Ústavnímu soudu dne 17.11.2017 Miloslav Kočíř

Ústavní soud ČR , Joštova 625/8, 602 00 Brno Dne 11.11.2017

Věc: Žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Odborně právní skutečnosti rozhodné k žádosti o informace:
  • Dne 5.10.2017 Ústavní soud ČR v bodu 34 usnesení sp. zn. III. ÚS 3354/16 uvedl k oznamovací povinnosti ČR u novel zákona o návykových látkách jako technického předpisu k výrobě konopí jako léku ve smyslu práva Společenství, cituji: „...O technický předpis v tomto smyslu totiž v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropské unie (resp. dřívějšího Evropského soudního dvora), notifikační povinnost dle směrnice Evropského parlamentu se uplatňuje i v trestním řízení (srov. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 16. 6. 1998 ve věci Lemmens č. C-226/97, § 20) a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského parlamentu kvalifikovat lze.
  • Novela č. 141/ 2009 Sb. zákona o návykových látkách (§ 8) určila požadavky na výrobu konopí jako léku k výzkumu a léčbě u odrůd konopí s obsahem účinné látky THC do 0,3 % THC v celé nadzemní rostlině konopí a od zavedení trestnosti pěstování konopí dne 1.1.2010 do účinnosti novely č. 3/2012 Sb. dne 3.1. 2012 u odrůd konopí do 0,3 % THC v celé rostlině konopí včetně kořene dle § 289 odst. 3 trestního zákoníku a vyhlášky č. 455/2009 Sb.
  • Novela č. 50/ 2013 Sb. zákona o návykových látkách (§ 24) naopak určila požadavky na pěstování odrůd konopí k výrobě konopí jako léku s obsahem účinné látky THC nad 0,3 % THC v květu samičích odrůd konopí dle vyhlášky č. 221/2013 Sb. , resp. novely č. 236/2015 Sb.

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím mi proto prosím sdělte:
  1. Zda z bodu 34 usnesení ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3354/16 vyplývá informace, že neoznámené novely zákona o návykových látkách určující výrobu konopí jako léku jsou nevymahatelné, tzn. novely č. 141/ 2009 Sb. a novela č. 50/2013 Sb.,
  2. Zda v bodu 36 usnesení sp. zn. III. ÚS 3354/16 odkazující rozsudek Soudního dvora ze dne 16.12.2010 č. C-137/09 Josemans v bodech 36 – 41 rozsudku uvádí jednoznačnou informaci, že konopí k léčbě a výzkumu je obchodovatelným zbožím.
  3. Zda je ústavnímu soudu známa informace, na základě jaké odborné studie byly EU, ministerstvem zdravotnictví nebo ministerstvem spravedlnosti vydány trestním právem vymáhané předpisy, že odrůdy konopí s obsahem dle EU nad 0, 2% THC ve vrcholících (min. 60) nebo odrůdy konopí dle ČR nad 0,3% THC (ať už s obsahem THC v celé rostlině včetně kořene, nadzemní části, vrcholíku nebo jen v samičím květu) mají býti prohibované, ev. od ostatních rostlin extrémně regulované a v důsledku nedostupné léčivky, když jde z hlediska ohrožení veřejného zdraví o zcela irelevantní veličinu a gestoři předpisu (MZ ČR, SUKL a Msp ČR) pouze a jen odkazují na rozhodnutí zákonodárce a žádnou studii nemají a není ani uvedena v důvodové zprávě k zákonu o návykových látkách, trestním zákoníku, zákonu o léčivech, lékopisu a dalších relevantních zdrojích, přičemž odrůdy konopí s obsahem pod i nad 0,2% THC jsou léčivé ( v konopí je až cca 300 léčivých látek, celkem přes tisíc látek).

Děkuji předem za vydání žádaných informací.Miroslav Kočíř, nar. 29.11.1957, trvale bytem Klášterec nad Orlicí 228, PSČ 561 82