označené žaloby a návrhu univerzity, když 1) žaloba univerzity ze dne 19.9.2016 byla podána mylně zcela nepatřičnému Okresnímu soudu v Olomouci, příslušný je Krajský soud v Brně, což Vrchní soud v Olomouci následně potvrdil a dne 10.10.2016 uvedly v protinávrhu žaloby spojeného s veřejnou omluvou rektora a podaného také na podatelně univerzity žalobou a návrhem univerzity poškození zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (nevládní organizace Konopí je lék,z.s., Ateliér ALF,z.s. a Art Language Factory,z.s.) pod supervizí Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a když 2) v rozporu s řadou ustanovení občanského zákoníku a odborným opodstatněním a stanoviskem znaleckého ústavu Bohnice ze dne 22.12.2016 rektorem v zastoupení právničky univerzity opětovně mylně podané podání univerzity ze dne 28.11.2016 nepravdivě tvrdilo, že byl Dušan Dvořák po podání první prekurzorové ústavní stížnosti dne 25.2.2012 a změny legislativy o jeho právní argumentaci od 5.1.- 30.5.2012 justicí následně znesvéprávňován a marně leč letitě pokoušen justicí zavřít do ústavu pouze v období od 6.9.2012 do 29.1.2016, jak univerzita mylně v návrhu uvedla, viz výše odkaz na žalobu a návrh, když ve skutečnosti se justice a jiná korupční uskupení pokoušela znesvéprávňovat Dušana Dvořáka již od 30.7.2012, resp. 4.9.2012 až do 20.2.2017, kdy byl Okresním soudem v Olomouci propuštěn z ochranné léčby na základě posudku znaleckého ústavu Bohnice ze dne 22.12.2012, že Dušan Dvořák byl v letech 2008 – 2016 vždy plně svéprávný prokázat, že konopí není prekurzor (add 1 výše) a tvrzení justiční a exekutivní žumpy, že existuje duševní choroba, kdy člověku vymizí ovládací a rozpoznávací schopnosti vždy od jara do podzimu, když roste konopí a justice, jak uváděli žalobci v letech 2008 – 2016 a Univerzita Palackého v roce 2016 se nezakládalo na důkazech a je vědecky neobhajitelné, viz http://soudniznalec.blogspot.com/.

Dne 9.dubna 2017

Mgr. Ivan Chalaš, správní rada

K tomu dodejme tyto důkazní přílohy výše uvedených tvrzení:
1.                  2015 – doloženo univerzitě: Hebrejská univerzita v Jeruzalémě - Univerzita Palackého v Olomouci vytvořila v letech 1950 – 1990 vědecké základy cannabisterapie. Důkaz: Tvrzení nositele čestného doktorátu Univerzity Palackého, Olomoučana, Ondřeje Lumíra Hanuše v odborné zprávě pro Open Royal Academy a ředitele Edukativní konopné kliniky, vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), Olomoučana a absolventa UP č. 33002754 Dušana Dvořáka ze dne 19.3.2015, viz http://sanitasanimae.blogspot.cz/
2.                  2015 – doloženo: Univerzita Palackého v Olomouci v zastoupení emeritního rektora Josefa Jařaba schválila dne 6. 5. 1996 pravidla pro zřízení ceny Františka Palackého č. 3/96 a dne 17.5.1996 uzavřela s olomouckou nevládní organizací Sananim vedenou ředitelem Střediska prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí Dušanem Dvořákem smlouvu o spolupráci, společně pak uspořádali do 14.7.2002 celkem 5 mezinárodních konferencí v aule FF UP a jinde, vydali skripta, studie a realizovali společné projekty (hepatitidy- interferon), do 14.7.2013 přijali 3 emeritní rektoři UP záštitu nad konferencemi a Týdny pro dušení zdraví organizovanými Dušanem Dvořákem (Mačáková, Jařab, Dvořák), dále emeritní rektor Lubomír Dvořák potvrdil v první obžalobě Dušana Dvořáka za výzkum dne 13.7.2010 u OS Prostějov, že zkonfiskované konopí společnosti Konopí je lék,o.s., které ho Dušan Dvořák s manželkou darovali, bylo plánováno použít na výzkum, do dne 14.7.2014, kdy emeritní rektoři Jana Mačáková v letech 2008 – 2014 veřejně podpořili 3 legislativní návrhy Dušana Dvořáka k zastavení kriminalizace výzkumu cannabisterpie a dostupnosti cannabis pro nemocné a vyzvala soudní znalce, aby nevydávali o Dušanu Dvořákovi nepravdivé posudky (19.1.2014) a Josef Jařab napsal 29.11.2012 osobní dopis olomoucké justici, že jedná s Dušanem Dvořákem jako bolševici a následně dne 28.3.2013 s MUDr. Alešem Skřivánkem, Prof. Jindřichem Štreitem a 5 nevládními organizacemi navrhl (také) Dušana Dvořáka na cenu města Olomouce za výzkum konopí jako léku, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/