Ústavnímu soudu ČR dne 15. a 18.10. 2017 zaslané odvolaní na rozhodnutí ÚS ze dne 10.10.2017 č.j. SPR. ÚS. 49/17-85 a kárný podnět na soudce senátu usnesení ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Ústavní soud ČR
J O Š T O V A 8 , 6 6 0 8 3 B R N O
Věc: Odvolání ze dne 15.10.2017 na rozhodnutí soudu ze dne 10.10.2017 č.j. SPR. ÚS. 49/17-85 nevydat žádané informace (doručeno dne 11.10.2017) ve spojení s kárným podnětem na soudce ústavního soudu senátu č.j. III.ÚS 3354/16 (viz spis a usnesení ze dne 5.10.2017) ve spojení s návrhem na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru
I. kontext žádosti
Žádost o informace ze dne 29. 9. 2017 s dodatky doručenými soudu dne 5.10., 6.10. a 10.10 2017 a dodatky k odvolání na rozhodnutí ze dne 10.10.2017 zaslané do datové schránky ústavního soudu dne 11.10. 2017 a 2x dne 13.10.2017 a dne 14.10.2017 jako důkazní dodatky odvolání a podnětu
 1. Evropský soud pro lidská práva a Ústavní soud ČR opakovaně vyslovili, že nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru k tomu určeným nejvyšším soudem členské země dle čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství, může být porušením základního práva na zákonného soudce a na spravedlivý proces a v případě trestního řízení i práva na udělení trestu toliko na základě zákona. Stejně tak uvedené soudy vyslovily, že je porušením základních práv vydání neodůvodněných rozhodnutí a nešetření trestných činů. Evropská a česká justice však od roku 2010 tvrdí vědomé bludy, že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a spor nepatří Soudnímu dvoru.
 2. Nadřazené právní normy a Listina základních práv a svobod garantuje jako základní právo právo na informace.
 3. Protože od roku 2010 a zahájení platnosti nového trestního zákoníku státní zastupitelství opakovaně obžalovaly členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), a to a nejen (ex) statutární zástupce zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Dušan Dvořák, Konopí je lék, z.s., Miloslav Tetour, Art Language Factory,z.s., Radomíra Dvořáková), kteří se marně domáhali ochrany základních práv uvedených v bodu 1 u ústavního soudu v ústavních stížnostech č.j. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16, a protože obecné, dovolací, odvolací soudy včetně ústavního soudu svá rozhodnutí rovněž řádně neodůvodnili a nevyrovnali se s právní argumentací poškozených žalovaných členů výzkumu, anebo rozhodnutí odůvodnili vědomě mylně, podporovatelé výzkumu a členové asociace Open Royal Academy sdružující členy výzkumu podali (marně) cca 400 – 500 žádostí o naléhavé a veřejné (ústní) projednání předmětných výše uvedených ústavních stížností a podali (marně) řadu žádostí o informace v této věci a řadu kárných podnětů na soudce výše uvedených senátů ústavního soudu.
 4. Konkrétně byly v odkazu na bod 3 výše ústavnímu soudu, nejvyššímu soudu a nejvyššímu státnímu zastupitelství a ministerstvu spravedlnosti jen a pouze v roce 2016 podány tyto kárné/trestní podněty na soudce a státní zástupce a stížnosti na porušení zákona v neprospěch členů výzkumu a žádosti o informace v předmětné věci evidované u ústavního soudu pod č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016, nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 a ministerstva spravedlnosti pod č.j. MSP - 30/2016-OJD-SPZ, MSP -594/2016-OJD-DOH, MSP-1386/2016-OJD-DOH, MSP-1375/2016-OJD-DOH, MSP-133/2016-OJD-DOH, MSP-406/2016-OJD-SPZ, MSP-136/2016-OJD-DOH, MSP-117/2016-OJD-SPZ , MSP-30/2016-OJD-SPZ , MSP-315/2016-OK-PP , MSP-155/2016-OK-STIZ, MSP-167/2016-OK-STIZ, MSP-697/2016-OK-PP, MSP-180/2016-OK-STIZ, MSP- 236/2016-OK-STIZ, MSP-1/2016-OK-PP , MSP-1/2016-OK-PP, a MSP-98/2016-OSV-OSV, MSP-326/2016-OSV-OSV, MSP-363/2016-OSV-OSV,MSP – 737/2016-0SV-OSV,, MSP-469/2016-OSV-OSV,MSP-639/2016-OSV-OSV, MSP-640/2016-OSV-OSV, MSP-878/2016-OSV-OSV, MSP-737/2016-OSV-OSV, MSP-901/2016-OSV-OSV, MSP-926/2016-OSV-OSV, MSP-173/2016-OSV-OSV, MSP-378/2016-OSV-OSV, MSP-1107/2016-OSV-OSV, MSP-1022/2016-OSV-OSV, MSP-100/2016-OSV-OSV, MSP-577/2016-OSV-OSV, MSP-617/2016-OSV-OSV.
 5. Od Světového dne pro duševní zdraví dne 10.10.2016 byla pod č.j. III.ÚS 3354/16 projednávána desátá ústavní stížnost vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka rozhodnutá opětovně odmítavým usnesením dne 5.10.2017. Ústavní soud se s právní augmentací a důkazy opětovně nevyrovnal a tvrdil účelové nepravdy a vědomě obcházel zákon, stejně tak se s otázkami, kde se s danými skutečnostmi nevyrovnalo rozhodnutí dne 10.10.2017 č.j. SPR. ÚS. 49/17-85. S ohledem na justiční korupci je na soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16 podán kárný podnět, když největší míru justiční korupce vykazuje v daném senátu soudce Radovan Suchánek který takto svévolně jednal již počtvrté, soudce Jan Filip potřetí a soudce Jaroslav Fenyk se k organizované zločinecké skupině justičních manekýnů připojil poprvé.
II. Vlastní žádost o informace a odůvodnění rozhodnutí
 1. Soud odmítl odpovědět na pět níže uvedených otázek, díky jejichž dezinterpretaci také ústavním soudem pod č.j. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16 jsou nevinní lidé na popud justičních zločinců okrádání, mučeni a kriminalizováni, aniž by udělali cokoliv zlého kromě snížení příjmů drogové a farmaceutické mafie chráněné kartelem justice a exekutivy fungující jako organizovaná zločinecká skupina.
 2. 1. „Pokud se s uvedenými spáchanými zločiny soudců a státních zástupců s následky smrti a těžkých ublížení na zdraví v odůvodněních Ústavní soud ČR snad někdy vyrovnal, citujte prosím předmětné věty z výše označených usnesení, zřejmě máme s advokáty jiné verze usnesení, totožné však s těmi, co jsou uvedeny na http://nalus.usoud.cz/.“ Důkazy spáchaných zločinů a zvůle justice a exekutivy jsou uvedeny ve spisu a na https://policie-cr.blogspot.cz
 3. 2. „Pokud se s bludným tvrzením Nejvyššího soudu ČR, že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a není potřeba položit předběžné otázky Soudnímu dvoru, v odůvodněních Ústavní soud ČR snad někdy vyrovnal, označil je za vadné, bludné, mylné, účelové a nepravdivé a nezákonné, citujte prosím předmětné věty z výše označených usnesení, zřejmě máme s advokáty jiné verze usnesení, totožné však s těmi, co jsou uvedeny na http://nalus.usoud.cz/ .“ Důkazy výše uvedené vědomé nepravdy a zvůle ústavního (nejvyššího) soudu jsou uvedeny ve spisu a na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz
 4. 3. „Pokud existuje správní orgán pro pěstitele konopí do 100m2/osobu s obsahem do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků a tento úřad povolení k pěstování vydává, nechť jej laskavě Ústavní soud ČR uvede, justice jeho jméno nikdy nevydala, exekutiva tvrdí, že neexistuje. Dle rozhodnutí SUKLu i MZ ČR dokonce neexistuje ani žádný orgán, který vydává povolení k výrobě konopí jako léku.“ Důkazy výše uvedené vědomé nepravdy a zvůle ústavního (nejvyššího) soudu jsou uvedeny ve spisu a na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.cz
 5. 4. „Pokud snad existuje právní norma na učení vzorku pro měření obsahu THC v konopí, anebo pokud byl zrušen čl. 39 LZPS, toto mi v odvolacím rozhodnutí sdělte.“ Důkazy výše uvedené vědomé nepravdy a zvůle ústavního (nejvyššího) soudu jsou uvedeny ve spisu a na http://nejvyssi-soud.blogspot.cz
 6. 5. „Pokud se s nějakým tvrzením Nejvyššího soudu ČR k netrestnosti skutku poškozeného/-ných dle §§ 28 a 31., odst. 1 trestního zákoníku Ústavní soud ČR snad někdy vyrovnal, citujte prosím předmětné věty z výše označených usnesení, zřejmě máme s advokáty jiné verze usnesení, totožné však s těmi, co jsou uvedeny na http://nalus.usoud.cz/ .“ Důsledky výše uvedené vědomé zvůle a nečinnosti ústavního (nejvyššího) soudu, soudů obecných a odvolacích, ministerstva spravedlnosti, policie, všech stupňů státních zastupitelství jsou uvedeny ve spisu a na http://pravnistat.blogspot.cz
 7. Soud své rozhodnutí nevydat informace zdůvodnil ryze účelovým tvrzením, že by soud musel, citujme „dosavadní judikaturu podrobit analýze a vyčlenit z ní ty části, které by odpovídaly požadavkům žadatele. Činnost povinného subjektu, která by poskytnutí takových informací předcházela, by ale nebyla pouhým mechanickým vyhledáním a shromážděním dostupných údajů, jak předpokládá ZSPI, naopak, bylo by nutné vyhodnotit, zda a v jakém rozsahu se Ústavní soud ve svých rozhodnutích s žadatelem předloženými tvrzeními „vyrovnal“, přičemž výsledkem by byl právní názor a vytvoření informace zcela nové“. Takové tvrzení je vědomě nepravdivé již s ohledem na nálezy soudu, že soud musí své rozhodnutí řádně odůvodnit a nešlo by tedy o žádné vytváření nových informací, ale porovnání žádaných informací s rozhodnutími soudu typu ano/ne.
 8. V odvolacím řízení je povinný žádán vydat předmětné žádané informace, viz níže.
III. Odůvodnění kárného podnětu v kontextu žádosti o informace ze dne 29.9.2017
 1. S ohledem na fakt obsažený ve spise na kauze 10x od roku 2010 obviněného vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, že se státní zastupitelství a justice v rozhodnutích ani v roce 2017 (soudu do spisu doložena mj. rozhodnutí: OS v Prostějově dne 25.5.2017 č.j. 11 T 130 /2016, KS v Brně dne 30.8.2017 čj. 5 To 297/2017) nevyrovnala se spáchanými zločiny soudců a státních zástupců s následky smrti a těžkých ublížení na zdraví doloženými s podpisy lékařů již v první obžalobě u OS v Prostějově (č.j. 2 T 104/2010 dne 11.5.2011 a zakázané vyšetřit, viz http://pravnistat.blogspot.cz ) a doložené podrobně ve spisu a stěžované již v ústavní stížnosti č.j. II. US 664/12 a odkazované v bodu II. 7.1. výše a nevyrovnal se s nimi ústavní soud ani dne 5.10.2017 v ústavní stížnosti č.j. III.ÚS 3354/16 (opětovně odmítavé usnesení uvedeno rovněž na http://ustavnisoud.blogspot.cz ), je kárný podnět zcela oprávněný, přiléhavý a důvodný jen pro toto zásadní „pochybení“, ne však jediné. Jak bylo doloženo ve spisu, všechny stupně státních zastupitelství včetně NZS ČR odmítají zahájit v dané věci trestní řízení, neboť jsou státní zástupci spolupachatelé tohoto organizovaného zločinu, stejně tak odmítají vydat státní zástupci a soudci informaci, na základě jakých ustanovení a zákona tuto trestnou činnost neprojednají a nepovolí prošetřit. Jak doložil justici - a je rovněž uvedeno ve spisu - emeritní rektor Univerzity Palackého prof. Josef Jařab jednání justice pokoušející se s tímto faktem vyrovnat prohlašováním Dušana Dvořáka za nesvéprávného a nepříčetného je jednání jako za bolševika. Dovolujeme si proto předsedu soudu upozornit na fakt, že tyto zločiny jsou nepromlčitelné.
 2. Pokud jde o bludy ústavního soudu uvedené výše add II.8.2, že spor nepatří předložit Soudnímu dvoru, protože konopí je prekurzor a zákon návykových není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a není potřeba při novelizacích oznámit novely do databáze TRIS, kdy tyto vědomé lži ústavní soud nejvyššímu soudu potvrdil jako zákonné prvně dne 13.4. 2012 v ústavní stížnosti č.j. II. US 664/12 napadající vědomě mylné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011, dodejme, že i přes doložené důkazy vědomé nepravdy justice nebyly ani v roce 2017 zahájena trestní řízení se soudci zneužívajícími svoji pravomoc a zaměňující svévoli za právní názor a Okresní soud v Prostějově na toto kvalifikovaně napadané rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 opětovně v rozsudku odkázal, viz spis.
 3. Citujme vědomě nepravdivé tvrzení ústavního soudu ze dne 13.4.2012 č.j. II. US 664/12 napadající vědomě mylné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011, které se po 5 letech pokusil soud dne 5.10. 2017 pod č.j. III.ÚS 3354/16 rehabilitovat, resp. resuscitovat: " .......(Nejvyšší soud ČR)….také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzorya pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“
 4. Co však k obhajobě nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru předvedli soudci ústavního soudu dne 5.10.2017 v usnesení III.ÚS 3354/16 je nejen vrcholem nevkusu, ale může uspět tak jedině jako doklad schopnosti popsat 15 stránek účelovou prázdnou slovní vatou bez vyrovnání se s napadanými skutečnostmi, což ještě neznamená, že takové podvodné jednání justičních manekýnů budeme tolerovat.
 5. Soudci dne 5.10.2017 v usnesení III.ÚS 3354/16v rozporu čl. 39 LZPS neexistující zákonem danou metodiku měření obsahu THC (určení vzorku k měření) se zcela svévolnými výsledky obsahu THC v konopí realizované policií v každém kraji jinak (ve spisu je doložen zcela odlišný postup měření policie Jihomoravského kraje, viz http://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx od postupu policie Olomouckého kraje s nejméně dvojnásobně odlišnými výsledky obsahu THC a justici bylo doložené naměření nadlimitu THC policií Olomouckého kraje u certifikovaných odrůd konopí s obsahem do 0,2% THC ve vrcholících, protože policisté postupují při určení vzorku svévolně) v odůvodnění ve vatě prázdných slov smíchali s notifikační povinností, kterou ČR nesplnila a věc patří k projednání Soudnímu dvoru (došlo k povolení pěstovat a zpracovávat k účelům pokusnickým konopí do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny konopí bez jakéhokoliv povolení z plochy do 100 m2 versus oznamování pěstování odrůd do 0,2% THC ve vrcholících Celní správě při pěstování nad 100m2), Tvrzení, že legální konopí musí být určeno pouze k technickým účelům je ničím nepodepřený blábol! Jak bylo doloženo ústavnímu a nejvyššímu soudu dne 21.7.2016 s žádostí o ochranu výzkumnické farmy v Ospělově při pěstování odrůdy Charlotta, viz níže, neomamné konopí má vysoký terapeutický potenciál a pokud státem placení podvodníci tvrdí bludy, že léčivá je pouze marihuana, pak je to jen hra k ochraně černého trhu a jeho vysoké ceny, na čemž se ústavní soud dlouhodobě podílí (viz kauzy kriminalizovaných growshopů, vydavatelů knih o konopí, apod. inkviziční rozsudky ochránců chlastu a pilulek, t.č. v talárech). Soud vědomě zamlčel fakt, že předpis nebyl oznámen do databáze TRIS nejen v roce 2004, ale také při novelizaci výroby konopí jako léku novelou v roce 2009, viz předběžné otázky.
 6. Pokud jde o bludy justice uvedené add II.9.3.a add. II. 10.4. , že údajně existuje právní norma na určení určení vzorku konopí k měření obsahu THC v konopí a policie ji jednotně používá a že je nutné mít povolení při pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny a ploše do 100m2 a že snad existuje regulační orgán jako pro EU uznané odrůdy konopí s obsahem do 0,2% THC ve vrcholících pěstované s oznámením Celní správě na plochách nad 100m2, jak je patrno z usnesení ze dne 5.10.2017, s tímto faktem se soud vůbec nevyrovnal a tvrdil bez jediného důkazu nesmyslné bludy, že stěžovatel překročil limit THC (když není používána žádná právně závazná norma a při odlišném určení vzorku jsou výsledky zcela odlišné?, viz znalci ve spisu, copak zákon zakazuje, že by třeba květ konopí nesměl překročit limit? Nikoliv.) a je prý trestný čin, když člověk naplňuje nejen základní, ale i zákony garantovaná práva. I kdyby mělo konopí 20% THC nejde o trestný čin, jestliže stát není schopen vytvořit regulační mechanismy neporušující lidská práva, což je zřejmě pojem, který v hlavách zkorumpovaných soudců zcela absentuje. Pokud ústavní soudce nemá cit pro proporcionalitu práva a povinnost razítka nějakého úředníka, které k výrobě konopí jako léku nikdo nevydává, nadřazuje právu na život, zákazu mučení, právu na výzkum, právo se sdružovat, vlastnit majetek a nadřazuje je dalším porušených základním právům – za situace, kdy regulační role státu zcela selhala, nejde o soudce, ale o zločineckou kreaturu patřící před trestní senát s vyvěšením fotografií tohoto zločince na právnických fakultách jako odstrašující případ justiční zrůdy, viz galérka na http://constitutional-court.blogspot.cz Jak je vidět z rozsudku OS v Prostějově ze dne 25.5.2017 č.j. 11 T 130 /2016,, obecní justice papouškuje bludy nejvyššího soudu z unesení ze dne 27.10.2017 č.j. 8 Tdo 1231/2011, že pěstování konopí do 100m2 je bez povolení zakázané, byt po převratu estébáků v roce 1989 bylo stanoveno, že co není zakázáno, je povoleno a žádný regulační orgán pro pěstování do 100m2 neexistuje.
 7. K add II. 11.5. vůči usnesení soudu ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/1 sdělme, že je dalším pádným důvodem kárného postihu. Cynický pokus soudců o vyrovnání se s netrestností skutku dle §§ 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku po 7 letech mlčení justice k této věci, což mj. policejní prezident v roce 2009 použil jako argument (míněn § 31, odst. 1) namísto zajištění policejní ochrany výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), de facto znamená, že nadřazení právní normy a judikatura netrestnosti takového jednání neplatí a lidé mají při ochraně svých základních práv pochcípat a být vystaveni zvůli trestního řízení kvůli nedoložení papíru, který nikdo nevydává (od 1.4.2014 může být pro tendr nezákonně monopolizovaného diletantského SUKLU vydána licence pouze na pěstování, ne výrobu). Pokud si soudce hraje na lékaře a tvrdí, že smrtelná onemocnění jako rakovina, deprese, cukrovka atd. počkají a nejde o akutní ohrožení zdraví a života chráněné § 28 trestního zákoníku, nebo když neumí soudce najít odpověď, jak jinak než přípustným rizikem porušujícím předpis o trestnosti skutku přijatý a aplikovaný v rozporu s čl. 4 LZPS, patří takový justiční manekýn na doživotí za mříže pro vědomé napomáhání organizovanému zločinu a porušování §§ 149 a 401 trestního zákoníku. Drzost justičních manekýnů uvedená v usnesení ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/1 , aby oběti trestných činů vyvinuli politickou sílu změnit zákony namísto jejich oprávněného zrušení barbarského zákona alespoň ústavními soudci, je jen ukázkou zvůle, protože nejde o právní názor, ale vědomou lež. Nebo snad je v souladu s právním státem, že musí být člověk bohatý hlupák, který má 50 tisíc měsíčně na oficiální terapii konopím neprošlým v rozporu s lékovým zákonem žádným výzkumem a druhou alternativou je kriminál? Již v prvním řízení bylo doloženo, že konopí pomohlo a pomáhá také vedoucímu výzkumu s chronickým a mnohdy smrtelným onemocněním. Pokud by snad chtěl ústavní soud aplikovat tvrzení jako OS v Prostějově v řízení č.j. 11 T 130 /2016, že české zdravotnictví je na takové úrovni, že konopí nepotřebuje a § 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku se na zajištění jeho dostupnosti nevztahuje, musí pro tento neskutečný svévolný blábol nevzdělaných a cynických buranů v talárech najít důkazy. Aby zkorumpovaným soudcům do jejich inkvizitorských prohlášení nikdo nekecal, od roku 2012 zakazují vedoucímu výzkumu účast svědků, kteří by jejich bludy vyvrátili, což je rovněž v rozporu se zákonem a bylo soudcům ústavního soudu známo, žádané svědky však nepředvolal.
IV. další souvislosti
 1. Opakované pokusy justice, exekutivy a spřízněných ochránců organizovaného zločinu omezovat právní způsobilost (nejen) vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka po prohlášení ústavního soudu dne 13.4.2012 pod č.j. II. US 664/12, že konopí je prekurzor a věc nepatří k projednání Soudnímu dvoru, je jen ilustrací zbabělosti státem placených funkcionářů, kteří by náhrady škod měli platit ze svého a za spáchané zločiny oprávněně patřili před trestní senáty.
V. závěrem
 1. V odvolání je žádáno, aby soud uvedenou žádost řádně projednal a informace vydal, stejně jako řádně projednal kárný podnět.
 2. S ohledem na doložené důkazy vědomého porušení nadřazeného práva nejvyšším a ústavním soudem je nejen v souladu s čl. 23 LZPS žádáno položit v příloze doložené předběžné otázky Soudnímu dvoru.
Dne 15.10.2017
Podání je stanoviskem asociace Cannabis is The Cure, z.s.
Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce 

 

Cannabis is The Cure, z.s.
IČ: 266 70 232, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Věc: Dodatek v příloze doloženého odvolání na rozhodnutí ÚS ze dne 10.10.2017 č.j. SPR. ÚS. 49/17-85 a důkazů oprávněnosti kárných/trestních podnětů na zcela zkorumpované, podvodně a zločinecky jednající ústavní soudce za zneužívání funkce a vědomě nepravdivé rozhodnutí, zamlčování důkazů, slovní vatu a manipulace s fakty a judikaturou v usnesení ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16
Adresát/ ze zákona odpovědní adresáti: Ústavní soud ČR a na vědomí k přijetí opatření a informování o něm zmocněného podavatele podání dle zákonných povinností a zákonným způsobem (datovou schránkou) bez cenzury, věcně a srozumitelně: ČT, Čro, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Policie ČR a Ministerstvo spravedlnosti (do aktivních spisů členů výzkumu u civilní, správní, trestní a civilně rejstříkové justice)

Právní argumentace trestních/kárných podnětů

Podle odborné literatury (Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3165) dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) může být případ, když právní závěry soudu jsou v tzv. extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními nebo pokud z odůvodnění rozhodnutí nevyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé, resp. případy, když jsou učiněná skutková zjištění soudů v extrémním nesouladu s provedenými důkazy (srov. ÚS 34/1995-n., ÚS 79/1995-n., ÚS 91/2004-n., ÚS 22/2005-n. atd.).

Tyto argumenty totiž používá Ústavní soud k odůvodnění své vlastní rozhodovací praxe, při které z podnětu ústavních stížností výjimečně zasahuje do rozhodnutí obecných soudů, pokud má takový extrémní nesoulad za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení principů řádného a spravedlivého procesu, jak vyplývají z čl. 36 odst. 1 LPS, jakož i z čl. 1 Úst (viz souhrnně zejména ÚS 172/2004-n.), a obdobně je používají i některá rozhodnutí Nejvyššího soudu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2007 sp. zn. 3 Tdo 668/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2007 sp. zn. 5 Tdo 1273/2007).
Dodatek odvolání a kárného/trestního podnětu: Odvolání a kárný/trestní podnět je podaný dle usnesení Valné hromady asociace ze dne 14.5.2016 a zmocnění zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne 14..5.2016 (viz přílohy) a členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a také členů asociace Cannabis is The Cure, z.s. , tzn. nevládních organizací Ateliér ALF, z.s. (předseda František Slavík), Konopí je lék, z.s. (předseda Miloslav Tetour) a Art Language Factory, z.s. (předseda Josef Pospíšil) ve zmocnění statutárního zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s. (Ivan Chalaš) a pod supervizí investorů výzkumu Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. v zastoupení zmocněného zástupce dle dohody členů a asociace ze dne 6.1.2017 (Robert Chlebek) podávat podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a investorů skrze datovou schránku asociace Cannabis is The Cure,z.s. (viz příloha a zmocnění s ověřenými podpisy a trestními podněty)
Tento dodatek je oznámením na právní argumentaci nezákonnosti justice a trestní exekutivy a kontrolních orgánů nevyšetřovat, zakazovat znalecky vyšetřit a soudně projednat trestné činy a zločiny proti lidskosti spáchané konkrétními soudci a státními zástupci na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a cenzury v této věci veřejnoprávními medii se souhlasem RPRTV.


II.
Pokud soudci ústavního soudu vědomě kryjí nepravdami a manipulacemi s fakty spáchané zločiny od 13.4.2012 do 5.10.2017 a vydávají se za odborníky na rozdíl od poškozených členů výzkumu, když jim důkazně čouhá sláma z bot, na svých rozhodnutích ukazují, jací to jsou nevzdělaní a namyšlení burani, smrdí jim akorát hovna z prolhané umaštěné držky a seriozní věcná debata ve veřejnoprávní televizi a rozhlasu v necenzurovaném přímém přenosu a bez jediné urážky doloží, že jsou tihle justiční manekýni spolupachatelé organizovaného zločinu.

III.
V příloze uvedení poškození a týráni manželé Kočířovi byli bez doložení jakékoliv trestné činnosti vzati do vazby, zkonfiskování a byli jim obstaveny majetky s důsledky exekucí a justičními manekýni na Vrchním soudu v Praze dne 12.června 2017 a aby nešli soudci a státní zástupci před trestní senáty odsouzení za nedovolenou výrobu drog.

Tyhle ty fašistické a bolševické metody justice a exekutivy za vědomé cenzury veřejnoprávních medií dřív nebo později skonči a justiční a exekutivní zločinci v talárech se budou za své zločiny zodpovídat.

IV.
Oznamujeme dosud vždy uvedené zločiny kryjícímu předsedovi ústavního soudu:

Termín podání odvolání na rozhodnutí ÚS ze dne 10.10.2017 č.j. SPR. ÚS. 49/17-85 končí na výročí republiky dne 28.října 2017, do toho dne vám budeme dodávat další důkazní dodatky oprávněnosti odvolání a kárného podnětu. Teprve po 28.10.2017 rozhodnete o odvolání a kárném podnětu- ne dříve, kdy vás budeme žádat vysvětlit, proč je/bylo dosud vždy v souladu se zákonem, když ze sebe soud dělal středověkou inkvizici, lhal, podváděl a žvanil doložitelné nepravdy, které nejsou právním názorem. Rodiče nás učili, že lež má krátké nohy, tahle justičně mafiánská partička v talárech lže už osmý rok. Trochu zu viel.


Dne 18.10.2017 Mgr. Ivan Chalaš