Městský soud v Brně, Polní 39, 608 01 Brno - reakce na výzvu předsedy soudu ze dne 12.8.2016 č.j. 39 Nc 255/2016 Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen Open Royal Academy

Městský soud v Brně, Polní 39, 608 01 Brno


Věc: reakce na výzvu předsedy soudu ze dne 12.8.2016 č.j. 39 Nc 255/2016 o údajně nejasné podání spojená se stížností a podnětem na kárné řízení předsedy soudu, ev. řízení o úpravě způsobilosti

1)    Rozhodnutí bylo po uplynutí zákonné lhůty (první část stížnosti) adresováno fyzické osobě, nikoliv právnické osobě (druhá část), která podala dne 1.7.2016 žádost ze zákona č.106/1999 Sb. s dotazem, pod jakým číslem jednacím MS v Brně vede šetření návrhu na změnu právní způsobilosti předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu a Nejvyššího státního zástupce, kdy podklady byly od května zasílány Městskému soudu.

2)    Předseda soudu reagoval na žádost o informace dotazem, ať fyzická osoba sdělí, u kterého soudu řízení o úpravě právní způsobilosti probíhá a označil podání nejasným, což je zjevná zvůle a důvod ke kárnému podnětu.

3)    Jak bylo Městskému soudu doloženo, výše uvedení justičně exekutivní vrcholoví mafiáni, nebo jednoznační dementi, což má být zjištěno Městským soudem,  odmítají podat podnět na kárné řízení se soudci a státními zástupci kryjící se v rozsudcích  lží, že konopí je prekurzor atd., aby za zločiny spáchané ve čtvrtém odstavci § 149 TZ prostějovskými soudci a státními zástupci nebyli pachatelé v talárech potrestáni. Viz stanovisko soudního znalce Matlacha policii, justici a SZ již 11.5.2011, že jednáním této justiční mafie byli zabiti a zmrzačeni občané, k čemuž se ani Nejvyšší, ani Ústavní soud nikdy nevyjádřil  a všechny stupně SZ odmítají přezkum a prošetření ztráty až 90% zkonfiskovaného majetku č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 a č.j. u ÚS: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a znalci a lékaři  http://soudniznalec.blogspot.com

4)    Důkazy, že předsedové NS a US a NSZ odmítají podat kárné podněty na uvedené zločince  talárech uvedené dle v bodu 3 označených č.j. najdete v archivech korupce na  http://nejvyssi-soud.blogspot.com, http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com a http://constitutional-court.blogspot.com

5)    Pokud je řízení o úpravě právní způsobilosti Pavla Rychetského, Pavla Šámala a Pavla Zemana vedeno u Městského soudu v Brně pod č.j. 39 Nc 255/2016, toto nám sdělte.

S pozdravem

Dne 19. 8. 2016


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

V příloze vám ve stížnosti předsedovi NS Šámalovi přikládám další důkazy pravděpodobné mentální nezpůsobilosti předsedy, pokud nemám věc vyhodnotit jako vědomou kriminální činnost

Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno 

Věc: odvolání na rozhodnutí NS ze dne 29.7.2016 č.j. ZIN 99/2016 na žádost o informace dle zákona o informacích ze dne 15.7.2016 k justičně exekutivní mafii
Odůvodnění:
1.    Nejvyšší soud dne 8. 7. 2016 pod č. j. Zin 94/2016 uvedl, že Nejvyšší soud ctí zásadu, že rozhodovací činnost a procesy vedoucí k rozhodnutí řádně odůvodňuje.
2.    V žádném z rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 jsme však a advokáty nenašli odůvodnění k zabitým a zmrzačeným občanům prostějovskými soudci a státními zástupci zakazované všemi stupni exekutivy šetřit  i přes § 149 odst. 4 TZ, viz stanovisko nejen soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha z 11.5.2011 policii, soudu a státnímu zastupitelství na http://soudniznalec.blogspot.cz/
3.    Stejně tak jsme v usneseních NS nenašli vyrovnání se s netrestností dle §§ 28 a 31, odst. 1, ztrátou zkonfiskovaného majetku atd. zakázanou šetřit KS i KSZ Brno včetně nezákonností měření THC v konopí (viz stanovisko předsedy NS ze dne 21.4.2016 č.j. ZIN 38/2016, že judikatura k měření obsahu THC v konopí není, resp. že fízlové tak mohou krást beztrestně a se soudci a státními zástupci se šábnout s mastičkami nebo hulením), naopak v rozhodnutích NS byla vědomá lež odporující zákonu o prekurzorech a databázi TRIS, že konopí je prekurzor a zákon o NL není technicky předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34/ES, aby věc nesměl v rozporu s úmluvami posoudit Soudní dvůr a soudci a státní zástupci nešli do vězení.
4.    Přesto dosud ani předseda NS (S 265/2016, S 316/2016), ani předseda US, ani mistr spravedlnosti nenechali tyto zločince a mafiány v talárech šetřit. PS. Těším se, že odůvodnění najdu v rozhodnutí NS ze dne 30.5.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, dosud nezveřejněno.
5.    Protože v přezkumech na ministerstvu spravedlnosti, KSZ Brno a VSZ v Praze a Olomouci tvrdí, že v uvedených rozhodnutích se s tímto NS vyrovnal a vše je OK a vyplývá to z usnesení, požádal jsem o sdělení, ze které konkrétní pasáže výše uvedených usnesení NS to vyplývá, třeba neumím číst a potřebuji napovědět nějakým třeba nějakým prof. JUDr. PhD, který snad číst umí číst nejen základy práva šaría!
6.    Rozhodně nesouhlasím s tvrzením NS, že jde o vytváření nových informací, viz č. j. Zin 94/2016 a nezbytnost řádného odůvodnění. Žádám, aby mi byly předmětné pasáže o vyrovnání se se zabitými a zmrzačenými spoluobčany předsedou NS přesně citovány, protože pokud tam nejsou uvedeny a já tam odůvodnění nevidím stejně jako výše uvedených důkazů netrestnosti, je to setrsakra silný důvod k podání návrhu na kárná řízení s takovými justičními mafiány.  
7.    Stejně tak rozhodně nesouhlasím se tvrzením, že jde o nové informace, když žádám vědět, které ustanovení kterého předpisu  upravuje fakt, že jsem dostal 10 tisíc Kč pokuty za údajně nepatřičné prekurzorové dovolání č.j. 8 Tdo 1231 /2011
8.    Žádám také vědět, jestli o této pokutě rozhodla soudružka soudkyně NS Šámalová, nositelka ceny za nejlepší prekurzorový judikát k ochraně justiční mafie, nebo soudkyně OS Prostějov Otrubová, nositelka ceny ….. nepublikovatelné …., protože to z rozhodnutí soudružky Šámalové není zřejmé, stejně tak z rozhodnutí soudružky Otrubové.
9.    Soudružka Otrubová mi také 4.5.2012 č.j. 0 NT 820/2011 dala pokutu 10 tisíc Kč, i když to v poslední větě rozsudku č. j. 3 Tz 1/2012 pan soudce Šabata z NS dne 23.2.2012 zakázal, ale soudruhy senátu NS 11 Tdo 181/2015 to vůbec nezajímalo a věc opět neodůvodnili, ač šlo o pokutu z předmětného trestního řízení projednávaného v dovolání jako důkaz letité zvůle soudružky Otrubové.
10. Zítra má být obnova 0 NT 820/2011 z 4. 5. 2012, kdy soudružka Otrubová jednala neveřejně a bez možnosti odvolání a pokutu mi udělila i přes závazné stanovisko NS. 
11. Zítřejší jednání  udělala soudružka Otrubová opět neveřejné, nemám tam jít, stejně tak veřejnost, ale mám si prý zvolit k řízení advokáta z důvodů nutné obhajoby. Zřejmě soudružka Otrubová předjímá další ústavní stížnost? Nebo to je OK a s advokátem se šábnou napůl? To je normální udělat řízení neveřejné, zakázat poškozenému účast na řízení a nutit ho zvolit si k řízení o pokutě 10 tisíc projednávaní pod č.j. 0 NT 820/2011 advokáta, když čtení českého jazyka na http://www.nsoud.cz/ č. j. 3 Tz 1/2012 by zvládl žák ZŠ? Stačí kliknout, poslední věta rozsudku.
12. Pokud ještě jednou nějaký justiční RSDr. Prekurzor v rozhodnutí uvede, že si máme vzít advokáta k předmětné věci a my jich měli desítky a také za soudně znalecké posudky dali stovky tisíc a proti justičně exekutivnímu kartelu mafie v talárech nejde nic činit, at si hledá výklad k článku 23 LZPS, bude ho už letos potřebovat. Moje trpělivost s mafiány s razítky je u konce.
13. Nebo doporučuji do Jezuitské na nejvyšší obchodní státní zastupitelství soudruhu RSDr. Prekursor Zemanovi napovědět, ať povolí aktuální přezkumy a řádné prošetření nezákonných rozhodnutí mafie na VSZ, je to k veřejné kontrole talárové mafie pod supervizí ministrů nespravedlnosti uvedeno i s dnešním dodatkem a čísly jednacími výše v záhlaví.
14. Takže souhrnně sdělte, kde přesně v usneseních je pojednáváno o zločinech soudců a státních zástupců a jak je to pokutou za nepatřičné dovolání.
15. Čest práci. Míru zdar. Zítra budeš pionýr!

Dne 15. 8. 2016


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 

------------------------------------------------------------------
Nezasláno k výzvě, ale samostatně
Datum: 1. července 2016 0:53
Předmět: Stížnost na rozhodnutí předsedy NS ze dne 22.6.2016 č.j. S 265/2016
Komu: podatelna@nsoud.cz, podatelna@msoud.brn.justice.cz
Kopie: ctnamety@ceskatelevize.cz, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, ctk@mail.ctk.cz, openroyalacademy@gmail.com, listy@pirati.cz, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, redakce@legalpub.cz, advokat@konopijelek.czZasláno také poštou jako podklad pro řízení o omezení právní způsobilosti předsedů NS, NZS a ÚS podaný dne 30.6.2016 u Městského soudu v Brně
Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno
Věc: Stížnost na rozhodnutí předsedy NS ze dne 22. 6. 2016 č. j. S 265/2016
Odůvodnění stížnosti na rozhodnutí předsedy NS ze dne 22.6.2016 č.j. S 265/2016 dokládám v níže uvedeném textu stížnosti-odvolání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky na opětovně vědomě mylné rozhodnutí předsedy Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2016 č.j. SPR ÚS 530/16  zveřejněné stejně jako rozhodnutí   č.j. S 265/2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/, kdy analogickou žádost o informace a revokaci rozhodnutí nezahájit kárná řízení dostal dne 21.6.2016 od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky rovněž předseda NS a dosud na ni není odpovězeno kvůli správné identifikaci  žadatele dle infozákona a správního řádu, což Ústavní soud neřešil.  

Jde konkrétně o vědomě mylná rozhodnutí soudců NS senátů  čj. 8 Tdo 1231 /2011 a následně pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně opětovně také dne 30. 5. 2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, kdy v rozporu se základními právy a jistotami právního státu nedošlo k předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru atd., což dokládá zcela jednoznačně důvod navrhnout kárná- trestní řízení se soudci daných senátů.
S chartistickým pozdravem "bolševiky jsem mrdal, mrdám a budu mrdat vždycky do ucha" toto také prosím dodejte ke spisu č.j. u NS: 0 SM 254/2016,  viz podnět nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. zastupující oběti a poškozené k omezení právní způsobilosti předsedu NZS, NS a ÚS na http://european-cannabis.blogspot.com/
Dne 1.7.2016

Dušan Dvořák

Stěžovatel: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 7985 55 Ospělov 6, korespondenčně Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Příloha

Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno

Věc: Stížnost – odvolání na rozhodnutí ze dne 23. 6. 2016 č.j. SPR ÚS 530/16

Odůvodnění:
1)    V rozhodnutí nebyly uvedeny žádané informace s odůvodněním, že předseda Ústavního soudu ČR vycházel v rozhodování pouze z odůvodnění napadaných usnesení č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, kde však žádné odůvodnění není, což je opakovaně napadáno! Například vůbec zde kromě mnoha dalšího (viz žádost o informace) není odůvodnění údajné ústavní konformity doloženého porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (práva na život a zákaz mučení), jejichž porušení doložil již 11. 5. 2011 také soudní znalec v oboru soudního lékařství – viz http://vlada-cr.blogspot.cz/ - citujme „… byli zabiti a zmrzačeni nevinní lidé ….. chybí 90% zkonfiskovaného majetku….“ Současně bylo v ústavních stížnostech opakovaně doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství a policie tyto zločiny zakazují vyšetřovat od roku 2009 do dnešních dnů.

2)    V rozhodnutí bylo opětovně zcela mylně uvedeno, že vědomá nepravda soudců ve výše uvedených usneseních potvrzujících údajnou správnost usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011 nepředat porušení mezinárodního práva Soudnímu dvoru s odůvodněním, že konopí je prekurzor, viz příloha, je údajně právem svobodné rozhodovací pravomoci soudce, když jde o popření fyzikálně chemických vlastností konopí a hrubý rozpor se zákonem o prekurzorech, kde konopí pochopitelně není uvedeno. Tzn., že Země je opětovně placatá a můžeme justicí - inkvizicí upalovat kacíře, když budou říkat, že se Země točí kolem Slunce?

3)   Právě proto je důvodné na tyto soudce podat návrh na kárná/trestní řízení.

Příloha: Citujme první vědomě nepravdivé  usnesení č.j. II. ÚS 664/12 k usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, na které je vždy odkázáno: „Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ….. Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"