Ústavnímu soudu dne 27. 3.2018


Velekněz European Ecumenical Church of Nature a předseda správní rady Church of Nature, z.s.
Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962 v Olomouci, 798 55 Ospělov 6, ID: r8u3nhx


Ústavní soud ČR

Věc: Odvolání k bodu 3 B)- 4 B) žádosti ze dne 14.3.2018 na rozhodnutí ústavního soudu ze dne 27. března 2018 č.j.: SPR. ÚS 281/18


1. Předně děkuji za zodpovězení otázek žádosti uvedených v bodě 1, 2, 3A a 4A.

2. K otázce číslo 3 B a 4B však podávám odvolání, které odůvodňuji následovně.

3. K otázce 3 B: V rozhodnutí k žádosti 3A jste uvedli, že ústavnímu soudu doložené porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech jednáním soudců a státních zástupců vůči členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v mých ústavních stížnostech sp.zn. IV. ÚS 3899/17 a II. ÚS 198/18 ústavní soud nemusel přihlížet, protože jsem u ústavního soudu nebyl zastoupen advokátem. Jak jsem doložil k ústavním stížnostem sp.zn. IV. ÚS 3899/17 a II. ÚS 198/18 v rozhodnutí České advokátní komory, ČAK mi odmítl ustanovit advokáta, nově pak dokládám analogické účelové usnesení napadaného Okresního soudu v Prostějově ze dne 27.3.2018 sp.zn. 0 Nc 7044/2016-913 odmítající ustanovení advokáta k ústavní stížnosti sp. II. ÚS 198/18 více než dva měsíce po podané žádosti, a tedy řádné lhůtě k podání dovolání nebo ústavní stížnosti.

4. Znění otázky 3B: „Pokud nějaký takovýto analogický kartel justice s exekutivou a organizovaný zločin nálezy ústavního soudu řešily, data rozhodnutí a sp.zn. mi prosím sdělte.“ V rozhodnutí je uvedeno, citujme: „Není známo, že by v minulosti byl předmětem rozhodování Ústavního soudu kartel justice s exekutivou.“

5. Takové rozhodnutí ústavního soudu je vědomě nepravdivé.

6. Dne 10.10.2017, 1.11. 2017 a 16.11.2017 pod sp. zn. SPR ÚS 49/17 ústavní soud odmítl sdělit informaci, na základě jakého předpisu nemusí soudci ústavního soudu v mých ústavních stížnostech podaných advokáty sp.zn. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14 II. 3196/15, III. US 396/16 projednat porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (a také č. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství) a mohou k zapření projednání sporu Soudní dvorem vědomě lhát, že zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, protože konopí je prý údajně prekurzor (o prekurzorech nerozhoduje Soudní dvůr) a není nutné na prolhané soudce výše uvedených senátů podávat kárný podnět. Vědomě lživé odůvodnění soudců ústavního soudu bylo explicitně citováno a je veřejně dostupné. V mé další ústavní stížnosti podané advokátem rozhodnuté dne 5.10.2017 pod sp.zn. III.ÚS 3354/16 navrhující mj. obnovu předchozích prolhaných rozhodnutí ústavního soudu ústavní soud jakkoliv věcně nereagoval na předchozí výše uvedené prolhané prekurzorové odůvodnění a opětovné se jakkoliv nevyrovnán s doloženým porušením čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a na obhajobu justičně exekutivního kartelu si ústavní soud k nepředložení v příloze uvedených předběžných otázek Soudnímu dvoru dne 5.10.2017 sp.zn. III.ÚS 3354/16 nově vymyslel lež, že od vstupu do EU dne 1.5.2004 nedošlo ke změnám obsahu účinné látky THC v legální rostlině konopí a expertní orgány mohou bez porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod měřit obsah účinné látky v každém kraji jinak a vždy bez zákonného předpisu. Ke změnám obsahu účinné látky THC v legálním konopí po vstupu do EU došlo neoznámenými technickými předpisy dne 20.5.2004 novelou § 29 zákona o návykových látkách č. 362/2004 Sb., dále dne 1.1.2010 vyhláškou 455/2009 Sb, dále dne 5. 1.2012 novelou této vyhlášky č. 3/2012 Sb. a dále dne 1.4.2013 novelou § 5, odst. 5, § 24 ods. 1, písm. a), § 24a) a § 24b) zákona o návykových látkách č. 50/2013 Sb.

7. Přestože již od první výše uvedené ústavní stížnosti sp.zn. II. US 664/12 ve věci mé opakované kriminalizace za nedovolenou výrobu konopných drog bylo doloženo důvodné podezření na porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech kartelem justice a exekutivy, přílohou přikládám trestní podněty od roku 2010, které jsou dodnes zakazovány vyšetřit a všechny stupně státních zastupitelství, policie a ministři spravedlnosti dělají, že neumí česky, odmítají je řádně projednat a justice k těmto zločinům mlčí, viz podklady pro Městský soud v Praze ze dne 2.4. 2018 k žalobám na MV ČR sp. zn. 5 A 48/2018, na MK ČR sp.zn. 11 A 1/2017 a na MZ ČR sp.zn. 8 A 127/2016, ve kterých jsou uvedena čísla jednací předmětných korupčních rozhodnutí exekutivy v této věci.

8. K otázce 4 B: Protože ústavní soud v usnesení dne 5.10.2017 sp.zn. III.ÚS 3354/16 a také nejvyšší soud dne 13.12.2017 sp.zn. 11 Tdo 1499/2017 (řešené právě v aktivní ústavní stížnosti v zastoupení advokáta) vymysleli, že za porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech proti členům výzkumu Konopí je lék mohou zákonodárci a protože ústavní stížností napadané usnesení nejvyššího soudu sp.zn. 11 Tdo 1499/2017 napadalo odvolací rozsudek Vrchního soudu v Praze 12.6.2017 sp.zn. 11 To 48/2017, které rozhodoval další pravdomluvný soudce JUDr. Ivan Elischer, kterého dne 13.3.2018 zadržela policie kvůli podezření z trestného činu zneužité pravomoci veřejné osoby, přijímání úplatku a nadržování, žádal jsem vědět, zda jsme nebo nejsme vyloučeni a jakým předpisem žádat šetřit rozhodnutí tohoto soudce.

9. Ústavní soud k této číslo 4 B žádosti uvedl, že se na ni informační zákon nevztahuje. Domnívám se, že toto rozhodnutí je mylné, neboť zatčení soudce JUDr. Ivana Elischera bylo široce medializováno a k žádosti bylo odkazováno na usnesení sp.zn. 11 Tdo 1499/2017 napadající rozsudek Vrchního soudu v Praze 12.6.2017 sp.zn. 11 To 48/2017.


10. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby v odvolacím řízení ústavní soud vydal rozhodnutí, ve kterém uvede k žádosti č. 3B a 4B:
  • 3B: Kartel justice a exekutivy při porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech proti členům výzkumu Konopí je lék (a také porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství) byl ústavním soudu doložen v ústavních stížnostech Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 podaných v zastoupení advokáta a vedených pod sp.zn. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14 II. 3196/15, III. US 396/16 a III.ÚS 3354/16.
  • 4B: Šetření činnosti soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Ivana Elischera je kromě podané ústavní stížnosti napadající usnesení nejvyššího soudu ze dne 13.12.2017 sp.zn. 11 Tdo 1499/2017, které se závěry soudce JUDr. Ivana Elischera bez výhrady ztotožnilo a ve věci porušení práva Společenství bez dalšího pouze odkázalo na usnesení ústavního soudu ze dne 5.10.2017 sp.zn. III.ÚS 3354/16, ve kterém se k porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství odmítnutým senáty sp.zn. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14 II. 3196/15, III. US 396/16 nepravdami, že konopí je prekurzor, nově v senátu sp.zn. III.ÚS 3354/16 bez zrušení předpisů nepravdivě usneslo, že od vstupu do EU dne 1.5.2004 nedošlo ke změnám obsahu účinné látky THC v legální rostlině konopí a expertní orgány mohou bez porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod měřit obsah účinné látky v každém kraji jinak a vždy bez zákonného předpisu, je možné na základě …………… (zde bude ústavním soudem uveden předpis a ustanovení, ev. odkaz na judikaturu, na základě kterých je možné žádat šetřit činnost soudce JUDr. Ivana Elischera)


Samostatné přílohy:
  • Usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 27.3.2018 sp.zn. 0 Nc 7044/2016-913
  • Trestní podněty nevládních organizací zapojených do výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) ode dne 6.9.2010 s důkazem, že dne 11.5.2011 (tzn. témě rok před prvním odmítnutým usnesením s konopí jako prekurzorem dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12 a 5 měsíců před odmítnutým usnesením nejvyššího soudu s konopí jako prekurzorem dne 27.10. 2011 sp.zn. č.j 8 Tdo 1231/2011) bylo také lékařem soudním znalcem doloženo, že jednáním justice a trestní exekutivy došlo k zabití a zmrzačení členů výzkumu
  • Podrobný popis trestné činnosti výše uvedeného kartelu justice s exekutivou policii dne 6.10.2017 č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 opětovně odložený policií a všemi stupni státních zastupitelství
  • Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 26.3.2018 č.j. 6 NZN 1082/2018 – 31 žádající zcela účelově vysvětlení, co je po NSZ žádáno, kdy kromě opětovně doloženého nezákonného jednání všech stupňů státních zastupitelství a policie k výše uvedeným trestním podnětům obligatorně po dalším a dalším vysvětlení NSZ, že je žádáno řádné vyšetření trestních podnětů, tyto podněty vrací zpět k prošetření důvodně podezřelým pachatelům, kteří je obligatorně odkládají.
  • Podklady pro Městský soud v Praze ze dne 2.4. 2018 k žalobám na MV ČR sp. zn. 5 A 48/2018, na MK ČR sp.zn. 11 A 1/2017 a na MZ ČR sp.zn. 8 A 127/2016 s čísly jednacími jednoznačně nepravdivých a účelových rozhodnutí exekutivy, že soudci mohou lhát, protože výše doložená lež je údajně právní názor soudce


K Pašijím dne 1.4.2018

Mgr. Dušan DvořákPříloha – žádost o informace ze dne 14. 3. 2018


Velekněz European Ecumenical Church of Nature a předseda správní rady Church of Nature, z.s.
Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962 v Olomouci, doručovací adresa ID: r8u3nhx


Česká advokátní komora Ústavní soud České republiky


Věc: Žádost o stanovisko ČAK k předloženým otázkám a žádost o informace ústavnímu soudu dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. s kontextem a důkazy žádosti.

I. Mgr. Dušan Dvořák byl od roku 2010 jako vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) desetkrát obviněn, převážně v kategorii těžký zločin, za nedovolenou výrobu a distribuci konopných drog/léčiv. Tedy za absenci povolení, které nelze de iure vydat nejen v rozporu s právně nadřazenými normami a § 150 trestního zákoníku. V ústavních stížnostech podaných od 20.2.2012 advokáty Mgr. Dušana Dvořáka ve věci zapření základního práva na zdraví, život, výzkum a obchod s léčivy doloženými na důkazech z vědeckého výzkumu a současně do spisů doloženého barbarského mučení nevinných členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) justicí a exekutivou ústavní soud tvrdil, že nedošlo k porušení základních práv a svobod, což je pro trestný čin vraždy nebo ev. nedbalostního zabíjení důkaz pro oprávněnost žádosti o ustanovení tlumočníka, viz žádost číslo dva. U posledních dvou ústavních stížností sp.zn. IV. ÚS 3899/17 a II. ÚS 198/18 obecní justice a Česká advokátní komora odmítla Mgr. Dušanu Dvořákovi přidělit advokáta, což bylo důvodem odmítnutí projednání obou ústavních stížností. Protože Evropský soud pro lidská práva všechny výše uvedená porušení čl. 2 a 3 a dalších čl. Evropské úmluvy o lidských právech Českou republikou opakovaně bez odůvodnění odmítl projednat a naposledy si ESLP vymyslel, že Mgr. Dušan Dvořák, Mgr. Radomíra Dvořáková a Miloslav Tetour,MCA nedoložili nabytí právní moci rozhodnutí ústavního soudu, toto rozhodnutí potřebujeme znát. Sdělte proto vážený ústavní soude, kdy nabyly právní moci uvedená rozhodnutí o ústavních stížnostech Mgr. Dušana Dvořáka a Mgr. Radomíry Dvořákové a ústavní stížnosti sp. I. ÚS 2431/15 Miloslava Tetoura, MCA, předsedy Odborné společnosti Konopí je lék,z.s., kterou Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Radomíra Dvořáková společně s dalšími dne 14.7.2008 v Ospělově založili, tzn. právní moci celkem dvanácti rozhodnutí ústavního soudu sp. zn. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14 , I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16, IV. ÚS 3899/17 a II. ÚS 198/18. (Pozn. pro ČAK: důkazy pro žádost ČAK o zastoupení pro bono u ESLP)

II. Jak je níže doloženo, Mgr. Dušan Dvořák je invalidou ve III. stupni invalidity. V příloze Mgr. Dvořák dokládá na důkazu, že pouze jedno jediné řízení o obvinění za nedovolenou výrobu konopných drog ukončené zamítavým usnesením Krajského soudu stojí na advokátním zastoupení a soudních poplatcích nejméně cca 55.000,- Kč. To nehovoříme o nákladech na advokáty u odmítnutých dovolání nejvyššímu soudu, marných obnovách, ústavních a evropských stížnostech, které si ex offo nebereme. Sta tisíce Kč jsme uhradili za znalecké posudky, na které justice plive jako papaláš, který si může všechno dovolit a všemu rozumí. Dne 6.3.2018 ústavní soud odmítl pro absenci advokáta ústavní stížnost sp.zn. II. ÚS 198/18 napadají opakované pokusy justice omezovat Mgr. Dušana Dvořáka na svéprávnosti a současně to, že za tuto účelovou zvůli justice sloužící pouze a jen k diskreditaci Mgr. Dvořáka a nemožnosti vymáhat právo nikdy Mgr. Dvořáka neodškodnila. Ústavní soud tak učinil přesto, že znal návrh stěžovatele na základním právem garantované ustavení tlumočníka k řízení o ústavní stížnosti sp.zn. II. ÚS 198/18 ze dne 1.3.2018 a účelové stanovisko České advokátní komory ze dne 8.2.2018 a 22. 2. 2018 k odmítnutí advokátního zastoupení pro bono v řízení o ústavní stížnosti sp.zn. II. ÚS 198/18. Sdělte proto ČAK i ÚS ČR, zda nějaký předpis a jeho ustanovení nebo judikatura ústavnímu soudu nebo jiný předpis vylučuje

A. Přednostní projednání ustanovení tlumočníka dle čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod k řízení o ústavní stížnosti před ustanovením advokáta dle § 29 zákona o ústavním soudu, kdy právě vhodný tlumočník by následně zvolil advokáta ovládajícího jazyk ústavního soudu, protože advokáti ústavních stížností sp. zn. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14 , I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16, III.ÚS 3354/16 jazyk, v němž bylo řízení vedeno, neovládali, my rovněž ne. Konkrétně šlo o olomoucké advokáty registrované ČAK Mgr. Dominiku Kovaříkovou a JUDr. Jaroslava Klimeše, pražského advokáta Mgr. Petra Skalického a přerovského advokáta Mgr. Pavla Andrleho, se kterými jsme hovořili stejným mylným jazykem, že lhát a podvádět s razítkem ČR se nemá a nesmí, a to ani v Brně.

B. Že je § 29 zákona o ústavním soudu (obhájce) nadřazen odst. 3 § 33 zákona o ústavním soudu (tlumočník), navíc ve světle základního práva stěžovatele na právní obranu proti desetiletému justičnímu teroru a zvůli a popření judikátu netrestnosti cannabisterapie dané článkem 3 odst. 1 a 3 LZPS, kdy „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení a nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“ ve spojení s čl. 4 odst. LZPS, citujme, že Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanoven.“ ve spojení s článkem 36 odst. 2 LZPS, citujme, že „Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“ a ve spojení s čl. 37 odst. 2 a 3 LZPS, že, citujme „Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení a všichni účastníci jsou si v řízení rovni.“ a dále ve spojení s čl. 38 odst. 1 LZPS a a dále čl. 23 LZPS, kdy, žádný občan nesmí být odňat svému zákonnému soudci včetně soudců Soudního dvora Společenství v Lucemburku a občané mají právo postavit se na odpor proti každému, včetně naprosto zkorumpovaných soudců, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

III. Dne 10.10.2017, 1.11. 2017 a 16.11.2017 pod sp. zn. SPR ÚS 49/17 ústavní soud a jeho předseda odmítl sdělit informaci, na základě jakého předpisu nemusí soudci ústavního soudu ve výše uvedených ústavních stížnostech podaných výše uvedenými advokáty projednat porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a mohou k zapření projednání sporu Soudní dvorem vědomě lhát, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech nerozhoduje Soudní dvůr a není nutné na soudce výše uvedených senátů podávat kárný podnět. Je tedy oprávněné zajistit tlumočníka, protože porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech ve všech výše uvedených ústavních stížnostech rovněž v příloze dokládají kromě lékařů další dva advokáti ČAK dne 12.3.2018 Krajskému soudu v Brně a Nejvyššímu soudu ČR dne 9.3.2018 s doplněním dne 13.3.2018, viz přílohy. Sdělte tedy, zda ani v řízení o ústavních stížnostech bez tlumočníka a advokáta sp.zn. IV. ÚS 3899/17 a II. ÚS 198/18 bylo/nebylo povinností soudců řešit letité lhaní a fauly a podvody svých vlastních kolegů s prekurzorem na čele, aby touto lží zamaskovali porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Pokud nějaký takovýto analogický kartel justice s exekutivou a organizovaný zločin nálezy ústavního soudu řešily, data rozhodnutí a sp.zn. mi prosím sdělte.

IV. Sdělte předpis, zda jsme /nejsme vyloučeni žádat pro další poškozené členy asociace Cannabis is The Cure,z.s. k ústavní stížnosti na další neskutečné bláboly zkorumpovaných pomatenců v talárech na nejvyšším soudu k níže uvedeným předběžným otázkám Soudnímu dvoru dne 13.12.2017 sp.zn. 11 T do 1499/2017-48 (doloženo v příloze) ustanovení tlumočníka dle LZPS odst. 4 čl. 37 a zda jsme/nejsme vyloučeni a jakým předpisem žádat šetřit bláboly včera zatčeného pražského vrchní soudce Ivana Elischera, který se na pravomocném odsouzení těchto poškozených členů výzkumu rovněž podílel a podvodného znalce označoval za experta a zničený život, vazbu a exekuce na krku za výchovný trest před důchodem dvou seniorů za léčbu konopím podpořenou lékaři a zakázanou soudem a prokuraturou probačním dohledem (viz sp.zn. 11 T do 1499/2017-48).
Dne 14.3. 2018 Mgr. Dušan Dvořák

Příloha:


Velekněz European Ecumenical Church of Nature a předseda správní rady Church of Nature, z.s.
Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962 v Olomouci, doručovací adresa ID: r8u3nhx


Městský soud v Praze, ID: snkabbm OSSZ Prostějov, ID: jb2adhn
Hybernská 18, Praha 1 Újezd 10, Prostějově
sp.zn. 11A 1/2017 sp. zn. LPS/2018/409-PV_CSSZ


Věc: Návrh na změny petitu rozhodnutí soudu a správního orgánu k řízení o III st. Invalidity

1) S ohledem na zjevně účelovou inkviziční intervenci státního zastupitelství a justice v roce 2017 k vyvolání kontrolního řízení u OSSZ v Prostějově sp. zn. LPS/2018/409-PV_CSSZ, které jsem roky marně žádal konat, a to ve věci vědomě nepravdivých a účelových znaleckých posudků na mou osobu, píší návrh OSSZ společně s žalobou na justicí a exekutivou zapírané právo na víru, názor a přesvědčení a diskriminaci ve věci zdravotního postižení, které má být projednáno dne 15.3.2018 u Městského soudu v Praze. Žádal jsem MPSV opakovaně marně přehodnocení mého třetího stupně invalidního důchodu, kdy jsem MPSV opakovaně od jeho ustanovení v roce 2012 marně žádal alespoň částečné povolení pracovat. Mou žádost podpořily tři nevládní organizace, ale vše bylo vždy odmítnuto. Odvolání na úřední zákaz pracovat, nemožnost absolvovat rekvalifikaci, nemožnost s podporou ESF začít podnikat apod. již 2x v odvolání a rozkladu odmítl ministr práce (2012) a ministryně práce MPSV (2015). MPSV jsem od roku 2012 opakovaně zasílal marné žádosti o možnost získat alespoň průkaz ZTP a ZTP – P, marně jsem žádal alespoň jednoho, nejlépe dva asistenty s ohledem na doložené postižení trvat stůj co stůj na vymahatelnosti práva na život a zákazu mučení. Doložil jsem nejen odbornou kompetenci, ale též extrémní pracovní vytížení, vysokou nákladnost sporů a znaleckých posudků, nezbytnost cestování po celé Evropě (10x jsem pouze ve věci zapřeného práva na dostupnost a výzkum cannabisterapie podal stížnost Evropskému soudu pro lidská práva, 2x Evropské komisi). Byl jsem od roku 2010 hanáckými hrdiny na příkaz soudu již 10 x obviněn, většinou jako těžký zločinec, který nedovoleně vyrábí a distribuuje konopná léčiva členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a který dokládá, že konopí léčí nejen rakovinu. Domnívám, že zabíjet a mrzačit se lidé nemají, natož v době míru. Aby se trestní soud povyšoval nad mou rodinu, kolegy, lékaře a tvrdil, že mám být bohatý idiot, který si kupuje za 50 tisíc měsíčně konopí v lékárně, nebo vyhraje tendr SUKLu a beztak všechno konopí musí odevzdat zpět SUKLu a nesmí vyrobit ani mastičku, tak takové jednání není právní stát kulturní země. Apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy byla doložena vědecky v roce 1994, toxicita konopí oproti chemickým léčivům je bagatelní. Lhát justice nemá z principu. Pokud má tělesně postižený invalida nárok na vozík a asistenty a průkaz ZTP- P, tak analogicky i člověk postižený dušeně i tělesně tímto justičním terorem a kartelem justice s exekutivou na jeho svědomí, vzdělanosti, zdraví a duši a těle musí mít v rozhodnutí o 3.st. Invalidity nově doporučeno povolení částečně pracovat za součinnosti přidělení 2 asistentů (mohou být invalidé) a průkazu ZTP - P od MPSV ČR, viz přílohy - důkazy v tvrzení advokátů, kterým justice plive do tváře a nikdy se s mými argumenty nevyrovná a připadám si, jako bych si dopisoval s mentálně nesvéprávnými lidmi. O toto doporučení OSSZ v Prostějově ke 3.st. Invalidity žádám a přikládám další důkazy účelových rozhodnutí a zvůle.

2) Ke změně petitu rozsudku nad Ministerstvem kultury ČR sp.zn. 11A 1/2017 o řádné zapsání náboženské společnosti a dnes již mezinárodní církve European Ecumenical Church of Nature po dohodě se zakladateli sboru, kancléřem, staršími a pastory a členy sboru (viz Sněm dne 20.12.2017 přílohou a přijatá usnesení), navrhuji změnit předmět právní otázek, které soud musí v žalobě nejprve vyřešit:


I) Je žalobce, zástupce a přípravný výbor právnické osoby v průběhu téměř dvouletého řízení (návrh podán se všemi náležitostmi dne 14.7.2016) o registraci právnické osoby oprávněn změnit název a základní dokumenty právnické osoby, o jejíž registraci žalobce usiluje? K uvedené právní otázce se domnívám v odkazu na výroky Nejvyššího správního soudu ČR dne 21.12.2017 sp.zn. 30/2017-300, kterým nám neuznal přednostní právo projednání již třetí žaloby na žalovaného z důvodu ochrany občanů při porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech justičně exekutivním kartelem a tvrdil, že důkazy doložené ve spise s žalobním řízení nesouvisí, což je zcela absolutně nemístné tvrzení, když jde o jeden z pilířů snah o registraci – vymahatelnost práva, se domnívám, že toto právo rozšířit zaměření náboženského sboru jak duchovně, tak formálně právně, že toto právo nám jako zakladatelům sboru náleží po celou dobu žalobně vymáhaného registračního řízení. Doložili jsme, že jde o rozšíření víry členů sboru (chcete-li příměrem monoteismus nahradili polyteismem), změny jsme veřejně se členy sboru komunikovali jak na beneficích, viz http://tortura.eu, tak konferencích, viz http://cannabiswarisover.com a také na konferencích v zahraničí, viz http://cannabis-europe.eu a především změny i s nečleny sboru komunikovali veřejně na internetu na http://konopna-cirkev.blogspot.cz a FB https://www.facebook.com/Konopná-církev-187700047993169/. Sněm sboru dne 20.12.2017 rozhodnutí jako správné potvrdil. Současně však soudu jako oprávněná osoba sděluji, že pokud by uvedené změny (název, ústava) měly být překážkou pro řádnou registraci našeho sboru u MK ČR a rozsudek, který to potvrdí, tyto změny učiníme po zapsání na MK ČR dle původního návrhu.


II) Je žalobce oprávněn žádat na žalovaném zrušit v rámci této žaloby registraci již registrované církve za činnost založenou na textech vyzývající k zabíjení a zotročování jinověrců doložených do spisu, když v replice k žalobě žalovaný neprávní stav této již uznané právnické osoby Českou republikou obhajoval tvrzením, že daná právnická osoba nebyla založena na základě zákona o církvích, avšak pominul, že takové jednání je zapřeno konat každé právnické osobě? Domníváme se, že právo projednat tento žalobní bod nám náleží, pokud se žalovaný takto účelově právně vymezil k doloženému porušení práv již registrovaným církevním sborem. Jako oprávněná osoba sděluji, že uvedený petitní bod projednání toliko žádám ozřejmit soudem, je -li v žalobě podán jako oprávněný, či nikoliv, nežádám zrušení tohoto již registrovaného církevního sboru, neboť nám jeho členové v našem sboru přislíbili, že budou působit ve svých řadách osvětově.


III) Je žalobce oprávněn z důvodů nevymahatelnosti kriminalizace modlitebních předmětů sboru žádat ustanovení advokáta a položení níže uvedených předběžných otázek Soudnímu dvoru dle čl. 267 Smlouvy o fungování EU? Protože tuto věc považujeme za klíčovou a domníváme se, že nám toto právo náleží, žádáme, aby v příloze doložené předběžné otázky byly skrze Nejvyšší správní soud předány k posouzení Soudnímu dvoru.


3. Návrhy na změnu petitu:

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2016 č.j. MK 51095/2016 OC a ze dne 22.12. 2016 č. j. MK 78898/2016 OLP se pro průtahy a nepřezkoumatelnost ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí soudu registroval návrh žalobce ze dne 14.7.2016 včetně změn návrhu v průběhu soudního řízení o žalobě.

II. Žalovaný je povinen do 30 dnů od rozhodnutí uhradit žalovanému náklady soudního řízení na účet číslo 8243027001/5500.

Dne 13.3.2018 Mgr. Dušan Dvořák

Přílohy - Vyjádření advokátů Mgr. Dušana Dvořáka JUDr. Klimeše, JUDr. Pavlů a Mgr. Burgeta a Mgr. Andrleho k justičně exekutivnímu kartelu
- Vyjádření ošetřující lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové ke změně DG Mgr. Dušana Dvořáka dne 20.11.2017 na DG jako po návratu z války
- Vyjádření členky výzkumu Konopí je lék Jarmily Honkýšové k léčbě rakoviny kanabinoidy.

Předběžné otázky Soudnímu dvoru


  1. Otázky týkající se nutnosti notifikace zákona č. 50/2013 Sb. (tzv. zákon konopí do lékáren)

1. ) Představují ust. §24a a § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a dále ust. § 79a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech tím, že upravují distribuci konopí pro léčebné účely a v této souvislosti požadují, že 1) pěstovat konopí pro léčebné použití může jen osoba, které byla k této činnosti udělena licence Státním ústavem pro kontrolu léčiv, 2) veškeré vypěstované konopí pro léčebné použití bylo předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a 3) takto vypěstované konopí bylo výlučně přes lékárny dodáno nemocným na základě 4) lékařského předpisu, technické předpisy ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 20152/1535 (dříve směrnice 98/34/ES) a jsou tudíž s ohledem ke skutečnosti, že nebyly oznámeny Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 2015/1535, nevymahatelné vůči jednotlivci, který se jejich nevymahatelnosti dovolává, a to ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

2.) Je třeba čl. 5 směrnice 20105/1535 ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-144/16 Município de Palmela upřesnil, že se nevymahatelnost neoznámeného technického předpisu vztahuje jen na dotčené technické předpisy a nikoliv na celý právní předpis, vykládat v tom smyslu, že české soudy musí aplikovat zákon č. 50/2013 Sb. v části, ve které přiznává návětím § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách právo na pěstování konopí za léčebnými účely, a nemohou nevymahatelnost daných technických předpisu de facto odmítat s argumentací, že aplikují ustanovení zákona o návykových látkách, která zakazují pěstování a nakládání s konopím přijata před vstupem České republiky do EU?


3.) Představuje ust. § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s konopím k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) poprvé limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to ve výši 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 2015/1535, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

4.) Představuje ust. § 15 písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z konopí k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES s přihlédnutím ke skutečnosti, že i alternativní či liberálnější režim představuje dle rozsudku Soudního dvora ve věci C-273/94 Komise proti Nizozemsku technický předpis, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 2015/1535, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

  1. Otázky týkající se ostatních ustanovení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látek ve věci pěstování a výroby konopí

1. ) Představuje ust. § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstovaní konopí k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy bylo možné pěstovat konopí bez hlášení úřadům a bez existence metodické normy pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí (viz otázka č. 2 níže), na režim, kdy je možné pěstovat konopí bez hlášení úřadům a bez existence metodické normy pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí, ale to pouze na pěstební ploše do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technicky předpis ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

2. ) Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd konopí „Metodou společenství pro kvantitativní určeni obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním předpisu?

3. ) Představuje ust. § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice 2015/1535, a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 5 a 6 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?


  1. Otázky týkající se souladu české právní úpravy se svobodou volného pohybu zboží dle čl. 34 Smlouvy o fungování EU

1. ) Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungovaní EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného konopí, které je méně vhodné pro léčebné použití než jiné odrůdy konopí včetně zcela neomamných odrůd konopí a neomamných metod aplikace omamného konopí, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?

2. ) Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je konopí, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje použití pouze takového léčebného konopí, které slouží primárně k omámení, a pod hrozbou trestní sankce zakazuje pěstování, výzkum a užívaní jiných odrůd konopí vhodnějších k léčebnému použiti?

3. ) Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 236/2015 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na způsoby zpracování léčebného konopí, které je prokazatelně méně účinné pro léčebné použití pro celou řadu nemocí, a to jak z hlediska jakosti (složení), tak způsobu použití (metody zpracování a podání) a de iure zakazuje vyrábět léčebné produkty jak z omamných, tak neomamných odrůd konopí a používat neomamné metody aplikace omamného konopí?