Ministerstvu obrany dne 11.11.2017 urgováno nezodpovězení dotazu na průtahy ze dne 28.8.2017

Podavatel: Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
Adresát: Ministerstvo obrany ČR, Odbor řízení organizací, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
č.j. 189224/2017-1150 - sp.zn. 41/2017-1150
Věc: Dodatek ke stížnostnímu řízení č.j. 189224/2017-1150, sp.zn. 41/2017-1150 (8) sDušanem Dvořákem, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
Úvodem: Okresní soud v Olomouci dne 16. února 2016 pod č.j.11 C 54/2015 uvedl, že finanční nárok Vojenské nemocnice v Olomouci (VNOL) ve výši 4.590 Kč vůči DušanuDvořákovi je oprávněný a k níže uvedeným námitkám soud uvedl, že, „pokud jde o námitky žalovaného týkající se postupu zaměstnanců žalobce v době jeho přijetí a během hospitalizace na protialkoholní záchytné stanici, je nutno uvést, že soud není v tomto řízení oprávněn se těmito námitkami zabývat.“ Žádám vás laskavě, abyste se v rozhodnutí o stížnosti na postup Vojenské nemocnice v Olomouci (VNOL) dne 7.4.2017 vyrovnali s těmito námitkami:
1) Z jakého zákonného důvodu se VNOL a MO ČR přes téměř dva roky odmítalo vyjádřit ke stížnosti Dušana Dvořáka na VNOL podané dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, když VNOL se ke stížnosti nevyjádřilo nikdy (stížnost podána ihned po propuštění dne 7.4.2014 u vedení VNOL a doplněna řadou podání a důkazů), MO ČRzahájilo přezkum stížnosti teprve po interpelaci Veřejného ochránce práv dne 4.1.2016 č,j. 529/2015/VOP/PH
2) Z jakého zákonného důvodu považovala VNOL jako oprávněný finanční nárok vůči Dušanu Dvořákovi platbu za pobyt ve VNOL, když VNOL nesplnila povinnosti, které VNOL, jako zdravotnickému zařízení, ukládá zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, když o přijetí Dušana Dvořáka do VNOL, jeho hospitalizaci, omezení osobní svobody a použití omezovacích prostředků, ačkoli je zdravotnickým zařízením, nerozhodl lékař, který jediný může dát k uvedeným omezením svolení. Jak je doloženo v lékařské dokumentaci, službu konající lékař MUDr. Kubát přišel cca 30 minut po přijetí, omezení osobní svobody a použití omezovacích prostředků vůči Dušanu DvořákoviV rozhodnutí ředitele VNOL ze dne 26. 3. 2015, je uvedeno: „O přijetí osoby na protialkoholní záchytnou stanici rozhoduje sloužící lékař, což ve shodě se zákonem stanovuje provozní směrnice PZS“.
3) jakého zákonného důvodu považovala VNOL jako oprávněný finanční nárok vůči Dušanu Dvořákovi platbu za pobyt ve VNOL , když VNOL nesplnila povinnosti, které VNOL, jako zdravotnickému zařízení, ukládá zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, když porušila ust. § 17, odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb. Citované ustanovení umožňuje omezení osobní svobody toliko na dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Dušan Dvořák byl po dlouhých a marných žádostech o potřebě na WC, osobního mobilního telefonu a kontaktu s rodinou a advokátem propuštěn až v 13.00 hod., a to při hodnotě 0 promile, avšak bez provedení krátké intervence, kterou požaduje § 19 zákona č. 379/2005 Sb. Již v ranní hodinách byla Dušanu Dvořákovi naměřena hladina alkoholu v krvi 0,9 promile, tedy hladina odpovídající mírné podnapilosti, nebránící v bezpečném opuštění nemocnice.

4) Z jakého zákonného důvodu považovala VNOL jako oprávněný finanční nárok vůči Dušanu Dvořákovi platbu za pobyt ve VNOL, když uplatněný poplatek byl žalobcem vyúčtován nezákonným způsobem a byl porušen čl. 11 odst. 5 LZPS, dle kterého daně apoplatky lze ukládat jen na základě zákona. Dle interních pravidel VNOL se vyúčtovaný poplatek po týdnu jeho nezaplacení automaticky zvyšuje o více než 56%, tedy z částky 1.600,- Kč na 2.500,- Kč. Uvedené zvýšení poplatku však nemá oporu v žádném zákonném či podzákonném nebo vnitřním předpisu, ani nemůže být považováno za smluvní pokutu.

5) Z jakého zákonného důvodu považovala VNOL jako oprávněný finanční nárok vůči Dušanu Dvořákovi platbu za pobyt ve VNOL, když ten byl vymáhán v rozporu s § 6 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Jak bylo Dušanem Dvořákem stěžováno a lze doložit důkazem, po přijetí, svlečení a přikurtování byl Dušan Dvořák zbit do tváře a krku, následně okraden (cca 20.000 ,- Kč prsten v černé krabičce s konopím v hodnotě cca 1.000,- Kč) a byly mu poničeny majetky (brýle cca 6.000,- Kč). Existuje důvodné podezření, že majetky zcizil a poničil službu konající „sanitář“, který měl rovněž službu v depozitu, kam se ukládalo šatstvo hospitalizovaných, ihned po službě 7.4.2014 nastoupil na neschopenku z důvodu údajného poškození palce Dušanem Dvořákem, který jej údajně napadl, což však v rámci přestupkového řízení nikdo ze zaměstnanců VNOL nepotvrdil a kromě slovních vulgarit Dušan Dvořák nikoho nenapadl. Jako důkaz, že byl Dušan Dvořák zbit a okraden svědčí fakt, že službu konající MUDr. Kubát zapsal po cca 30 po přijetí Dušana Dvořáka na VNOL, že Dušan Dvořák má u sebe marihuanu (ráno však nikde krabička s dárkem a konopím nebyla k nalezení) a současně uvedl, že Dušan Dvořák nebyl zraněn , rozbité brýle byly doloženy personálu ihned při propuštění, avšak nikdo z personálu o tomto nechtěl hovořit. V příloze vizuální podoba po návštěvě VNOL …..

Dne 16.10.2017


Dušan Dvořák