Městský soud v Praze, Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. ,
IČ: 706 31 298, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
 
 Městský soud v Praze
 
Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.

Zákonodárce v občanském zákoníku určil 3 letou lhůtu k přeregistraci o.s. na z.s. v souvislosti s ukončením zákona o sdružování občanů od 1.1.2014. Změny jsme provedli v lednu 2014, leč změna adresy nešla zadat (správní rada Dvořák Dušan, místopředseda Veronika Bartonová a člen Marcel Kovář – viz veřejná sbírka listin – a tak byla veškerá snaha marná. Do 1. 7. 2016 jsme dodali soudu prohlášení o změnách s ověřenými podpisy na základě Valné hromady dne 14. 5. 2016 (předseda František Slavík.

Sdělte prosím tyto informace
1.    Je nebo není pravdou, že do 1. 7. 2016 k naší nevládní organizaci členové správní rady (statuární orgán) a expředseda (zmocněnec) doložili úředně ověřené podpisy členů RS a zmocněnce?
2.    Na základě jakých zákonných skutečností podal rejstříkový soud nepravdivou informaci Městskému soudu v Praze pro rozhodnutí č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016, že Ateliér ALF, z.s. nemá statutární zástupce – odpovědné osoby, když je ze Sbírky listin patrné, kdo byl statuárním orgánem do 14.5.2016 a po 14.5.2016?  ¨
3.    Na základě jakých skutečností vydal dne 9. 9. 2016 Městský soud nepravdivé rozhodnutí č.j. Si 1248/2016, kdy  uvedl, že stěžované průtahy se změnami Ateliér ALF,z.s. (stěžované od 14. 7. 2016) řeší Vrchní soud v Praze a přitom toto nebylo pravdou a Vrchní soud v Praze však dne 15. 9. 2016 č.j. Si 192/2016 sdělil, citujme: „Městský soud v Praze dosud (tzn. od 14. 7. 2016!) Vrchnímu soudu v Praze odvolání spol. Atelier ALF,z.s. proti rozhodnutí tohoto soudu sp.zn. Fj 217370/2016  nepředložil.“
4.    Na základě jakých zákonných skutečností nejsou ani dva měsíce po vydání usnesení o změně adresy a sídla rejstříkového soudu a změně o.s. na z.s. (usnesení vydáno 8. srpna 2016) uvedené změny uvedeny na webu https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik, když zákonný termín je 5 dní?  
5.    Na základě jakých zákonných skutečností nás opakovaně žádá rejstříkový soud, aby  statutární orgán Ateliér ALF, o.s.., tzn. expředseda  Dušan Dvořák doložil sám sobě plnou moc, že je zmocněn podat návrhy změn dle VH dne 14.5.2016?
Děkujeme
Dne 14.10.2016                        Mgr. Vanda Dvořáková,  místopředsedkyně