Městskému soudu v Brně k 17.listopadu 2016

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, veden u KS Olomouc pod sp. elektronicky openroyalacademy@gmail.com,

Městský soud v Brně
sp. zn.24 Nc 909/2016 
sp. zn.22 Nc 904/2016 
sp. zn. 23 Nc 906/2016

Věc: doplnění důkazů právní nezpůsobilosti předsedu NS a ÚS a NSZ

V odkazu na elektronické podání ze dne 4.11.2016 doložené níže v příloze vám sdělujeme, že Nejvyšší soud dne 15:11.2016 č.j. Zin 178 odmítl vydat osobní informace a zdravotní dokumentaci předsedy NS a k žádosti o informace se nevyjádřil, stejně tak učinil Ústavní soud dne 14.11.2016 č.j. SPR ÚS 3/2016 a spolupachatelé na NSZ a Msp se jako obvykle nevyjádřili

Urgujeme tímto níže žádané informace a stížnost na průtahy a vědomé obstrukce, tzn. nevhodné chování či mentální insuficience, když městský soud pro řízení žádá výše uvedené informace od podavatelů návrhu na omezení právní způsobilosti výše označených členů organizované zločinecké skupiny.

Jak bylo uvedeno, úkolem soudců Městského soudu v Brně je posoudit, kolik vteřin/minut/ hodin jsou zkoumaní schopni udržet v paměti a porozumět textu znalce, že jednáním justice a exekutivy byli zabiti a zmrzačeni lidé a 90% majetku se ztratilo, což uvedení zakazují prošetřit, důkaz viz soudní znalec Radek Matlach a další zřizovatelé Edukativní konopné kliniky dne 11.5.2011 justici a trestní exekutivě http://soudniznalec.blogspot.cz/ - zakázáno vyšetřit přes stovky kárných podnětů a stížností ministru spravedlnosti stejně jako justicí nezákonně zamítaná cesta k Soudnímu dvoru lživým tvrzením, že existuje norma na měření vzorku konopí na obsah THC a že konopí je prekurzor, což znalecký ústav PřF Univerzity Palackého a řada dalších označili rovněž za mylné tvrzení, viz důkazy na http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/

K 17.listopadu 2016

|Dušan Dvořák, MMCA předseda správní radyPřílohy podání ze dne 4 a 5.11.2016

MS a MSZ v Brně

Věc: důkazy do spisů dle výzvy MS Brno ze dne 13.10.2016
 sp. zn.24 Nc 909/2016 
sp. zn.22 Nc 904/2016 
sp. zn. 23 Nc 906/2016
1. Posudek MUDr. Jiřího Švarce na Dušana Dvořáka z 28.8.2016 s důkazy justičně exekutivní korupce a kartelu v letech 2008 -2016 za podpory podvodně jednajících soudních znalců spolupracujících na páchaní zločinu dle  §§401 a 149, odst. 4 TZ
2. Žádost o informace a stížnost na průtahy a nevhodné chování pracovníků MS v Brně ze dne 4,11.2016 při řešení právní způsobilosti statutárních zástupců organizovaného zločinu sp. zn.  Nc 909/2016,22 Nc 904/2016, 23 Nc 906/2016 
3. Rozhodnutí podezřelého spolupachatele organizovaného zločinu - předsedy KS Brno kryjícího zločice z OS a OSZ v Prostějově, opětovně dne 18.10.2016 ST 84/2016, kdy soudci KS Brno opakovaně lžou v rozsudcích, že konopí je prekurzor, aby věc nešetřil Soudní dvůr a odmítají projednat spáchané zločiny doložené již 11.5.2011 soudím znalcem Matlachem, viz 5 spisů u MS v Brně k předmětné věci - posuzování právní způsobilosti zástupců organizovaného zločinu v justici a trestní exekutivě - od 1.7.2016 (podavatel Cannabis is The Cure,z.s.) 
4. Rozhodnutí policie  ze dne 15.9.2016, že neví, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s §§ 28 a 31,odst. 1 TZ ochránit své zdraví při neexistenci právní normy na změření obsahu THC v konopí a stonásobně odlišných výsledcích najdete zde - viz předseda NS dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 a judikatura - http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ a k tomu další domovní prohlídka a obžaloba pachateli organizovaného zločinu z OSZ a OS Prostějov  (soudkyně Otrubová a st. zástupce Černík)
5. Trestní podnět ze dne 14.5.2016 na zástupce organizovaného zločinu a seznam trestních/kárných provinění soudců a státních zástupců při šetření podání, žalob a obžalob členů výzkumu Konopí je lék a Konopné církve a asociace Open Royal Academy , viz http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html a seznam podání členů výzkumu ze dne 6.6.2016 ministerstvu spravedlnosti etc. (4 dokumenty)

Dne 5.11.2016 
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Žadatel o informace a podavatel podání/podnětu:
Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 79855 Ospělov 6

A. Žádost ÚS, NS, VS, NZS a Msp ČR o informace dle zákona o informacích č.106/1999Sb Rozhodnutí prosím předložte do předmětných níže uvedených spisů členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) tvrdících na důkazech s podporou cca 100 marných kárných podnětů od občanů v roce 2016, že mj. jejich spor má řešit jen a pouze Soudní dvůr a že konopí není prekurzor a rozhodnutí justice v letech 2010 - 2016 jsou vědomě nezákonná, viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz/  


B. Opakovaná stížnost na Městský soud v Brně na průtahy a vědomě nezákonná rozhodnutí ve věcech právní způsobilosti předsedů ÚS, NS a NSZ sp. zn.24 Nc 909/2016 , 22 Nc 904/2016 a 23 Nc 906/2016, naposledy dne 13.10.2016 – viz níže, neboť spis informace, že možná nejsou součástí organizovaného zločinu, jen neumí česky v důsledku zdravotního handicapu, opakovaně obsahuje a žádané výzvy k doplnění jsou vědomě nadbytečné a obstrukční i dle zákona, viz níže 


I.
Aktivní spisy členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
Ústavní soud ČR
č.j. IV.ÚS 3238/16
Nejvyšší soud k připravovanému dovolání 
na odvolací rozhodnutí prekurzorové justice u 
Vrchního a Městského soudu v Praze
č.j. 11 To 96/2016 a č.j. 67 To 289/2016
Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství
k stížnosti a odvolání na nevydání informací ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV a ze dne 14.9. a 21.9.2016 č.j. 1  SIN 49/2016
Městský soud v Brně
č.j. 24 Nc 3151/2016
(souhrnný podnět z 1.7.2016 k řízení o omezení právní způsobilosti zástupců státem krytého organizovaného zločinu jednajících lhostejně, cynicky a opakovaně dle §§ 401 a 149 TZ s perspektivou právní nezpůsobilosti)


II.
Role Městského soudu v Brně pro žádost o vydání informací

1.     Ode dne 26. 7. 2016 jsou u Městského soudu v Brně z podnětu právního zástupce členů asociace Open Royal Academy (Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc pod sp. zn.24 Nc 909/2016 vedena samostatná řízení o omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. pod sp. zn.22 Nc 904/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 je vedeno řízení o omezení svéprávnosti Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. 

2.     Úkolem soudců Městského soudu v Brně je posoudit, kolik vteřin/minut/ hodin... jsou zkoumaní schopni udržet v paměti a porozumět textu znalce, že jednáním justice a exekutivy byli zabiti a zmrzačeni lidé a 90% majetku se ztratilo, což uvedení zakazují prošetřit, důkaz viz soudní znalec Radek Matlach a další zřizovatelé Edukativní konopné kliniky dne 11.5.2011 justici a trestní exekutivě http://soudniznalec.blogspot.cz/ - zakázáno vyšetřit přes stovky kárných podnětů a stížností ministru spravedlnosti stejně jako justicí nezákonně zamítaná cesta k Soudnímu dvoru lživým tvrzením, že existuje norma na měření vzorku konopí na obsah THC a že konopí je prekurzor, což znalecký ústav PřF Univerzity Palackého a řada dalších označili rovněž za mylné tvrzení, viz důkazy na http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/


III.
Kontext žádosti o informace dle rozhodnutí MS v Brně
Městský soud vyzval dne 13.10.2016 pod č.j. 24 Nc 909/2016- 76 a explicitně pro všechny zkoumané dne 24.10.2016 pod č.j. SI 176/2016 podavatele podnětu sp. zn.24 Nc 909/2016 na omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. A dále sp. zn.22 Nc 904/2016 na omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016 na omezení svéprávnosti Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana., aby ve lhůtě 15 dnů doložil Městskému soudu v Brně
A. Soukromou adresu, datum narození a zprávu o duševním stavu (zdravotnickou dokumentaci ) JUDr. Pavla Šámala, PhD. JUDr. Pavla Rychetského a JUDr. Pavla Zemana
B. Vysvětlení zkoumaných předsedů NS a ÚS a vedoucího NSZ, jestli chápou, že nepodáním kárných podnětů sami páchají trestnou činnost a kryjí organizovaný zločin s neodůvodněnými rozsudky a lživým tvrzením justice a exekutivy od roku 2010, že konopí je prekurzor. Navrženo provést přímo v soudní síni test čtení textu soudního znalce ze dne 11.5.2011 o zabitých a zmrzačených lidech a ztrátě 90% zkonfiskovaného majetku a schopnosti zkoumaných si jej zapamatovat a vysvětlit.


IV.
Žádost o informace předsedům ÚS, NS, vedoucímu NZS a ministru MSp

1) Zašlete informace žádané ve výzvě Městským soudem dle článku III body 1-2 výše k osobě předsedů NS a ÚS a vedoucího NSZ, aby nedošlo k prodlení, je-li věc žádána MS v Brně v souladu se zákonem. 


2) US : Sdělte, zda předseda JUDr. Pavel Rychetský neporušil zákon, když přes upozornění obecného zmocněnce Konopí je lék, z.s. na vážnou správní vadu v odvolání odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na nevydání informací k justiční korupci a kartelu odvolací rozhodnutí předseda ÚS dne 11.10 a 13.10.2016 rozhodl odlišnými rozhodnutími č.j. SPR ÚS 312/16, která jsou však adresována a určena někomu jinému, než odvolateli - odborné společnosti Konopí je lék,z.s.. Sdělte též, kdy bude ústavním soudem rozhodnuto a co se dosud ve věci od podání advokáta učinilo, že další ústavní stížnost stěžovatele č.j. IV.ÚS 3238/16 je řešena k projednání rovněž "prekurzorovým" senátem soudce Suchánka (3x prekurzor) a Filipa (2x prekurzor) pod č.j. III.ÚS 3354/16. Sdělte, proč není žádost advokáta o řešení pouze jedné ústavní stížnosti stěžovatele č.j. IV.ÚS 3238/16 dosud vyřešena a co tomu brání? Budou v ústavní stížnosti na opětovně za mylnou obžalobu dle § 283 tz a nepředání věci Soudnímu dvoru IV.ÚS 3238/16 z pléna ÚS vyloučeni předseda ÚS a aktivní soudci asistenti ÚS prekurzorových senátů č. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a dosud stále zakazovaný proces s Nejvyšším soudem ČR veřejný (ústní) a veden naléhavě, když se celé trestní řízení táhne již od roku 2009 a stěžovatel byl celkem 10x obviněn? Přikáže senát IV.ÚS 3238/16 vydat dne 17.10.2016 na příkaz OSZ Prostějov zabavený NTB stěžovatele obsahující důkazy k trestním řízením a přikáže obnovy všech obvinění stěžovatele dle § 283 t.z. v letech 2010 - 2016 sloučit a vést jinými státními orgány než podezřelými pachateli zločinů na OSZ a OS Prostějov? 


2) NS: Sdělte, zda předseda JUDr. Pavel Šámal neporušil zákon, když přes upozornění na vážnou správní vadu stížnost členky Open Royal Academy a starší Konopné církve J.D. na nevydání informací rozhodl o stížnosti místopředsedou NS dne 25.10.2014 pod číslem jednacím SM a ne SI, a to číslem SM 259/2016, které je totožné jako číslo SM 259/2016 pro rozhodnutí místopředsedy NS z téhož dne 25.10.2016 k odmítnutí kárného podnětu pastorů Konopné církve J.P., S.B. a F.S. na usnesení prekurzorových senátů od 27.10.2011 do 27.10.2016, když navíc standardně je rozhodnutí předsedu NS ke kárným podnětům vedeno pod č.j. S, viz např. jeden z mnoha odmítnutých podnětů č.j. S 265/2016 na závažná kárná provinění soudců NS a ÚS uvedených i se seznamem vědomě nezákonného jednání soudců na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html Dodejme, že předseda ÚS tento kárný podnět pastorů KC odmítl projednat a organizovaný zločin odsoudit na Světový den pro duševní zdraví dne 10.10.2016 pod č.j. SPR ÚS 92/2016


3) NSZ: Sdělte, zda nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman neporušil zákon, když přes upozornění na vážnou právní vadu rozhodnutí NSZ od roku 2005 do roku 2016 dne 14.10.2016 pod č.j. 1 NZN 412/2016 -14 přikázal se závazným pokynem VSZ Praha nechat místně příslušným SZ prošetřit spáchané zločiny proti lidskosti a zničený výzkum a dosavadní odmítání ÚOOZ a PČR věc prošetřit, avšak jen v Praze, když největší zločiny spáchali vědomě prostějovští soudci a státní zástupci spadající pod VSZ Olomouc a v rozhodnutí k organizovanému zločinu na OS a OSZ v Prostějově ze dne 2.11.2016 č.j. 6 NZN 1303/2016-41 NSZ trestní podnět pouze alibisticky a tradičně předalo k prošetření KSZ Brno, nedalo však závazný pokyn VSZ Olomouc, aby věc byla řádně vyšetřena a viníci potrestáni. Sdělte též, proč vedoucí NSZ odborné společnosti Konopí je lék,z.s. v řízení č.j. 1 SIN 49/2016 odmítá nad zákonný limit rozhodnout ve věci podaného odolání/stížnosti. 


4. MSP: Sdělte, zda ministr spravedlnosti JUDr. Vít Pelikán řešicí více než stovky kárných podnětů a stížností pro porušení zákona justicí a exekutivou od členů a partnerů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pouze čeká, kdy ten justičně exekutivní podvod praskne, když od svého nástupu a také ode dne 8.6.2016 (podané další a další stížnosti a kárné podněty členů asociace Open Royal Academy) řádně neprojednal a na odvolání/stížnost Konopí je lék,z.s. na rozhodnutí č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV dosud také stále nereagoval a stále tvrdí jako předchozí ministři, že zabít a zmrzačit člověka soudci a státními zástupci je možné a správné a nedošlo k porušení zákona, jako by snad také neuměl česky. 


V.
Stížnost na průtahy a nevhodné chování (nezákonné a obstrukční rozhodnutí)
Městského soudu v Brně (viz níže a výše uvedené)
Od 27.7.2016 je rozděleně u MS v Brně pod sp. zn.24 Nc 909/2016 šetřeno omezení svéprávnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. a dále pod sp. zn.22 Nc 904/2016 na omezení svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského a pod sp. zn. 23 Nc 906/2016. 
Po zaslání celé řady dalších důkazů k předmětným řízením soud dne 13.10.2016 a 24.10 po 3 měsících "šetření" vydal rozhodnutí hraničící s mentální insuficiencí soudní úřednice nebo předmětné soudkyně/soudce, viz primárně rozhodnutí ze dne 13.10.2016. Viz též pokusy justice a exekutivy zbavit podavatele podnětu jako fyzické osoby právní způsobilosti a zavřít do ústavu ve vyjádření soudně znaleckého posudku znalce MUDr. Jiřího Švarce ze dne 28.8.2016 na http://bolsevici.blogspot.cz/ dokládajícího mafiánské praktiky justice a trestní exekutivy v letech 2008 - 2016

Informujte mne o vašich rozhodnutích a přijatých opatřeních. Děkuji. Všechna vaše rozhodnutí zveřejníme na http://ministr-vnitra.blogspot.cz/  

Dne 4.11.2016 
Dušan Dvořák, MMCA
velekněz Konopné církve (KC)

Registrace KC na Městském soudu v Praze je ode dne 20.10.2016 vedena nejprve žalobně pod č.j. 5. A 185 /2016