Městskému soudu v Praze, OS pro Prahu 10 a MSp ČR dne 3.11.2017

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1.1962, 798 55 Ospělov 6

Městský soud v Praze
č.j. Si 1532/2017
Obvodní soud pro Prahu 10
č.j. 67 Nc 8008/2017
Msp ČR , čj. MSP-746/2017-OSV-OS/4
Věc: Žádost o informace dle infozákona a odvolání na rozhodnutí MS v Praze dne 2.11.2017 č. Si 1532/2017 k analogické žádosti i informace ze dne 23. 10. 2017 Obvodnímu soud pro Prahu 10, který má - pro mne nyní zcela nedostupný - spis č.j. 67 Nc 8008/2017 (viz příloha s napadanými rozhodnutími MS v Praze) a vzájemné spolupráci správy obou soudů k podání dovolání opřeného o důkazy, proto zasláno oběma soudům a k odvolání a dodatek stížnosti na rozhodnutí Msp ČR čj. MSP-746/2017-OSV-OS/4 nevydat přikazující rozhodnutí!
 1. Zašlete urgentně anonymizované rozhodnutí MS v Praze, které v rozhodnutí dne 2.11.2017 č. Si 1532/2017 účelově odmítáte vydat, viz 2. a současně v rozhodnutí zaslaném emailem – viz níže – uvádíte, že je zasíláte anonymizované, ale nic nedošlo.
 2. Odvolání, popř. autoremedura k výše uvedenému: V zapíraném rozhodnutí MS v Praze jsou uvedeny stejné identifikační údaje a informace, jako ve všech usneseních OS pro Prahu 10 a usnesení č.j. 11 Co 246/2017 , takže jde o účelový výklad zákona, neboť soud informace žadateli jako žalobci opakovaně vydal a není třeba je anonymizovat.
 3. Zašlete A. informaci, pod jakými čísly jednacími Městský soud v Praze od 8.5.2017 do 11.9.2017 (tzn. vydání usnesení Městským soudem v Praze č.j. 11 Co 246/2017 dne 11.9.2017 evidovali moje žádosti o informace, jaké je číslo je číslo jednací předmětné žaloby u MS v Praze ( č.j. 11 Co 246/2017) a B. pod jakými čísly jednacími MS v Praze do 11.9.2017 evidovali mé stížnosti/stížnost na nevydání předmětné informace a C. Zda byly do spisu č.j. 11 Co 246/2017 Městským soudem doloženy důkazní přílohy I – V. z podání od 18.8.2017 – 4.9.2017 zaslaných datovou schránkou žalobce a D. zcela jednoznačně žádám vědět, zda byly do spisu vloženy důkazy citované v rozhodnutí Městského soudu ze dne 2.11. 2017 č.j. Si 1532/2017 pod bodem 1 a zaslané poštou dne 11.10.2017 v domnění, že Městský soud oprávněnost prvoinstančního projednání žaloby uzná za oprávněnou.
 4. Odvolání, popř. autoremedura k výše uvedenému bodu 3. D a rozhodnutí MS v Praze dne 2.11. 2017 č.j. Si 1532/2017 v bodu 1. Není možné, aby soud nevěděl, zda byly/nebyly důkazy zaslané poštou do žalobního spisu vloženy, nebo nebyly a není ani jisté, zda byly do spisu vloženy důkazy pro prvoinstanční projednání dle 9 odst. 2 o.s.ř. Městským soudem v Praze zaslané skrze datovou schránku žalobce.
 5. Zašlete informaci, zda nalézací soudy v předmětné žalobě ukončené pravomocně usnesením č.j. 11 Co 246/2017 dne 11.9.2017 vyzvaly/nevyzvaly žalobce k uhrazení soudních poplatků.
 6. Sdělte, A. jaké skutečnosti opakovaně brání Městskému soudu vydat informaci, která absentovala také v rozhodnutí č.j. Si 1532/2017 dne 2.11.2017, co konkrétně bránilo Městskému soudu sdělit žalobci č.j. žaloby ( č.j. 11 Co 246/2017) a č.j. žaloby více než po dvou měsících, když zákonná lhůta je 1 dnů.
 7. Odvolání popř. autoremedura k výše v bodu 6 uvedené absenci žádané - pro žalobní řízení klíčové - informace, neboť v rozhodnutí č.j. Si 1532/2017 dne 2.11.2017 nebylo uvedeno, stejně tak nebylo řádně a srozumitelně zdůvodněno, co znamená obživnutí spisu a fakt, že dne 6.10.2017 soud uvedl, že žaloba č.j. 11 Co 246/2017 nebyla dosud rozhodnuta, když byla rozhodnuta dne 11.9.2917, což soud potvrdil dne 18.10.2017, což již žalobce věděl od Obvodního soudu pro Prahu 10 (usnesení dodáno dne 12.10.2017).
 8. K vaší výzvě, že žádost číslo 5 je nečitelná, sděluji, že jsem doložil průtahy Městského soudu u žalobního řízení vedeného u Městského soudu v Praze při registraci právnické osoby podané s řádným návrhem a všemi zákonnými náležitostmi již dne 14.7.2016 u MK ČR (doloženy tři žalobní řízení v předmětné věci u MS v Praze č.j. 11A 1/2017, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016) a žádal jsem vědět, jestli je u MS v Praze obvyklé, že žaloba a spis, který je aktivní od 7.9.2017 (viz obživnutí) je rozhodnuta za 4 dny a jestli si MS v Praze vede statistiku, jak dlouho trvá v průměru MS v Praze projednání civilní, správní a trestní žaloby a tyto informace mi sdělí.
 9. Vrchní soud v Olomouci uvedl, že jeho rozhodnutí moje datová schránka odmítá přijmout, proto mi je zasílá poštou, sdělte, zda máte rovněž takovou zkušenost.
 10. Sdělte, pod jakým číslem jednacím vede předseda Městského soudu v Praze kárný podnět nevládní organizace Ateliér ALF, z.s., IČ: 22680101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ludmírov – Ospělov 6 podaný na podatelně Městského soudu ve Spálené ulici dne 22.9.2016 v zastoupení statutárních zástupců - předsedy Františka Slavíka a místopředsedy Slavomila Boudného - k nepravdám rejstříku MS v Praze uvedeným pro usnesení Městského soudu ze dne 18.7.2016 č.j. 53 Co 140/2016 a sdělte, jaké skutečnosti brání v rozhodnutí předsedovi Městského soudu o kárném podnětu, když bylo doloženo s úředně ověřenými podpisy, že adresa Ateliér ALF, z.s. byla od 1.1.2014 – 14.5.2016 Přichystalova 14, 779 00 Olomouc, ne Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 a v době rozhodnutí dne 18.7.2016 . Sděluji, že jsem obecným zmocněncem předmětné nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. a do 14.5.2016 jejím statutárním zástupcem (předsedou) a daný kárný podnět s žalobním řízením č.j. 11 Co 246/2017 bytostně souvisí.
Děkuji za urgentní vyřízení žádosti a pokud nebude v rozhodnutí MS v Praze využito znovu projednání, žádám vědět, kdy bylo odvolání zasláno ministerstvu spravedlnosti k rozhodnutí
Dne 2.11.2017
Dušan Dvořák, MMCA
Od:Kejmarová Jaroslava <JKejmarova@msoud.pha.justice.cz>
Datum: 2. listopadu 2017 12:54
Předmět: Si 1532/2017- sdělení+rozh.část.+přípis
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>


Odesílatel:
Městský soud v Praze
Spálená 2
112 16 Praha 2

Adresát:
Dušan Dvořák
Ospělov 6
798 55 LudmírovAdresa doručení:

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy. Nebude-li převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, přechodně Rehabilitační sanatorium – Lázně Darkov, Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná - Hranice, zastoupen v žalobním řízení asociací Cannabis is The Cure,z.s. , datová schránka ID 4ex7c9pObvodní soud pro Prahu 10 č.j. 67 Nc 8008/2017
Městský soud v Praze č.j. 11 Co 246/2017

Věc: Žádost žalobce o zaslání informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 10 a Městskému soudu v Praze
 1. Dne 12.10.2017 obdržel žalobce, který je vedoucí výzkumu Konopí je lék, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 10 k žalobě projednávané pod č.j. 67 Nc 8008/2017 usnesení Městského soudu v Praze č.j. 11 Co 246/2017 ze dne 11.9.2017. Usnesení se vyrovnalo toliko s odvoláním žalované, když její nároky seznalo, na odvolání a námitky žalobce v usneseních a rozhodnutích Městského soudu v Praze (č.j. 11 Co 246/2017, 1 Nc 2381/2017, 1 NC 2825/2016) a Obvodního soudu na Praze 10 (č.j. 67 Nc 8008/2017), Obvodního soudu pro Prahu 3 (č.j. 7 Nc 2/2016) a dalších soudů, které žalobu projednávaly, uvedené soudy vůbec nereagovaly. Protože žadatel o informace je po úrazu a bude dlouhodobě v rehabilitačním sanatoriu a termín dovolání je časově limitován a žalobce nemá jinou možnost, jak zjistit ze spisu u obou soudů předmětné informace nezbytné k podání dovolání, podává tuto žádost o vydání informací oběma subjektům elektronicky s žadostí o sdělení ceny za vyhledávání těchto informací. K žádosti číslo 1 sdělme, že žalobce jako další důkaz porušování práv zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s., Art Language Factory,z.s.) dle § 131 a § 132 o.z. a tedy prvoinstanční projednání žaloby na soudkyni OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkovou Městským soudem v Praze dle § 9 odst. 2 o.s.ř. zaslal dne 12.10.2017 poštou (pošta Karviná,, Darkov) Městskému soudu v Praze do spisu č.j. 11 Co 246/2017 důkazy s rozhodnutími justice a exekutivy dokazující jejich kartel nejen při zajištění ochrany žalované soudkyně, ale i dalších zkorumpovaných soudců ignorujících zákony a nadřazené právo a úmluvy. Šlo o originály rozhodnutí kárných podnětů, stížností, odvolaní a žádosti o informace členů výzkumu Konopí je lék (právnických a fyzických osob) Ústavního soudu ČR pod č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016, dále analogická rozhodnutí nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, dále Nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 Sdělte dle infozákona, zda bylo toto poštovní podání (obálka A4, pošta Karviná, dne 12.10.2017) Městským soudem v Praze zasláno Obvodnímu soudu v Praze do spisu č.j. 67 Nc 8008/2017 (č.j. 11 Co 246/2017), neboť žalobce toto nemůže osobně ověřit ze spisu k podání dovolání. Pokud některá ze stížnstí žalobce Městskému soudu v Praze č.j. St 133/2016, SPR 2505/2016, St 17/2017 a St 89/2017 byla Městským soudem v Praze vloženo do spisu u OS na Praze č.j. 67 Nc 8008/2017, pokud nikoliv, jejich kopie zašlete.
 2. Žádost číslo dva: Dne 29.6.2017 Městský soud v Praze rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 má správně označit žalovaného, což v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348 absentovalo. Sdělte dle infozákona číslo jednací a zašlete kopii rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2017 nebo případně i jiného data, kterým Městský soud v Praze rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 má správně označit žalovaného v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348. Byla již tehdy Městským soudem k odvolacímu řízení určena spisová značka č.j. 11 Co 246/2017
 3. Žádost číslo tři: Žalobce zaslal Městskému soudu v Praze dne 30.7.2017 první žádost o informaci, pod jakým číslem jednacím vede Městský soud v Praze odvolání žalobce na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348. Na uvedenou žádost Městský soud nereagoval. Druhou žádost o informace s 5 dodatky a důkazy do spisu zaslal žalobce Městskému soudu v Praze ode dne 18.8.2017 do 7.9.2017 a opětovně žádal vědět, pod jakým číslem jednacím vede Městský soud v Praze odvolání žalobce na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 14. 7. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-517. Dne 13.9.2017 podal žalobce Městskému soudu v Praze stížnost na nevydání informace žádané od 18.8.2017. Tetí stížnost na nevydání informace Městským soudem v Praze byla žalobcem podána dne 4.10.2017. Městský soud v Praze dne 6.10.2017 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl, že žaloba " je u Městského soudu v Praze vedena jako věc obživlá dne 7. 9. 2017, nevyřízená, pod sp. zn. 11 Co 246/2017" Sdělte dle infozákona: A) jaké skutečnosti MS v Praze bránily vydat informaci k žádosti ze dne 30.7.2017, B) jaké skutečnosti MS v Praze bránily vydat informaci k žádosti ze dne 18.8.2017, C) jaké skutečnosti MS v Praze bránily předat ministesrtvu spravedlnosti stížnost na nevydání informace ze dne 13.9.2017, D) jaké skutečnosti vedly MS v Praze k tomu, že odvolací řízení dne 7.9.2017 obživlo a co tento pojem v praxi znamená a na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto (kdy, kým, pod jakým č.j.), že žalobní spis doložený MS v Praze dne 10.8.2017 byl odložen a řízení nebylo aktivní a obživl dne 7.9.2017, E) jaké skutečnosti vedly MS v Praze dne 6.10. 2017 ke sdělení, že odvolací řízení č.j. 11 Co 246/2017 ještě nebylo rozhodnuto, když bylo rozhodnuto již dne 11.9.2017, což Městský soud v Praze potvrdil dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017, F) Obsahuje/neobsahuje spis č.j. 67 Nc 8008/2017 důkazní dodatky zaslané žalobcem Městskému soudu v Praze od 18.8.2017 do 4.10.2017 k žádostem o informaci o číslu jednacím žalobního řízení a stížnostem na nevydání této informace? Vložil tyto dodatky MS v Praze do spisu, když byly zasílány datovou schránkou žalobce?
 4. Žádost číslo čtyři: Městský soud v Praze dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl: "Pokud jde o stížnost na průtahy v řízení, vyjádřil se místopředseda Městského soudu v Praze Mgr. Hynek Zoubek dne 5. 4. 2017 nejen konkrétně, ale i obecně k podávání stížností a námitek nedostatku věcné příslušnosti." V tomto rozhodnutí č.j. Spr 962/2017 Městský soud v Praze uvedl: „Pokud jde o stížnosti na průtahy v řízení, v současnosti není vedeno u zdejšího soudu (ať již v pozici soudu odvolacího nebo soudu nadřízeného) žádné řízení, které by mělo za účastníka řízení osoby Cannabis is The Cure,z.s. nebo Mgr. Dušana Dvořáka. V žádném řízení tak u zdejšího soudu ani nemůže docházet k průtahům. Pokud jde o skutečnost, že si stěžujete na špatný procesní postup v daném řízení (vedeném původně před Obvodním soudem pro Prahu 3 ze dne 7 Nc 2/2016), patrně na skutečnost, že věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze, pak Vám musím sdělit, že podle § 118 odst. 2, § 164 odst. 2 zák. o soudech a soudcích se stížností nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti“. Sdělte dle infozákona, jaké skutečnosti bránily Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a Obvodnímu soudu pro Prahu 10 a Městskému soudu v Praze , který o žalobě tolikrát jednal (celkem nejméně 4x), vyjádřit se k opakovaným námitkám žalobce, že spor patří dle žalobce prvoinstannčně Městskému soudu v Praze.
 5. Žádost číslo pět: MS v Praze rozhodl o odvolání za 4 dny o přijetí spisu, neboť jak Městský soud uvedl, žaloba byla dne 7.9.2017 obživlá a jak je uvedeno v usnesení č.j. 11 Co 246/2017, byla dne 11.9.2017 rozhodnuta. Sdělte dle infozákona, jaká je průměrná délka projednání žalobních řízení u Obvodního soudu v Praze a MS v Praze Pokud souhrnnou statistiku nevedete, sdělte průměr doby projednávání žalob u civilních a trestních sporů.
V Darkově dne 23.10.2017

Dušan Dvořák, MMCA

----------------------------------------------------------------