OS Prostějov, 20.5.2015, odpověď souduPlná moc – vyjádření k níže uvedené žádosti 

Sděluji, že jsem dal danému subjektu zastoupenému MUDr. Alešem Skřivánkem plnou moc doložit do všech trestních spisů u OS v Prostějově všechny potřebné důkazní dokumenty stejně, jako ji obdržel Ing. Jaromír Kafka, MMCA

Toto rozhodnutí proběhlo dříve, než byl soudem ustanoven advokát pro dané řízení, tzn. pan Mgr. Miroslav Burget.

V Olomouci dne 20.května 2015                 Dušan Dvořák, MMCAČ E S K Á R E P U B L I K A

O K R E S N Í S O U D  V  P R O S T Ě J O V Ě

797 09 Prostějov, Havlíčkova 16, tel.: 582 401 611, fax: 582 342 276, 582 334 213, e-mail: podatelna@osoud.pro.justice.cz

 Číslo jednací: 3 Nt 1151/2014-330

V souvislosti s podáním subjektu Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů,

které bylo soudu doručeno dne 27.4.2015, adresovaného předsedovi soudu JUDr. Petru

Vrtělovi, Vás žádáme o sdělení, zda jste tomuto subjektu udělil plnou moc k zastupování jako

zmocněnce v řízení ve smyslu § 50 trestního řádu. Pokud jste udělil této právnické osobě plnou

moc k zastupování jako zmocněnce v řízení o zabrání věci, je nezbytné, abyste soudu obratem

předložil plnou moc tak, aby mohl být zmocněnec vyrozuměn o veřejném zasedání.

Okresní soud v Prostějově

dne 20.5.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivona Otrubová, v.r.

Jana Kožušníková, DiS. samosoudkyně