Ministerstvu vnitra a policii dne 9.10.2017

Dušan Dvořák, MMCA, ID: r8u3nh, narozen dne 12.1.1962, trvale bytem 798 55 Ospělov 6, statutární zástupce a předseda správní rady asociace Cannabis is The Cure, z.s. (ID: 4ex7c9p , IČ: 266 70 232), ředitel a obecní zmocněnec Edukativní konopné kliniky (zřizovatelé Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303), vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a jeden z investorů výzkumu (investoři sdruženi ve Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298)

Policie České republiky
Ministerstvo vnitra ČR


Věc: Žádost o úřední doložení informací – osvědčení dle zákona a informacích a správního řádu žádaných pro níže uvedené účely a sdělení ceny za zjištění informací a termínu vystavení toto souhrnného dokumentu (stačí 30 dní?) zaslaného vámi s podpisem odpovědné osoby do datové schránky právního zástupce žadatele asociace Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p

I. návrhu nové Sněmovně
Návrhu vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a žadatele Dušana Dvořáka jako obecního zmocněnce zřizovatelů Edukativní kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s. ) a společnosti investorů, členů a advokátů výzkumu sdružených v asociaci Cannabis is The Cure,z.s. zapojených veřejně a společně od 10.10.2008 do výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) ke zpřístupnění výzkumu a dostupnosti cannabisterapie a zastavení kriminalizace konopí nové Sněmovně s návrhem na přijetí zákona o 4. odboji proti justičně exekutivnímu kartelu a korupci ve věci konopí a přírodnin po podpisu úmluv Společenství a jejich vědomě vadné implementací (díky korupci a nedbalosti členů Vlády ČR od 14.7.2004 za podpory ministrů spravedlnosti, financí, vnitra, policejních prezidentů, nejvyšších soudců a státních zástupců, ministrů školství, mistrů zahraničí ministrů zdravotnictví a zveřejnění projektu Válka je vůl (Reflex, 18.5.2005) s výzkumnou hypotézou: Jak dlouho si občané nechají jako tupé ovce srát na hlavu zkorumpovanými členy Národní parlamentní justiční fronty lhářů, zlodějů a podvodníků pomáhat a chránit organizovaný zločin a poškozovat tak vědomě veřejné zdraví a státní rozpočet a co je nejhorší, způsobovat nezměrné lidské tragedie celých rodin.

II. návrhu MO ČR
Žadatel bude navrhovat uznat žadatele a signatáře Charty 77 Dušana Dvořáka účastníkem 3. odboje s návrhem na doložení svědectví o své činnosti od básníka Milana Erbena, ex policistu NPC Petra Přecechtěla a kolegů ze Střediska pro mládež Klíčov v Praze Hany Barešové, Václava Lebdušky, Jiřího Pilaře, Stanislava Dvořáka, Josefa Černohorského a pražské prokurátorky pro mládež a po sametu 89 zakladatelky Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové a svědectví archiváře Charty 77 Jiřího Gruntoráda, že jeden ze svědků a spolupracovníků Dušana Dvořáka na Středisku pro mládež Klíčov v Praze byl do 1987 agent StB nasazený v Polsku na Česko - Polskou Solidaritu, po rozkrytí byl vysazen ve Středisku pro mládež Klíčov k donášení na kolegy. Daný agent Sbt byl vysazen na pracoviště s mládeží, ač byl - podle ex policisty Petra Přecechtěla - odsouzen za homosexuální pedofilii a proto StB naverbován ke spolupráci namísto nástupu do vězení. Vysazení „pedofilního“ agenta StB na pracoviště s mládeží proběhlo za dozoru hlavní pražské prokurátorky pro mládež a zakladatelky Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové. Daný agent StB své onemocnění na SPM Klíčov opakovaně nezvládal a chlapce zneužíval, což zakladatelka FOD Marie Vodičková důkazně věděla. Když se věc v roce 2003 kauza medializovala v souvislosti se skandalizující Jiřího Pilaře Marií Vodičkovou, nikoho z policie nezajímalo, že ochránkyně dětí kryje pedofily stejně beztrestně jako láskyplný milovník a vlastník značek mešního vína a hanácký arcibiskup Jan Graubner.

III. návrhu Akademickému senátu Univerzity Palackého v Olomouci
Žadatel bude navrhovat uznat oprávněnost odnětí Ceny Františka Palackého ze dne 8.6.2016 důvodně podezřelému ochránci organizovaného zločinu, předsedovi ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému udělenou v naprostém rozporu s pravidly ceny Františka Palackého rektorem univerzity Jaroslavem Millerem a uhrazení odměny spojené s cenou (50.000,- Kč) tímto rektorem na cenu Františka Palackého v roce 2018, kdy bude dle tohoto návrhu Akademickému senátu cena spojena odměnou 100 tisíc Kč a jako oceněný cenou Františka Palackého je tímto Akademickému senátu Univerzity Palackého navrhován světově uznávaný vědec kanabinoidů a endokanabinoidních struktur, excelentní chemik a Olomoučan Ondřej Lumír Hanuš, který po vstupu ČR do Společenství pravidelně přednáší v ČR a vzdělává laickou a odbornou veřejnost, díky čemuž už dnes veřejnost a alespoň někteří lékaři vědí, že konopí není marihuana, že konopí má přes tisíc látek a existuje přes sto kanabinoidů, že léčba konopím nepomůže vždy a každému a v každém stadiu nemoci a dlouhodobě podporuje právo na dostupnost cannabisterapie, její bezpečnost i pro děti (zejména s onkologickým onemocněním, epilepsií ad.), zastavení prohibice výzkumu a kriminalizace občanů.


Informace k vydání rozhodnutí -osvědčení a citujte prosím celý text žádosti a pokud se žádost týká pouze jedno z povinných, toto označte. Pokud jste již na některou z otázek dříve odpověděli, citujte prosím danou odpověď z předmětného rozhodnutí.


1. A. Pod jakými čísly jednacími vedla Policie ČR a MV ČR od 21. srpna 2009 do 21.srpna 2015 žádosti Dušana Dvořáka a výše uvedených nevládních organizací o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), Edukativní konopné kliniky v Praze a výzkumnické farmy v Ospělově atd.. B. Jaká právní argumentace vedla Policii ČR a MV ČR v uvedeném období k neposkytnutí policejní ochrany.


2. Od roku 2009 podává Dušan Dvořák a výše uvedené nevládní organizace zapojené do výzkumu trestní oznámení na státní orgány (státní zastupitelství a justice) za trestné činy spáchané proti členům výzkumu, policie je však vždy odkládá a nešetří, přestože jsou dokládána těžká ublížení na zdraví i s následkem smrti. MV ČR dne 22.8.2017 pod č.j. MV- 2007-20/KM-2017 uvedlo a doložilo, že dne 10.8.2017 předalo Msp ČR dokumentaci mučení občanů zapojených do výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) státními orgány, které Msp ČR dne 11. 8. 2017 založilo do spisu č.j. MSP-623/2017-OSV-OSV, aniž by zahájilo kárné řízení s odpovědnými funkcionáři justice a státních zastupitelství. Msp ČR dne 30. 8. 2017 č.j. MSP-5912017-OSV-OSV/3, dne 4.9.2017 č.j. MSP-623/2017-OSV-OSV/5 a dne 18.9.2017 č.j. MSP-/2017-OSV-OSV/2 uvedlo, že se touto trestnou činností nebude zabývat, protože nebude suplovat nešetření trestních podnětů a nečinnost policie. A. Sdělte - označte policejní útvar/y, č.j. a datum rozhodnutí, pod kterými policie tyto trestné podněty „šetřila“ a odložila B. Sdělte č.j. a datum rozhodnutí, pod kterými MV ČR šetřilo stížnosti na policii, že podněty nešetří. C. Sdělte, na základě jakého ustanovení, jakého zákona MV ČR dokumentaci mučení občanů zapojených do výzkumu předalo k prošetření Msp ČR (č.j. MV- 2007-20/KM-2017), nikoliv policii. D. Pokud na základě tohoto sdělení MV předá podnět k prošetření této trestné činnosti policii, sdělte policejní útvar, datum a č.j. , pod kterým tak učinila, k čemuž vám zasílám výpověď z výslechu dne 6.10.2017 č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 s důkazy trestné činnosti, kdy je zcela absurdní, aby věc šetřili důvodně podezřelí prostějovští policisté.


3. Od roku 2010 byl Dušan Dvořák opakovaně obviněn (Prostějov 2010 - 2017: TČ za nedovolenou výrobu konopných drog, 29.1.2011 přestupek za absenci výslechu a pokuta 10.000 Kč, Olomouc 2014 - přestupky dne 7.4.2014 spojené s umístěním na PZS, Praha: 17.11.2010, přestupek za happening Revoluce s kytkou v ruce, 2011 TČ za vyhrožování zkorumpovaným poslankyním). A. Sdělte čísla jednací a lokaci policie při obvinění Dušana Dvořáka v letech 2010 - 2017 a k nim přiřaďte jednotlivá ustanovení trestního nebo přestupkového zákona, která dle policie Dušan Dvořák porušil a pokud za zkonfiskovanou úrodu konopí v roce 2017 v Ospělově ještě nedošlo k obvinění a věc je vedena jako podezření, uveďte č.j. tohoto šetření. B. Uveďte č.j., datum a lokaci policejního útvaru, který v letech 2010 – 2017 Dušana Dvořáka vyšetřoval s podezřením na jím spáchaný TČ/přestupek, ale k obvinění nedošlo, přičemž uveďte ustanovení předpisu, z jehož porušení byl Dušan Dvořák podezřelý. C. Sdělte, zda se obvinění Dušana Dvořáka v letech 2010 – 2017 za nedovolenou výrobu konopných se v některém z obvinění opíralo o důkaz, že zkonfiskované konopí a jeho produkty sloužily k toxikomanickým účelům a to obvinění označte.


4. V letech 2011 – 2016 šetřila Policie Praha III trestní oznámení na konkrétní fyzické osoby, které zneužily povinnosti při správě svěřeného majetku Edukativní konopné kliniky, za podvody, krádeže, poškozování cizích práv, ublížení na zdraví atd., které podal Dušan Dvořák, jeho rodina, Art Language Factory,z.s. a Cannabis is The Cure,z.s. Sdělte č.j., pod kterými toto oznámení policie šetřila a datum rozhodnutí, kterými je odložila.


5. V prosinci 2011 a září 2012 policie provedla domovní prohlídky Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF Bořivojova 90, 130 00 Praha 3. A. Sdělte čísla jednací, pod kterými byly domovní prohlídky realizovány. B. Dále označte soud, datum a číslo jednací, kterým byly domovní prohlídky policii schváleny. C. Uveďte čísla jednací policejních protokolů o zabaveném majetku v Edukativní konopné klinice a D. Uveďte počet/váhový objem/typ v Edukativní konopné klinice zkonfiskovaných konopných produktů (rostliny, květy, masti, oleje, tobolky, výtažky, semena apod).


6. V letech 2009 – 2017 prostějovská policie se souhlasem a podporou OSZ a OS v Prostějově zkonfiskovala výzkumnickou farmu konopí 798 55 Ospělov 6. A. Sdělte počet zkonfiskovaných rostlin konopí v jednotlivých letech 2009 – 2017 a celkový váhový objem a celkový přepočtený obsah THC v jednotlivých letech 2009 – 2017. B. Dále samostatně uveďte počet/váhový objem/typ jiných zkonfiskovaných konopných produktů (masti, oleje, tobolky, tinktury, výtažky, semena apod) v jednotlivých letech 2009 – 2017 a jejich přepočtený obsah THC.


7. K otázce 5 a 6 sdělte, zda policie v letech 2009 – 2017 v některé z výše uvedených konfiskací doložila důkaz, že zkonfiskované konopí a jeho produkty nesplňují kriteria kvality léčebného konopí a překročení limitů při dané konfiskaci označte (konfiskace dne, místo, č.j. protokolu, překročeny ty organické a anorganické parametry kvality)


8. A. Dne 19.6. 2016 bylo prostějovské policii, OSZ a OS v Prostějově oznámeno, že v Ospělově jsou pěstovány odrůdy konopí Charlotta (Charlottina pavučina) a jednotlivé fenotypy byly v řádcích označeny a lze předpokládat, že tyto řádky byly označeny jako samostatná stopa, když je 17.10.2016 policie zkonfiskovala. Sdělte, jaké výsledky obsahu THC policie v roce 2016 naměřila a pokud byla uvedena nějaká bližší specifikace, toto uveďte. B. Uveďte jaké složení THC mělo konopí zkonfiskované v Ospělově dne 4.9.2017

9. Dne 28.9.2009 agent NPC při otevření Konopné apatyky královny koloběžky první, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 v zápisu č.j. NPC-/ČJ-2009 -009221 ze dne 28.9.2009 ze slavnostního otevření uvedl, že policejní sledování agenta se děje podle §§ 69 a 70 zákona č 283/2007 Sb.. Zákon č.283/2007 je však pouze jedno paragrafové sdělení Ministerstva financí ČR ze dne 5. listopadu 2007 o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 a Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 26. října 2007 vydalo výměr MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 12/2007 ze dne 31. října 2007 a nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2007. A. Sdělte, na základě jakého ustanovení jakého předpisu bylo sledování agentem NPC konáno B. Sdělte, zda bylo sledování 28.9.2009 realizováno z popudu prostějovské policie a OSZ v Prostějově a pokud ne, z jakého popudu. Dne 4.12.2009 předal Dušan Dvořák při předávání vládní ceny ministryni zdravotnictví konopné produkty a mezi nimi i konopný výtažek, u kterého kriminalistický ústav naměřil přes 60% THC. Věc z podnětu MZ ČR vyšetřoval NPC, který však nezahájil trestní řízení. C. Na základě jakého ustanovení jakého zákona nebylo jednání Dušana Dvořáka NPC kvalifikováno jako trestný čin.

10. Do konce roku 2015 policie uváděla, že nemá žádný předpis, který by stanoval, jak má policie určit tzv. stopu (např. kolik rostlin konopí má být min./max. v jedné stopě) a jak má policie postupovat při určení vzorku konopí k měření obsahu THC. Jak uvedla na dotaz Open Royal Academy policie Jihomoravského kraje – viz níže v příloze –, při postupu nejprve zváží celou rostlinu a následně oddělí listy, okvětí a květy od stonků, větviček a semen a oddělenou část tuhých neprosítovaných částí dopočítává s nulovým obsahem THC. Policie Olomouckého kraje ale uvedla, že rostliny neváží. A. Sdělte, na základě jakého předpisu mohou policisté v každém kraji postupovat při měření THC v konopí odlišně. B. Sdělte, zda byl od roku 2015 vydán nějaký předpis, který by specifikoval tzv. stopu a určil, jak má policie postupovat při určení vzorku konopí k měření obsahu THC a tyto definice (stopy/vzorku k měření) citujte.


Děkuji a jsem s pozdravem

dne 9.102017

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.

Přílohy Konopí a Metodika měření THC v konopíPolicie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Metodika měření THC

Žádost Open Royal Academy ze dne 7. března 2013.

Žádost:
Evropská metodika měření THC v konopí v příloze č.1 Nařízen ES č. 1122/2009 (analogická původní metodice v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999) formuluje na dvou stranách přesný metodický postup měření THC v rostlině konopí. Z odpovědi UKZUZ vyplynulo, že vzhledem k tomu, že na konopí nelze v ČR žádat dotace, je u pěstitelů konopí na ploše do 100m2/občana ke zpracování konopí k vědeckovýzkumným (pokusnickým) účelům, které se nemusí hlásit úřadům a neexistují na to žádné formuláře (viz § 5, odst. 5 a § 29 zákona o návykových látkách) měřen obsah THC v konopí Policií ČR. Nad 100m2/občana pěstitelské plochy pak kontrolu provádí Celní správa pravděpodobně dle výše uvedené evropské metodiky. Sdělte nám proto a)přesný metodický postup policejního měření THC v konopí (zašlete prosím kopii) a uveďte číslo evropské metodiky měření THC policejními orgány po vstupu ČR do EU 1.5. 2004, rovněž tak uveďte, b)zda se tato metodika od roku 2004 do roku 2013 změnila (zašlete prosím kopie, pokud došlo ke změně a uveďte legislativní číslo změněné metodiky).
Odpověď:
K Vašemu dotazu sděluji, že neexistuje žádný závazný právní předpis, který by definoval jak je pracoviště povinno postupovat při analýze konopí. Používaná metodika vychází z metodiky EU o stanovení delta-9-THC, je modifikována tak, aby bylo možné její co nejširší použití (nejen na celé rostliny, ale i na rostlinné fragmenty, drtě, extrakty apod.). U předložených rostlin je zjištěna jejich hmotnost (vážením) jako celku. Potom jsou listové části rostlin a jejich květenství odděleny, rozmělněny, prosítovany sítem č. 2. Část vzorku, která neprojde sítem je přidána ke stonkům. Prosítovaný vzorek (část pod sítem) je zvážen a homogenizován. Z homogenizovaného vzorku je odebrané definované množství, které je analyzováno pomocí plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC-FID). Na základě výsledku procentuálního obsahu delta-9-THC v homogenizovaném vzorku je vypočítán celkový obsah této látky ve vzorku získané homogenizací listové části. Tato hodnota je následně přepočítaná na celkovou hmotnost rostliny s tím, že u hmotnosti stonku a zbytků hrubších částí oddělených sítováním, které jsou ale součástí celkové hmotnosti rostliny, je ale obsah delta-9-THC pro tento přepočet považován za nulový. Tímto způsobem je stanovená hodnota nižší než reálná protože obsah THC je ve stoncích vždy větší než nulový, ale tento podíl delta-9-THC není do stanovení zahrnut. Metodika se v letech 2004-2013 nijak zásadně neměnila.


Žádost:
Odrůdy konopí, které je zakázáno pěstovat, byly pro účely trestního zákoníku § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. definovány v Příloze I., bodu A.1 Nařízením vlády č. 455/2009 Sb. ve znění do 4. 1. 2012. Takovými rostlinami konopí jsou ty, které „obsahují více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny.“ Sdělte, a)zda pracoviště OKTE do roku 2012 provádělo měření THC v konopí z reprezentativních vzorků celého rozemletého množství rostliny konopí včetně kořene, stonků, listí a vrcholíků a b) zda toto měření THC prováděla po vysušení konopí nebo bez vysušení a c)jaká legislativně označená metodika měření THC v konopí k tomuto byla přijata a tuto nám zašlete včetně d) metodiky v souvislosti se změnou výše uvedeného nařízení vlády od roku 2012 a dramaticky odlišnou definicí zakázaných odrůd konopí, viz vládní nařízení č. 3/2012 Sb. v Příloze I., bodu A.1.
Odpověď:
Jak je uvedeno výše, do roku 2012, stejně jako v současnosti, se obsah delta-9-THC ve stoncích a kořenech nestanovuje, pro účely stanovení se obsah delta-9-THC v těchto částech rostliny považuje za nulový (ale reálně není). Při stanovení procentuálního podílu delta-9-THC v celé rostlině se započítává pouze hmotnost oddělených stonků (nadzemní část), hmotnost kořenů se vůbec neuvažuje. Proto je takto stanovený podíl delta-9-THC nižší než reálný (v pachatelův prospěch). Měření se provádí výhradně na vysušených vzorcích. Požadovaná metodika viz výše. Odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen OKTE KŘP Jmk), jako znalecké pracoviště není věcně příslušné řešit právní otázky, legislativní změny nevyžadují změnu metodiky stanovení obsahu delta-9-THC v rostlinách.


Žádost:
Zákon o návykových látkách v § 2, písm. f) používá 3 zcela odlišné definice konopí, tedy také způsobu měření THC, kdy definuje rostlinu konopí a)jako kvetoucí vrcholík, b)plodonosný vrcholík a c)celou nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík. Sdělte, na základě jakého legislativního opatření je Policií ČR použita přiměření THC v konopí a)definice k měření THC dle trestního zákoníku, b)kdy podle zákona o návykových látkách a c) která ze tří definic konopí dle ZoNL je – a na základě jaké legislativní úpravy – platná pro měření THC v konopí policisty OKTE.
Odpověď:
OKTE KŘP Jmk, jako znalecké pracoviště, není gesčně příslušné řešit právní otázky. Současná legislativní úprava nevyžaduje rozlišovat, zda je vedeno trestní řízení podle ustanovení trestního zákoníku, nebo podle zákona o návykových látkách.


Žádost:
Zákon o návykových látkách v § 15, písm. f) zakazuje bez povolení „získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis)“, čili tzv. výrobu drog z konopí. Při vědomí § 5, odst. 5a § 29 zákona o návykových látkách nám prosím sdělte přesný technický postup, na základě kterého občané i Policie ČR poznají, že došlo k porušení § 15, písm. f) ZoNL a jsou tedy neoprávněně vyráběny konopné drogy a tento technický předpis nebo metodický postup nám prosím zašlete.
Odpověď:
OKTE KŘP Jmk, jako znalecké pracoviště, není gesčně příslušné řešit právní otázky.