Vláda odpověděla na alternativu umučení,útisk, zněuctění, vězení, nebo extrémní bohatství a nákup v lékárně u konopí bez srovnávacích studií


V Praze 19.08.2015
Čj. 11940/2015-OPK
Vyřizuje: JUDr. Petr Charypar

Vážený pan
Dušan Dvořák, MMCA
Konopná 6
CZ 79855 Evropa u Ospělova
Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR byla postoupena k vyřízení Vaše písemnost adresovaná soudním, exekutivním a zákonodárných orgánům České republiky, prostřednictvím které vznášíte dotazy související s distribucí a cenou konopí pro léčebné použití.
Dovolujeme si Vás ujistit, že Odbor protidrogové politiky ÚV ČR, který současně plní funkci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, podporuje využití potenciálu konopí pro léčebné účely a aktivně se podílel na legislativním procesu, výsledkem kterého byl zákon
č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon respektuje mezinárodní úmluvy v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek. Léčebné konopí je poskytováno pacientům výhradně v režimu kontrolované lékařské indikace
a k dispozici je pouze v lékárnách proti elektronickému předpisu. Individuální pěstování konopí k léčebným účelům zákon nepovoluje. Předepisování léčebného konopí je vázáno na specializovanou způsobilost lékaře, s omezením maximálního množství pro předepisování a výdej konopí. Dovoz, pěstování a další nakládání a distribuce s konopím je upravena tak, aby byla na nejnižší možnou míru minimalizována možnost úniku léčebného konopí a produktů z něj na nelegální trh ataké jakákoliv jiná forma prolnutí legálního trhu a nelegálního trhu s léčebným konopím.
Na základě změn příslušných právních předpisů je dle zákona č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnou institucí Státní ústav pro kontrolu léčiv, který plní úkoly Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (dále jen „Agentura“). Činnost Agentury zahrnuje udělování licencí k pěstování konopí pro léčebné použití, zajištění výkupu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití a jeho distribuci, případně zajištění jeho vývozu mimo území ČR. Dále plní podle výše uvedeného zákona veškeré informační povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR a Policii ČR.
Systém uvádění léčebného konopí na trh a jeho předepisování byl nedávno spuštěn
a nabídka léčebného konopí není velká. Zatím byly na trhu dostupné pouze importované produkty. Lze předpokládat, že s tím, jak dále poroste nabídka léčebného konopí na českém trhu včetně v ČR vypěstovaného konopí, jeho cena klesne. Připomínám však, že legální trh s léčebným konopím v ČR se bude muset i nadále řídit platnými zákonnými ustanoveními.

S pozdravem


Mgr. Jindřich Vobořil, v.r.
výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33
 

Vážený pane předsedo

Sdělte prosím v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím informaci k těmto skutečnostem:

1.   Exekutiva prvně oznámila po vstupu do EU změnu technických předpisů zákona o návykových látkách ve věci výroby cannabis pod č. 2012/329/CZ při novelizaci zákonem č. 273/2013 Sb.
2.     Správnost stanoviska exekutivy, že zákon o návykových látkách jako technický předpis  a podléhá notifikaci u Evropské komise potvrzovala již před vstupem do EU veřejná databáze TRIS s notifikacemi členských zemí EU.
3.     Konkrétně potřebu notifikace potvrdil Parlamentní institut v analýze k zákonu č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) pod č.j. 0590P /2012rovněž tak UNMZ jako vrcholový státní orgán ke Směrnici 98/34/ES pod č.j. 08780/5000/2014, č.j. 02296/1200/2015 a 02583/1001/2015, MZ ČR pod č.j. MZDR 64818/2014/TIS a  MZDR 40243/2013. Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/
4.     UNMZ uvedl: notifikovány byly ustanovení §§ 8, resp. 5, odst. 5. zákona o návykových látkách, nebyly notifikovány ustanovení technických předpisů výroby cannabis v §§ 8, resp. 5, odst. 5. v novelizacích v roce 2008 novelou č. 141/2009 Sb., resp. v roce 2012 novelou č. 50/2013 Sb. Dodnes ve věci výroby cannabis nebyly notifikovány novelizace technických předpisů dle §§ 15, písm. e), 24a), 24b) a 29 zákona o návykových látkách, viz databáze TRIS.
5.     Soudy od roku 2010 včetně nejvyššího a ústavního soudu opakovaně tvrdí (ústavní soud věc vůbec neodůvodňuje, pouze odkazuje na NS a na svá předchozí neodůvodněná rozhodnutí), že není s odkazem na článek 267 ods. 3 Smlouvy o fungování EU potřeba předložit ve věci notifikace a výkladu práva EU předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU (viz případně konkrétní znění otázek  SDEU na http://europe-cannabis.eu/), protože zákon o návykových látkách údajně není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a přímo v dané věci transponuje Nařízení ES o prekurzorech, když přitom Nařízení ES se do zákona transponovat nemohou a cannnabis není prekurzorem, viz strana 11 u rozhodnutí č.j. 8 Tdo 1231/2011 a II. ÚS 664/12,  IV.ÚS 4859/12,  II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14. V roce 2015 NS i po doložení předmětných důkazů pod č.j. 11 Tdo 181/2015 rovněž na straně 11 opětovně zamítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.


Sdělte: Má právní výrok exekutivy jednající v dané věci úkony v oblasti závazků vyplývajících z mezinárodního práva přednost před zcela opačným právním výrokem justice jednající v dané věci pouze z hlediska českého práva?


Komentář: Ping – pong trestních soudů a exekutivy hrdinsky každý rok s mačetami kosící výzkumnickou farmu cannabis a způsobující společně nevinným lidem trestné činy i ve čtvrtém odstavci dle § 149, což však soudy a státní zastupitelství zakazují vyšetřovat,  jistě nespadá pod pojem právní stát.

V Olomouci 29.června 2015                  Dušan Dvořák, MMCA, v.r.


Žadatel: Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc