Obvodní soud pro Prahu 3 Žádost ze dne 5.11.2017 o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. k žalobě č.j. 7 Nc 2/2016

Podavatel: Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, datová schránka ID 4ex7c9p. Dle ust. § 441 o.z. je otevřenou společností Ateliér ALF,z.s. majitel DS 4ex7c9p asociace Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232 ze dne 6.1.2017 zmocněn k podáním rozhodnutí a přijetím rozhodnutí skrze ID 4ex7c9p zmocněnce včetně práva samostatného přístupu k ID 4ex7c9p a zmocnění oprávněné osoby k přístupu do ID 4ex7c9p, viz scan usnesení členů asociace a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky doložený úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců na titulní straně http://atelier-alf.blogspot.cz
Adresováno: Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3
Věc: Žádost ze dne 5.11.2017 o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. k žalobě č.j. 7 Nc 2/2016
K vlastní žádosti a oprávněnosti získání informací z žalobního spisu spolu poškozenými: Sdělte nám prosím informace k žalobě č.j. 7 Nc 2/2016, které potřebujeme doložit ke stížnosti na průtahy na nezákonná rozhodnutí vedoucí VSZ v Praze (NSZ č.j. 3 SPR 24/2017) a předsedy VS v Praze v předmětné věci (VS v Praze č.j. S 269/ 2016) ve spojení s rozhodnutími Městského soudu v Praze v letech 2010 – 2017 proti zřizovatelům Edukativní konopné kliniky a statutárním zástupcům (č.j 2 Ad 59/ 2010, 21 Co 531/2012, 53 Co 140/2016, Co 246/2017, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016 a 67 To 289/ 2016) a dále pro aktivní odvolání u Vrchního soudu v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017 na opakovanou nezákonnost jednání rejstříkového soudu MS v Praze vůči Ateliér ALF,z.s. (od 1.1.2014) a pro dovolání k Nejvyššímu soudu na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 12.6.2017 č.j. a Městského soudu v Praze č.j. 11 Co 246/2017 ze dne 11.9.2017, což jsou ( až na MS v Praze č.j 2 Ad 59/ 2010) soudní řízení související s žalobou č.j. 7 Nc 2/2016 vzešlá (také) z nezákonných rozhodnutí žalované. Citujte proto prosím v rozhodnutí celou žádost včetně komentáře, neboť ten s žalobami a exekucemi Ateliér ALF,z.s. a kriminalizací a diskriminací jeho statutárních zástupců a členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) bytostně souvisí a dává žádost do vnitřních souvislostí, konkrétně pak žalob a exekucí Ateliér ALF,z.s. u OS pro Prahu 3 č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015, 7 Nc 2/2016 a řízení u OSZ pro Prahu 3 č.j. 3 ZN 82/2012 (OSZ pro Prahu 1 č.j. 2 ZT 214 /2011 ) a MSZ v Praze č.j. 3 KZN 1117/2012 (č.j. 2 ZT 214 /2011 ) a VSZ v Praze č.j. 1 VZN 174/2016 (č.j. 1 VZN 2639 / 2016)
Sdělte proto prosím naléhavě cenu a číslo účtu za vyhledání těchto informací:
1. A. Datum založení žalobního spisu č.j. 7 Nc 2/2016 u OS pro Praha 3 a sdělte, na základě jakého rozhodnutí určovacího soudu (kdo, datum, č.j. rozhodnutí) byla u Obvodního soudu pro Prahu 3 zavedeno číslo jednací č.j. 7 Nc 2/2016 žaloby Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci (od 10.102013 do 14.5.2016 předsedy a statutárního zástupce Ateliér ALF, o.s.) JUDr. Markétu Písaříkovou, soudkyni OS pro Prahu 3, resp. žaloby poškozených fyzických a právnických osob jako zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101,, Konopí je lék,z.s. IČ: 227 27 281 a Art Language Factory,z.s., IČ: 227 24 303), které Mgr. Dušan Dvořák jako zmocněnec zastupoval (t.č. po operaci v rehabilitačním sanatoriu). B. Na základě jakého konkrétního vylučovacího rozhodnutí (kdo, datum, č.j. rozhodnutí) byl Obvodní soud pro Prahu 3 z projednání žaloby vyloučen. C. Sdělte, zda byl OS pro Prahu 3 žádán nějakým opatřením Vrchního soudu v Praze vydat listiny k žalobě č.j. 7 Nc 2/2016 v souvislosti se zjištěním podkladů pro rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Praze č.j. S 269/2016 ujišťujícího nás dne 3.1.2017 řádně projednat rozhodnutí předsedy Městského soudu v Praze (prvně č.j. St 7/2013 ze dne 22.1.2013, odmítnutý kárný podnět na JUDr Písaříkovou) ve věci marně napadaných nezákonných rozhodnutí rejstříkového Městského soudu v Praze, který dne 5.8.2016 místopředsedou Městského soudu v Praze (č.j. St 133/2016) a dne 18.7.2016 senátem č.j. 53 Co 140/2016 nepravdivě tvrdil s důsledky exekucí, které hradíme za pachatele, že nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. údajně nemá statutární zástupce a že adresa sídla Ateliér ALF,z.s. (změněná ještě před 1.1.2014 a zavedením veřejného rejstříku) je stále Praha 3, Bořivojova 90 a že Mgr. Dušan Dvořák nebyl do 14.5.2016 statutárním zástupcem Ateliér ALF,o.s., což nebylo pravdou, neboť dne 14.5.2016 opětovně došlo ke změnám sídla a statutárních zástupců dle usnesení Valné hromady, viz zápis VH ze dne 14.5.2016 s úředně ověřenými podpisy na http://atelier-alf.blogspot.cz D. Sdělte, kdo jiný než žalobce (kdo, datum, č.j.) namítal podjatost a nepříslušnost projednání žaloby č.j. 7 Nc 2/2016 Obvodním soudem pro Prahu 3 pro zaměstnanecký poměr žalované soudkyně u Obvodního soudu pro Prahu 3. Sdělte, E. na základě jakého rozhodnutí nebyla tato civilní žaloba s náhradou škody vedena jako civilní s označením C a byla jí Obvodním soudem pro Prahu 3 přidělena značka Nc a sdělte, F. zda byl žalobce soudem vyzván uhradit soudní poplatky a zda tyto uhradil.
2. Sdělte A. datum, kdy Obvodní soud pro Prahu 3 žalobní spis č.j. 7 Nc 2/2016 předal Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k rozhodnutí a sdělte, B. zda je předseda Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Michal Princ tatáž osoba a soudní funkcionář, který byl předsedou OS pro Prahu 3 a jako předseda Obvodního soudu pro Prahu 3 dne 27.12.2012 č.j. 52 St 42/2012 odmítl podat kárný podnět na soudkyni OS pro Prahu 3 žalovanou v žalobě č.j. 7 Nc 2/2016. Pokud jde o tutéž osobu, sdělte, C. Datum, odkdy je JUDr. Michal Princ předsedou OS pro Prahu 1, resp. odkdy odstoupil z funkce předsedy OS pro Prahu 3. Analogicky rozhodl předseda OS pro Prahu 1 JUDr. Michal Princ dne 9.10.2017 č.j. 56 St 36/2017 a nepodal na soudkyni OS pro Prahu 1 JUDr. Danu Šindelářovou kárný podnět pro extrémní průtahy řádného projednání žaloby č.j. 6 T 21/ 2012, stažené rovněž pro údajnou právní nezpůsobilost Mgr. Dušana Dvořáka iniciovanou prvně právě žalovanou soudkyní OS pro Prahu 3 JUDr. Markétou Písaříkovou dne 4.9.2012 společně s odročením projednání namísto řádného projednání žaloby č.j. 20 C 2/ 2012 a 20 C 178/2011 (žalobci Dvořák, Dvořáková, statutární zástupci Art Language Factory,z.s.).
3. Sdělte, na základě jakého odmítavého rozhodnutí (kopii prosím zašlete) bylo u žaloby č.j. 7 Nc 2/2016 odmítnuto zastoupení asociací Cannabis is The Cure,z.s., když toto žalobce opakovaně vymáhal a zastoupení právnickou osobou je zákonem garantováno v ust. § 26, odst. 3 o.s.ř., je-li právnická osoba za tímto účelem zřízena, viz stanovy na http://atelier-alf.blogspot.cz
4. Sdělte, na základě jakého odmítavého rozhodnutí (kopii prosím zašlete) nebyla žaloba č.j. 7 Nc 2/2016 předána k projednání příslušnému Městskému soudu v Praze k prvoinstančnímu projednání a rozhodnutí, ale Obvodnímu soudu pro Prahu 10, když bylo žalobcem do řízení č.j. 7 Nc 2/2016 opakovaně napadáno porušení řady ust. § 9 odst. 2 o.s.ř. nejen kvůli porušení §§ 131 a 132 o.z., jejichž naplnění žalobce vymáhal a kdy daná ustanovení § 9 odst. 2 o.s.ř. garantuje zákonem prvoinstanční projednání žaloby krajskými soudy, neboť jednáním žalované došlo mj. také k poškození autorských práv a know how nevládních organizací, které jsou zřizovateli vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.). Pro trestní řízení vedené od roku 2012 – 2017 u OSZ pro Prahu 3 č.j. 3 ZN 82/2012, MSZ v Praze č.j. 3 KZN 1117/2012 a VSZ v Praze č.j. 1 VZN 174/2016 byly škody vyčísleny ke dni 31.12.2011 nejméně 3 mil. Kč jen na poškozených právnických osobách, kteří jsou zřizovatelé Edukativní konopné kliniky Státním zastupitelstvím bylo doloženo, že žalovaní realizátoři projektu Bohemp/Kanebos,s.r.o. za trestnou činnost ve statutárních funkcích Ateliér ALF,o.s. (2011/2012) a Konopí je lék,o.s. (2011/2016) chráněnou v roce 2012 žalovanou soudkyní a opakovaně stěžovaným věc řádně nešetřícím státním zástupcem OSZ pro Prahu 3 obdrželi od označeného „mecenáše“ od roku 2012 do roku 2016 cca 15 mil. Kč, (pravděpodobně z toho) na odstupném z odchodu ze společnosti „mecenáše“ získali až 2 mil Kč, přičemž obchodní společnosti onoho „mecenáše“ izolují THC z konopí k obchodní činnosti na půdě Akademie věd, ze které si udělali montovnu pro byznys, ne vědu a ochranu práv nemocných, a že je takové jednání v rozporu se zákonem státnímu zastupitelství opětovně nic neříká.
5. Sdělte, A. zda byla na OS pro Prahu 3 podána Art Language Factory,z.s. a jejími statutárními zástupci (Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Radomíra Dvořáková, Mgr. Robert Nováček, od 10.12.2013 Jana Dvořáková, McA a PhDr. Veronika Pragerová, Ph.D, Milan Šimeček, od 14.5.2016 Josef Pospíšil, MCA, Marek Rybář, MCA) ještě jiná žaloba na Konopí je lék, z.s. a Ateliér ALF,z.s., než je žaloba č.j. 18 NC 5655/2011 a na Ateliér ALF,z.s. žaloby č.j 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, tzn. žaloby na realizátory krimiprojektu Bohemp a zakladatele obchodní společnosti Kanebos, s.r.o. a sdělte B. zda byla na OS pro Prahu 3 na Ateliér ALF,z.s podána ještě jiná žaloba a exekuce než žaloby a exekuce č.j. 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015, popř. nějaká jiná žaloba na Konopí je lék,z.s. a sdělte C. zda byla od 1.1.2014 vůči Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, Konopí je lék,z.s., IČ: 227 27 281 a Art Language Factory,z.s., IČ: 227 24 303 nebo asociaci Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232 Obvodním soudem pro Prahu 3 vydána nějaká správní rozhodnutí včetně stížností , pokud ano, uveďte prosím datum a č.j. a adresu sídla výše uvedených nevládních organizací, kam byly zasílány (označeny) rozhodnutí Obvodním soudem pro Prahu 3.
Děkujeme za zájem a čas, který jste žádosti věnovali
Dne 5.11.2017
František Slavík, statutární zástupce, předseda správní rady Ateliér ALF,z.s.
PS. Je souhrnně použito aktuální označení z.s. (zapsaný spolek)