Dodatek ke stížnostnímu řízení VNOL versus DD

Podavatel: Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
Adresát: Ministerstvo obrany ČR, Odbor řízení organizací, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
č.j. 189224/2017-1150 - sp.zn. 41/2017-1150
Věc: Dodatek ke stížnostnímu řízení č.j. 189224/2017-1150, sp.zn. 41/2017-1150 (8) s Dušanem Dvořákem, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
Úvodem: Okresní soud v Olomouci dne 16. února 2016 pod č.j. 11 C 54/2015 uvedl, že finanční nárok Vojenské nemocnice v Olomouci (VNOL) ve výši 4.590 Kč vůči Dušanu Dvořákovi je oprávněný a k níže uvedeným námitkám soud uvedl, že, „pokud jde o námitky žalovaného týkající se postupu zaměstnanců žalobce v době jeho přijetí a během hospitalizace na protialkoholní záchytné stanici, je nutno uvést, že soud není v tomto řízení oprávněn se těmito námitkami zabývat.“ Žádám vás laskavě, abyste se v rozhodnutí o stížnosti na postup Vojenské nemocnice v Olomouci (VNOL) dne 7.4.2017 vyrovnali s těmito námitkami:
1) Z jakého zákonného důvodu se VNOL a MO ČR přes téměř dva roky odmítalo vyjádřit ke stížnosti Dušana Dvořáka na VNOL podané dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, když VNOL se ke stížnosti nevyjádřilo nikdy (stížnost podána ihned po propuštění dne 7.4.2014 u vedení VNOL a doplněna řadou podání a důkazů), MO ČR zahájilo přezkum stížnosti teprve po interpelaci Veřejného ochránce práv dne 4.1.2016 č,j. 529/2015/VOP/PH
2) Z jakého zákonného důvodu považovala VNOL jako oprávněný finanční nárok vůči Dušanu Dvořákovi platbu za pobyt ve VNOL, když VNOL nesplnila povinnosti, které VNOL, jako zdravotnickému zařízení, ukládá zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, když o přijetí Dušana Dvořáka do VNOL, jeho hospitalizaci, omezení osobní svobody a použití omezovacích prostředků, ačkoli je zdravotnickým zařízením, nerozhodl lékař, který jediný může dát k uvedeným omezením svolení. Jak je doloženo v lékařské dokumentaci, službu konající lékař MUDr. Kubát přišel cca 30 minut po přijetí, omezení osobní svobody a použití omezovacích prostředků vůči Dušanu Dvořákovi. V rozhodnutí ředitele VNOL ze dne 26. 3. 2015, je uvedeno: „O přijetí osoby na protialkoholní záchytnou stanici rozhoduje sloužící lékař, což ve shodě se zákonem stanovuje provozní směrnice PZS“.
3) Z jakého zákonného důvodu považovala VNOL jako oprávněný finanční nárok vůči Dušanu Dvořákovi platbu za pobyt ve VNOL , když VNOL nesplnila povinnosti, které VNOL, jako zdravotnickému zařízení, ukládá zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, když porušila ust. § 17, odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb. Citované ustanovení umožňuje omezení osobní svobody toliko na dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Dušan Dvořák byl po dlouhých a marných žádostech o potřebě na WC, osobního mobilního telefonu a kontaktu s rodinou a advokátem propuštěn až v 13.00 hod., a to při hodnotě 0 promile, avšak bez provedení krátké intervence, kterou požaduje § 19 zákona č. 379/2005 Sb. Již v ranní hodinách byla Dušanu Dvořákovi naměřena hladina alkoholu v krvi 0,9 promile, tedy hladina odpovídající mírné podnapilosti, nebránící v bezpečném opuštění nemocnice.

4) Z jakého zákonného důvodu považovala VNOL jako oprávněný finanční nárok vůči Dušanu Dvořákovi platbu za pobyt ve VNOL, když uplatněný poplatek byl žalobcem vyúčtován nezákonným způsobem a byl porušen čl. 11 odst. 5 LZPS, dle kterého daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Dle interních pravidel VNOL se vyúčtovaný poplatek po týdnu jeho nezaplacení automaticky zvyšuje o více než 56%, tedy z částky 1.600,- Kč na 2.500,- Kč. Uvedené zvýšení poplatku však nemá oporu v žádném zákonném či podzákonném nebo vnitřním předpisu, ani nemůže být považováno za smluvní pokutu.

5) Z jakého zákonného důvodu považovala VNOL jako oprávněný finanční nárok vůči Dušanu Dvořákovi platbu za pobyt ve VNOL, když ten byl vymáhán v rozporu s § 6 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Jak bylo Dušanem Dvořákem stěžováno a lze doložit důkazem, po přijetí, svlečení a přikurtování byl Dušan Dvořák zbit do tváře a krku, následně okraden (cca 20.000 ,- Kč prsten v černé krabičce s konopím v hodnotě cca 1.000,- Kč) a byly mu poničeny majetky (brýle cca 6.000,- Kč). Existuje důvodné podezření, že majetky zcizil a poničil službu konající „sanitář“, který měl rovněž službu v depozitu, kam se ukládalo šatstvo hospitalizovaných, ihned po službě 7.4.2014 nastoupil na neschopenku z důvodu údajného poškození palce Dušanem Dvořákem, který jej údajně napadl, což však v rámci přestupkového řízení nikdo ze zaměstnanců VNOL nepotvrdil a kromě slovních vulgarit Dušan Dvořák nikoho nenapadl. Jako důkaz, že byl Dušan Dvořák zbit a okraden svědčí fakt, že službu konající MUDr. Kubát zapsal po cca 30 po přijetí Dušana Dvořáka na VNOL, že Dušan Dvořák má u sebe marihuanu (ráno však nikde krabička s dárkem a konopím nebyla k nalezení) a současně uvedl, že Dušan Dvořák nebyl zraněn , rozbité brýle byly doloženy personálu ihned při propuštění, avšak nikdo z personálu o tomto nechtěl hovořit. V příloze vizuální podoba po návštěvě VNOL …..

Dne 16.10.2017

Dušan Dvořák