Kárné podněty a žádost o informace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory, z.s.a Ateliér ALF, z.s. ze dne 23.10.- 25.10.2017


Ateliér ALF,z.s. IČ: 226 80 101, korespondenčně datová schránka Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p


Dne 25.10.2017 Ústavní soud ČR


Věc: Kárný podnět na soudce senátu  č.j. III.ÚS 3354/16 (5.10.2010) jako dodatek odvolání na rozhodnutí ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17

S ohledem na níže uvedené sdělení ústavního soudu ze dne 24.10.2017 vám pro jistotu zasíláme usnesení č.j.  III. US 396/16  (obnova č.j.  II. US 664/12,resp. obnova 2 T 104/2010 u OS v Prostějově) datovou schránkou, neboť právě toto klíčové usnesení chybělo v evidenci rozhodování ústavního soudu uvedené dne 5.10.2017 v č.j. III.ÚS 3354/16 na straně 6 bodu 23 a nebylo záměrně uvedeno, protože v něm, resp. č.j.  II. US 664/12 ústavní soudci tvrdili vědomě nesmyslné bludy, že věc nepatří Soudnímu dvoru k projednání, protože konopí je prekurzor a následně justice včetně ústavní pouze odkazovali na vědomě mylné prekurzorové rozhodnutí NS ČR č.j 8 Tdo 1231/2011, resp. č.j.  II. US 664/12

Pokud ústavní soud v úvodu usnesení č.j. III.ÚS 3354/16 uvedl, že byly k ústavní stížnosti doloženy také jiné nesouvisející spory, a to spory členů výzkumu jako právnických osob, nechť ústavní soud v napadaných ústavních stížnostech označí pasáž, ve kterých se justice nebo ústavní soud vyrovnali ze skutečností, že majitelé zkonfiskovaných majetků, kteří jsou zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory, z.s.) nebyli nikdy připuštěni k řízení, což je rovněž v rozporu se zákonem a jak znovu dokládáme v příloze (nyní na rozhodnutí MS v Praze vůči Ateliéru ALF,z.s. ze dne 18.7.2016), jsou vědomě justicí diskriminováni a vydávaná nepravdivá rozhodnutí s důsledky exekucí a škod.

Že justice funguje jako mafie nás stále překvapuje. Pokud platí, že se do funkcí nemůže dostat slušný člověk, je na čase se na tento Augiášův chlév podívat skrze novou Sněmovnu.

Předsedovi ústavního soudu si dovolujeme připomenout, že dosud nešetřené spáchané zločiny jsou nepromlčitelné.

Vaše rozhodnutí zašlete do výročí VŘSR

František Slavík a Vladimír Dopita, statutární zástupci


Od: Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>

Datum: 24. října 2017 8:26

Předmět: Vaše podání "Art Language Factory, z.s. , IČ: 227 24 303, korespondenčně datová schránka Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p"  bylo přijato do podatelny.

Komu: "artlanguagefactory@gmail.com" <artlanguagefactory@gmail.com>

Toto sdělení podatelny Ústavního soudu je generováno zcela automaticky.

Vaąe datová zpráva podaná prostřednictvím elektronické podatelny dne 24.10.2017 v čase 1:29:40 byla přijata nepodepsaná elektronickým podpisem.

Jde-li o ústavní stíľnost nebo jiný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, resp. návrh ve věci samé, je podle § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějąích předpisů, ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějąích předpisů, třeba toto podání doplnit nejpozději do tří dnů předloľením originálu, případně písemným podáním shodného znění. Pokud by toto podání nebylo ve stanovené lhůtě tímto způsobem doplněno, Ústavní soud k němu nebude nadále přihlíľet.


Toto upozornění se nevztahuje na jiné typy podání podle jiných právních předpisů.

Přílohy přiloľené k Vaąemu podání byly přijaty, odpovídají typům zveřejněným na webových stránkách.

Pro komunikaci s Ústavním soudem můľete vyuľít tato spojení:

Adresa: Ústavní soud, Joątova 8, 660 83 Brno 2

Tel.: (+420) 542162111

Fax: (+420) 542161309 (záloľní fax 542161169)

Elektronická podatelna: podani@usoud.cz

Datová schránka: z2tadw5

Web: www.usoud.cz


S pozdravem


        Eva Krátká

        Ústavní soud ČRArt Language Factory, z.s. , IČ: 227 24 303, korespondenčně datová schránka Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9p


Ústavní soud ČR


Věc: Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. Ústavnímu soudu ČR vyhodnotitelná jako kárný podnět, který je tímto současně podán


K žádosti a kárnému podnětu: Na http://ustavnisoud.blogspot.cz je doloženo, že dne 15.10.2017 byl  podán další důvodný kárný podnět na zcela zkorumpované ústavní soudce senátu č.j.  III.ÚS 3354/16 


Dne  23.10.2017 doložili členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. ústavnímu soudu a je uvedeno v příloze, že soudci předmětného senátu č.j.   III.ÚS 3354/16  při rekapitulaci ústavních stížností členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2012 - 2016 vědomě opomněli na odmítnutou ústavní stížnost odsouzeného předsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s.  Miloslava Tetoura č.j. I. ÚS 2431/15 a odmítnutou ústavní stížnost Radomíry Dvořákové č.j.  III. US 396/16 , v nichž ústavní soud vědomě mylně vyslovil, že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, aby spor neřešil jediný oprávněný Soudní dvůr pro nevymahatelnost předpisu. 


Jak je doloženo v příloze, ve všech stížnostech soudci vždy jen odkazovali na vědomě mylně rozhodnutou ústavní stížnost předsedy asociace Cannabis is The Cure, z.s. Dušana Dvořáka č.j.  II. US 664/12 napadající totožné bludy Nejvyššího soudu ČR č.j 8 Tdo 1231/2011 a analogicky u ústavního soudu marně napadané bludy o konopném prekurzoru pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 . 


Sdělte dle infozákona, na základě jakého předpisu a jakého ustanovení mohou soudci v rozhodnutích o ústavní stížnosti tolik let vědomě lhát, že spor nepatří Soudnímu dvoru k projednání, popř. toto vědomé opomenutí (písařská chyba, když bylo 27.2.2017 a 15.8.2017 k stížnosti advokátem č.j.  III. US 396/16  připomínáno k obnově???) se zásadním dopadem na rozhodnutí soudu dle informačního zákona velmi řádně vysvětlete včetně vysvětlení ignorování porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech v ústavních stížnostech II. US 664/12 - III.ÚS 3354/16  a sdělte vaše případné rozhodnutí z moci úřední zahájit  nebo nezahájit obnovu a společné projednání ústavních stížností Miloslava Tetoura, Dušana a Radomíry Dvořákových.


Dne 24. 2017 


Statutární zástupci Art Language Factory, z.s. 

Josef Pospíšil a Marek Rybář 

PS: Aktualizace zneužívání policie justicí a exekutivou zveřejňujeme také na http://artlanguagefactory.blogspot.cz  Zasláno emailem
Datum: 24. října 2017 1:29
Předmět: Art Language Factory, z.s. , IČ: 227 24 303, korespondenčně datová schránka Cannabis is The Cure,z.s. ID: 4ex7c9pSpolečenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a Konopí je lék, z.s. jako členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) zaslali dne 23.10. 2017 datovou schránkou Dušan Dvořáka, MMCA ústavnímu soudu v zastoupení zmocněného předsedy Miloslava Tetoura, MCA důkazy oprávněnosti kárného podnětu na soudce ústavního soudu senátu III.ÚS 3354/16 za podvodné a vědomě nepravdivé rozhodnutí ze dne 5.5.2017 ve spojení s odvoláním Cannabis is The Cure,z.s. na rozhodnutí ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 ve spojení s důkazy ve spisu č.j. SPR ÚS 13/17 s doloženým důkazem, že v usnesení č.j. III.ÚS 3354/16 nebyla zcela vědomě uvedena ústavní stížnost č.j. III. US 396/16 napadající mylnou ústavní stížnost č.j. III. US 664/12, ve které ústavní soud souhlasil s vědomě mylným tvrzením Nejvyššího soudu ČR č.j. 8 T do 1231/2011 , že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku.