ČEZ, a.s. a Nejvyšší státní zastupitelství ČR a Nejvyšší soud ČR dne 17.11.2017

Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281, Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, společně sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první na adrese 798 55 Ospělov 6 zastoupeni dle § 441 o.z. asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p
Nejvyšší státní zastupitelství ČR a Nejvyšší soud ČR
a na vědomí nezákonně jednající a své postavení zneužívající ČEZ, a.s.
ČEZ prodej, a.s., Duhová 1/425, 14000 Praha 4
Věc: Další důkazy pro důvodnost a oprávněnost kárných podnětů na
 1. Předsedu Vrchního soudu v Praze, který od 2.1.2017 (č. j. S 269/2016) přes opakovaně stěžovanou nečinnost nekonal s řádnou péčí při projednávání (nejen) kárného podnětu na předsedu Městského soudu v Praze za opakovaně marně stěžovaná vědomě nepravdivá rozhodnutí (nejen) rejstříkového soudu Městského soudu v Praze, který od platnosti nového občanského zákoníku dne 1.1.2014 s lhůtou předání dokumentace občanských sdružení Ministerstvem vnitra ČR do 30.3.2014 nepředal nejpozději dne 1.4.2014 olomouckému rejstříku Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci Sbírku listin a spisy Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a Konopí je lék, z.s. , IČ: 227 27 281 a ten nezavedl do rejstříku změny pražského sídla do Olomouce s důsledky exekucí členů asociace Cannabis is The Cure,z.s., žalobních řízení a dalších škod nejen nevládních organizací a spoluzřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281, ale též samotné asociace Cannabis is The Cure,z.s. , IČ: 266 70 232 a Společenství podpory Olomoucké naace filantropů a mecenášů,z.s., IČ: 706 31 298, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Změny sídla Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 byly schváleny již v roce 2013 k tomu dle občanského zákoníku a zákona o sdružování občanů oprávněnými osobami a potvrzené dne 6.1.204 na mezinárodním fóru asociace v Bad Sachsa v Něměcku a olomouckou valnou hromadou dne 12.1.2014 s doložením změny stanov (10.12. - 31.12.2013 a 12.1.2014) na podatelně olomouckého rejstíkového soudu dne 16.1.2014 (Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101) a dne 17.1.2014 (Konopí je lék, z.s. , IČ: 227 27 281) a oboustrannými potvrzeními rejstříkových soudů vůči zmocněnci (Cannabis is The Cure,z.s.), že si rejstříkové soudy navzájem uvedenou dokumentaci se změnami sídel předali, leč jakkoliv nekonali. Ke stížnostem zmocněnce na nezavedení nové adresy sídla Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a Konopí je lék, z.s. , IČ: 227 27 281 Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc do veřejného rejstříku spolků a nemožnosti zavedení olomoucké adresy sídla do inteligentního formuláře pro návrhy změn (kód RIAN) se pražský a olomoucký rejstříkový soud vůbec nevyjádřili, stejně jako se k tomuto nevyjádřil od 6.1.2014 – do 17.1.2014 správce IT pro rejstřík spolků!
 2. Předsedu Vrchního soudu v Olomouci, který ode dne 10.12.2016 (č.j. S 13/2017, S 291/2017) přes opakovaně stěžovanou nečinnost nekonal s řádnou péčí při projednávání (nejen) kárného podnětu na předsedu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci a předsedu Krajského soudu v Ostravě za opakovaně marně stěžovaná vědomě nepravdivá rozhodnutí rejstříkového soudu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, který od platnosti nového občanského zákoníku dne 1.1.2014 nezměnil nejpozději do dne 1.4.2014 ve veřejném rejstříku adresu sídla Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 z adresy Tylova 963/2 na novou adresu Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc a od 14.52016 neprovedl schválenou změnu na novou společnou adresu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky do Ospělova s důsledky exekucí členů asociace, žalobních řízení a dalších škod nejen nevládní organizací Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, ale též samotné asociace Cannabis is The Cure,z.s. , IČ: 266 70 232 a Společenství podpory Olomoucké naace filantropů a mecenášů,z.s., IČ: 706 31 298
 3. Nejvyššího státního zástupce a oba vrchní státní zátupce č.j. 3 SPR24/2017, kteří vědomě a společně nejpozději ode dne 14.7.2016 odmítali nařídit řádně projednat trestné a kárné podněty na konkrétní soudce a státní zátupce, ministry a zákonodárce nejen za vědomé porušenía napomáhání porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství neoznámením technických předpisů výroby konopí jako léku novelizacemi zákona o návkových látkách novelami č. 141 /2009 Sb. a č. 50/2013 Sb., a vědomě napomáhali porušovat čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a svým jednáním a nečinností vědomě kryli státem placené funkcionáře kryjící odopovědnými osobami také níže uvedenou - nikoliv bagatelní - trestnou činnost zneužití funkce při správě svěřeného majetku zřizovatelů Edukativní konopné kliniky.
  Důkazy nezákonného jednání ČEZ,a.s. vůči odborné společnosti Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6
 4. Dne 6.8.2017 zmocněnec, dne 16.9.2017 zřizovatelé Edukativní konopné kliniky a dne 3.10.2017 odborná společnost Konopí je lék,z.s. informovali datovou schránkou ČEZ, a.s. a doložili změny stanov od 1.1.2014a sídla a názvu Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 po roce 2013 a uvedli, že pohledávky za neuhrazenou spotřebu elektřiny (cca 100.000,- Kč) požadované ČEZ, a.s. na Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 nezpůsobili, ale že pohledávky ČEZ, a.s. přeposlali důvodně podezřelému MUDr. Radku Matlachovi, který se dne 22.6.2011 v rozporu s usnesením Valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11.5.2011 všech členských zřizovatelských organizací Edukativní konopné kliniky ve spolupráci s dalšími podezřelými nezákonně zmocnil Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a způsobil svým trestně právně postižitelným jednáním zřizovatelům Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281, Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, zaměstnancům, partnerům a smluvním věřitelům Edukativní konopné kliniky mnohamilionové škody, které však odmítá NSZ ČR, VSZ v Praze, MSZ v Praze a OSZ pro Prahu 3 od roku 2011 řádně vyšetřit, přestože bylo policii se zprávami od lékařů doloženo poškození zdraví a poškození cizích práv, podvody, pomluvy, krádeže, zneužití funkce při správě svěřeného majetku a trestné činy útisku, pozmněnování a falšování úředních listin a křivá svědectví vyvrácená důkazy a svědky.
 5. Přestože byly na ospělovskou adresu Konopí je lék,z.s. zaslané faktury ČEZ, a.s. přeposlány podezřelému MUDr. Radku Matlachovi a dalším a´tyto faktury byly uhrazeny a ČEZ, a.s bylo velmi důrazně sděleno, že Konopí je lék, z.s. nebude dělat ČEZ,.a.s pošťáka a faktury přeposílat, protože s ČEZ, a.s. žádná z odpovědných osob zvolených od roku 2008 společné akce na Mezinárodní den pro lidská práva BED IN (dne 10.12.2013) do konce platnosti zákona o sdružování občanů dne 31.12.2013 a platnosti nového občanského zákoníku do 12.1.2014 (Mgr. Dušan Dvořák a MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.) nedala nikomu zmocnění k uzavření smluv s ČEZ,a.s., je odborná společnost Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 opakovaně atakována ČEZ,a.s. dalšími fakturami za odběr elektřiny, které si nikdy neobjednala.
 6. Dne 13.11.2017 zaslal ČEZ, Prodej a.s. na adresu Konopí je lék,z.s. rozhodnutí sp. zn. 3200021967, ve kterém trvá na smluvním závazku Konopí je lék,z.s. na odběr elektiny na adrese Komora 66, 79371 Holčovice, odběrné místo EAN 859 182 400 510 570 807 v období 15.7.2015 – 6.11.2017 a přípojil k tomu fakturu za dodávky elektřiny s evidenčním číslem dańového dokladu č. 173 610 2213, ve které bylo uvedeno, citujme: Doplatek faktury ve výši 24.706,- Kč a pohledávky po splatnosti ve výši 3.948,- Kč prosím uhraďte na náš bankovní účet č.j. 777 0227/0100
 7. Sdělujeme ČEZ, Prodej a.s. k faktuře č. 173 610 2213, že Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 neuhradí ani korunu a toto stanovisko je konečné.
 8. Nejvyšší soud a státní zastupitelství laskavě žádáme šetřit jednání odpovědných osob. Za níže uvedenými přílohami dokládáme nezákonné jednání státních orgánů a justice vůči dalším zřizovatelům Edukativní konopné kliniky.
Dne 17.11.2017
Konopí je lék, z,s., Miloslav Tetour, statutární zástupce
Přílohy
Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281, Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, společně sídlem od 14.5.2016 v Konopné apatyce královny koloběžky první na adrese 798 55 Ospělov 6 zastoupeni dle § 441 o.z. asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, ID: 4ex7c9p
Exekutorský úřad Liberec


Věc: č.j. 131 EX 8674/15 Návrh na spolupráci při vymáhání exekuce Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101

Úvodem souhrn exekucí Ateliér ALF,z.s. se souhlasem Obvodního soudu pro Prahu 3
A) Dne 11.10.2017 Exekutorský úřad Liberec pod č.j. 131 EX 8674/15 -- 46 A1077161, B) Dne 15.3.2017 Magistrát město Praha, exekuce č.j. MHMP 372979/2017, A976997, C) Dne 2.12.2016 Exekutorský úřad Liberec, č.j. 131 EX 8674/15 -- 31, a935721, D) Do dne 1.1.2015 uhrazena pohledávka exekuce EXE 3654/2014 vystavená dle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3, E) Dne 30.8.2013 Městská část Praha 3 exekuce č.j. UMCP3 067606/2013


 1. Dne 10.11.2017 s pohledávkou ve výši 135.145,- Kč Exekutorský úřad Liberec pod č.j. 131 EX 8674/15 -- 46 A1077161 zablokoval transparentní účet Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 vedený u Raifeisen bank, číslo účtu 4261244001/5500

 1. S ohledem na nemajetnost Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a škody, které byly Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 způsobeny (viz dodatky), navrhujeme zastavení exekučního řízení, ev. splátkový kalendář s platbami 1.000,- Kč/měsíčně. Přestože jsme za důvodně podezřelé pachatele (viz dodatky) od roku 204 vždy uhradili všechny vystavené exekuce vůči Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, vyšší částku než 1.000,- Kč/měsíčně, které na podporu nezákonného jednání státních orgánů vůči Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 přispívá Nadační fond Anima, si bohužel nemůžeme dovolit.

 1. Dle bývalého ředitele Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 (Dušan Dvořák) společnost O2 v roce 2012 uvedla, že závazky Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 jsou splněny a pochybení prominuto. Pohledávka společnosti O2 vymáhaná v exekuci č.j. 131 EX 8674/15 začala být O2 uplatňována u Telekomunikačního úřadu poté, co byla společnost O2 v roce 2014 vyzvána výše uvedený smír písemně potvrdit, což neučinila a po seznámení se se situací Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, který byl odpovědnými osobami zneužitím funkce při správě cizího majetku, zcela rozkraden a bez likvidace opuštěn, uplatnila společnost O2 nárok na uhrazení škody.

Děkujeme předem za vaše vyjádření také k exekuci č.j. 131 EX 8674/15-31, kde jsme od prosince 2016 dosud uhradili z výše uvedeného účtu Ateliér ALF,z.s. více než 7 tisíc Kč, nevíme však, zda byla exekuce zastavena, když není uhrazena a vymáhána.

Dne 17.11.2017 František Slavík, statutární zástupce


 1. Dodatek 1): Zmocnění k podání a přijmu podání skrze datovou schránku ID: 4ex7c9p asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc zaslané do Sbírky listin zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a asociace na www.justice.cz přikládáme přílohou s úředně ověřenými podpisy
 2. Dodatek 2): Dne 22.6.2011 došlo řadou trestných činů k poškození práv nejen zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a zmocnění se/ukradení nevládních organizací Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 osobami realizujícími projekt Bohemp/Kanebos, .s.r.o., které jako členové statutárních orgánů ( statutární zástupci a dozorčí rada) Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101 a Konopí je lék, z.s. IČ: 227 27 281 (Mgr. Jaroslav Kabilka, Jan Marie Bém, Mgr. Naomi Zamazalová, MUDr. Radek Matlach, Ing. Juraj Kořínek, Ing. Pavel Martínek) odmítli splnit přijaté usnesení Valné hromady ze dne 11.5.2011 a způsobili svým vědomě nezákonným jednáním nejen mnohamilionové škody a opakované exekuce Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, ale také poškození zdraví řady osob.

 1. Dodatek 3): V důsledku nečinnosti a nezákonného jednání státních orgánů Obvodního státního zastupitelství v Praze (č.j. 3 ZN 82/2012) , Městského státního zastupitelství v Praze (č.j. 3 KZN 1117/2012), Vrchního státního zastupitelství v Praze (č.j. 1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639 / 2016 ) , Obvodního soudu na Praze 3 (č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013 ), Městského soudu v Praze (č.j. 21 Co 531/2012, 53 Co 140/2016,,1 NC 2825/2016, St 133/2016, SPR 2505/2016, 1 Nc 2381/2017, St 89/2017, St 17/2017, 11 Co 246/2017), Vrchního soudu v Praze (č.j. S 269/2016) a Nejvyššího státního zastupitelství (č.j. 3 SPR 24/2017) došlo k nevyšetřování důvodně podezřelých osob a jejich jednání a nevyšetřování státních zástupců a soudců, kteří tuto trestnou činnost nejen kryli, ale - všechny důkazy tomu nasvědčují - byli tomuto nezákonnému jednání vědomě nápomocni.


Příloha
Cannabis is The Cure,z.s. Tylova 963/2, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Vrchní soud v Praze č.j. 11 To 96/2016 a 7Cmo 467/2016

Věc: Stížnost na nevydání informací žádaných vydat ke kauze č.j. 11 To 96/2016 od 9.11.2016 opakovaně a důkazy pro justiční kartel OS Praha 3 a MS v Praze doložený ve sbírce listin a ve spisu opakovaně, nyní s falešnou exekucí. Viz č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012, 23 C 136/2013 a 21 C 317/2013 a níže uvedené

V příloze dokládám důkaz, že státní zastupitelství v Praze ze sebe dělá v předmětné věci vydání informací mentálně nezpůsobilé dlouhodobě.

Dne 12.12.2016
Dušan Dvořák, MMCA předseda správní rady

Obvodní soud pro Prahu 3 Exekutorský Úřad Libere č.j. 36 EXE 3728 dne 15.10.2015 č.j. 131 EX 8674/15-31 dne 1.12.2016
Datum: 11. prosince 2016 14:41
Předmět: Re: žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999
Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a na vědomí exekutorskému úřadu s douškou na závěr

Komu: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, epodatelna.policie@pcr.czDěkuji za vaše sdělení a táži se soudu a policie, zda nejde o podvod, poškozování cizích práv, zneužití pravomoci, útisk atd

Exekuci 135 tisíc Kč vůči Ateliéru ALF,z.s. Obvodní soud pro Prahu 3 vydal v roce 2015 na devět telefonních čísel za údajně dluhy Ateliéru ALF,z.s. za rok 2009, přičemž taková telefonní čísla jsme nikdy neměli a vedli s O2 o tomto úspěšný spor.

Dokládám níže, že O2 mne v roce 2012 písemně ubezpečuje, že Ateliér ALF,z.s. nemá žádnou pohledávku či závazek

Podání k exekuci O2 Telekomunikačnímu úřadu je z roku 2015 poté, co jsem O2 v roce 2014 informoval o možných škodách za předchozí vedení Ateliér ALF, z.s., které za vydatné pomoci policie, státního zastupitelství a soudu na Praze 3 rozkradli, co mohli, a žádal jsem O2 specifikovat, zda mají a jak vysoké škody vázané na společnost Ateliér ALF, ale nevyjádřili se a pak dají ti podvodníci exekuční návrh a soud nás ani neinformuje a rovnou nás odsoudíte? Opět justičně exekutivní kartel, jako vždy od roku 2010?

Žádám zcela jednoznačně doložit:

1) Kdy zaslal O2, soud či telekomunikační úřad výzvu naší společnosti k předmětné kauze- zašlete kopii

2) Co máme exekutorovi doložit, aby kauzu zastavil, když soud naši společnost opětovně poškodil - není to už od roku 2012 organizovaný zločin?

3) Zašlete kopie důkazů, kterými soudu telekomunikační úřad doložil pravdivost slov, že daná telefonní čísla patřila společnosti Ateliér ALF,z.s, přičemž pokud takový dokument existuje, ihned ho předejte policii pro podvod!

Děkuji

Dušan Dvořák, nar. 12,1.1962, 79855 Ospělov 6
Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6
Adresováno: ČEZ prodej, a.s., Duhová 1/425, 14000 Praha 4

Obvodní soud pro Prahu 3
vložte prosíme do spisů Ateliér ALF, z.s. a Konopí je lék,z.s.
č,j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 a 20 C 2/2012

Městské státní zastupitelství v Praze
k probíhajícímu přezkumu nečinnosti a nezákonných
rozhodnutí OSZ pro Prahu 3 č.j. 3ZN 83/2012


Věc: Neoprávněně uzavřené smlouvy a neoprávněně zasílané faktury od společnosti ČEZ,a.s. adresované odborné společnosti Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 za odběr elektřiny na Praze 7 a odběr elektřiny Holčovicích v Rychlebských horách k úhradě v roce 2017 ve výši cca 100.000,- Kč celkem (první fakturu a oscanovanou část předposlední faktury zasíláme), a současně od roku 2012 Policií ČR a OSZ na Praze 3, MSZ v Praze, VSZ v Praze nešetřené trestné činy zneužití pravomoci při správě svěřeného majetku, poškozování cizích práv, podvodu, krádeže, útisku ad. (nyní šetřeno u Nejvyššího státního zastupitelství jako kárný podnět ne vedoucí VSZ v Praze pod č.j. 3 SPR24/2017)
Vážená paní, vážený pane
Nemůžeme ukončovat smluvní vztahy se společností ČEZ,a.s., které jsme nikdy neuzavřeli a uvedené prostory nebyly k pronájmu nikdy schváleny žádnou valnou hromadou členů Konopí je lék, z.s., a nebyly - dle smlouvy mezi zřizovateli zaslané v roce 2012 OSZ na Praze 3 a Policii na Praze 3 – schváleny zřizovateli Edukativní konopné kliniky (stejně tak o nich nevěděli věřitelé a smluvní partneři). V příloze zasíláme zmocnění našeho právního zástupce dle § 441 o.z. asociace Cannabis is The Cure,z.s. ke komunikaci skrze jeho datovou schránku s úředně ověřenými podpisy.
 1. Oznamujeme vám, že již nebudeme faktury ČEZu zasílané Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 za spotřebu elektřiny v Praze (kanceláře?) a Holčovicích (penzion) přeposílat k úhradě důvodně podezřelému pachateli (tzn. soudnímu znalci MUDr. R.M., ve funkci prvního statutárního zástupce od 11.5.2011), který se v rozporu se zákony ČR v červnu 2011 proti vůli členů zmocnil s dalšími podezřelými (Bc. J.M.B., Mgr. N.Z., Mgr. J.K., Ing j.K. a Ing P.M) odborné společnosti Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a otevřené společnosti Ateliér, ALF, z.s., IČ:226 80 101 a odmítl respektovat zákon - dohodu členů - usnesení VH ze dne 11.5.2011 o snížení nákladů Edukativní konopné kliniky z důvodů účetně doloženého extrémního rizika neschopnosti hradit smluvní závazky Edukativní konopné kliniky a povinnosti do 1.6.2011 provoz kliniky převést do prostor mimo Prahu. Policii a OSZ řádně označení důvodně podezřelí pachatelé způsobili dle nás dostatečně doloženou trestnou činností páchanou s důvodným podezřením na součinnost s OS a OSZ na Praze 3 mnohamilionové škody nejen zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (tzn. společnosti pro sociální ekologii Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303, odborné společnosti Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a otevřené společností Ateliér, ALF, z.s., IČ:226 80 101 se sídlem společně od 14.5.2016 Konopná apatyka královny koloběžky první, Ospělov 6, 798 55), ale také např. Akademii věd, ze které si – dle tvrzení zainteresovaných v rozporu se zákony - udělali výrobnu na separaci THC z konopí, což bylo prezentováno v České televizi jako údajný úspěch (na DVTV pan doktor Š. s paní Drtinovou cca v lednu 2015), byť sloužit obchodním společnostem AV nesmí, nehledě na neoprávněnou separaci a distribuci THC, na kterou dle MZ neměli podezřelí žádné povolení a jež navíc zcela odporuje vědeckým poznatkům o dobré léčebné praxi cannabisterapie.
 2. Žádáme ČEZ,.a.s ukončit všechny smluvní vztahy s odbornou společností Konopí je lék,z.s. a navrhujeme ČEZU, aby vedl smlouvy na uvedená odběrná místa, se kterými jsme nikdy neměli nic společného, s osobami, se kterými společnost ČEZ,a.s. smlouvy uzavřela, neboť tyto osoby nebyly oprávněnými osobami. U Prahy v Holešovicích na Osadní pravděpodobně s panem soudním znalcem M. nebo společnostmi označenými v trestních podnětech a žádostech o přezkumy. U penzionu v Holčovicích smlouvu uzavřete přímo s paní Alenou Krestýnovou, která byla – jak sdělila vloni panu Dušanu Dvořákovi, řediteli Edukativní konopné kliniky, do celého podvodu („projekt VAP Bohemp“) vtažena jako účetní zcela nevědomky a má zájem faktury za elektřinu hradit a penzion provozovat. Za nezákonnou činnost důvodně podezřelých pachatelů – takto v žádném případě neoznačujeme paní Alenu Krestýnovou - neneseme žádnou odpovědnost, uvedené faktury hradit nebudeme, stejně tak je nebudeme přeposílat MUDr. R.M. nebo paní Krestýnové, stejně tak nebudeme ČEZu vypovídat smlouvy, které uzavřela osoba jednající hrubě v rozporu se zákonem s bdělou podporou trestní exekutivy a justice. Pro přezkum nezákonné činnosti a nečinnosti OSZ na Praze 3 sdělujeme opětovně:
 3. Nevládní organizace Art Language Factory, z.s., Konopí je lék, z.s. a Ateliér, ALF, z.s., spolupracují od svého založení v roce 2008 na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a dne 11.9.2010 v Praze slavnostně otevřely všechna odborná oddělení Edukativní konopné kliniky.
 4. Od druhé poloviny roku 2011 do prosince 2013, resp. května 2016 nebyla společnost Konopí je lék, z.s., a Ateliér, ALF, z.s. pod kontrolou členů a statutární zástupci zvolení dne 11.5.2011 se svým jednáním stali důvodně podezřelými pachateli jednajícími v hrubém rozporu se stanovami a usnesením Valné hromy členů, což exekutivu a justici přes doložené důkazy a svědecké výpovědi nezajímalo, naopak, ještě podezřelým pachatelům v trestné činnosti státní orgány napomáhaly, což jsme rovněž doložili důkazy (např. odmítnutá stížnost na nevydání protokolů o soudně zkonfiskovaném majetku z výzkumu Edukativní konopné kliniky- dodnes nevydáno, viz též žaloby u OS na Praze 3 č.j. 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013 ad., exekuce Ateliér ALF,z.s. u MČ Praha 3, MHMP, Českých telekomunikací apod. apod).
 5. Do platnosti nového občanského zákoníku a zrušení zákona o sdružování občanů dne 31.12.2013 (separátně) a následně dne 12.1.2014 (společně) proběhly Valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, které změnily statutární zástupce, určily společné sídlo na adrese Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc a zrušily zcela neoprávněný název společnosti Bohemp namísto Konopí je lék,z.s.. Přestože poškození u justice opakovaně (nejčastěji zmocněncem Cannabis is The Cure,z.s.) protestovali nejen stran neuvedení změny sídla a vědomě mylného vedení společnosti Konopí je lék, z.s., a Ateliér, ALF, z.s. v rejstříku v Praze namísto v Olomouci, justice a exekutiva naše výtky ignorovala a ignoruje, u Art Language Factory,z.s. je rejstřík zcela absolutně ignoruje dodnes a spory nejsou uzavřeny, viz příloha s trestním podnětem a námitkami zřizovatelů Edukativní konopné kliniky zaslaný toliko MSZ v Praze a OS pro Prahu 3 do výše označených spisů .
Dne 16.9. 2017
Konopí je lék, z,s., Miloslav Tetour, statutární zástupce
výše uvedené potvrzuje a odkazuje na internetové archivy se scany důkazů Edice Petlice ve spisech
Ateliér ALF,z.s., František Slavík, statutární zástupce
Art Language Factory, z.s., Josef Pospíšil, statutární zástupce
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Nejvyšší státní zastupitelství ČR ČEZ,a.s. - reklamace faktur
Věc: Důkazy ke stížnosti na letité nešetření opakovaných důkazy doložených trestních podnětů od roku 2011 Policií ČR a OSZ pro Prahu 3, Městským státním zastupitelstvím v Praze a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze (VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 174 / 2016) a další důkazy ke kárnému podnětu na vedoucí VSZ v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou, VSZ v Olomouci JUDr. Ivo Ištvána a NSZ JUDr. Pavla Zemana (u NSZ vedeno pravděpodobně pod sp.zn.3 SPR 24/2016 (ev. 3 SPR 10/2017, 3 SPR 8/2017 nebo 1 SPR 47/2017), neboť uvedené nejen tuto nezákonnou činnost policie a zastupitelství za podpory zcela zkorumpované justice proti zřizovatelům Edukativní konopné kliniky roky kryjí. Jak je NSZ dobře známo, zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha 3 jsou nevládní organizace Art Language Factory, os/z.s., Konopí je lék,o.s./z.s. a Ateliér ALF,o.s./z.s.
K důkazům:
 1. Před cca 2 – 3 měsíci jsme zaslali podezřelým pachatelům, kteří se s podporou policie, zastupitelství a justice zmocnili Edukativní konopné kliniky v příloze uvedený dokument v pdf s nezaplacenými fakturami tzv. společnosti Bohemp (nezákonné zmocnění a zneužití funkce při správě svěřeného majetku odborné společnosti Konopí je lék,o.s./z.s. a také a především bezbariérové společnosti Ateliér ALF, o.s./z.s. a částečně též společnosti pro sociální ekologii Art Language Factory,o.s./zakladateli spol. Kanebos, s.r.o. a soudního znalce MUDr. R.M.) a žádali podezřelé a důkazy doložené pachatele faktury Bohem/konopí je lék,z.s. uhradit, neboť za pachatele členové zřizovatelských společností Edukativní konopné kliniky k ochraně dobrého jména společností uhradili všechny exekuce vystavené na Ateliér ALF,z.s. u zcela zkorumpovaného Obvodního soudu na Praze 3 ,, dále exekuce Magistrátu a Obvodní části Prahy 3 a poškození je žádají dát na vrub jednoznačně označeným a důkazy a svědectvími doloženým pachatelům. Dne 21.7. 2017 tento dokument v pdf s nezaplacenými fakturami tzv. společnosti Bohemp/Konopí je lék,z.s. zaslala odborná společnost Konopí je lék,z.s. společnosti ČEZ,a.s. zpět s touto žádostíSdělte prosím, zda vám byly faktury v příloze uhrazeny. Pokud ne, věc předejte policii. V uvedených sídlech jsme nikdy nesídlili a vaše služby si odborná spol. Konopí je lék,z.s. u vás NIKDY neobjednala. Miloslav Tetour..“ Zasláno dle zmocnění z DS podavatele za supervize předsedy podavatele. Namísto toho do sídla Konopí je lék,z.s., kterou zastupuje Cannabis is The Cure,z.s. dle § 441 o.z, přibyly poštou další faktury s odběrným místem někde za Jeseníky na severní Moravě, které si společnost Konopí je le lék, o.s./z.s. nikdy neobjednala spol. ČEZ,a.s. nebude dělat pošťáka pachatelům a sledovat, zda uhradili, co si zcela neoprávněně na odbornou společnost Konopí je lék,zs., objednali. ČEZ,a.s. žádáme okamžitě faktury na tuto společnost zrušit, zda byly dřívější uhrazeny nás nezajímá, viz § 8 o.z. , případě žaloby za neuhrazení se budeme právně bránit důkazy.
V Olomouci dne 6. 8.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda SR Cannabis is The Cure,z.s. a ředitel Edukativní konopné kliniky