Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, harm reduction, 13.11.2017

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Adresováno: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
Věc: žádost o informaci asociace Cannabis is The Cure, z.s. k legislativě harm reduction
Národní strategie kromě regulace dostupnosti omamných a psychotropních látek, podpory a dostupné primární prevence, léčby a rehabilitace uvádí podporu a dostupnost snižování rizik jako jeden ze čtyř strategických pilířů národní politiky. Domníváme se, že tyto pilíře jsou zakotveny v mezinárodních právních dokumentech. Chtěli bychom vás tímto velice laskavě požádat o sdělení následujících informací:
  1. Organizace spojených národů: Je snižování rizik nějakým způsobem zakotveno v legislativních předpisech nebo doporučeních OSN? Kdy prvně bylo takové opatření schváleno? Vyjádřilo se k harm reduction jako obecnému pilíři národních politik nějakým způsobem zasedání UNGASS v roce 2016? Pokud ano, citujte prosím uvedený dokument. Je z právních norem OSN zřejmé, že ve smyslu ochrany bezpečnosti a veřejného zdraví se harm reduction týká legálních i nelegálních omamných a psychotropních látek dle kulturních zvyklostí? Jde o pilíř národních politik pouze některých členských zemí OSN?
  2. Evropská unie: Je harm reduction pilíř národních politik jen určitých zemí Evropské unie? Pokud ne a jde o společnou strategii, odkdy prvně a na základě jakého rozhodnutí, je snižování rizik zakotveno v některém z unijních nařízení nebo směrnici, rozhodnutí nebo usnesení Rady Evropy, Evropské komise nebo Evropského parlamentu? Citujte prosím uvedený předpis/-sy a datum jeho přijetí. Je z právních norem zemí Společenství zřejmé, že ve smyslu ochrany bezpečnosti a veřejného zdraví se harm reduction týká legálních i nelegálních omamných a psychotropních látek? Umožňuje legislativa zemí Společenství obchodování – jinak nelegálních - omamných a psychotropních látek, pokud jsou užity výzkumu a léčbě, nebo je obchodování s těmito látkami zapovězeno úmluvami OSN?
  3. Česká republika: Ve které právní normě a strategii České republiky se jako pilíř národní politiky prvně objevuje snižování rizik? Ve kterém zákonu, vyhlášce nebo jiné právní normě je snižování rizik uvedeno po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004? Citujte prosím daný předpis a ustanovení. Sdělte prosím kvalifikovaný odhad nebo, existuje-li, rozpočtově zaznamenaný roční výdaj k implementaci harm reduction z veřejných rozpočtů. Jaké jsou základní principy a objem veřejných finančních prostředků na implementaci harm reduction ve vztahu k uživatelům a užívání cannabis a jeho produktů?


Děkujeme za čas a zájem, který jste naší žádosti věnovali.Dne 13. 11. 2017 Mgr. Dušan Dvořák, statutární zástupce