Církev formality

 http://noc-basniku.blogspot.com/

 

 

Metodický materiál

k textu základního dokumentu

předkládanému podle § 10 odst. 2 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb.


Odbor církví Ministerstva kultury doporučuje dále uvedenou podobu a způsob formulace základního dokumentu, jehož obsah je stanoven ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, a který je předkládán jako povinná součást návrhu na registraci církve/náboženské společnosti (dále jen „základní dokument“).


V dalším textu (s výjimkou názvů bodů 1 až 12 v základním dokumentu) pojem „zákon“ označuje zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění.

Upozornění:

 1. Tento metodický materiál obsahuje pouze návod k vypracování textu základního dokumentu předkládaného k návrhu na registraci. Neobsahuje tedy návod k podání návrhu na registraci změn základního dokumentu.

 1. Základní dokument, k němuž je vypracován tento metodický materiál nelze ztotožnit se zásadními dokumenty církve/náboženské společnost, tj. s jejími vnitřními předpisy typu Kodexu kanonického práva, Katechismu katolické církve, Ústavy ...., Stanov ... apod.

 1. Základní dokument obsahuje text, který popisuje výstižně všechny skutečnosti, které předepisuje zákon v § 10 odst. 3. Další údaje, které zákon nestanovuje pro uvedení do základního dokumentu, se do základního dokumentu neuvádějí, protože nejsou podle zákona předmětem registrace.

 1. V textu základního dokumentu se lze odkázat na některá ustanovení přiložených vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, pokud výstižně popisují zákonem stanovené údaje. Předmětem registrace jsou pak tato konkrétní ustanovení příslušného vnitřního předpisu církve/náboženské společnosti, nikoli celý text vnitřního předpisu církve/náboženské společnosti.

Přílohou základního dokumentu jsou vnitřní předpisy církve/náboženské společnosti, které obsahují články její víry a ustanovení o organizaci a činnosti církve/náboženské společnosti. Z jejich textu, jak je uvedeno výše v bodech c) a d), se registrují jen ty jejich části, na které se text základního dokumentu výslovně odvolává. Pokud dojde ke změně těchto vnitřních předpisů v ustanoveních, která nejsou registrována, zasílají se tyto vnitřní předpisy Ministerstvu kultury pouze na vědomí. Změny těch ustanovení vnitřních předpisů, která jsou registrována, musí být Ministerstvu kultury předloženy k registraci změn.


Doporučení k vyplňování základního dokumentu:

Základní dokument

podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

1. Název církve/náboženské společnosti: European Cannabis Church (česky Evropská Konopná Církev)

2. Poslání církve/náboženské společnosti a základní články její víry:
In Nomine Cannabis/ Haveno Hemp / Aleluja Ganja
 1. Členem církve můžete být pouze bytost s vnitřním kanabinoidním receptorovým systémem, viz www.europe-cannabis.eu
 2. Do roku 2020 bude oficiálním jazykem církevní metropolitní univerzity Open Royal Academy řeč Europe Cannabis Esperanto (Haveno), viz www.cannainsider.eu
 3. Člen církve má za povinnost hájit bytosti, které hovoří řečí lidu Anandá, nebo naopak hovoří latinsky, koktají, štěkají, mečí, nebo jsou pro člověka němou nebo jinak vysmívanou bytostí, viz www.cannabis-europe.eu
 4. Bytost, která chce být oficiálním členem církve nebo její zákonný zástupce, musí žit v jurisdikci práva OSN, Evropy a Evropské unie včetně území států EU mimo území Evropy. Jde o bytosti nejméně 33 – 77 států žijící v jurisdikci evropských soudů v Lucemburku, Štrasburku a Haagu, viz www.e-liberland.org
 5. Posláním církve je pomáhat sama sobě, své rodině a dále osamělým, chudým a trpícím, viz
 6. Každý člen církve musí pěstovat a/nebo zpracovávat nebo vzdělávat na Císařem povolené ploše přírodniny, nejméně však pro 12 členů církevní rodiny. Vy jímku mají pouze a jen osamělí, chudí a nemohoucí. Jeden list církevní rodiny musí mít 12 polí k podpisu – svědci, viz
 7. V České republice je od vstupu do Evropské unie povolená plocha pěstování přírodnin bez hlášení úřadům do 100m2/bytost. Pokud členové církve nemohou pěstovat a/nebo zpracovávat přírodniny, musí každý rok odpracovat jako dobrovolníci nejméně 77 dobrovolnických hodin. a

Státní plat duchovních (ospil, www.ospelov.eu) je schválen Radou Veleknězů.
Velekněz spravuje jurisdikci s

Uvede se text obsahující výstižnou informaci o poslání církve/náboženské společnosti a uvedou se základní články její víry.

V této části se lze odkázat na konkrétní text příslušného dokumentu církve/náboženské společnosti, pokud obsahuje zákonem předepsané informace. Tuto část přiloženého dokumentu církve/náboženské společnosti pak Ministerstvo kultury registruje.


3. Sídlo církve/náboženské společnosti na území České republiky: 798 55 Ospělov 6

 1. Orgán církve/náboženské společnosti, který jedná jejím jménem s orgány veřejné správy a třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán, způsob jeho jednání a jeho ustavování a odvolávání, délka funkčního období jeho členů, popřípadě označení dalších orgánů církve/náboženské společnosti a orgánů řeholních institucí, které jsou oprávněny podávat návrhy podle zákona č. 3/2002 Sb., rozsah tohoto oprávnění a způsob jednání jménem církve/náboženské společnosti:

Uvede se, který orgán církve/náboženské společnosti je tím orgánem, který jedná za celou církev/náboženskou společnost jako její statutární orgán. Takovým orgánem může být fyzická osoba i skupina osob (orgán církve/náboženské společnosti).

U tohoto statutárního orgánu se uvede způsob jeho ustavování, odvolávání a délka funkčního období všech jeho členů.
Dále se uvede způsob jednání statutárního orgánu. V případě, že je statutární orgán „kolektivní“, uvede se, zda členové statutárního orgánu jsou oprávněni jednat samostatně či nikoli, popř. rozlišení, ve kterých věcech jsou oprávněni jednat samostatně a ve kterých nikoli. Konkrétně se pak uvede, kdo ze členů statutárního orgánu je oprávněn podávat návrhy na registraci a evidenci podle zákona Ministerstvu kultury.

Upozornění:
 1. Návrhy jménem církve/náboženské společnosti jsou oprávněny podávat pouze osoby, které jsou k tomuto jednání určeny v  základním dokumentu. Ministerstvu kultury nejsou oprávněny podávat návrhy podle zákona (tj. návrhy na registraci změn základního dokumentu a návrhy na evidenci a evidenci změn právnických osob) evidované právnické osoby; takové návrhy podle zákona je oprávněn podávat k tomu určený člen statutárního orgánu církve. Tím není dotčeno právo evidovaných právnických osob jednat s ostatními orgány státní správy a třetími osobami svým jménem z titulu jejich postavení právnických osob.

 1. Členem statutárního orgánu nemůže být osoba, která nemůže Ministerstvu kultury předložit osobní údaje určené v § 3 písm. c) zákona.

 1. Do základního dokumentu se neuvádí informace o tom, že církev/náboženská společnost může pověřit jiné osoby k jednání za církev/náboženskou společnost na základě plné moci. Tento způsob jednání v zastoupení je samozřejmě možný; není však upraven zákonem, ale jinými právními předpisy.


5. Osobní údaje členů orgánů církve/náboženské společnosti:
Uvedou se osobní údaje všech členů „statutárního orgánu“ církve/náboženské společnosti. Tyto údaje jsou určeny ustanovením § 3 písm. c) zákona.
Pokud nejsou členové „statutárního orgánu“ v době podání návrhu na registraci církve/náboženské společnosti ustaveni, jedná jménem církve/náboženské společnosti až do vytvoření „statutárního orgánu“ přípravný výbor.

Upozornění: Podle ustanovení § 10 odst. 5 zákona musí být osobní údaje členů „statutárního orgánu“ oznámeny církví/náboženskou společností do 10 dnů od jejich ustavení.


 1. Organizační struktura církve/náboženské společnosti včetně výčtu všech typů právnických osob, které budou navrhovány k evidenci v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. podle § 15a odst. 1, způsob jejich zřizování a rušení, včetně případného uvedení právního nástupce při jejich zániku, označení jejich statutárních orgánů, způsob jejich ustavování a odvolávání, délka funkčního období členů statutárních orgánů:

Uvede se organizační struktura církve/náboženské společnosti a typy jejích součástí (např. subjekty typu farností, sborů, biskupství, řádů, účelových zařízení).

U každého typu součásti církve/náboženské společnosti, které jsou vymezeny v § 15a odst. 1 zákona, se uvede způsob jeho zřizování a rušení v církvi/náboženské společnosti, označení jeho statutárního orgánu, způsob jeho ustavování, odvolávání a délka funkčního období členů statutárního orgánu.

Upozornění:

 1. Zákon nestanovuje povinnost, aby církve/náboženské společnosti své součásti evidovaly. Je pouze na výslovném rozhodnutí církve/náboženské společnosti, zda své některé nebo všechny součásti (viz jejich vymezení v § 15a odst. 1 zákona) chce evidovat, tj. chce, aby tyto její součásti měly postavení právnických osob podle právního řádu České republiky.

 1. Do základního dokumentu se uvádějí jen ty součásti církve/náboženské společnosti, které mohou být evidovány podle zákona, jak je vymezuje § 15 odst. 1 zákona. Tedy neuvádějí se takové subjekty jako jsou nemocnice, školy, obchodní společnosti apod., které je církev/náboženská společnost oprávněna zřizovat podle jiných právních předpisů, než je zákon.

 1. Právním nástupcem při zániku součásti církve/náboženské společnosti je zpravidla buď jiná součást církve/náboženské společnosti téhož typu anebo zřizovatel její zaniklé součásti.


7. Způsob ustanovování a odvolávání duchovních a seznam v církvi/náboženské společnosti používaných označení duchovních:
Na tomto místě základního dokumentu se uvedou označení duchovních příslušné církve/náboženské společnosti. Současně se uvede, jak jsou jednotliví duchovní ustavováni a odvoláváni.

V případě, že církev/náboženská společnost má pouze laické členy, uvede se, že církev/náboženská společnost nemá duchovní.


 1. Způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů církve/náboženské společnosti a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž jsou uváděny údaje do základního dokumentu:

Uvede se, který orgán církve/náboženské společnosti schvaluje změny základního dokumentu.

Současně se uvede, jakými orgány církve/náboženské společnosti jsou schvalovány zásadní dokumenty církve/náboženské společnosti (tj. její vnitřní předpisy), které obsahují věroučné texty církve/náboženské společnosti, stanovují organizační uspořádání církve/náboženské společnosti a další ustanovení, kterými se činnost církve/náboženské společnosti řídí. Tyto vnitřní předpisy církve/náboženské společnosti jsou přikládány jako přílohy k základnímu dokumentu.


Upozornění:
 1. Při registraci změn základního dokumentu Ministerstvo kultury kontroluje nejen to, zda jsou návrhy změn předloženy k registraci orgánem k tomu oprávněným (je uveden v bodě 4 výše), ale i to, zda tyto navržené změny schválil orgán církve/náboženské společnosti uvedený v tomto bodě.

 1. Ministerstvo kultury registruje, jak je uvedeno již výše, jen ty části přiložených vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, na které je uveden odkaz v textu základního dokumentu. Dojde-li ke změně vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti v ustanoveních, která nejsou registrována, zašle církev/náboženská společnost upravený text vnitřních předpisů Ministerstvu kultury tak, aby tyto vnitřní předpisy v aktuálním znění mohly být založeny v registračních spisech církve/náboženské společnosti. Pokud však církev/náboženská společnost změní ve svých vnitřních předpisech ustanovení, které je Ministerstvem kultury registrováno, zašle současně s upraveným textem vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti návrh na registraci změny základního dokumentu.


 1. Začlenění církve do struktur církve mimo území České republiky:
S ohledem na ustanovení § 5 písm. d) zákona upozorňujeme na důležitost uvedení těchto skutečností. Platí samozřejmě možnost odkázat se na konkrétní text přiloženého církevního dokumentu (tj. vnitřního předpisu). Upozorňujeme však na nutnost žádnou z těchto skutečností neutajovat, protože její utajení by mohlo následně po registraci církve/náboženské společnosti vyvolat řízení o zrušení registrace.


10. Zásady hospodaření církve/náboženské společnosti, zejména způsob získávání finančních prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve/náboženské společnosti k nakládání s majetkem a údaje podle § 27 odst. 5 zákona č. 3/2002 Sb.:

Uvedou se všechny skutečnosti o způsobu hospodaření církve/náboženské společnosti včetně způsobu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve/náboženské společnosti k nakládání s majetkem. Při výčtu způsobů získávání finančních prostředků se lze odkázat na výčet uvedený v § 27 odst. 4 zákona a uvést, že církev/náboženská společnost využívá všech tam vymezených způsobů financování nebo tento výčet zúžit, popř. rozšířit.
Je také nutné přesně vymezit předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti církve/náboženské společnosti.


11. Způsob naložení s  likvidačním zůstatkem, který vyplyne z  likvidace církve/náboženské společnosti:
Zákon v § 24 odst. 6 nestanovuje povinnost určit, na jakou registrovanou církev/náboženskou společnost přechází likvidační zůstatek při případném zániku církve/náboženské společnosti. Proto je možné i pouhé konstatování typu, že zánik církve/náboženské společnosti dle názoru církve/náboženské společnosti nepřichází v úvahu, a tudíž církev/náboženská společnost využívá zákonem dané možnosti a k tomuto bodu základního dokumentu neurčuje žádný způsob naložení s likvidačním zůstatkem.


12. Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi/náboženské společnosti:
Uvede se výčet práv a povinností osob hlásících se k církvi/náboženské společnosti.


Datum:


Přílohy základního dokumentu: Na tomto místě se uvedou názvy všech přiložených vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, na jejichž ustanovení se církev/náboženská společnost odvolává v  základním dokumentu, a názvy dalších vnitřních předpisů církve/náboženské společnosti, které jsou vyjmenovány výše v bodě 8 základního dokumentu.

Jména a příjmení a podpisy členů přípravného výboru církve/náboženské společnosti:


Název církve: European Cannabis Church
(Evropská Konopná církev)
Podpisový arch č.: .....

Já, níže podepsaný/-á, prohlašuji, že jsem osobou hlásící se k výše uvedené církvi, tj. jsem osobou, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve k ní přináleží.

ČITELNĚ PROSÍM

Poř.
č.
Jméno a příjmení
Adresa trvalého pobytu na území České republiky
Rodné číslo nebo datum narození
(v případě cizinců údaj o státním občanství)
Vlastnoruční podpis
12

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12