Ústavnímu soudu dalším žádost o informace

Věc: Žádost o informace od oslovených adresátů dle zákona č. 106/1999 Sb. k měření obsahu THC v konopí a ke zcela odlišným způsobům a výsledkům měření a odlišnému určení vzorku k měření obsahu THC. Sdělte prosím, kterou z níže uvedených zcela odlišných metod měření obsahu THC v konopí preferujete použít v při řešení ústavních stížností, žalob Dušana Dvořáka a stížností a kráných podnětů Cannabis is The Cure,z.s.

I.a) Ústavní soud ČR sp. zn. ÚS 3354/16 a také v rámci návrhu na obnovu ústavních stížností ze dne 27.2.2017 s důkazy, že žalovaný Dušan Dvořák byl způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor a věc – jak obžalovaný uváděl od prvního obvinění a žaloby v roce 2010 - spadá pod Soudní dvůr předané k fyzickému ověření důkazu se semeny konopí každé soudkyni a soudci ústavního soudu dne 2.3.2017 na podatelně ústavního soudu

b) OSZ a OS v Prostějově sp.zn. 11 T 130 /2016 a také v rámci dodnes neřešené stížností na průtahy návrhu na obnovu předchozích obvinění a žalob Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopí a jeho produktů ze dne 14.7.2016 ( 2 T 104/2010, 2 T 65 /2011, 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014 a 3 Nt 1151/2014)
c) Nejvyšší státní zastupitelství ČR sp. zn. 3 SPR 24 / 2016 kárných podnětů a Krajský soud v Brně ke stížnosti na vyloučení Cannabis is The Cure,z.s. z řízení ve stížnosti ze dne 22.2.2017 na usnesení o nevyloučení OS Prostějov z řízení pro podjatost a střet zájmů ze dne 20.2.2017 sp.zn. 11 T 130 /2016 a řešení kárných podnětů – viz bod II.

Nabídka právní argumentace měření obsahu THC v konopí

Krajský soud v Brně dne 20.2.2012 sp. zn. Si 65/2012 uvedl, že při měření obsahu THC v konopí policie vychází z metodiky Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu a odkázal na internetovou adresu „Manual for use by national narcotics laboratories ST/NAR/8“ na http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications_manuals.html
Kriminalistický ústav Policie ČR dne 31.1.2013 č.j. KUP-1803-1/ČJ-2013-2303MR naopak uvedl, že policie vychází při měření obsahu THC z definice konopí ze zákona o návykových látkách v § 2 zákona č. 167/19998 Sb. nikoliv definice z vládního nařízení č. 455/2009 Sb. (pozn. změněné v příloze 1.A.1. zcela dramaticky novelou č. 3/2012 Sb.), protože vládní nařízení má nižší právní sílu než zákon a jde o podzákonný předpis
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje dne 7.3.2013 naopak uvedlo, že policie při měření THC vychází z řady uznaných norem a změří samostatně oddělené „zelené části rostliny“ a zbytek rostliny konopí kromě kořene (větvičky, stonky, semena) následně dopočítává s nulovým obsahem THC, viz konhttp://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dne 1.12.2014 č.j. KRPM-120672-10/ČJ-2|014-1400AP naopak uvedlo, že vychází z metodiky a pracovního postupu Kriminalistického ústavu a zbytek rostliny konopí (kořen, větvičky, stonky, semena) neváží a nedopočítává a dne 16.7.2015 č.j. KRPM-80260-17/ČJ-2015 -1400PI naopak uvedlo, že policie vychází při měření obsahu THC z definice konopí dle vládního nařízení č. 3/2012 Sb. v příloze 1.A.1.
Nejvyšší soud ČR dne 21.4.2016 sp.zn. Zin 38/2016 uvedl, že judikatura nezaznamenala, jak má policie při měření THC postupovat a dne 31.5.2016 sp. zn. 6 Tdo 323/2016 naopak uvedl, že policie vychází z evropské metodiky měření THC v konopí uvedené v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009.
II
Pouze krajskému soudu v Brně: Stížnost na průtahy řízení o kárných podnětech a žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. k níže uvedeným kárným podnětům z prosince 2016 (a dále v dalším období s dalšími důkazy nezákonného jednání). Označte sp.zn./čísla jednacího níže uvedených kárných řízení a vysvětlete/odůvodněte průtahy řízení, kdy se domníváme, že 60 dní pojednání je maximum možné časové lhůty k projednání, pokud ne, doložte lhůtu k projednání kárného podnětu. Kárné podněty směřovaly na
Předsedu a soudce MS v Brně ve věci nezákonných rozhodnutí v řízení o úpravě svéprávnosti předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, PhD. a nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana - přes stížnosti předsedovi MS v září 2016, že jednání soudců je nezákonné, tito vyžadovali informaci k zahájení řízení po půlroční nečinnosti, které dodavatel návrhu nemůže ze zákona mít, tyto informace pak učinili jako argument pro zastavení řízení kvůli nedodání osobních dat uvedených osob a jejich lékařských zpráv, namísto ustanovení opatrovníka – viz bod 2
Předsedu OS v Prostějově a dané soudkyně ve věci vědomě nezákonného zahájení řízení o omezení svéprávnosti Dušana Dvořáka dne 6.12.2016 a ustanovení opatrovníka dne 18.1.2017 přes 3 posudky znalce a znaleckého ústavu a důkazy ve spisu, že je Dušan Dvořák plně právně způsobilý, což zkorumpované justiční mafii nevyhovuje, protože by státem placená organizovaná zločinecká skupina skončila před trestními senáty, viz přípis advokáta ze dne 27.2.2017 k desáté stavní stížnosti Dušana Dvořáka a stížnost advokáta na usnesení OS Olomouc dne 20.2.2017 k vědomě nepravdivému odůvodnění ke zrušení ochranné léčby Dušana Dvořáka a stížnosti na usnesení o nevyloučení se OS v Prostějově ze dne 20.2.2017 z dalšího trestního řízení s Dušanem Dvořákem za nedovolenou výrobu drog v příloze s návrhem na vyloučení KS v Brně
Soudkyni KS v Brně, která dne 7.12.2016 v řízení o žalobě na správní orgán za vědomě nepravdivé odůvodnění údajně pozdně podaného odvolání Dušana Dvořáka na rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu, dělala, že také neumí český jazyk a nerozumí psanému textu a Meritum žaloby zcela vědomě označila mylně, stejně jako odvolací správní orgán
Dne 8.3.2017 k oslavě MDŽ podává k vyřízení Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, datová schránka ID 4ex7c9p v zastoupení Dušana Dvořáka, předsedy správní rady