Nejvyšší soud, 22.5.2015, infozákon

Vaše podání ve věci "žádost informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb." s evidenčním číslem d0e7a5e6-9b54-49ce-bc89-f02f54d936f6 a s běžným číslem 5289/2015, doručené dne 22.05.2015 v 14:51:38 a ověřené dne 22.05.2015 v 14:57:37, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 33/2015" a ke zpracování dne 22.05.2015 v 16:00:51.Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0
Nejvyšší soud Brno

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno


Věc: žádost informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.


Dne 17.4.2015 podal můj advokát Nejvyššímu soudu prostřednictvím podatelny OS v Prostějově níže uvedenou žádost o sdělení čísla jednacího a stavu projednání dovolání u Nejvyššího soudu k rozhodnutí OS Prostějov č.j. 2 Nt 1151/2014 et. 0Nt 820/2011 a KS v Brně č.j. 8 To 198/2014

Sdělte prosím
1)     pod jakým č.j. je předmětné dovolání u NS vedeno
2)     zda bylo o dovolání NS rozhodnuto a kdy
3)     zda bylo/nebylo řízení u NS z níže uvedených důvodů pozastaveno.

Děkuji.

Dne 22.května 2015                                    Dušan Dvořák, v.r.

Příloha – žádost advokáta adresovaná Nejvyššímu soudu

Mgr. Pavel Andrle, advokát
ev. č. 13943
Kratochvílova 624/43
750 02 Přerov


Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno

prostřednictvím

Okresního soudu v Prostějově
Havlíčkova 16
797 09 Prostějov


Věc: žádost advokáta Dušana Dvořáka, MMCA v dovolání k rozhodnutí OS Prostějov č.j. 2 Nt 1151/2014 et. 0Nt 820/2011 a KS v Brně č.j. 8 To 198/2014

Sdělte prosím, kdy a pod jakým č.j. bylo předmětné dovolání u Nejvyššího soudu rozhodnuto a pokud Nejvyšší soud dosud nerozhodl, zda je možné přerušit řízení o dovolání a vysečkat s rozhodnutím, než budou v rámci dovolání doloženy důkazy ze zápisu z výpovědí předvolaných svědků u OS Prostějov,
viz přílohy
1.rozhodnutí advokáta Dušana Dvořáka, MMCA ze dne 14.4.2015 pro naprosto analogické  řízení u OS Prostějov.
2.rozhodnutí zmocněnce poškozených Dušana Dvořáka, MMCA a Mgr. Radomíry Dvořákové ze dne 16.4.2015 pro všechna trestní řízení u OS Prostějov.
3.rozhodnutí předního světového odborníka na chemii a medicínské využití cannabis a dříve na území ČR také soudního znalce Doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc. z Hebrejské univerzity ze dne 13.3.2015  pro řízení u Evropskou komise, Nejvyššího soudu a další včetně Okresního soudu v Prostějově.

Pokud Nejvyšší soud dosud nerozhodl a přerušení řízení není možné, přiložte prosím předmětné přílohy k dovolání pro rozhodnutí Nejvyššího soudu.


Dne 17.4.2015