NSZ,ÚS, NS,a MSp od Konopí je lék,z.s. dne 22.11.2016

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4, 602 00 Brno

Naléhavé


Věc: žádost o informace dle zákona informacích č.106/1999 Sb a kárné/trestní podněty (dle textu)


K podání: Dovolte prosím nejprve předznamenat, že pokud sp.zn. veřejně dostupných rozhodnutí Ústavního soudu obsahují rozhodnutí prvoinstančních, odvolacích a dovolacích soudů a jednání státních zástupitelství, uvádíme právě jejich sp.zn. jako jisté zobecnění.

Shrnutí dosavadního naplňování přístupu k informacím a podaným podnětům: Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pan Dušan Dvořák podal od roku 2007 do dnešních dnů celkem 10 právně přípustných ústavních stížností na porušování základních práv a svobod vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16. K žádosti o informace ve věci výzkumu adresované vedoucímu VSZ se připojil dne 17.11.2013 primátor a poslanec Olomouce Martin Novotný, byl však odeslán za advokátem ….

Zatímco ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 214/07 napadala popření základních principů volebního práva a popření rovnosti občanů a ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 1091/2016 napadala vymáhání poplatků bez zákonné opory a nezákonné omezování osobní svobody, všechny další ústavní stížnosti od roku 2012 opakovaně napadaly popření základního práva na informace, život a zdraví, vědecký výzkum, zákaz mučení a řadu dalších základních práv a svobod včetně popření základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a udělení trestu tolika na základě zákona ve spojení s nezákonným zákazem přístupu k Soudnímu dvoru. Totéž marně stěžoval v právně přípustné ústavní stížnosti předseda nevládní organizace Konopí je lék,z.s. pan Miloslav Tetour, viz sp. zn. I. ÚS 2431/15.

Všechny výše označené ústavní stížnosti (krom aktivní stížnosti III.ÚS 3354/16) byly označeny za nedůvodné, stížnosti ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pak na základě vědomě nepravdivého výroku justice všech stupňů, že konopí je prekurzor a odmítnutí (mlčení) justice řádně projednat nikdy neprojednanou doloženou zákonnost a netrestnost jednání stěžovatelů danou z úmluv, judikatury, trestního a správního předpisu, dále při současném odmítnutí řádně soudně projednat nezákonnost neexistence právní normy na určení vzorku konopí k zjištění obsahu THC při stonásobných rozdílech dle specifického měřeného vzorku a především nevyrovnání se se zákazem či ignorováním vyšetřit spáchané zločiny a ztráty zkonfiskovaného majetku, viz např. ex předseda Konopí je lék,z.s. a soudní znalec Radek Matlach společně s dalšími zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v podání již ze dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz adresovaného exekutivě a justici, tzn. před podáním prvního dovolání Dušana Dvořáka sp.zn. 8 Tdo 1231 /2011 a první ústavní stížností sp.zn.II. ÚS 664/12 ve věci práva na výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), kdy navíc nikdy v letech 2008 – 2016 nebyly v rozporu se zákonem jako účastníci řízení povoleny poškozené nevládní organizace.

Právně přípustné stížnosti na ČR věci výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) odmítla dvakrát předat Soudnímu dvoru Evropská komise, stejně tak je odmítl meritorně projednat také Evropský soud pro lidská práva, konkrétně pod č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/14, 41264/14, 57969/2015, 35796/2016, 37 746/16 a rovněž vždy bez řádného odůvodnění odmítnutí, navíc vždy ve sdělení, které ani není úřední listinou dle zákona, leč prostou kopií možného nikdy nedoloženého prvopisu (potvrzené notáři a Czech Pointem, což je ministerstvu spravedlnosti a jeho zástupci u ESLP známo).

Jen v průběhu roku 2016 podalo předsedovi Ústavního a Nejvyššího soudu nejméně 100 občanů a nejméně tři nevládní organizace - zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - podnět na kárné řešení soudců, kteří vědomě nepravdivě rozhodovali ve věcech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly předsedy obou soudů odmítnuty s tvrzením, že soudci mají právo na právní názor, což však nebylo nikdy napadáno. Stejně tak odmítavě vždy reagoval a dosud reaguje nejvyšší státní zástupce a ministři spravedlnosti, vnitra a všechny složky státních zastupitelství a policie.

Dále předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu odmítli i v odvolacím řízení sdělit informaci, na základě jakého předpisu mohou soudci sdělovat v rozhodnutích doložené faktické nepravdy, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje členská země, o věci však musí rozhodnout pouze Soudní dvůr) a na základě jakého předpisu se mohou soudci všech stupňů nevyrovnat a nevyjadřovat k doložené netrestností skutku z práva OSN, Evropy a EU a jakkoliv se nevyrovnat (mlčet) k zákazu všech složek policie a státních zastupitelství a justice vyšetřit podezření z doložených zločinů proti lidskosti Českou republikou.

Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení Ústavní soud dne 13.10.2016 pod č..j. SPR ÚS 312/16 a odmítl podat kárný podnět. Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší soud dne 12.10.2016 pod č..j. Zin 139/2016 a dne 18.10.2016 pod č.j. S 456/2016 odmítl podat kárný podnět. Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. i v odvolacím řízení také Nejvyšší státní zastupitelství dne 26.10.2016 pod č..j. 1 SIN 110/2016 a odmítlo podat kárný podnět a přikázat věc šetřit policií (jako vždy od roku 2010 opakovaně si věc všechny stupně SZ pouze přehazují a označují za nedůvodné bez jakéhokoliv zdůvodnění absence řádného vyšetření). Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. také ministerstvo spravedlnosti dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a odmítlo (nevyjádřilo se) řešit odvolání a podat kárný/trestní podnět a stížnost pro porušení zákona (jako vždy od roku 2012 – stěžovalo cca 200 občanů).

Dodejme ještě, že stejně tak byly v daném období předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu odmítnuty kárné podněty předsedy nevládní organizace Art Language Factory, z.s. Josefa Pospíšila a předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného, což jsou společně s nevládní organizací Konopí je lék,z.s. další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, a to i přes doložené důkazy a přesné citace vědomé justiční zvůle, konkrétně dne 25.10.2016 č.j. SM 259/2016, resp, 10.10.2016 č.j. SPR ÚS 92/2016, což tímto dáváme prošetřit (tzn.č.j. S 456/2016 a SM 259/2016) s ohledem na porušení zákonaev. ve spolupráci s Msp projednat a sloučit k stávajícím již podaným stížnostem na řádné nešetření kárných podnětů předsedy NS ČR, VS v Olomouci, KS v Brně a OS Prostějově v předmětné věci (aktualizace s č.j. doložena k 17.11.2016 MSp).


Sdělte prosím tyto informace

1) Zda na základě výše uvedených skutečností a důkazů vyplývajících z desítek žádostí o informace, odvolání a stížností a stovek kárných/trestních podnětů (viz k připomenutí seznam hrubého porušení zákona soudci a státními zástupci a dalšími exekutivci na http://european-cannabis.blogspot.cz/ ) a dále na základě primární odpovědnosti statutárního zástupce za dobré jméno orgánu veřejné moci nejvyšší státní zástupce či jiný odpovědný již poučil nebo na základě tohoto poučí (nebo tímto někoho pověřil) úředníky zastupitelství další pracovníky OČTŘ, že konopí prekurzor není a že argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud mají být občané takto brutálně kráceni na svých právech a dále zda budou na popud NSZ zahájena kárná řízení a vydáno opatření obecné povahy žádané vydat k ochraně zákonnosti od roku 2011.


2) Zda jsou rozhodnutí International Common Law Court of Justice Vienna vymahatelná v ČR (viz https://www.iccjv.org/cs), když ESLP a Evropská komise stejně jako česká justice nepravdivě tvrdí (resp. souhlasí-nevyjadřuje se), že konopní je prekurzor a spáchané zločiny proti lidskosti jsou snad právem členského státu EU takto jednat s občany podporující výzkum a minimalizaci rizik a šetřících státní a veřejné rozpočty a dovolat se zákonného postupu justice a exekutivy není dosud v Evropě možné, stejně tak zrušit základní práva brutálně porušující trestní předpisy §§ 283-287 tr.z., což bylo opakovaně marně ve výše označených ústavních stížnostech navrhováno, ač vždy řádně zdůvodněno a důkazy doloženo. K tomuto rovněž prosím sdělte nebo označte povinného, zda je Interpol, Europol nebo připravovaný úřad European Public Prosecutor's Office oprávněn šetřit nešetřené zločiny spáchané ČR, když poškozenými členy výzkumu jsou nejen občané zemí EU sdružených ve Visegrádské skupině, jejíž členské státy jednají s občany analogicky a mnohdy i mnohem brutálněji a mj. také vždy v hrubém rozporu se schváleným usnesením Europarlmentu ze dne 7.12.2004 sp.zn. č.j. A6-0067/2004, které členské země odmítají implementovat (přiměřená regulace, výzkum a terapie a podpora programů prevence, vzdělávání a harm reduction).


3) Zda existuje v Evropě jiný orgán veřejné moci než výše uvedené zahraniční instituce, který je oprávněn vymahatelně věc vyšetřit a rozhodnout o porušení práva, když rovněž veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas tuto věc od roku 2008 dlouhodobě cenzurují za vydatné podpory kontrolních orgánů včetně Rady pro rozhlasové vysílání, naposledy dne 4.10. č.j. RRTV/3026/2016-BUR.


Děkujeme a jsme s pozdravem


V Olomouci 22.11.2016


MUDr. Aleš Skřivánek, místopředseda

-----------------------------------------------
Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


sp.zn. III.ÚS 3354/16
Naléhavé
Ústavní soud ČR
Joštova 625/8, 602 00 Brno


Věc: žádost o informace dle zákona informacích č.106/1999 Sb.


K žádostem o informace, dovoláním, stížnostem a podnětům: Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pan Dušan Dvořák podal od roku 2007 do dnešních dnů celkem 10 právně přípustných ústavních stížností na porušování základních práv a svobod vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16.

Zatímco stížnost sp. zn. I. ÚS 214/07 napadala popření principů volebního práva a rovnost občanů a ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 1091/2016 napadala vymáhání poplatků bez zákonné opory a nezákonné omezování osobní svobody, všechny ostatní ústavní stížnosti od roku 2012 opakovaně napadaly popření základního práva na život a zdraví, vědecký výzkum, zákaz mučení a řadu dalších základních práv a svobod včetně popření základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a udělení trestu tolika na základě zákona ve spojení s nezákonným zákazem přístupu k Soudnímu dvoru. Totéž stěžoval v právně přípustné stížnosti předseda nevládní organizace Konopí je lék,z.s. pan Miloslav Tetour, viz sp. zn. I. ÚS 2431/15.

Všechny ústavní stížnosti byly odmítnuty jako nedůvodné, ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pak na základě nepravdivého výroku justice, že konopí je prekurzor a odmítnutí řádně projednat nikdy neprojednanou doloženou zákonnost a netrestnost jednání danou z úmluv, judikatury, trestního a správního předpisu, dále odmítnutí řádně projednat nezákonnost neexistence právní normy na určení vzorku konopí k zjištění obsahu THC při stonásobných rozdílech dle specifického vzorku k měření a především nevyrovnání se se zákazem vyšetřit spáchané zločiny a ztráty zkonfiskovaného majetku, viz ex předseda Konopí je lék,z.s. a soudní znalec Radek Matlach společně s dalšími zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky již dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz/, tzn. před podáním prvního dovoláním Dušana Dvořáka sp.zn. 8 Tdo 1231 /2011 a první ústavní stížností sp.zn.II. ÚS 664/12 ve věci práva na výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), kdy nikdy v letech 2008 – 2016 nebyly jako účastníci řízení exekutivou a justicí povoleny poškozené nevládní organizace.

Právně přípustné stížnosti na ČR ve věci porušení evropských práv na výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a jeho členech odmítla předat Soudnímu dvoru jak Evropská komise, stejně tak je odmítl meritorně projednat také Evropský soud pro lidská práva pod č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/14, 41264/14, 57969/2015, 35796/2016, 37 746/16 a rovněž vždy bez řádného odůvodnění odmítnutí, navíc vždy ve sdělení, které ani není úřední listinou dle zákona, leč prostou kopií možného prvopisu (potvrzené notáři a Czech Pointem, což je ministerstvu spravedlnosti a jeho zástupci u ESLP známo).

Jen v průběhu roku 2016 podalo předsedovi Ústavního a Nejvyššího soudu nejméně 100 občanů a nejméně tři nevládní organizace - zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - podnět na kárné řešení soudců, kteří vědomě nepravdivě rozhodovali ve věcech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly předsedou obou soudů odmítnuty s tvrzením, že soudci mají právo na právní názor, což však nebylo nikdy napadáno. Stejně tak odmítavě vždy reagoval a dosud reaguje nejvyšší státní zástupce a ministři spravedlnosti, vnitra a všechny složky státních zastupitelství a policie.

Dále předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu odmítli v odvolacím řízení sdělit informaci, na základě jakého předpisu mohou soudci sdělovat v rozhodnutích doložené faktické nepravdy, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje členská země, o věci však musí rozhodnout pouze Soudní dvůr) a na základě jakého předpisu se mohou soudci všech stupňů nevyrovnat a nevyjadřovat k doložené netrestností skutku z práva OSN, Evropy a EU a jakkoliv se nevyrovnat (mlčet) se zákazem všech složek policie a státních zastupitelství a justice vyšetřit podezření ze spáchaných a doložených zločinů proiti lidskosti Českou republikou.

Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení Ústavní soud dne 13:10.2016 pod č..j. SPR ÚS 312/16 a odmítl podat kárný podnět.

yto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší soud dne 12.10.2016 pod č..j. Zin 139/2016 a dne 18.10.2016 pod č.j. S 456/2016 odmítl podat kárný podnět.

Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší státní zastupitelství dne 26.10.2016 pod č..j. 1 SIN 110/2016 a odmítlo podat kárný podnět a přikázat věc šetřit policií (jako vždy od roku 2010).

Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. také ministerstvo spravedlnosti dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a odmítlo (nevyjádřilo se) řešit odvolání a podat kárný/trestní podnět a stížnost pro porušení zákona (jako vždy od roku 2012).

Dodejme ještě, že stejně tak byly předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu odmítnuty kárné podněty předsedy nevládní organizace Art Language Factory, z.s. Josefa Pospíšila a předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného, což jsou společně s nevládní organizací Konopí je lék,z.s. další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, a to i přes doložené důkazy a přesné citace justiční zvůle, konkrétně dne 25.10.2016 č.j. SM 259/2016, resp, 10.10.2016 č.j. SPR ÚS 92/2016.


Vlastní žádost k aktivnímu řízení desáté ústavní stížnosti pana Dušana Dvořáka sp. zn. III.ÚS 3354/16


Sdělte prosím tyto informace

1) Zda na základě výše uvedených skutečností a důkazů vyplývajících z desítek žádostí členů a partnerů výzkumu o informace, odvolání a stížností a stovek kárných/trestních podnětů (viz k připomenutí seznam hrubého porušení zákona soudci a státními zástupci a dalšími exekutivci na http://european-cannabis.blogspot.cz/ ) a na základě primární odpovědnosti statutárního zástupce za dobré jméno orgánu veřejné moci předseda soudu již poučil nebo na základě tohoto poučí (nebo tímto někoho pověřil) soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16, že konopí prekurzor není a že argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud má být Dušan Dvořák a další poškození občané takto brutálně kráceni na svých základních právech a svobodách (někteří soudci senátu č.j. III.ÚS 3354/16 i přes doložené důkazy již celkem 3 x vědomě nepravdivě uvedli, že konopí je prekurzor a věc nepředali Soudnímu dvoru a stejně jako soudci obecních, odvolacích a dovolacích soudů kauzy vůbec meritorně nešetřili stejně jako brutální porušení základních práv a svobod – konkrétně soudce Radovan Suchánek).


2) Zda předseda soudu provedl, nebo provede (nebo tímto někoho pověřil) vzdělávací seminář pro všechny soudce a asistenty soudu, že konopí není prekurzor a argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud mají být občané takto brutálně kráceni na svých základních právech a svobodách,což se v předchozích řízeních ve věci kriminalizace občanů kvůli konopí nedělo a dosud stále neděje.


3) Zda jsou rozhodnutí International Common Law Court of Justice Vienna vymahatelná v ČR (viz https://www.iccjv.org/cs), když ESLP a Evropská komise stejně jako česká justice nepravdivě tvrdí (resp. souhlasí-nevyjadřuje se), že konopní je prekurzor a spáchané zločiny proti lidskosti jsou právem členského státu EU takto jednat s občany podporující výzkum a minimalizaci rizik a šetřících státní a veřejné rozpočty a dovolat se zákonného postupu justice a exekutivy není dosud v Evropě možné, stejně tak zrušit základní práva brutálně porušující trestní předpisy §§ 283-287 tr.z., což bylo opakovaně marně v ústavních stížnostech navrhováno, ač vždy řádně zdůvodněno a důkazy doloženo.


4) Zda je Interpol, Europol nebo připravovaný úřad European Public Prosecutor's Office oprávněn šetřit nešetřené zločiny spáchané ČR, když poškozenými členy výzkumu jsou nejen občané zemí EU sdružených ve Visegrádské skupině, jejíž členské státy jednají s občany analogicky a mnohdy i mnohem brutálněji a mj. také vždy v hrubém rozporu se schváleným usnesením Europarlmentu ze dne 7.12.2004 sp.zn. č.j. A6-0067/2004, které členské země odmítají implementovat (přiměřená regulace, výzkum a terapie a podpora programů prevence, vzdělávání a harm reduction).


5) Zda existuje v Evropě jiný orgán veřejné moci než výše uvedené instituce, který je oprávněn vymahatelně věc vyšetřit, když veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas tuto věc od roku 2008 dlouhodobě cenzurují za podpory kontrolních orgánů včetně Rady pro rozhlasové vysílání, naposledy dne 4.10. č.j. RRTV/3026/2016-BUR


Děkujeme a jsme s pozdravem


V Olomouci 22.11.2016


MUDr.Aleš Skřivánek, místopředseda


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Nejvyšší soud ČR
Burešova 20, 657 37 Brno


Věc: žádost o informace dle zákona informacích č.106/1999 Sb.


K vlastní žádosti: Dovolte prosím nejprve předznamenat, že pokud sp.zn. veřejně dostupných rozhodnutí Ústavního soudu obsahují rozhodnutí prvoinstančních, odvolacích a dovolacích soudů, uvádíme právě jejich sp.zn. jako jisté zobecnění.

Shrnutí dosavadního naplňování přístupu k informacím, dovolání, stížností a podnětů: Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pan Dušan Dvořák podal od roku 2007 do dnešních dnů celkem 10 právně přípustných ústavních stížností na porušování základních práv a svobod vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16.

Zatímco ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 214/07 napadala popření principů volebního práva a rovnost občanů a ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 1091/2016 napadala nezákonnost vymáhání poplatků bez zákonné opory a nezákonné omezování osobní svobody, všechny ostatní „konopné“ ústavní stížnosti opakovaně napadaly popření základního práva na život a zdraví, vědecký výzkum, zákaz mučení a řadu dalších základních práv a svobod včetně popření základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a udělení trestu tolika na základě zákona ve spojení s nezákonným zákazem přístupu k Soudnímu dvoru. Totéž marně stěžoval v právně přípustné ústavní stížnosti předseda nevládní organizace Konopí je lék,z.s. pan Miloslav Tetour, viz sp. zn. I. ÚS 2431/15.

Všechny ústavní stížnosti byly odmítnuty jako nedůvodné, ve věci členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pak na základě nepravdivého výroku justice, že konopí je prekurzor a současném odmítnutí řádně projednat nikdy neprojednanou doloženou zákonnost a netrestnost jednání dle úmluv, judikatury, trestního a správního předpisu, dále odmítnutí řádně projednat nezákonnost neexistence právní normy na určení vzorku konopí k zjištění obsahu THC při stonásobných rozdílech dle specifického vzorku a především nevyrovnání se se zákazem vyšetřit spáchané zločiny a ztráty zkonfiskovaného majetku, viz ex předseda Konopí je lék,z.s. a soudní znalec Radek Matlach společně s dalšími zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky již dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz/, tzn. před podáním prvního dovolání Dušana Dvořáka sp.zn. 8 Tdo 1231 /2011 a první ústavní stížností sp.zn.II. ÚS 664/12 ve věci práva na výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), kdy nikdy v letech 2008 – 2016 navíc nebyly jako účastníci řízení exekutivou a justicí povoleny poškozené nevládní organizace, které zřídily Edukativní konopnou kliniku.

Právně přípustné stížnosti na ČR věci výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) odmítla opakovaně předat Soudnímu dvoru Evropská komise, odmítl je meritorně projednat Evropský soud pro lidská práva pod č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/14, 41264/14, 57969/2015, 35796/2016, 37 746/16 a rovněž vždy bez řádného odůvodnění odmítnutí, navíc vždy ve formě sdělení, které ani není úřední listinou dle zákona, leč prostou kopií možného prvopisu (potvrzené notáři a Czech Pointem, což je ministerstvu spravedlnosti a jeho zástupci u ESLP známo).

Jen v průběhu roku 2016 podalo předsedovi Ústavního a Nejvyššího soudu nejméně 100 občanů a nejméně tři nevládní organizace - zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - podnět na kárné řešení soudců, kteří vědomě nepravdivě rozhodovali ve věcech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly předsedou obou soudů odmítnuty s tvrzením, že soudci mají právo na právní názor, což však nebylo nikdy napadáno. Stejně tak odmítavě vždy reagoval a dosud reaguje nejvyšší státní zástupce a ministři spravedlnosti, vnitra a všechny složky státních zastupitelství a policie.

Dále předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu odmítli i v odvolacím řízení sdělit informaci, na základě jakého předpisu mohou soudci sdělovat v rozhodnutích doložené faktické nepravdy, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje členská země, o věci však musí rozhodnout pouze Soudní dvůr) a na základě jakého předpisu se mohou soudci všech stupňů nevyrovnat a nevyjadřovat k doložené netrestností skutku z práva OSN, Evropy a EU a jakkoliv se nevyrovnat (mlčet) se zákazem všech složek policie a státních zastupitelství a justice vyšetřit podezření ze spáchaných a doložených zločinů proiti lidskosti Českou republikou.

Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení Ústavní soud dne 13:10.2016 pod č..j. SPR ÚS 312/16 a odmítl podat kárný podnět.

Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší soud dne 12.10.2016 pod č..j. Zin 139/2016 a dne 18.10.2016 pod č.j. S 456/2016 odmítl podat kárný podnět.

Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. i v odvolacím řízení také Nejvyšší státní zastupitelství dne 26.10.2016 pod č..j. 1 SIN 110/2016 a odmítlo podat kárný podnět a přikázat věc šetřit policií (jako vždy od roku 2010).

Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. také ministerstvo spravedlnosti dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a odmítlo (nevyjádřilo se) řešit odvolání a podat kárný/trestní podnět a stížnost pro porušení zákona (jako vždy od roku 2012).

Dodejme ještě, že stejně tak byly předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu odmítnuty kárné podněty předsedy nevládní organizace Art Language Factory, z.s. Josefa Pospíšila a předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného, což jsou společně s nevládní organizací Konopí je lék,z.s. další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, a to i přes doložené důkazy a přesné citace justiční zvůle, konkrétně dne 25.10.2016 č.j. SM 259/2016, resp, 10.10.2016 č.j. SPR ÚS 92/2016.


Vlastní žádost o informace k připravovanému dovolání člena výzkumu.

Sdělte prosím tyto informace:

1) Zda na základě výše uvedených skutečností a důkazů vyplývajících z desítek žádostí členů a partnerů výzkumu o informace, odvolání a stížností a stovek kárných/trestních podnětů (viz k připomenutí seznam hrubého porušení zákona soudci a státními zástupci a dalšími exekutivci na http://european-cannabis.blogspot.cz/ ) a na základě primární odpovědnosti statutárního zástupce za dobré jméno orgánu veřejné moci předseda soudu již poučil nebo na základě tohoto poučí (nebo tímto někoho pověřil) soudce Nejvyššího soudu, že konopí prekurzor není a že argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud má být občané takto brutálně kráceni na svých právech .


2) Zda jsou rozhodnutí International Common Law Court of Justice Vienna vymahatelná v ČR (viz https://www.iccjv.org/cs), když ESLP a Evropská komise stejně jako česká justice nepravdivě tvrdí (resp. souhlasí-nevyjadřuje se), že konopní je prekurzor a spáchané zločiny proti lidskosti jsou právem členského státu EU takto jednat s občany podporující výzkum a minimalizaci rizik a šetřících státní a veřejné rozpočty a dovolat se zákonného postupu justice a exekutivy není dosud v Evropě možné, stejně tak zrušit základní práva brutálně porušující trestní předpisy §§ 283-287 tr.z., což bylo opakovaně marně v ústavních stížnostech navrhováno, ač vždy řádně zdůvodněno a důkazy doloženo. K tomuto rovněž prosím sdělte nebo označte povinného, zda je Interpol, Europol nebo připravovaný úřad European Public Prosecutor's Office oprávněn šetřit nešetřené zločiny spáchané ČR, když poškozenými členy výzkumu jsou nejen občané zemí EU sdružených ve Visegrádské skupině, jejíž členské státy jednají s občany analogicky a mnohdy i mnohem brutálněji a mj. také vždy v hrubém rozporu se schváleným usnesením Europarlmentu ze dne 7.12.2004 sp.zn. č.j. A6-0067/2004, které členské země odmítají implementovat (přiměřená regulace, výzkum a terapie a podpora programů prevence, vzdělávání a harm reduction).


3) Zda existuje v Evropě jiný orgán veřejné moci než výše uvedené instituce, který je oprávněn vymahatelně věc vyšetřit, když rovněž veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas tuto věc od roku 2008 dlouhodobě cenzurují za podpory kontrolních orgánů včetně Rady pro rozhlasové vysílání, naposledy dne 4.10. č.j. RRTV/3026/2016-BUR


Děkujeme a jsme s pozdravem


V Olomouci 22.11.2016MUDr.Aleš Skřivánek, místopředseda 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 585/4, 602 00 Brno

Naléhavé


Věc: žádost o informace dle zákona informacích č.106/1999 Sb a kárné/trestní podněty (dle textu)


K podání: Dovolte prosím nejprve předznamenat, že pokud sp.zn. veřejně dostupných rozhodnutí Ústavního soudu obsahují rozhodnutí prvoinstančních, odvolacích a dovolacích soudů a jednání státních zástupitelství, uvádíme právě jejich sp.zn. jako jisté zobecnění.

Shrnutí dosavadního naplňování přístupu k informacím a podaným podnětům: Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pan Dušan Dvořák podal od roku 2007 do dnešních dnů celkem 10 právně přípustných ústavních stížností na porušování základních práv a svobod vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16. K žádosti o informace ve věci výzkumu adresované vedoucímu VSZ se připojil dne 17.11.2013 primátor a poslanec Olomouce Martin Novotný, byl však odeslán za advokátem ….

Zatímco ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 214/07 napadala popření základních principů volebního práva a popření rovnosti občanů a ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 1091/2016 napadala vymáhání poplatků bez zákonné opory a nezákonné omezování osobní svobody, všechny další ústavní stížnosti od roku 2012 opakovaně napadaly popření základního práva na informace, život a zdraví, vědecký výzkum, zákaz mučení a řadu dalších základních práv a svobod včetně popření základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a udělení trestu tolika na základě zákona ve spojení s nezákonným zákazem přístupu k Soudnímu dvoru. Totéž marně stěžoval v právně přípustné ústavní stížnosti předseda nevládní organizace Konopí je lék,z.s. pan Miloslav Tetour, viz sp. zn. I. ÚS 2431/15.

Všechny výše označené ústavní stížnosti (krom aktivní stížnosti III.ÚS 3354/16) byly označeny za nedůvodné, stížnosti ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pak na základě vědomě nepravdivého výroku justice všech stupňů, že konopí je prekurzor a odmítnutí (mlčení) justice řádně projednat nikdy neprojednanou doloženou zákonnost a netrestnost jednání stěžovatelů danou z úmluv, judikatury, trestního a správního předpisu, dále při současném odmítnutí řádně soudně projednat nezákonnost neexistence právní normy na určení vzorku konopí k zjištění obsahu THC při stonásobných rozdílech dle specifického měřeného vzorku a především nevyrovnání se se zákazem či ignorováním vyšetřit spáchané zločiny a ztráty zkonfiskovaného majetku, viz např. ex předseda Konopí je lék,z.s. a soudní znalec Radek Matlach společně s dalšími zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v podání již ze dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz adresovaného exekutivě a justici, tzn. před podáním prvního dovolání Dušana Dvořáka sp.zn. 8 Tdo 1231 /2011 a první ústavní stížností sp.zn.II. ÚS 664/12 ve věci práva na výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), kdy navíc nikdy v letech 2008 – 2016 nebyly v rozporu se zákonem jako účastníci řízení povoleny poškozené nevládní organizace.

Právně přípustné stížnosti na ČR věci výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) odmítla dvakrát předat Soudnímu dvoru Evropská komise, stejně tak je odmítl meritorně projednat také Evropský soud pro lidská práva, konkrétně pod č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/14, 41264/14, 57969/2015, 35796/2016, 37 746/16 a rovněž vždy bez řádného odůvodnění odmítnutí, navíc vždy ve sdělení, které ani není úřední listinou dle zákona, leč prostou kopií možného nikdy nedoloženého prvopisu (potvrzené notáři a Czech Pointem, což je ministerstvu spravedlnosti a jeho zástupci u ESLP známo).

Jen v průběhu roku 2016 podalo předsedovi Ústavního a Nejvyššího soudu nejméně 100 občanů a nejméně tři nevládní organizace - zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - podnět na kárné řešení soudců, kteří vědomě nepravdivě rozhodovali ve věcech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly předsedy obou soudů odmítnuty s tvrzením, že soudci mají právo na právní názor, což však nebylo nikdy napadáno. Stejně tak odmítavě vždy reagoval a dosud reaguje nejvyšší státní zástupce a ministři spravedlnosti, vnitra a všechny složky státních zastupitelství a policie.

Dále předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu odmítli i v odvolacím řízení sdělit informaci, na základě jakého předpisu mohou soudci sdělovat v rozhodnutích doložené faktické nepravdy, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje členská země, o věci však musí rozhodnout pouze Soudní dvůr) a na základě jakého předpisu se mohou soudci všech stupňů nevyrovnat a nevyjadřovat k doložené netrestností skutku z práva OSN, Evropy a EU a jakkoliv se nevyrovnat (mlčet) k zákazu všech složek policie a státních zastupitelství a justice vyšetřit podezření z doložených zločinů proti lidskosti Českou republikou.

Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení Ústavní soud dne 13.10.2016 pod č..j. SPR ÚS 312/16 a odmítl podat kárný podnět. Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší soud dne 12.10.2016 pod č..j. Zin 139/2016 a dne 18.10.2016 pod č.j. S 456/2016 odmítl podat kárný podnět. Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. i v odvolacím řízení také Nejvyšší státní zastupitelství dne 26.10.2016 pod č..j. 1 SIN 110/2016 a odmítlo podat kárný podnět a přikázat věc šetřit policií (jako vždy od roku 2010 opakovaně si věc všechny stupně SZ pouze přehazují a označují za nedůvodné bez jakéhokoliv zdůvodnění absence řádného vyšetření). Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. také ministerstvo spravedlnosti dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a odmítlo (nevyjádřilo se) řešit odvolání a podat kárný/trestní podnět a stížnost pro porušení zákona (jako vždy od roku 2012 – stěžovalo cca 200 občanů).

Dodejme ještě, že stejně tak byly v daném období předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu odmítnuty kárné podněty předsedy nevládní organizace Art Language Factory, z.s. Josefa Pospíšila a předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného, což jsou společně s nevládní organizací Konopí je lék,z.s. další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, a to i přes doložené důkazy a přesné citace vědomé justiční zvůle, konkrétně dne 25.10.2016 č.j. SM 259/2016, resp, 10.10.2016 č.j. SPR ÚS 92/2016, což tímto dáváme prošetřit (tzn.č.j. S 456/2016 a SM 259/2016) s ohledem na porušení zákona, ev. ve spolupráci s Msp projednat a sloučit k stávajícím již podaným stížnostem na řádné nešetření kárných podnětů předsedy NS ČR, VS v Olomouci, KS v Brně a OS Prostějově v předmětné věci (aktualizace s č.j. doložena k 17.11.2016 MSp).


Sdělte prosím tyto informace

1) Zda na základě výše uvedených skutečností a důkazů vyplývajících z desítek žádostí o informace, odvolání a stížností a stovek kárných/trestních podnětů (viz k připomenutí seznam hrubého porušení zákona soudci a státními zástupci a dalšími exekutivci na http://european-cannabis.blogspot.cz/ ) a dále na základě primární odpovědnosti statutárního zástupce za dobré jméno orgánu veřejné moci nejvyšší státní zástupce či jiný odpovědný již poučil nebo na základě tohoto poučí (nebo tímto někoho pověřil) úředníky zastupitelství další pracovníky OČTŘ, že konopí prekurzor není a že argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud mají být občané takto brutálně kráceni na svých právech a dále zda budou na popud NSZ zahájena kárná řízení a vydáno opatření obecné povahy žádané vydat k ochraně zákonnosti od roku 2011.


2) Zda jsou rozhodnutí International Common Law Court of Justice Vienna vymahatelná v ČR (viz https://www.iccjv.org/cs), když ESLP a Evropská komise stejně jako česká justice nepravdivě tvrdí (resp. souhlasí-nevyjadřuje se), že konopní je prekurzor a spáchané zločiny proti lidskosti jsou snad právem členského státu EU takto jednat s občany podporující výzkum a minimalizaci rizik a šetřících státní a veřejné rozpočty a dovolat se zákonného postupu justice a exekutivy není dosud v Evropě možné, stejně tak zrušit základní práva brutálně porušující trestní předpisy §§ 283-287 tr.z., což bylo opakovaně marně ve výše označených ústavních stížnostech navrhováno, ač vždy řádně zdůvodněno a důkazy doloženo. K tomuto rovněž prosím sdělte nebo označte povinného, zda je Interpol, Europol nebo připravovaný úřad European Public Prosecutor's Office oprávněn šetřit nešetřené zločiny spáchané ČR, když poškozenými členy výzkumu jsou nejen občané zemí EU sdružených ve Visegrádské skupině, jejíž členské státy jednají s občany analogicky a mnohdy i mnohem brutálněji a mj. také vždy v hrubém rozporu se schváleným usnesením Europarlmentu ze dne 7.12.2004 sp.zn. č.j. A6-0067/2004, které členské země odmítají implementovat (přiměřená regulace, výzkum a terapie a podpora programů prevence, vzdělávání a harm reduction).


3) Zda existuje v Evropě jiný orgán veřejné moci než výše uvedené zahraniční instituce, který je oprávněn vymahatelně věc vyšetřit a rozhodnout o porušení práva, když rovněž veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas tuto věc od roku 2008 dlouhodobě cenzurují za vydatné podpory kontrolních orgánů včetně Rady pro rozhlasové vysílání, naposledy dne 4.10. č.j. RRTV/3026/2016-BUR.


Děkujeme a jsme s pozdravem


V Olomouci 22.11.2016


MUDr. Aleš Skřivánek, místopředseda


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16 128 10 Praha 2

Naléhavé


Věc: Opakovaná stížnost na nevydání informací odvolávaných vydat vůči rozhodnutí ministerstva dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a žádost o informace dle zákona informacích č.106/1999 Sb k dne 7.7.2016 na podatelně podaným stížnostem pro porušení zákona na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) justicí a přezkumnými orgány, urgence řešení podaných kárných podnětů a stížností na rozhodnutí předsedů NS ČR, VSZ v Olomouci, KS v Brně a OS Prostějov (aktualizace podána k 17.11.2016) nepodat kárné podněty a urgence rozhodnutí Msp ke kárnému/trestnímu podnětu a žádostí o informace našeho člena a vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka ze dne 22.10.2016 předané na podatelnu ministerstva dne 23.10.2016, kdy i zde je po zákonné lhůtě k vydání informací.


K podání: Dovolte prosím nejprve předznamenat, že pokud sp.zn. veřejně dostupných rozhodnutí Ústavního soudu obsahují rozhodnutí prvoinstančních, odvolacích a dovolacích soudů a jednání státních zastupitelství, uvádíme právě jejich sp.zn. jako jisté zobecnění.

Shrnutí dosavadního naplňování přístupu k informacím, kárným podnětům a stížnostem: Vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pan Dušan Dvořák podal od roku 2007 do dnešních dnů celkem 10 právně přípustných ústavních stížností na porušování základních práv a svobod vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 214/07 , II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. ÚS 396/16, II. ÚS 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16.

Zatímco ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 214/07 napadala popření principů volebního práva a rovnost občanů a ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 1091/2016 napadala vymáhání poplatků bez zákonné opory a nezákonné omezování osobní svobody, všechny ostatní ústavní uvedené stížnosti ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) od roku 2012 opakovaně napadaly popření základního práva na informace, život a zdraví, vědecký výzkum, zákaz mučení a řadu dalších základních práv a svobod včetně popření základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a udělení trestu tolika na základě zákona ve spojení s nezákonným zákazem přístupu k Soudnímu dvoru. Porušení práva rovněž marně stěžoval v právně přípustné ústavní stížnosti předseda nevládní organizace Konopí je lék,z.s. pan Miloslav Tetour, viz sp. zn. I. ÚS 2431/15.

Ústavní stížnosti členů naší nevládní organizace byly odmítnuty jako nedůvodné, ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) pak na základě vědomě nepravdivého výroku justice, že konopí je prekurzor a odmítnutí (mlčení) řádně projednat nikdy neprojednanou doloženou zákonnost a netrestnost jednání stěžovatelů z úmluv, judikatury, trestního a správního předpisu, dále odmítnutí řádně projednat nezákonnost neexistence právní normy na určení vzorku konopí k zjištění obsahu THC při stonásobných rozdílech dle specifického vzorku a především nevyrovnání se se zákazem vyšetřit spáchané zločiny a ztráty zkonfiskovaného majetku, viz ex předseda Konopí je lék,z.s. a soudní znalec Radek Matlach společně s dalšími zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky již dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.cz/, tzn. před podáním prvního dovolání Dušana Dvořáka sp.zn. 8 Tdo 1231/2011 a první ústavní stížností ve věci výzkumu sp.zn.II. ÚS 664/12, kdy navíc nikdy v letech 2008 – 2016 nebyly jako účastníci řízení povoleny poškozené nevládní organizace.

Právně přípustné stížnosti na ČR věci výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) odmítla dvakrát předat Soudnímu dvoru Evropská komise, stejně tak je odmítl meritorně projednat také Evropský soud pro lidská práva pod č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 47921/14, 41264/14, 57969/2015, 35796/2016, 37 746/16 a rovněž vždy bez řádného odůvodnění odmítnutí, navíc vždy ve sdělení, které ani není úřední listinou dle zákona, leč prostou kopií možného prvopisu (potvrzené notáři a Czech Pointem, což je ministerstvu spravedlnosti a jeho zástupci u ESLP známo).

Jen v průběhu roku 2016 podalo předsedovi Ústavního a Nejvyššího soudu nejméně 100 občanů a nejméně tři nevládní organizace - zřizovatelé Edukativní konopné kliniky - podnět na kárné řešení soudců, kteří vědomě nepravdivě rozhodovali ve věcech členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), které byly předsedy obou soudů odmítnuty s tvrzením, že soudci mají právo na právní názor, což však nebylo nikdy napadáno. Stejně tak odmítavě vždy reagoval a dosud reaguje nejvyšší státní zástupce a ministři spravedlnosti, vnitra a všechny složky státních zastupitelství a policie.

Dále předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu odmítli i v odvolacím řízení sdělit informaci, na základě jakého předpisu mohou soudci sdělovat v rozhodnutích doložené faktické nepravdy, že konopí je prekurzor (o prekurzorech rozhoduje členská země, o věci však musí rozhodnout pouze Soudní dvůr) a na základě jakého předpisu se mohou soudci všech stupňů nevyrovnat a nevyjadřovat k doložené netrestností skutku z práva OSN, Evropy a EU a jakkoliv se nevyrovnat (mlčet) se zákazem či ignorancí všech složek policie a státních zastupitelství a justice vyšetřit podezření ze spáchaných a doložených zločinů proti lidskosti Českou republikou.

Tyto výše žádané informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení Ústavní soud dne 13.10.2016 pod č..j. SPR ÚS 312/16 a opět odmítl podat kárný podnět. Tyto informace odmítl sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. v odvolacím řízení také Nejvyšší soud dne 12.10.2016 pod č..j. Zin 139/2016 a opět dne 18.10.2016 pod č.j. S 456/2016 odmítl podat kárný podnět.

Tyto informace výše žádané informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. i v odvolacím řízení také Nejvyšší státní zastupitelství dne 26.10.2016 pod č..j. 1 SIN 110/2016 a odmítlo podat kárný podnět a přikázat věc šetřit policií (jako vždy od roku 2010 opakovaně). Tyto informace odmítlo sdělit nevládní organizaci Konopí je lék,z.s. také ministerstvo spravedlnosti dne 22.9.2016 č.j. MSP-737/2016-OSV-OSV a odmítlo (nevyjádřilo se) řešit odvolání a podat kárný/trestní podnět a stížnost pro porušení zákona (jako vždy od roku 2012 – stěžovalo cca 200 občanů).

Dodejme ještě, že stejně tak byly předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu odmítnuty kárné podněty předsedy nevládní organizace Art Language Factory, z.s. Josefa Pospíšila a předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného, což jsou společně s nevládní organizací Konopí je lék,z.s. další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, a to i přes doložené důkazy a přesné citace justiční zvůle, konkrétně dne 25.10.2016 č.j. SM 259/2016, resp, 10.10.2016 č.j. SPR ÚS 92/2016, což tímto stěžujeme a žádáme jednání předsedy NS prošetřit (tzn.č.j. S 456/2016 a SM 259/2016), resp. připojit k stávajícím již podobným stížnostem na řádné nešetření kárných podnětů předsedou NS ČR, VS v Olomouci, KS v Brně a OS Prostějově v předmětné věci (aktualizace s č.j. doložena k 17.11.2016).


K vlastní žádost o informace k ministerstvem právě řešeným kárným podnětům a stížnostem pro porušení zákona včetně porušení zákona v neprospěch Stanislava Boudného rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 22.9.2016 sp.zn. na odvolání proti rozhodnutí OS na Praze 7 ze dne 20.7.2016 sp.zn. 24 T 48/2016 (doloženo k 17.11.2016), které opět řešilo konopí jako prekurzor a nevyjádřilo se a ani nezajímalo o výše a v odvolání označenou netrestnost skutku.


Sdělte prosím tyto informace

1) Zda na základě výše uvedených skutečností a důkazů vyplývajících z desítek žádostí členů a partnerů výzkumu o informace, odvolání a stížností a stovek kárných/trestních podnětů (viz k připomenutí seznam hrubého porušení zákona soudci a státními zástupci a dalšími exekutivci na http://european-cannabis.blogspot.cz/ ) a na základě primární odpovědnosti statutárního zástupce za dobré jméno orgánu veřejné moci ministr spravedlnosti či jiný odpovědný již poučil nebo na základě tohoto poučí (nebo tímto někoho pověřil) úředníky ministerstva spravedlnosti a pracovníky OČTŘ, že konopí prekurzor není a že argumentace obhajoby musí být soudy všech stupňů důkazně vyvrácená a trestné činy prokázány, pokud mají být občané takto brutálně kráceni na svých právech.


2) Zda jsou rozhodnutí International Common Law Court of Justice Vienna vymahatelná v ČR (viz https://www.iccjv.org/cs), když ESLP a Evropská komise stejně jako česká justice nepravdivě tvrdí (resp. souhlasí-nevyjadřuje se), že konopní je prekurzor a spáchané zločiny proti lidskosti jsou snad právem členského státu EU takto jednat s občany podporující výzkum a minimalizaci rizik a šetřících státní a veřejné rozpočty a dovolat se zákonného postupu justice a exekutivy není dosud v Evropě možné, stejně tak zrušit základní práva brutálně porušující trestní předpisy §§ 283-287 tr.z., což bylo opakovaně marně ve výše označených ústavních stížnostech navrhováno, ač vždy řádně zdůvodněno a důkazy doloženo. K tomuto rovněž prosím sdělte nebo označte povinného, zda je Interpol, Europol nebo připravovaný úřad European Public Prosecutor's Office oprávněn šetřit nešetřené zločiny spáchané ČR, když poškozenými členy výzkumu jsou nejen občané zemí EU sdružených ve Visegrádské skupině, jejíž členské státy jednají s občany analogicky a mnohdy i mnohem brutálněji a mj. také vždy v hrubém rozporu se schváleným usnesením Europarlmentu ze dne 7.12.2004 sp.zn. č.j. A6-0067/2004, které členské země odmítají implementovat (přiměřená regulace, výzkum a terapie a podpora programů prevence, vzdělávání a harm reduction).


3) Zda existuje v Evropě jiný orgán veřejné moci než výše uvedené zahraniční instituce, který je oprávněn vymahatelně věc vyšetřit a rozhodnout o porušení práva, když rovněž veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas tuto věc od roku 2008 dlouhodobě cenzurují za vydatné podpory kontrolních orgánů včetně Rady pro rozhlasové vysílání, naposledy dne 4.10. č.j. RRTV/3026/2016-BUR


Děkujeme a jsme s pozdravem


V Olomouci 22.11.2016


MUDr. Aleš Skřivánek, místopředseda