Reakce na výzvu MS v Brně a opakovaná žádost o informace k úpravě právní způsobilosti předsedů NS a ÚS a vrchního státního zástupce


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, sídlo Tylova 963/2, 77900 Olomouc, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Městský soud v Brně, Polní 39, 608 01 Brno

Věc: reakce na výzvu soudu ze dne 26.8.2016 č.j. 24 Nc 909/2016 a opakovaná žádost o informace k úpravě právní způsobilosti předsedů NS a ÚS a vrchního státního zástupce
1.    Infozákon a jeho porušení: Od 1. 7. 2016 se marně domáháme zjištění, pod jakým číslem jednacím jsou vedena řízení o podaném návrhu omezení právní způsobilosti předsedu ÚS a NS a vrchního státního zástupce, o kterých se sice spíše domníváme, že jsou to spolupachatelé a u NSZ také organizátoři závažných zločinů, které jsme doložili a které kryjí lží, že konopí je prekurzor atd, viz ilustrativní Příloha 1), ale je rovněž možné, že jsou jen mentálně nezpůsobilí, což dáváme posoudit soudu.
2.    Namísto odpovědi v zákonné lhůtě nám Městský soud v Brně svým předsedou dne 12.8.2016 č.j. 39 Nc 255/2016 položil dotaz, který soud řízení projednává. Proto takovému účelovému jednání jsme dne 19. 8. 2016 podali návrh na kárný podnět ev. úpravu právní způsobilosti. Viz Příloha 2.
3.    Dodejme, že členové asociace Open Royal Academy ještě dne 14.7.2016 podali podnět na úpravu právní způsobilosti státního zástupce MSZ v Brně za doložené rozhodnutí ze dne 30.6.2016 č.j. 3 ZN 72/2016, ve kterém bez jakéhokoliv odůvodnění odmítl řešit zločiny (označeno pouze jako nedůvodné), které výše uvedení podezřelí spolupachatelé kryjí a zakazují vyšetřit vědomě, nebo alternativně v důsledku své duševní choroby. Vzhledem k tomu, že věc týkající se daného státního zástupce MSZ řeší policie, bereme jako právní zástupce členů asociace (dle § 441 o.z. atd.) podnět zpět.  
4.    Sdělte tedy v souladu s infozákonem jasně a srozumitelně a v zákonné lhůtě, pod jakým číslem jednacím je vedeno řízení o omezení právní způsobilosti předsedů US a NS a NSZ, stejně tak sdělte soudní či exekutivní orgán a č.j. řízení vůči předsedovi MS v Brně.
---------------
5.    Dne 26.8.2016 č.j. 24 Nc 909/2016 předsedkyně senátu rozhodla, že máme doložit zmocnění k podnětu na předsedu NS Šámala, zřejmě myšleny právnické osoby asociace (nesrozumitelné). Neuvedla však další výše označené osoby navržené  k úpravě právní způsobilosti.  
6.    Jak si může MS v Brně ověřit u rejstříkových soudů v Praze, Brně a Olomouci, nevládní organizace, které jsou členové asociace Open Royal Academy se sídlem v ČR Ateliér ALF,z.s. IČ: 226 80 101, Art Language Factory,z.s., IČ:  227 24 303, Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281, pod supervizí Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298 ve svých veřejně přístupných stanovách a usneseních zmocnily dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. k zastupování k vyřešení výše a níže uvedené justičně exekutivní korupce a kartelu, u diskriminovaných a poškozených fyzických osob pak k zastupování dle o.s.ř. a s.ř.s., ev. t.z. Jde o generální plnou moc do vyřešení předmětné kauzy s úředně ověřenými podpisy.
7.    V případě, že žádáte plnou moc specificky určenou jen k tomuto řízení o omezení právní způsobilosti, požádáme po vašem zaslání č.j. řízení o omezení právní způsobilosti u MS v Brně členy asociace, aby na adresu vašeho soudu k předmětnému číslu jednacímu zaslali samostatný návrh, protože se domníváme, že v rámci o.s.ř, ani s.ř.s. není možné zmocnit právnickou osobou právnickou osobu, toliko v rámci o.z.  
8.    Veďte v tomto případě podnět jako návrh nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s.
9.    K níže v Příloze 2 uvedenému odvolání k předsedovi NS č. j. ZIN 99/2016 z 15.2016 sdělujeme, že předseda NS rozhodl bez jakýkoliv komentářů k označené a doložené zločinecké mafii v talárech, že v usneseních není informace o projednání zločinů, jak (lživě) tvrdí státní zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti, a že předseda NS neřekne, zda pokutu za první prekurzorové dovolání (viz Příloha 1) udělila soudružka Šámalová z NS, nebo soudružka Otrubová z OS Prostějov. K soudružce Otrubové a zmíněnému projednání obnovy policejní pokuty za špatnou omluvu z výslechu zakázané dát nejvyšším soudem sdělme, že označená podezřelá pachatelka o tomto návrhu rozhodla dne 29. 8. 2016 v neveřejném jednání zamítnutím obnovy a zamítnutím vyloučení a jaksi opomenula oslovit jí ustanovenou advokátku nebo poškozeného o datu konání téhle soudní taškařice a advokátka na to přišla studiem spisu a následně (asi po vyúčtování studia spisu) sdělila poškozenému, že se navrhla vyloučit z řízení, protože cítí jako dcera označeného soudce spolupachatele, že by byla narušena důvěra. Dobrej šolich ex officio, ne? Zřejmě v Prostějově zkoušejí zavádět turecký právní systém, turecké hospodářství už zavedli dávno.
10. Přílohy jsou zaslány toliko elektronicky na podatelnu soudu, bez příloh poštou
Dne 6. 9. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda
Příloha 1
Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 6. září 2016 2:03
Předmět: reakce na výzvu a opakovaná žádost o informace k úpravě právní způsobilosti předsedů NS a ÚS a vrchního státního zástupce
Komu: podatelna@msoud.brn.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, Ombudsman Českého rozhlasu <ombudsman@rozhlas.cz>, Klub absolventu UP <absolvent@upol.cz>, epodupol <e-podatelna@upol.cz>, rektor@upol.cz, epodatelna <epodatelna@cak.cz>, epodatelna <epodatelna@cakbrno.cz>, zurnal@upol.cz, robert novacek <robert.j.novacek@gmail.com>, olomouc@ctk.cz
 

Příloha 2

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen Open Royal Academy

Městský soud v Brně, Polní 39, 608 01 Brno

Věc: reakce na výzvu předsedy soudu ze dne 12.8.2016 č.j. 39 Nc 255/2016 o údajně nejasné podání spojená se stížností a podnětem na kárné řízení předsedy soudu, ev. řízení o úpravě způsobilosti
1)    Rozhodnutí bylo po uplynutí zákonné lhůty (první část stížnosti) adresováno fyzické osobě, nikoliv právnické osobě (druhá část), která podala dne 1.7.2016 žádost ze zákona č.106/1999 Sb. s dotazem, pod jakým číslem jednacím MS v Brně vede šetření návrhu na změnu právní způsobilosti předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu a Nejvyššího státního zástupce, kdy podklady byly od května zasílány Městskému soudu.
2)    Předseda soudu reagoval na žádost o informace dotazem, ať fyzická osoba sdělí, u kterého soudu řízení o úpravě právní způsobilosti probíhá a označil podání nejasným, což je zjevná zvůle a důvod ke kárnému podnětu.
3)    Jak bylo Městskému soudu doloženo, výše uvedení justičně exekutivní vrcholoví mafiáni, nebo jednoznační dementi, což má být zjištěno Městským soudem,  odmítají podat podnět na kárné řízení se soudci a státními zástupci kryjící se v rozsudcích  lží, že konopí je prekurzor atd., aby za zločiny spáchané ve čtvrtém odstavci § 149 TZ prostějovskými soudci a státními zástupci nebyli pachatelé v talárech potrestáni. Viz stanovisko soudního znalce Matlacha policii, justici a SZ již 11.5.2011, že jednáním této justiční mafie byli zabiti a zmrzačeni občané, k čemuž se ani Nejvyšší, ani Ústavní soud nikdy nevyjádřil  a všechny stupně SZ odmítají přezkum a prošetření ztráty až 90% zkonfiskovaného majetku č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 a č.j. u ÚS: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a znalci a lékaři  http://soudniznalec.blogspot.com
4)    Důkazy, že předsedové NS a US a NSZ odmítají podat kárné podněty na uvedené zločince  talárech uvedené dle v bodu 3 označených č.j. najdete v archivech korupce na  http://nejvyssi-soud.blogspot.com, http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com a http://constitutional-court.blogspot.com
5)    Pokud je řízení o úpravě právní způsobilosti Pavla Rychetského, Pavla Šámala a Pavla Zemana vedeno u Městského soudu v Brně pod č.j. 39 Nc 255/2016, toto nám sdělte. 
S pozdravem
Dne 19. 8. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
V příloze vám ve stížnosti předsedovi NS Šámalovi přikládám další důkazy pravděpodobné mentální nezpůsobilosti předsedy, pokud nemám věc vyhodnotit jako vědomou kriminální činnost
Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno  
Věc: odvolání na rozhodnutí NS ze dne 29. 7. 2016 č. j. ZIN 99/2016 na žádost o informace dle zákona o informacích ze dne 15. 7. 2016 k justičně exekutivní mafii 
Odůvodnění:
1.    Nejvyšší soud dne 8. 7. 2016 pod č. j. Zin 94/2016 uvedl, že Nejvyšší soud ctí zásadu, že rozhodovací činnost a procesy vedoucí k rozhodnutí řádně odůvodňuje.
2.    V žádném z rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 jsme však a advokáty nenašli odůvodnění k zabitým a zmrzačeným občanům prostějovskými soudci a státními zástupci zakazované všemi stupni exekutivy šetřit  i přes § 149 odst. 4 TZ, viz stanovisko nejen soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha z 11.5.2011 policii, soudu a státnímu zastupitelství na http://soudniznalec.blogspot.cz/
3.    Stejně tak jsme v usneseních NS nenašli vyrovnání se s netrestností dle §§ 28 a 31, odst. 1, ztrátou zkonfiskovaného majetku atd. zakázanou šetřit KS i KSZ Brno včetně nezákonností měření THC v konopí (viz stanovisko předsedy NS ze dne 21.4.2016 č.j. ZIN 38/2016, že judikatura k měření obsahu THC v konopí není, resp. že fízlové tak mohou krást beztrestně a se soudci a státními zástupci se šábnout s mastičkami nebo hulením), naopak v rozhodnutích NS byla vědomá lež odporující zákonu o prekurzorech a databázi TRIS, že konopí je prekurzor a zákon o NL není technicky předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34/ES, aby věc nesměl v rozporu s úmluvami posoudit Soudní dvůr a soudci a státní zástupci nešli do vězení.
4.    Přesto dosud ani předseda NS (S 265/2016, S 316/2016), ani předseda US, ani mistr spravedlnosti nenechali tyto zločince a mafiány v talárech šetřit. PS. Těším se, že odůvodnění najdu v rozhodnutí NS ze dne 30.5.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, dosud nezveřejněno.
5.    Protože v přezkumech na ministerstvu spravedlnosti, KSZ Brno a VSZ v Praze a Olomouci tvrdí, že v uvedených rozhodnutích se s tímto NS vyrovnal a vše je OK a vyplývá to z usnesení, požádal jsem o sdělení, ze které konkrétní pasáže výše uvedených usnesení NS to vyplývá, třeba neumím číst a potřebuji napovědět nějakým třeba nějakým prof. JUDr. PhD, který snad číst umí číst nejen základy práva šaría!
6.    Rozhodně nesouhlasím s tvrzením NS, že jde o vytváření nových informací, viz č. j. Zin 94/2016 a nezbytnost řádného odůvodnění. Žádám, aby mi byly předmětné pasáže o vyrovnání se se zabitými a zmrzačenými spoluobčany předsedou NS přesně citovány, protože pokud tam nejsou uvedeny a já tam odůvodnění nevidím stejně jako výše uvedených důkazů netrestnosti, je to setrsakra silný důvod k podání návrhu na kárná řízení s takovými justičními mafiány.  
7.    Stejně tak rozhodně nesouhlasím se tvrzením, že jde o nové informace, když žádám vědět, které ustanovení kterého předpisu  upravuje fakt, že jsem dostal 10 tisíc Kč pokuty za údajně nepatřičné prekurzorové dovolání č.j. 8 Tdo 1231 /2011
8.    Žádám také vědět, jestli o této pokutě rozhodla soudružka soudkyně NS Šámalová, nositelka ceny za nejlepší prekurzorový judikát k ochraně justiční mafie, nebo soudkyně OS Prostějov Otrubová, nositelka ceny ….. nepublikovatelné …., protože to z rozhodnutí soudružky Šámalové není zřejmé, stejně tak z rozhodnutí soudružky Otrubové.
9.    Soudružka Otrubová mi také 4.5.2012 č.j. 0 NT 820/2011 dala pokutu 10 tisíc Kč, i když to v poslední větě rozsudku č. j. 3 Tz 1/2012 pan soudce Šabata z NS dne 23.2.2012 zakázal, ale soudruhy senátu NS 11 Tdo 181/2015 to vůbec nezajímalo a věc opět neodůvodnili, ač šlo o pokutu z předmětného trestního řízení projednávaného v dovolání jako důkaz letité zvůle soudružky Otrubové.
10. Zítra má být obnova 0 NT 820/2011 z 4. 5. 2012, kdy soudružka Otrubová jednala neveřejně a bez možnosti odvolání a pokutu mi udělila i přes závazné stanovisko NS. 
11. Zítřejší jednání  udělala soudružka Otrubová opět neveřejné, nemám tam jít, stejně tak veřejnost, ale mám si prý zvolit k řízení advokáta z důvodů nutné obhajoby. Zřejmě soudružka Otrubová předjímá další ústavní stížnost? Nebo to je OK a s advokátem se šábnou napůl? To je normální udělat řízení neveřejné, zakázat poškozenému účast na řízení a nutit ho zvolit si k řízení o pokutě 10 tisíc projednávaní pod č.j. 0 NT 820/2011 advokáta, když čtení českého jazyka na http://www.nsoud.cz/ č. j. 3 Tz 1/2012 by zvládl žák ZŠ? Stačí kliknout, poslední věta rozsudku.
12. Pokud ještě jednou nějaký justiční RSDr. Prekurzor v rozhodnutí uvede, že si máme vzít advokáta k předmětné věci a my jich měli desítky a také za soudně znalecké posudky dali stovky tisíc a proti justičně exekutivnímu kartelu mafie v talárech nejde nic činit, at si hledá výklad k článku 23 LZPS, bude ho už letos potřebovat. Moje trpělivost s mafiány s razítky je u konce.
13. Nebo doporučuji do Jezuitské na nejvyšší obchodní státní zastupitelství soudruhu RSDr. Prekursor Zemanovi napovědět, ať povolí aktuální přezkumy a řádné prošetření nezákonných rozhodnutí mafie na VSZ, je to k veřejné kontrole talárové mafie pod supervizí ministrů nespravedlnosti uvedeno i s dnešním dodatkem a čísly jednacími výše v záhlaví.
14. Takže souhrnně sdělte, kde přesně v usneseních je pojednáváno o zločinech soudců a státních zástupců a jak je to pokutou za nepatřičné dovolání.
15. Čest práci. Míru zdar. Zítra budeš pionýr!
Dne 15. 8. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc