Podnět na zahájení řízení o omezení právní způsobilosti, ev. podnět k podání návrhu na kárné řízeníDušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov

Krajský soud v Olomouci
Předseda soudu

Věc: Podnět na zahájení řízení o omezení právní způsobilosti, ev. podnět k podání návrhu na kárné řízení s osobou odpovědnou u rejstříkového KS v Olomouci od 28. 7. 2016 za nevládní organizace Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303, Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. IČ: 706 31 298 Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232 za extrémní průtahy (přes 80 dnů!) a návrh-žádost o urgentní provedení změn do 3 dnů od doručení podnětu!


Odůvodnění: Dne 14. 7. 2016 byla podána stížnost na průtahy při nevydání usnesení o změně do 5 dnů, přestože do 1.7.2016 uvedené nevládní organizace (NNO) svým zmocněncem doložily vše potřené. Byli jsme ujištěni, že věc bude předána rejstříku, ale rejstřík stížnost ignoruje. Na žádost partnerů z Konopí je lék, z.s. z 6.9.2016, co vydání usnesení o změně u uvedených NNO legislativně brání, soud rovněž nereaguje. Zřejmě jde o mentální insuficienci, alternativou je kromě mentální nezpůsobilosti také vědomá nezákonná činnost, takže kárný postih je zcela na místě.
V příloze dokládám analogické nezákonné jednání rejstříku v Praze u jednoho spolku. Přitom všechny NNO doložily analogické dokumenty a ověřená prohlášení.
Věřím, že věc nebude nutné řešit správní žalobou na rejstříkový soud a žádám s ohledem na délku průtahů jednat urgentně a informovat nejpozději v limitu zákona o svobodném přístupu k informacím, co brání vydat usnesení o změně, když by soudem nebylo do 3 dnů vydáno usnesení o změně u uvedených NNO.

Děkuji.

26. 9.2016  

Dušan Dvořák, MMCA