Registrace spolků. MS v Praze

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Spálená 2, 112 16 Praha 2


Vladimír Dopita

člen správní rady Ateliér ALF, z.s.

Přichystalova 14
779 00 Olomouc
Si 1248/2016 Vyřizuje: Mgr. Iveta Jaroušková Lenská Praha 30. 9. 2016Sdělení

Vážený pane,
dne 15. 9. 2016 jste podal u Městského soudu v Praze stížnost a žádost dle zák. č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kde jste požadoval

informaci k rozhodnutím rejstříkového soudu, týkajících se nevládní organizace Ateliér ALF,

z. s., která označujete za vědomě nepravdivá.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:


Rejstříkový spis L 18762 se stále nachází u zdejšího soudu, neboť bylo podáno
odvolání do usnesení čj. 217370/2016/MSPH ze dne 10. 8. 2016.

Dne 7. 6. 2016 pod čj. F 217370/2016 byl podán návrh na zápis změny ve spolkovém


rejstříku. Navrhovatel (Ateliér ALF, z.s.) požadoval zápis změny názvu, sídla, účelu subjektu,

zápisu členů správní rady: František Slavík, Slavomil Boudný, Vladimír Dopita, návrh byl

podepsán zmocněncem p. Dušanem Dvořákem. Jako listinné důkazy byly doloženy tyto
listiny: zápis z valné hromady ze dne 14. 5. 2016, čestné prohlášení podepsané Dušanem


Dvořákem, dodatek k návrhu.
Čestné prohlášení nesplňuje zákonem stanovené požadavky. Z doloženého čestného

prohlášení vyplývá, že členové správní rady prohlašují, že splňují zákonné podmínky, funkci


přijímají, souhlasí se změnou stanov schválenou valnou hromadou, ale již z textu nevyplývá,

že funkci mohou vykonávat (s odkazem na § 152 odst. 2, § 153 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

občanského zákoníku).
Soud výzvou ze dne 10. 6. 2016 vyzval navrhovatele k opravě návrhu na zápis změn


(návrh podepsán Dušanem Dvořákem jako obecným zmocněncem, dle stanov zastupuje

spolek navenek předseda, dle zaslaného návrhu je předsedou František Slavík) nebo plnou

moc udělenou Dušanu Dvořákovi k zastupování, podepsanou osobou oprávněnou jednat za
spolek( František Slavík), dále zápis z valné hromady, a to pouze Ateliéru ALF (není zřejmé,

že by Ateliér ALF z.s. byl členem Open Royal Academy (listiny předložené Ministerstvem


vnitra se týkají pouze a jen Ateliéru ALF z.s.), na které byly schváleny stanovy a zvoleni
členové správní rady, oprávnění jednat za spolek; o prezenční listinu z valné hromady a to
 pouze Ateiéru ALF (z důvodů jak výše uvedeno) a o čestná prohlášení zapisovaných

statutárních orgánů ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 (svéprávnost), § 153 odst. 2 (nebyl

osvědčen úpadek osoby) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, doplněné o písemný
souhlas se zápisem do veřejného rejstříku - s úředně ověřeným podpisem (§ 12 zákona č.

304/2013 Sb., o veřejných rejstřících) čestná prohlášení zaslaná soudu jsou vztahující k VH

členů asociace Open Royal Academy, (není zřejmé, že by Ateliér ALF z.s. byl členem Open

Royal Academy. Listiny předložené Ministerstvem vnitra se týkají pouze a jen Ateliéru ALF


z.s.); souhlasu s umístěním sídla podepsaný oběma majiteli nemovitosti ne starší tří měsíců s
úředně ověřenými podpisy dle § 14 zákona č. 304/2013 Sb., dále je třeba doložit výpis z

katastru nemovitostí případně upřesnit adresu sídla, katastr nemovitostí hlásí, že obec nebyla


nalezena. Výzva byla navrhovateli doručena na adresu zapsanou ve spolkovém rejstříku
(Bořivojova 687/90, Praha 3).

S ohledem na skutečnost, že nebylo ve lhůtě soudem uložené doloženo a dle

posouzení úředníka došlo k přehodnocení výzvy, byla vydána nová výzva dne 1. 7. 2016, a to


k doložení čestných prohlášení zapisovaných statutárních orgánů ve smyslu ustanovení § 152
odst. 2 (svéprávnost), § 153 odst. 2 (nebyl osvědčen úpadek osoby) zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník, doplněné o písemný souhlas se zápisem do veřejného rejstříku - s úředně


ověřeným podpisem (§ 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících); souhlas s

umístěním sídla podepsaný oběma majiteli nemovitosti ne starší tří měsíců s úředně
ověřenými podpisy dle § 14 zákona č. 304/2013 Sb., dále je třeba, doložit výpis z katastru


nemovitostí případně upřesnit adresu sídla, katastr nemovitostí hlásí, že obec nebyla nalezena.
Na výzvu nebylo nijak reagováno s soud tedy usnesením ze dne 10. 8. 2016 rozhodl

o zápisu změny názvu, sídla, účelu subjektu – usnesení dosud není v právní moci, tudíž stále

nejsou údaje zapsané ve spolkovém rejstříku a nemohl být spis postoupen na Krajský soud

v Brně, neboť se navrhovatel do usnesení odvolal. Odvolání ze dne 23. 8. 2016 pod F


306876/2016 bylo předloženo soudci, který věc posoudil a vyzval k doložení plné moci
vystavené navrhovatelem spolkem Ateliér ALF, z.s. za účelem zastupování před soudem pro


obecného zmocněnce Dušana Dvořáka s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné.

Usnesení bylo omylem zasláno na Cannabis is The Cure, z. s. namísto navrhovatele

Ateliér Alf, z.s., což je v současné době napraveno zasláním na novou adresu Konopná
apatyka královny koloběžky první, Ospělov 6, Ludmírov. Po doplnění plné moci, tedy

odstranění vady podání odvolání, bude spis předložen na Vrchní soud v Praze.


S pozdravem
Mgr. Iveta Jaroušková Lenská

vedoucí oddělení poskytování informací

tel.: 221 931 111, fax: 224 947 049, e-mail: Spalena@msoud.pha.justice.cz, ID datové schránky: snkabbm

INFO-CENTRUM, tel.: 221 932 637, 221 932 261, 221 932 641, e-mail: info@msoud.pha.justice.cz