Ministerstvu spravedlnosti a Nejvyššímu soudu ČR

Stížnost podavatele na nezákonnost řady níže uvedených rozhodnutí MS v Praze a do DS doloženého rozhodnutí Msp ČR dne 18.10.2017 č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV/4, v němž bylo doloženo nezákonné jednání MS v Praze - kárný podnět

Odůvodnění: Stěžujeme analogickou nezákonnost jednání MS v Praze jako níže u OS v Šumperku ve vedení spisové evidence a nepředání stížnosti na nevydání informací podané dne MS v Praze dne 13.9.2017, a to za nevydanou informaci k žádosti sdělit číslo jednacího žaloby na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Písaříkovou (žádost s 5 dodatky a urgencemi podaná Městskému soudu v Praze DS dne 18.8.2017, 2x marně telefonicky sdělit), když žalobní spis byl předán OS Praha 10 MS Praze dne 14.8.2017, přičemž teprve dne 6.10.2017 Městský soud v Praze (tzn. měsíc po termínu dle zákona!) pod č.j. Si 1532/2017 uvedl, že „věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 67 Nc 8008/2017 je u Městského soudu v Praze vedena jako věc obživlá dne 7. 9. 2017, nevyřízená, pod sp. zn. 11 Co 246/2017“ , když žaloba č.j. 11 Co 246/2017 byla rozhodnuta 4 dny po jakémsi obživnutí dne 11.9.2017 v neprospěch žalobce a bez věcného projednání jeho odvolání. Sdělujeme, že Obvodní soud pro Prahu 10 žalobci uvedl dne 10.8.2017 pod č.j. 67 Nc 8008/2017-814, citujme soudkyni “ .. žalobce Dušan Dvořák, nar. 12.01.1962, Ospělov 6, 798 55, Ospělov proti žalované JUDr. Markéta Písaříková, Brumovická 1355/11A, 102 00, Praha 15 - Hostivař, zast.: JUDr. Filip Svoboda, AK U Demartinky 152/1, 150 00, Praha 5 - Smíchov předmět řízení Ostatní věci – nejasné návrhy a podání (dotazy), které se nedají věcně zařadit do stanovených oddílů nebo zapsat do jiného rejstříku (evidenční pomůcky), vztahuje se i na věci nezahájené – fax a originál nedoložen do 3 dnů atd. podepsaný soud sděluje, že s Vaším odvoláním byl dne 10.8.2017 předložen Městskému soudu v Praze k vyřízení.

Jak je patrno z rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11.9.2017 č.j. 11 Co 246/2017 , odvolání žalobce nebylo v rozporu se zákonem vůbec projednáno v naléhavém řízení bylo rozhodnuto, přestože žalobce napadal od samého počátku příslušnost dle § 9 odst. 2 o.s.. prvoinstančně Městskému soudu v Praze, což ten v řízeních o vyloučení soudců u OS na Praze 3 vedených MS v Praze č.j. 1 Nc 2381/017 a 1 NC 2825/2016 neprojednal, stejně tak věc MS v Praze jako prvoinstanční soud vůbec neprojednal ani Obvodní soud na Praze 10, ano Obvodní soud na Praze 3 v předmětné žalobě, vedené u OS na Praze 3 pod č.j. 7 Nc 2/2016

Stížnost podavatele na nezákonnost rozhodnutí OS v Šumperku a emailem doložené rozhodnutí Msp ČR dne 18.10.2017 č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV, v němž bylo doloženo nezákonné jednání OS v Šumperku - kárný podnět

Odůvodnění: Podání žádosti bylo MSp ČR podáno jako důkaz nezákonné činnosti a porušování Instrukce MSp k vedení spisové evidence OS v Šumperku, neboť takovýmto nezákonným jednáním doloženým důkazy se musí ze zákona MSp zabývat jako kárným podnětem a vážným porušováním správního a trestního řádu.

Za Cannabis is The Cure,z.s.
Mgr. Ivan Chalaš, statutární zástupce


Dne 18. října 2017 10:49 Rozsypal Jaroslav Mgr. <JRozsypal@msp.justice.cz> napsal(a):
Vážený pane Dvořáku,
dne 13. 10. 2017 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena níže přiložená žádost o informace. Z této žádosti je patrné, že se vztahuje výhradně k činnosti Okresního soudu v Šumperku. Jelikož se žádost nikterak nevztahuje k působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR, sděluji Vám, že tato žádost byla zdejším ministerstvem dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odložena.
S pozdravem

Mgr. Jaroslav Rozsypal
vedoucí oddělení styku s veřejností
(agenda svobodného přístupu k informacím)
sekce státního tajemníka
Ministerstvo spravedlnosti ČRPříloha
Od:Dušan Dvořák, MMCA , dusan.dvorak@konopijelek.cz Datum: 13. října 2017 23:14 .
Předmět: Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, svědek pro trestní řízení s odsouzeným Markem Rybářem dne 12.10.2017 u OS v Šumperku pod č.j. 3 T 109/2017

Komu: Podatelna Okresní soud v Šumperku <podatelna@osoud.sup.justice.cz>, podatelna@osz.sup.justice.cz, posta@msp.justice.cz
Kopie: advokat.spickova@razdva.cz, Pavla Prasilova <advokat.prasilovapavla@gmail.com>, advokati@konopijelek.cz


  • Dne 12.10.2017 u OS v Šumperku pod č.j. 3 T 109/2017 na první stání odsoudil kolegu Marka Rybáře za nedovolenou výrobu konopných drog bez vyjádření se soudu ke zločinům justičních a exekutivních manekýnů doložených ve spise a tvrdil údajně, že  se svědek-žadatel o informace soudu vůbec ani neomluvil a v přípravném řízení nevypovídal a nelze tedy prokázat policejně zkonfiskované vlastnictví konopí, když svědek-žadatel, jak je doloženo v příloze, soud s řadou listin obsáhle seznámil s těmito důkazy a s netrestností skutku Marka Rybáře a s právním stavem, také  se řádně a včas, viz příloha, dne 5.10.2017 soudu omluvil.
  • Protože důkazní listiny svědka zaslané soudu vedly soud k zcela nemístné otázce, viz příloha, zda jde v případě důkazních listin o žádost o informace a soud byl žádán vysvětlit, na základě jaké mentálně nezpůsobilé úvahy klade tyto stupidní otázky, soud dosud neodpověděl.
  • Sdělte tedy dle infozákona č. 106/1999 Sb., zda v příloze uvedené podání svědka-žadatele zaslané z datové schránky svědka-žadatele, byly/nebyly podatelnou soudu vloženy do spisu č.j 3 T 109/2017
Děkuji a v příloze rovněž zasílám pozdravení "Sig Heil! Byznys" od zkorumpované justiční žumpy nejvyššího a ústavního soudu


Dušan Dvořák

Příloha
----------------------------------------

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 

Vrchní soud v Praze
sp. zn. S 269/2016

Věc: Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Praze sp. zn. S  269/2016 ve věci ke kárného podnětu ze dne 6.12.2016 na předsedu Městského soudu v Praze a pracovníky rejstříku  a infocentra MS v Praze za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost při provedení změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. (IČ: 226 80 101 spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky v Praze spolupracující na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se společnostmi Konopí je lék,z.s., a Art Language Factory,z.s., od 10.10.2008) a také soudců MS a VS v Praze kryjících od roku 2012 – 2017 nezákonnou činnost nižších složek OČTŘ proti členům výzkumu na OS a OSZ pro Prahu 3, 1  7 a návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru zapíraných podat od roku 2010 s vědomě nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor, o nichž rozhoduje členská země.
Nejvyšší správní soud je rovněž odkazován na rozhodnutí od sp.zn. 4 Ads 165/ 2011 (žalobce - spoluzakladatelka odborné společnosti Konopí je lék,z.s.) do sp.zn. Aprk 6/2017 (žalobce - spoluzakladatel odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a předseda Cannabis is The Cure,z.s.)

 Odůvodnění

1) Dne 22.9.2016 podal spolu zřizovatel Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s. v zastoupení dne 14.5.2016 řádně zvoleného předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného kárný podnět na pracovníky rejstříku MS v Praze za vědomé průtahy a nezákonnou činnost (od 1.1.2014) mající dopady v exekucích vůči Ateliér ALF,z.s. u OS pro Prahu 3, Městské části pro Prahu 3 a Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2015 – 2017 a nezákonného ustanovování opatrovníka Ateliéru ALF,z.s. od roku 2014 při zasílání rozhodnutí žalob na Ateliér ALF,z.s. u OS na Praze 3 na vědomě vadnou pražskou adresu Bořiojova Praha 3 změněnou členy Ateliér ALF, z.s. do konce účinnosti zákona o sdružování občanů dne 31.12.2013 na Přichystalova 14 v Olomouci a potvrzenou opakovaně v konkrétních rozhodnutích Ministerstva vnitra, OS a OSZ pro Prahu 3, MS a MSZ, VS a VSZ v Praze v letech 2014 – 2016 a údajnou neexistencí statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s. od 1.1.2014 dosud při hrazení a uhrazení exekucí za škody způsobené  konkrétními vědomě nešetřenými pachateli jednajícími ve spolupráci s nezákonně jednajícími soudci a státními zástupci OSZ a OS na Praze 3 a OSZ a OS na Praze 1 a OSZ a OS na Praze 7 a odvolacími orgány). Naposledy tak hanebně Městský soud v Praze rozhodl ještě dne 18.7.2016 v odvolání Ateliéru ALF,z.s. na exekuční rozsudek OS na Praze 3 v odvolacím řízení sp.zn. 53 Co 140/2016 a v odvolacím řízení místopředsedy Ateliér ALF,z.s. sp. zn. 67 To 289/ 2016 dne 22.9.2016 na rozsudek Obvodního soudu na Praze 7 a rovněž odmítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru.

2) K tomuto kárnému podnětu Ateliér ALF, z.s. ze dne 22.9.2016 se předseda MS v Praze dodnes nevyjádřil, přestože bylo doloženo na důkazech i předsedovi VS v Praze, že MS v Praze žádné odvolání Ateliér ALF,z.s. na usnesení rejstříku vůči provedení změn u Ateliér ALF, z.s. ze dne 10.8.2016, anebo dne 8.9.2017 MS v Praze k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze a MS v Praze uváděl nepravdivé informace ve správním řízení, že provedení změn brání odvolání Vrchnímu soudu v Praze, které MS v Praze předal VS v Praze, když žádné odvolání Ateliérem ALF,z.s. vůbec ani podáno nebylo a VS v Praze odvolání a jeho obdržení od MS v Praze ještě dne 10.10.2016 vyvrátil a uvedl, že žádné odvolání Ateliér ALF,z.s. neobdržel, viz níže označená rozhodnutí MS v Praze sp.zn. SI na podzim 2016.

3) Ve skutečnosti byla byla stížnostmi předsedovi MS v Praze od členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a členy asociace Open Royal Academy od 14.7.2016 opakovaně stěžována nezákonná činnost rejstříkového soudu MS v Praze vymáhající - kromě ostatních nezákonných zde uvedených aktivit - také samostatné úředně ověřené listiny o svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s., které u jiných společností nejen asociace Open Royal Academy nevymáhá (uveden příklad s povedením změn u jiného člena asociace Open Royal Academy Konopí je lék, z.s. po 14.5.2016 a vedené od 1.1.2014 rovněž u rejstříku MS v Praze) a doložení úředně ověřených listin členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. totožně jako Konopí je lék,z.s., že splňují zákonem žádané povinnosti a souhlasí s uvedením v rejstříku jako statutární orgán Ateliér ALF, z.

4) Přestože místopředseda MS v Praze (Slezská Praha 2) zodpovědný za rejstřík dne 29.9.2016 při osobním jednání se zmocněncem Ateliér ALF,z.s. a telefonickém hovoru s pracovnicí rejstříku označil usnesení rejstříku MS v Praze vůči Ateliér ALF,z.s. ze dne 8.9.2016 za naprosto zmatečné (zmocněnec jako statutární orgán Ateliér ALF, z.s. do 14.5.2016 měl v naprostém rozporu se zdravým rozumem dle usnesení ze dne 8.9.2016 udělit plnou moc sám sobě k provedení návrhu změn v rejstříku u Ateliér ALF,z.s. dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016) a toto usnesení místopředseda MS v Praze reinterpretoval k poslední zákonné povinnosti Ateliér ALF,z.s. k provedení změn, a to doložení jedné jediné úředně ověřené listiny čestného prohlášení, kterou Ateliér ALF,z.s. bezvýhradně dne 2.10.2016 splnil a následně promptně doložil rejstříku (viz přílohy doložené s dalšími důkazy ke kárnému podnětu na elektronickou podatelnu VS v Praze  dne 1. 4. 2017 z emailové adresy openroyalacademy@gmail.com a zaevidované pod VS v Praze s běžným číslem 4174/2017), nezákonně jednající MS v Praze více než dva měsíce od vydání údajně Ateliérem ALF,z.s. odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016 předložil spis Vrchnímu soudu v Praze namísto provedení změn Ateliér ALF,z.s. více než 2 měsíce od údajně odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016.

5) Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 v rozporu s důkazy potvrdil, že se Ateliér ALF,z.s odvolal k usnesení ze dne 10.8.2016 a v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 žádal doložení samostatné listiny o svéprávnosti členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a žádal vydání přikazujícího usnesení MS v Praze k této věci, aniž se vyjádřil k nezákonné činnosti a probíhajícímu šetření MS v Praze a sdělení místopředsedy MS v Praze dne 29.9.2016 k usnesení rejstříku ze dne 8.9.2016 jako poslední podmínky před provedením změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s..

5) Přestože usnesení VS v Praze ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 vůči Ateliér ALF,z.s. je rejstříku MS v Praze již nejméně měsíc známo a statutární orgán Ateliér ALF,z.s. jej opětovně bezvýhradně naplnil (poučen o dovolání NS ČR), Městský soud v Praze dodnes nevydal usnesení, kterým by vyzval Ateliér ALF, z.s. k doložení samostatných listin o svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s. a tak členové statutárního orgánu s doložením těchto čestných prohlášení Městskému soudu v Praze zcela oprávněn váhají, protože nevědí, zda nebudou odmítnuty např. jako předčasně doložené a nereagující na usnesení MS v Praze, které VS v Praze v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 přikázal vydat, nebo MS v Praze změny odmítl zapsat z důvodu jiné šikany a obstrukce.

6) Dodejme, že se justice na OS na Praze 3, OS v Olomouci a Prostějově od 4.9.2012 dodnes pokouší ex ředitele Edukativní konopné kliniky o od 1.5.2009 – 11.5.2011 a 10.12.2013 – 14.5.2016 ex předsedu Ateliér ALF,o.s. a od 14.5.2016 zmocněnce Ateliér ALF, z.s. Dušana Dvořáka zbavit svéprávnosti přes tři posudky znalců (MUDr. Hřibňák a 2x MUDr. Švarc) a dva posudky znaleckých ústavů (PřF ÚP a PN Bohnice), že Dušan Dvořák je a byl vždy plně svéprávný a zcela příčetný a mohl doložit, že konopí není prekurzor, což by členům Open Royal Academy otevřelo cestu k Soudnímu dvoru zapíranou justicí a trestní exekutivou a ministerstvem spravedlnosti a ústavním soudem opakovaně od roku 2010, resp. 2012 (přezkumy pro porušení zákona justicí a ústavní stížnosti).

7) Doložme, že předseda Vrchního soudu v Praze dne 2.1.2017 ke kárnému podnětu na předsedu MS v Praze uvedl, že podle § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 7/2002 Sb., o kárném řízení soudců, podnět k podání návrhu na kárné řízení ze dne 26. 12. 2016 zaslal k dalšímu řízení předsedovi Městského soudu v Praze. Dodnes se však i přes tolikero stížností a důkazů o kárný podnět vůbec nezajímá, když šetřen má být předseda MS v Praze a je důvodné se domnívat, zda by neměl být předseda VS v Praze šetřen v kárném řízení za vědomé průtahy a zneužívání funkce při krytí vědomě nezákonné činnosti soudců a soudních úředníků také na VS v Praze, viz také níže!

8) Odvolací VS v Praze (stejně jako krajské soudy a zastupitelství) – jak bylo doloženo dne 9.11.2016 na podatelnu VS v Praze -  odmítá od roku 2012 v trestních řízeních za nedovolenou výrobu konopných drog přijmout jako účastníky řízení poškozené členy asociace Open Royal Academy, výzkumu Konopí je lék (cannabis is The Cure) a zřizovatele Edukativní konopné kliniky, naposledy dne 20.11.20016 v usnesení sp. zn. 9 Tdo 96/2016 a přes řady stížností k této věci žádajících odůvodnění tohoto nezákonného jednání VSZ a VS v Praze dodnes nereaguje, stejně jako nereaguje na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru a odkazuje na vědomě nepravdivá usnesení NS a ÚS ČR v letech 2011 - 2016, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech rozhoduje členská země (viz také prekurzorové usnesení VS v Praze k předsedovi Konopí je lék,z.s. Miloslavu Tetourovi ze dne 28. 5. 2015, sp.zn. 11 To 33/2015 a odmítnutí položení předběžných otázek opětovně v rozporu s úmluvami a judikaturou a zákony opětovně také ÚS ČR dne 3.12.2015 sp.zn. I. ÚS 2431/15) .

9) Současně MS v Praze (OS na Praze 3) s vědomím VSZ a VS v Praze činí od 22.10.2016 vědomé průtahy a nezákonná rozhodnutí ve věci žaloby členů Open Royal Academy a předsedy Cannabis is The Cure, z.s. a ex ředitele pražské Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 Dušana Dvořáka na soudkyni OS na Praze 3 JUDr. Písaříkovou (u OS na Praze 3 sp.zn. 7 Nc 2/2016 ), kdy OS na Praze 3 v rozporu s ustanovením dle § 9, odst. 2 písmeno a, b etc. o.s.ř. předal věc MS v Praze pouze k posouzení, zda je k projednání žaloby přípustný OS na Praze 10, ten podání OS na Praze 3 přijal dne 22.10.2016 pod sp. zn. 1 NC 2825/2016 a přitom ve věci rozhodl pod zcela odlišnou  sp. zn. 1 Nc 2381/2017 a uvedl, že příslušný k projednání je OS  na Praze 10, což činí projednání žaloby zamítané projednat od roku 2014 pod různými záminkami další vědomě konané průtahy!.  Dodejme, že opětovně OS na Praze 3  a OS na Praze 1 (usnesení dne 1.3. 2017 sp. zn.  6 T 21/ 2012 ) jedná jako v roce 2012 v kooperaci s pachateli zločinů na OS v Prostějově a dodejme, že obě soudkyně na OS Praha 1 a Praze 3 v létě 2012 stáhly obě žaloby na pachatele škod způsobených občanům, výzkumu a Edukativní konopné klinice u OS Praha 3 (sp.zn. 20 C 178/2011 a sp. zn. 20 C 2/ 2012) a současně JUDr. Markéta Písaříková z OS na Praze 3 podala na Dušana Dvořáka dne 4.9.2012 návrh na omezení svéprávnosti v rozporu s důkazy a přes protesty znalců a poškozených, a to po prvním prekurzorovém usnesení ÚS ČR vůči Dušanu Dvořákovi dne 13.4.2012 sp. zn.. II. ÚS 664/12 a změně legislativy v roce 2012 o nepřiznanou právní argumentaci Dušana Dvořáka.  Protože soudní znalec MUDr. Peter Hřibňák označil dne 30.7.2013 Dušana Dvořáka za naprosto svéprávného, OS v Prostějově řešící od roku 2010 – 2017 celkem 6 obžalob organizované zločinecké skupiny s OSZ v Prostějově na Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných léčiv (tzn. drog -bylin) dne 6.8.2013 a opětovně dne 18.1.2017 označil Dušana Dvořáka za právně nezpůsobilého doložit, že konopí není prekurzor, přestože k posudku z roku 2013 OS v Prostějově znal další tři posudky znalců MUDr. Petera Hřibňáka z roku 2013 a MUDr. Jiřího Švarce z roku 2015 a z roku 2016 a znaleckých ústavů v roce 2015 a 2016 vyvracejících vědomé bludy exekutivy a justice a tří soudem určených zkorumpovaných znalců (nejvíce a nejbrutálněji je zfalšován je posudek znalce MUDr. Vladimíra Hosáka z roku 2015 navrhující ochrannou ústavní ochrannou léčbu Dušana Dvořáka až rok v ústavu!?), že Dušan Dvořák údajně není již od roku 2008 právně způsobilý – příčetný - prokázat, že konopí není prekurzor a nemá práva doložit důkazy, že konkrétní zločinecké uskupení soudců a státních zástupců způsobilo zločiny smluvním členům výzkumu kvalifikovatelné ve 4 odstavci § 149 trestního zákoníku (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena vědecky v roce 1994, resp. 1974). Dodejme, že rozhodnutí MS v Praze dokazující nezákonné jednání vůči Ateliér ALF,z.s. a členům asociace Open Royal Academy rozhodnutá MS v Praze na podzim roku 2016 sp.zn. Si 1248/2016, Si 1428/2016, Si 1519/2016, Si 1586/2016 a 1659/2016 a dokazující nezákonnou činnost MS v Praze byla doručena podavatelům doporučeně poštou v březnu 2017 namísto do datové schránky podavatelů žádosti o informace vůči Ateliér ALF, z.s., a žalobě na JUDr. Písaříkovou, resp. do datové schránky jejich zmocněnce – zmocnění doloženo od 6.1.2017 opakovaně s úředně ověřenými podpisy nejen MS a VS v Praze, viz též souhrnně za celou asociaci dne 14.5.2016, resp. od 19.1.2017 i k doručování a používání datové schránky Cannabis is The Cure,z.s. ve scanech na http://konopijelek.blogspot.cz/  Je s podivem že odmítavé rozhodnutí MS v Praze ze k neprovedení změn Ateliér ALF,z.s. ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 má dokonce dvě verze. V první zaslané emailem 30.9. 2016 podateli žádosti dne 15.9.2016 Ateliér ALF,z.s. v zastoupení správního rady Vladimíra Dopity je ten takto označen včetně sídla Ateliér ALF,z.s. na Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc,  v druhém rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016  doručeném poštou je uveden jako žadatel Ateliér ALF,z.s. také v zastoupení také Miloslava Tetoura, předsedy Konopí je lék,z.s. Zda je v rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 měněn další text rozhodnutí jsme nezkoumali. K tomu doložme odmítavé rozhodnutí kárného podnětu ze dne 14.3.2016 ve věci odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozsudek OS na Praze 3 k Městskému soudu sp. zn. Spr 647/2016. Jde o řízení, ve kterém nebyl Ateliér ALF,z.s. opětovně seznán oprávněným účastníkem na něj u OS Praha 3 podaných žalob (viz též rozhodnutí MS v Praze ze dne 14.7.2014 sp.zn. Si 517/2014 k nepřevedení sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Konopí je lék,z.s (a Ateliér ALF,z.s.) do Olomouce na adresu Přichystalova 14 po ukončení platnosti zákona o sdružování občanů od dne 1.1.2014.  Viz též rozhodnutí OS na Praze 3 ze dne 3.1.2014 sp.zn. 53 SI 252/2013 k sídlu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (nejen Art Language Factory,z.s.) od 1.1.2014 na Přichystalova 14., Olomouc. Sídlo, statutární orgán a označení Art Language Factory, z.s. není do 1.4.2017 v rejstříku změněno – viz níže.

10) Dodejme, že analogicky nezákonně jako MS v Praze jedná KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, který přes řady stížností Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů podaných po 14.7.2016 předsedovi soudu podávaných od 28.10.2016 jako kárný podnět ještě dne 15.12. 2016 vědomě nepravdivě uváděl, že není možné v rejstříku u KS v Olomouci činit navrhované změny dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a jeho člena a spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky  Art Language Factory,z.s., protože usnesení rejstříku KS v Olomouci k předmětným společnostem ze dne 1.7.2016 dosud nenabylo právní moci, když právní moci dané usnesení ze dne 1.7.2016 nabylo právní moci dne 26.7.2016 ( Společenství ….) a dne 6.8.2016 (Art Language Factory,z.s.,) jak také uvedla v rozhodnutí ke stížnostem v sp. zn. Spr 2907/2016 ze dne 18.10. 2016 a 11.11.2016 také předsedkyně KS v Ostravě, ale vědomě nepravdivě uvedla, že změny nebyly provedeny z důvodu nedoložení úředně ověřeného zmocnění obou výše uvedených společností dle § 441 o.z. společnosti Cannabis is The Cure, z.s. a jejímu předsedovi, když toto zmocnění bylo doloženo všemi třemi členy statutárního orgánu a jednateli obou společností opakovaně a je uvedeno i v usnesení společné Valné hromady členů asociace Open Royal Academy ze dne 14.5.2016 a je ověřitelné také na www.justice.cz ve Sbírce listin Cannabis is The Cue,z.s. viz níže v příloze. Více níže.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme,
aby Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že

1. Určí termín rozhodnutí (nejlépe 3 dny od dodání rozhodnutí NSS ČR), ve kterém se předseda VS v Praze v rozhodnutí v řádném odůvodnění vyrovná s kárnými podněty a výše doloženou nezákonnou činností VS a MS v Praze
- a po určení advokáta Ateliér ALF,z.s., ev. zmocněnci Cannabis is The Cure,z.s. ev. Dušanu Dvořákovi Nejvyšším správním soudem ev. v přikázání určení advokáta VS v Praze -
2. Podá urgentně přiložené předběžné otázky Soudnímu dvoru v souladu s čl. 267 Smlouvy Společenství

S pozdravem Konopí je lék, na lidskou blbost a zlou vůli však nepomáhá

Dne 2.4.2017

Jménem poškozených návrh za Cannabis is The Cure,z.s. podávají

Dušan Dvořák MMCA, předseda a Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda

Důkazní přílohy

.Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 

Vrchní soud v Olomouci
sp. zn. S 13/2017


Věc: Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Olomouci ve věci ke kárného podnětu na předsedy Krajského soudu v Ostravě a KS Olomouci a pracovníky rejstříku u KS v Olomouci za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost rejstříku vedených údajně dle infocentra VS v Olomouci pod sp. zn. S 13/2017 a návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru.


Odůvodnění

1) Nechápeme sice, jak může být kárný podnět ze dne 12.12.2016 veden u Vrchního soudu v Olomouci pod sp.zn. S 13/2017, jak nám uvedlo dne 20.3.2017 info centrum, uveďme však, že jsme předsedovi VS v Olomouci v průběhu více než 90 dnů doložili dostatek důkazů, aby ve věci rozhodl, neboť dle info centra KS v Olomouci ze dne 20.3.2017 jsou spisy a Sbírka listin Cannabis is The Cure, z.s., Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a Art Language Factory,z.s.  od 6.3. 2017 u Vrchního soudu v Olomouci. Protože jsou spisy u VS v Olomouci, žádáme právě tento soud o vydání úředně neověřených opisů listiny o plné svéprávnosti u členů statutárních orgánů uvedených společností, které nám rejstřík KS v Olomouci v rozporu se zákonem o rejstřících zapírá vydat, stejně jako níže v příloze uvedené informace, co brání provedení změn u Art Language Factory,z.s.

2) Konkrétně doložme tyto podané dodatky s důkazy pro řešení kárného podnětu předsedovi Vrchního soudu v Olomouci s obsáhlými důkazními přílohami zvůle správního orgánu a předsedů KS v Ostravě a Olomouci doručené do datové schránky VS v Olomouci dne 31.3.2017 (2x), 27.3.2017, 20.3.2017 a 19.3.2017 s tím, že dne 20.3.2017 byl dodatek podán rovněž z datové schránky předsedy správní rady Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořák jako fyzické osoby.

3) S ohledem na fat, že se členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Konopí je lék, z.s.., Ateliér ALF,z.s. a Art Language Factory,z.s.) od 11.9. 2010 se nejen prostřednictvím žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s. jako fyzické osoby) marně domáhají být účastníky trestních řízení u OS v Prostějově a KS v Brně (sídlo výzkumnické farmy v Ospělově) a OS na Praze 3 a MS v Praze (sídlo Edukativní konopné kliniky v letech 2010 – 2012) a od roku 2012 v žalobách u KS v Olomouci (civilní) a od roku 2016 ve správních žalobách u KS v Brně a MS v Praze a od  od 11.9. 2010 se prostřednictvím nejen žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s.) marně domáhají položení předběžných otázek Soudnímu dvoru, navrhujeme nejvyššímu soudu tyto předběžné otázky uvedené v příloze v souladu s 267 Smlouvy položit Soudnímu dvoru a ignorovat tak vědomě nepravdivé tvrzení obecní, odvolací a dovolací justice od roku 2010 - 2017, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech drog rozhodují členské země. Jak známo a doloženo i judikaturou v roce 2006 a 2008, konopí není prekurzor, navíc v zákoně o prekurzorech drog není uvedeno, ani uvedeno být nemůže, protože není chemickou látkou k výrobě chemických drog. Důvodem nepoložen předběžných otázek je nejen důvodnost předpokladu nevymahatelnosti správního a trestního předpisu, ale také nezákonná ochrana nevyšetřování zločinů spáchaných konkrétními důvodně podezřelými soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149, odst,4 trestního zákoníku při netrestnosti skutku obětí zločinu státních orgánů a jeho zástupců dle úmluv, judikatury a §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku, k čemuž justice a exekutiva mlčí a odmítá se vyjadřovat a to včetně 10 odmítavých rozhodnutí projednat stížnosti na rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu Evropským soudem pro lidská práva a 2 odmítavých rozhodnutí Evropské komise věc předat Soudnímu dvoru v letech 2012 - 2017.

Dne 1.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha podání ze dne 31.3.2017


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 

Ministerstvu spravedlnosti ČR k odvolání/stížnosti  dle infozákona
Vrchnímu soudu v Olomouci, ke kárným podnětům sp. zn. S 13/2017

Věc: Stížnost na (opakované) nevydávání informací Krajským soudem v Olomouci, nyní žádaných dne 7.3.2017 s dotazem, co brání povedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , IČ 227 24 303 rejstříkem KS v Olomouci, když lhůta je 5 dní

Odůvodnění stížnosti a kárného podnětu

1. Po desítkách stížností od 14.7.2016 a podaný kárný podnět nejprve vedení KS v Olomouci a následně KS v Ostravě (oběma vedoucími zcela ignorováno) a následně Vrchnímu soudu v Olomouci šetřený dle infocentra pod sp. zn. S 13/2017, Krajský soud v Olomouci dne 25.1.2017 vydal usnesení, kterým určil, že nevládní organizace Art Language Factory. o.s. , IČ 227 24 303 má opětovně doložit úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn dle doloženého usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 (již nebylo žádáno v rozporu se zákonem přepsat zápis z Valné hromady, dodat neexistující materiály, opravit formálně správné stanovy o správné IČ (?!) apod. jak bylo žádáno ještě 28.11.2016)
2. Proti tomu podala společnost Art Language Factory,z.s. dne 30.1.2017 námitku a doložila 3 úředně ověřené čestné prohlášení, které v této věci podala jen od  28.12.2016! Námitka nebyla KS v Olomouci dne 3. 2. 2017 uznána – bez jakéhokoliv odůvodnění!
3. Společnost Art Language Factory, z.s. proto dne 13.2.2017 na podatelně KS v Olomouci podala opětovně úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn v rejstříku a zmocnění bylo doloženo, jak ex předsedkyní Art Language Factory, o.s. do 14.5.2016, tak předsedou Art Language Factory,z.s. zvoleným na Valné hromadě dne 14.5.2016
4. Dne 21.2.2017 zaslal zmocněnec KS v Olomouci žádost o urgentní provedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , na což soud jakkoliv nereagoval.
5.  Dne 7.3.2017 jsme KS v Olomouci zaslali žádost o informace, co brání povedení změn u Art Language Factory,z.s., na což soud rovněž nereagoval a KS v Ostravě k této justiční zvůli a korupci dne 17.3.2017 sp. zn. Spr 3804 /2016 vědomě nepravdivě uvedl, že dosud nebylo dodáno úředně ověřené čestné prohlášení, když bylo od 6.6.2016 dodáno nejméně 15x.
6. Navrhujeme, aby předseda Vrchního soudu v Olomouci v rámci šetření kárných podnětů přikázal všechny nevládní organizace  asociace Open Royal Academy řádně zapsat v rejstříku dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 a zveřejnit listiny ve Sbírce listin, které se od 6.1.2017 maně domáháme zveřejnit ve věci zmocnění (u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. vyškrtnout Vlastimila Blaťáka, který dne 15.10.2016 odstoupil z funkce člena správní rady a jednatele a dne 16.2.2017 byl pro nezákonné jednání a vědomě způsobení škod vyloučen, což bylo do 30.1.2017 celkem 3 x doloženo s úředně ověřeným podpisem KS v Olomouci včetně trestního oznámení a žaloby na Vlastimila Blaťáka dne 17.1.2017 na podatelně KS v Olomouci, rejstřík však Vlastimila Blaťáka – zřejmě v součinnosti s analogicky nezákonně jednajícím Krajským úřadem OK – dne 26.1.2017 zapsal a 30.1.2017 zveřejnil v rejstříku jako jednatele! Stejně pak jako u Cannabis is The Cure,z.s. KS v Olomouci provede rejstřík u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů změny se správnou a plně označenou adresou a specifikací sídla „Open Royal Academy“, u Art Language Factory,z.s. s adresou dle nájemní smlouvy stejně jako jiní zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, resp. 798 55 Ludmírov, Ospělov 6. Dodejme, že vzhledem k podaným kárným podnětům jsme proti usnesení ze dne 26.1.2016 o provedení změn u nevládních organizací Společenství …z.s.  a Cannabis …,z.s.  nepodávali odvolání. 
7. Žádáme odvolací orgán Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby Krajskému soudu v Olomouci nařídil, aby vydal informace, co brání provedení změn u Art Language Factory, z.s. 

Dne 31.3. 2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Na níže uvedenou žádost o informace a stížnost na cenzuru ČT, Čro a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 21.3.2008 do dnešních dnů podávaných od 24. 12.2016 více než 100 smluvními partnery Cannabis is The Cure, z.s., např. statutárního zástupce odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Vojtěcha Karbana odmítla justice, exekutiva a zákonodárné sbory jakkoliv doložit, že neporušují  zákon, stejně tak MS a MSZ v Praze a KS v Ostravě a mlčícího VS a VSZ v Praze a Olomouci a NS a NSZ v Brně: 

Citujme:
Důkaz od:<vojtech.karban@seznam.cz>
Datum: 28. prosince 2016 10:03
Předmět: Naléhavé
Komu: artlanguagefactory@gmail.com, podatelna@nsoud.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, posta@msp.justice.cz, posta@vlada.cz, epodatelna@senat.cz, posta@psp.cz, posta@mvcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@rrtv.cz, openroyalacademy@gmail.com, radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, info@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, zpravy@nova.cz, brno@ctk.mail.cz, redakce@deník.cz

Žádost o informace veřejnoprávní ČT a ČRo, zákonodárcům, justici a exekutivě dle zákona č. 106/1999 Sb.
K žádosti:
S ohledem na odmítání veřejnoprávních medií, justice a exekutivy od roku 2008 veřejně projednat a vysvětlit porušování zákonů, judikatury a úmluv vůči občanům pěstujícím a používajícím konopí mi prosím ze zákona o svobodném, přístupu k informacím sdělte:
1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.

2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016

3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?

4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?

5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?

6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí?

7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?

8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z roku 2011 na http://vlada-cr.blogspot.cz 

Děkuji za váš čas a zájem a prosím o zaslání rozhodnutí emailem na mou e-adresu. V případě, že vaše rozhodnutí v zákonné lhůtě neobdržím nebo nebude obsahovat požadované informace, dávám tímto právo a zmocňuji nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s. k podání stížnosti/odvolání nebo případně žaloby.

Přeji hezký den
Vojtěch Karban
1979-01-11
Mánesova 36
40003