Pokyny advokátům k 17.listopadu 2017

Vážení páni advokáti.
Rozhodnutí ústavního soudu ve správních rozhodnutích 10.19.2017 a 1.11.2017 a 16.11. 2017 (viz http://edicepetlice.blogspot.cz) a především soudních řízeních deseti ústavních stížností (viz http://ustavnisoud.blogspot.cz) nabylo dne 5.10.2017 významu, který dle mého nahlížení dopadá na zastavení všech trestních řízeních řízení v mé věci a s ohledem na ustanovení § 255 odst. 2 trestního řádu (analogicky u prvoinstančního soudu) předložení věci ústavnímu soudu vás zainteresované advokáty laskavě žádám podat návrh na zastavení řízení a předložení věci ústavnímu soudu (JUDr. Ivo Pavlů) a stížnosti na průtahy a neprojednání návrhu obnovy v přípravném řízení jediným oprávněným státním zástupcem (JUDr.Libor Šlauf) a podání dovolání (Mgr. Milan Popelka)
Panu advokátu Mgr. Pavlu Andrlemu zasílám na vědomí.
Ústavní soud v usnesení 5.10.2017 v bodu 34 ústavní stížnosti čj. III.ÚS 3354/16 uvedl, že zákon o návykových látkách je de iure technickým předpisem k výrobě konopí jako léku (vládě a zákonodárcům byla odpovědná za předpis č. 50/2013 Sb. jmenovaná Mgr. Karolina Peake, právnička ex předsedkyně vlády), když dosud odvolací, dovolací a ústavní soud opakovaně tvrdil, že nikoliv a že věc nespadá pod Soudní dvůr. Ústavní soud dne .10.2017 přiznal, že novelizace zákona o návykových látkách zákonem konopí do lékáren je nevymahatelná, současně popřel rozsudek Soudního dvora Josemans, který právě v bodech 36-41 určil, že konopí k léčbě a výzkumu je obchodovatelným zbožím. Ústavní soud - odkazujíc právě na rozsudek Josemans - opětovně sdělil, že konopí (k léčbě a výzkumu) obchodovatelné zboží není, z čehož vyplývá, že jsem prodejcem marihuany jako Josemans, což nebylo nikdy doloženo, naopak. Ústavní soud se však opět nevyrovnal s nevymahatelností novelizace výroby konopí jako léku dle novelizace § 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2009 Sb. a vědomě mylně tvrdí, že předpis je nevymahatelný až od novely č.50/2013 Sb. a neoznámení § 24 ZoNL -pěstování.
Oslovuji vás podle věku a prosím o koordinaci právních úvah a strategií a diskusi k pokynu vydat adekvátní rozhodnutí v mé věci a přijmout (JUDr. Pavlů, ev. Mgr. Popelka) zmocnění ke stížnosti na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 5.10.2017 č..j, 3 T 131/2017 nevyloučit se dalšího trestního řízení za nedovolenou výrobu drog v roce 2016 (úroda 2016) , neboť věc je je nejen pro mne nezbytná pro úspěšná řízení u evropského, ústavního, nejvyššího a odvolacího soudu.
Vážený pan advokát JUDr. Ivo Pavlů, Prostějov (KS v Brně k řízení č.j. 11 T 130 /2016 odvolání na rozsudek ze dne 25.5.2017 a stížnost na usnesení OS v Prostějově ze dne 20.2.2017 a doložení netrestnosti skutku a porušení práva EU a opětovné nevyloučení se soudců OS v Prostějově – všech do jednoho, věc: úroda 2014 a 2015, sloučeno – nedovolená výroba drog)
Vážený pan advokát JUDr. Libor Šlauf, Praha (OS na Praze 1, č.j. 6 T21/2012, vědomě protahovaná obnova trestního řízení dle podnětu ex ministryně Karoliny Peake za vyhrožování (výhružné SMS a zaslání semen konopí v květnu 2011) mnou podaná datovou schránkou na podatelny OSZ na Praze 1 a OSZ v Prostějově dne 3.1.2017, dokládající důkaz posudkem Znaleckého ústavu Bohnice ze dne 12.12.2016, že jde o problém právní, nikoliv psychiatrický, věc je projednávaná i přes velmi diplomatické upozornění advokáta dne 4.10.2017 zcela nezákonně soudkyní se souhlasem předsedy soudu (dne 9.10. 2017 č.j. 56 St 36/2017) namísto státní zástupkyní, a to se souhlasem dozorujícího MSZ v Praze (dne 24.10.2017 č.j. KZT 337/2012-149), byť žalobkyně žalobu dne 30.7. 2012 stáhla pro mou údajnou nepříčetnost a státní zástupkyně odmítá projednat mou způsobilost v přípravném řízení a projednává ji soud a zadává další znalecký ústav k šetení, když žalobkyně a soudkyně vědí, že mé jednání byl vědomý, promyšlený a jediný možný způsob, jak v krajní nouzi bez jakéhokoliv skutečného ohrožení odpovědné ex ministryně poukázat na dlouhodobou trestnou činnost soudců, poslanců a exekutivců, kterou však uvedení odmítají projednat)
Vážený pan advokát Mgr. Milan Popelka, Prostějov (dovolání na další zamítavé usnesení KS v Brně ze dne 30.8.2017 č.j. 5 To 297/2017 a usnesení OS v Prostějově ze dne 4.7.2017 sloučeného trestního řízení nepovolení obnovy projednání nedůvodnosti ochranných opatření a zabrání věci za ospělovské úrody konopí v letech 2011 a 2012 č.j. 2 Nt 1151/2014-942 a č.j. 3 Nt/2014-411 bez výroku soudu o vině a trestu, podruhé Krajským soudem v Brně zamítnutá stížnost na Okresní soud v Prostějově na nepovolení obnovy řízení (analogicky KS v Brně zamítl stížnost advokáta Mgr. Popelky na Okresní soud v Prostějově (opětovně soudkyně Mgr. Otrubová) dne 20.10.2016 pod č.j. 9.To 408/2016), což bylo napadáno a soud byl žádán se vyloučit včetně soudců Krajského soudu v Brně, což Krajský soud v Brně opětovně vůbec neprojednal, nyní trvám na podání dovolání za odmítání o roku 2011 projednat porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování společenství s důvodným podezřením na porušení řady ustanovení trestního zákoníku s důsledky uvedenými v ustanovení § 149 odst. 4 trestního zákoníku spáchaných důvodně podezřelými prostějovskými soudci a státními zástupci, důkazy doloženy ve výpovědi na Policii ČR dne 6.10. 2017 č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 na titulní straně webu ve scanu podání vysvětlení na http://policie-cr.blogspot.cz/
Vážený pan advokát Mgr. Pavel Andrle, Přerov (který se mnou prošel od roku 2014 odmítnutí tří dovolán a pěti ústavních stížností na nepovolení obnovy řízení mne a ve stejné věci ústavních stížností od dvou dalších statutárních zástupců zřizovatelů Edukativní Konopné kliniky (Dvořák, Ateliér ALF,z.s., Tetour, Konopí je lék, z.s., Dvořáková, Art Language Factory,z.s.) věc: nedovolená výroba konopných léčiv/drog a nepovolení obnov řízení za úrody 2009, 2010, 2011 a 2012- 2x, Tetour 2010 a 2011)
Kromě toho mne a Radomíru Dvořákovou u nejvyššího, ústavního a evropského soudu zastupovalo od roku 2007 celkem dalších 7 advokátů : Mgr. Andree, Olomouc, Mgr. David, Praha, Mgr. Kovářová, Brno, Mgr. Skalický, Praha, JUDr. Kořínková, Praha, JUDr. Klimeš, Olomouc vždy jedno podání a celkem v pěti stížnostech Mgr. Dominika Kovaříková, Olomouc, NSS – 1x -judikát, ÚS – první ústavní stížnost – prekurzor a pak 3x znovu ústavní stížnosti za neprojednání obžaloby za úrody 2009, 2010, 2011, 2012, ESLP – 1x, první odmítnutá ústavní stížnost)
K pokynu- podnětu
Odůvodnění zastavení trestního řízení za nedovolenou výrobu konopných drog, dovolání a důkaz trestnosti skutku JUDr. Karoliny Peake:

 1. V souladu s ust. 255 odst. 2 trestního řádu obviněný odvolacímu soudu navrhuje, aby všechna výše uvedená řízení projednávaná u Okresního soud v Prostějově pod číslem jednacím 11 T 130 /2016 a 3 T 131/2017 ve věci nedovolené výroby konopných léčiv/drog zastavil a předložil věc Ústavnímu soudu ČR k projednání, neboť dne 5.10. 2017 ústavní soud v bodě 34 usnesení č.j. III. ÚS 3354/16 vyslovil, že zákon o návykových látkách je v ustanoveních pěstování a výroby konopí jako léku (§ 8, 15, 24 a dle názoru obviněného též § 29 ve spojení s § 5 odst. 5 do i po přijetí novely č. 50/2013 Sb.) v souladu se Směrnicí 98/34 technickým předpisem dle práva Společenství a podléhá notifikaci do databáze TRIS, což se u novelizace výroby konopných léčiv (novelizace §§ 8 a 24 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2009 Sb. a zákonem č.50/2013 Sb.) nestalo a předpis je nevymahatelný.

 1. Citujme ústavní soud, bod 34 usnesení ze dne 5.10.2017 č.j. III. ÚS 3354/16 :„O technický předpis v tomto smyslu totiž v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropské unie (resp. dřívějšího Evropského soudního dvora), notifikační povinnost dle směrnice Evropského parlamentu se uplatňuje i v trestním řízení (srov. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 16. 6. 1998 ve věci Lemmens č. C-226/97, § 20) a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského parlamentu kvalifikovat lze.“

 1. Jako dodatek stížnosti na usnesení Okresního soudu v Prostějově dne 20.2.2017 č.j. 11 T 130 /2016 a 5.10.2017 č.j. 3 T 131/2017 a důvodnosti vyloučení soudců Okresního soudu v Prostějově uveďme: Soudkyně Okresního soudu v Prostějově JUDr. Šárka Dušková (11 T 130 /2016), která obviněného odsoudila v rozporu s právem na spravedlivý proces, udělením trestu toliko na základě zákona, principu presumpce neviny, odsouzení na základě důkazů a v případě pochybností nejednala ve prospěch obviněného a nesouhlasila s projednáním námitek, které obviněný k netrestnosti skutku předložil včetně nevyslyšení svědků, které odvolatel žádal ke své obhajobě předvolat, navrhovala dne 20.2.2017 v hlavním líčení svědčícímu policistovi - znalci změnit důkazy z přípravného řízení tykající se zjištění obsahu THC v exekuovaných odrůdách konopí z ospělovské výzkumnické farmy, která je od 18.8.20109 – 4.9.2017 každoročně s presumpcí viny konfiskována a odvolatel následně obviněn za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv. Jak bylo obecnímu i odvolacímu soudu opakovaně doloženo na důkazech, jihomoravská policie měří obsah THC v konopí s rozdílem ve výsledku u stejných odrůd konopí více než 50%! od severomoravské policie (OKTE Frýdek Místek) ! Soudkyně JUDr. Šárka Dušková vůbec neprojednala také doložené porušení č.l. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech, resp. porušení §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku, které do spisu k projednání doložilo opakovaně také Krajské státní zastupitelství v Brně, nejen obviněný a jeho zmocněnec (advokát). Netrestnost skutku v souladu s dále doložili poškození účastníci výzkumu v zastoupení asociace Cannabis is The Cure,z.s.

 1. Ke stížnosti na nevyloučení se soudkyně Okresního soudu v Prostějově dne 5.10.2017 č.j 3 T 131/2017 JUDr. Adély Pluskalové (prosba o zmocnění pro dodatek stížnosti pro zmocnění JUDr. Pavlů nebo Mgr. Popelky, ev. pana advokáta Mgr . Andrleho).

 1. Rovněž k dovolání a stížnosti na nevyloučení: Přestože JUDr. Adéla Pluskalová (č.j. 3 T 131/2017) opakovaně rozhodovala o domovních prohlídkách a exekucích výzkumnické farmy v Ospělově v majetcích dovolatele a tedy měla osobní zájem na doložení oprávněnosti svého rozhodnutí, opakovaně se společně se státním zástupcem OSZ v Prostějově Mgr. Černíkem v rozporu s trestním řádem a ustanoveními § 2 odst. 2 a 3, § 3 odst. 1 a 2, § 30 odst. 1, § 33 odst. 1, § 36 odst. 2, § 36a odst. 1, písm c) , odst. 2 písm c), § 42 odst. 1 a 2, § 43 odst. 1 a 3, § 50 odst. 1, § 51a odst. 1 a a b, § 280 odst. 1 a 5 trestního řádu nevyloučila z řízení v této věci a jednala tak opakovaně v analogických soudních řízeních. Důkaz: První obvinění dovolatele za nedovolenou výrobu konopných drog/léčiv k výzkumu Konopí je lék projednávané soudkyní Okresního soudu v Prostějově Mgr. Ivonou Otrubovou pod č.j. 2 T 104/2010 bylo vydáno na příkaz k domovní prohlídce vydaný právě JUDr. Adélou Pluskalovou dne 17.8.2009 č.j. 0Nt 815/2009 a realizovaný 18.8.2011 se ztrátou 90% zkonfiskovaného majetku a tragickými následky na členech výzkumu. Naopak v analogickém řízení, ze kterého je žádána vyloučit, č.j. 3 T 131/2017 , podala naopak příkaz k domovní prohlídce a exekucím majetků z výzkumnické farmy v Ospělově soudkyně Mgr. Ivona Otrubová, která 27.10.2010 č.j. 2T104/2010 odsoudila dovolatele/stěžovatele/odvolatele v prvním trestním řízení s nepravdivým tvrzením ústavního, nejvyššího a odvolacího soudu, že konopí je prekurzor a nenotifikovaný předpis výroby konopných léčiv novelou 141/ 2009 Sb. nepodléhá směrnici 98/34/ES a není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Další soudkyní Okresního soudu v Prostějově, která v letech 2009 – 2017 nařizovala exekuce majetků, obvinění a potrestání dovolatele byla JUDr. Karin Vrchová, předsedové Okresního soudu v Prostějově a Krajského soudu v Brně vždy odmítali seznat důvodnými kárné podněty a 15 marných žádostí o policejní ochranu policejnímu prezidentovi, stejně tak všechny stupně státních zastupitelství odmítali zahájit policejní prošetření tragických důsledků na členech výzkumu Konopí je lék kvalifikovaných také lékaři jako trestný čin dle ustanovení § 149 odst. 4 trestního zákoníku.

 1. Od prvního trestního řízení zakončeného na návrh OSZ v Prostějově stažením žaloby pro nepříčetnost dovolatele dne 6.8.2013 č.j. 2 T 104/2010 (analogicky u OSZ pro Prahu 1) byl dovolatel prohlašován za nepříčetného a od 30.7.2012 docházelo na návrhy OSZ a OS v Prostějově k ochranným opatřením zabrání majetků ze všech následných exekucí výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2010, 2011 a 2012 a dovolatel byl prohlašován za právně nezpůsobilého v trestním řízení doložit, že pěti nevládními organizacemi zapojenými do výzkumu opakovaně oznámené porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství je nutné projednat tomu oprávněným Soudním dvorem a odvolacím, dovolacím ev. Ústavním soudem České republiky, což se dosud nikdy nestalo, ač se tohoto dovolatel se členy výzkumu opakovaně marně domáhal u Evropského soudu pro lidská práva (10x) a ústavního soudu (10x).

 1. Prostějov – Praha: Přestože bylo opakovaně doloženo znalci (30.7.2013 – 28.8.2016) a dvěma znaleckými ústavy (8.8.2015 a 12.12.2016), že konopí není prekurzor a problém dovolatele není psychiatrický, ale právní, od 3.1.2017 odmítají žalobci na OSZ na Praze 1 (JUDr. Gallková) a OSZ v Prostějově (Mgr. Černík) projednat návrhy obnov v přípravném trestním řízení dne 30.7. 2012 stažených obžalob pro údajnou nepříčetnost dovolatele u Obvodního soudu pro Prahu 1 (č.j.) a Okresního soudu v Prostějově (č.j. 2T65/2011 ) na základě nepravdivého posudku znalce MUDr. Jiřího Bilíka vypracovaného na popud Obvodního soudu pro Prahu 1 a Okresního soudu v Prostějově dne 30.6.2012, který se dle názoru odvolatele, advokátů a znalců a znaleckého ústavu v rozporu s § 107 trestního řádu věnoval právním otázkám a nikoliv znaleckému zkoumání duševního stavu dovolatele v době skutku, za který byl opětovně obžalován u Okresního soudu v Prostějově a vymáhal práva rovněž v trestním řízení u OS pro Prahu 1.

 1. Rovněž k dovolání a stížnosti na nevyloučení: Rozhodnutí soudkyně Okresního soudu v Prostějově JUDr. Adély Pluskalové vůči dovolateli ze dne 17.4.2014 č.j. 3 Nt 1151/2014-73 bylo zamítnuto nejvyšším soudem dne 10.12.2017 č.j. 6 Tdo 1493/2014, neboť soudkyně v rozporu s trestním řádem odmítala přijmout zmocnění k zastupování dovolatele, viz http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/19D64783637D681CC1257DDA00534401?openDocument&Highlight=0,null,

 1. Dne 31.05.2016 čj. 6 Tdo 323/2016 odmítl Nejvyšší soud ČR dovolání dovolatele na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne č.j. 3 Nt 1151/2014 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 10. 2015, č.j.. 5 To 317/2015, viz http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F92B98E68A020653C125802600471804?openDocument&Highlight=0,null,

 1. Dne 10.2016 podaná ústavní stížnost dovolatele č.j. III. ÚS 3354/2016 na uvedené usnesení nejvyššího soudu ze dne 31.05.2016 čj. 6 Tdo 323/2016 byla dne 5.10.2017 usnesením č.j. III. ÚS 3354/16 ústavním soudem odmítnuta, aniž se opětovně ústavní soud jakkoliv vyrovnal s neoznámenou novelizací výroby konopí jako léku novelou č. 141/2009 Sb. a porušením čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství.

 1. Vzhledem k tomu, že analogický právní spor dovolatele u Okresního soudu v Prostějově čj. 3 Nt 1151/2014 a č.j. 2 Nt 1151/2014 na nepovolení obnovy řízení byl rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově sloučen, odkažme také na odmítavé usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.05.2015 č.j. 11 Tdo 181/2015 na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 9.4.2014 čj. 2 Nt 1151/2014 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2014, č. j. 8 To 198/2014, viz http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B60350FC0F7265FFC1257E9E0046C747?openDocument&Highlight=0,null,

 1. Dne 30.10.2015 podaná ústavní stížnost dovolatele napadající výše uvedené rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 20.05.2015 č.j. 11 Tdo 181/2015, v němž bylo konopí opětovně označeno prekurzorem a novelizace výroby konopí jako léku novelou č. 141/2009 Sb. nedůvodná k předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru, protože zákon o návykových látkách údajně není technickým předpisem ve smyslu práva Společenství, byla dne 14.4.2016 pod č.j. č.j. II. ÚS 3196/15 ústavním soudem opětovně odmítnuta s odkazem na tato vědomě nepravdivá tvrzení justice od 9.3 2011 uvedená prvně v rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 3 To 25/2011 na odvolání rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 27.10.2010 č.j. 2T104/2010, potvrzený odmítavým usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 č.j. č.j 8 Tdo 1231/2011 a odmítavým usnesením Ústavního soudu ze dne 13.4.2012 č.j.. II. US 664/12 (a v nepovolené obnově prvního trestního řízení Okresním soudem v Prostějově 26.6.2015 č.j. 2 T 104/2010 - 1238/1239 a Krajského soudu v Brně dne 22.9.2015 č.j. 4 To 273/2015 a č.j. 4 To 271/2015 dne 3.5.2016 také ústavním soudem č.j. III. US 396/16).

 1. K odvolání a stížnostem na OS v Prostějově č.j. 11 T 130 /2016 a 3 T 131/2017: V případě, že by odvolací Krajský soud v Brně řízení nezastavil a nepředložil oba spory pro porušení ústavních práv obviněného a poškozených členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Ústavnímu soudu ČR pro dlouhodobé porušování čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství (důkazy viz https://policie-cr.blogspot.cz č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215 ze de 6.10.2017) odvolatel/stěžovatel a dovolatel navrhuje z řízení vyloučit všechny soudce Krajského soudu v Brně rozhodujících o odvoláních a stížnostech dovolatele v letech 2010 - 2017 v analogické trestní věci nedovolené výroby konopných léčiv/drog, a to pod č.j. 3 To 25/2011, 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 5 To 297/2017, 7 To 118 /2017
 2. Současně odvolatel/stěžovatel žádá předvolat žádané v příloze uvedené svědky.
 3. Dovolání (Mgr. Popelka) Důvodem pro podání dovolání je nesprávné právním posouzení skutku nebo jiném nesprávné hmotně právním posouzení, tedy důvod dle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu a dle § 265b odst. 1 písm. k) trestního řádu, kdy v rozhodnutích některé výroky chybí nebo jsou neúplné, a to, zda je soud podjatý, zda a proč nebylo vyšetřeno porušení § 149 odst. 4 trestního zákoníku důvodně podezřelými soudci a státními zástupci, zda je zákon o NL technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a zda je vymahatelný neoznámený předpis č. 141/2009 Sb. novelizující výrobu konopných léčiv (viz § 8zákona o NL) a zda je právně přípustné, že policie měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a se zcela odlišnými výsledky u téže rostliny, což jsou základní předpoklady pro podání obžaloby.

Poznámka: Mám přes 50 rozhodnutí justice a exekutivy za jeden měsíc v datové schránce a vše se odvíjí od první prostějovské kauzy č. j. 2 T 104/2010 a pokusů justice a spřátelených klanů od roku 2012 mne omezit na právní integritě, když jsem doložil nešetřené porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství.
Děkuji a přeji nám všem k 17.listopadu 2017 právní stát.

Dušan Dvořák

Dne 17.11.2017


Příloha: Svědci

Navrhujeme předvolat soudem předvolat svědky:

Zástupce Finanční správy České republiky nebo Ministerstva financí

Odůvodnění předvolání svědka-ků: 7 let odmítá finanční správa pod různými výmluvami a obstrukcemi sdělit manželům Dvořákovým, společnosti Konopí je lék,z..s a jejich právnímu zástupci, na základě jakých skutečností nezahájil Finanční úřad v Konici v lednu 2010 daňově řízení o daru investice z roku 2009 před první konfiskací konopí dne 18.9.2018 v Ospělově v hodnotě více než 77 mil Kč od majitelů daru a investice manželů Dvořákových darovaných v podobě léčivého konopí odborné společnosti Konopí je lék,z.s. k výzkumu a terapii s tvrzením Finanční správy, že darovaná věc nemohla právně existovat (míněno léčivé konopí) přes doložený paragraf 5 a 29 zákona o návykových látkách povolující pokusnické bádání s konopím bez jakéhokoliv povolení, když tyto paragrafy byly v platnosti a neomamné konopí má vysoký terapeutický potenciál.

Otázka svědkovi: Svědek soudu a poškozeným nepřizvaným účastníkům řízení vysvětlí, na základě jakých skutečností bylo léčivé konopí z Ospělova z úrody v roce 2009 darované manželi Dvořákovi společnosti Konopí je lék,zs. Finančním správou a Odvolací finanční správou označeno od roku 2010 do roku 2017 je stále označováno jako právně neexistující důvod nezahájení daňového řízení, když toto konopí existovalo fyzicky, legislativně a právně a cena byla v porovnání s cenou v EU poloviční a jeho množství bylo na rozdíl od dubnové žaloby OSZ v Prostějově v roce 2010 desetinásobné, což finanční orgány nezpochybnily. Tedy, na základě jakého ustanovení jakého předpisu nebylo možné tento investiční dar přijmout a zahájit daňové řízení a dle jakého důkazu mohou toto tvrzení finanční orgány tvrdit.

Dodejme, že v dalších letech šlo při náhradě škody mnohem více o poškození know-how výzkumu, než vlastní zkonfiskovaný léčebný materiál a především nemožnost aplikovat výzkum pro kontinuální kriminalizaci jeho vedoucího a konfiskaci majetků.

Další navrhovaní svědci veřejné moci a justice

Navrhujeme předvolat: Vedoucí zástupce Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství v Prostějově, Krajského státního zastupitelství a soudu v Brně v letech 2008 – 2017, vedoucí zástupce Nejvyššího soudu a zastupitelství ČR a Ministerstva spravedlnosti a Ústavního soudu ČR v letech 2011 – 2017

Odůvodnění: Vedoucí zástupkyně OSZ v Prostějově zakázala 16.6.2011 dozorovat a řádně vyšetřit již třetí trestní podnět zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (nevládní organizace Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s.) ze dne 11.5.2011 obsažený opakovaně ve spisu a předaný k prošetření policejním prezidiem OSZ v Prostějově s podezřením podepsaným také soudním znalcem v oboru soudního lékařství (viz níže-žádaní svědci-lékaři a znalci), že došlo k naplnění níže uvedených zločinů. Jak je doloženo ve spisu, tyto podněty jsou zakázány vyšetřovat ještě v roce 2017 a u OS v Prostějově nebyl ve stěžovaném usnesení a předmětném hlavním líčení dne 20.2.2017 povolen křížový výslech státního zástupce OSZ v Prostějově, přestože KSZ v Brně a VSZ v Olomouci zaslali opakovaně trestní podněty do žalobního spisu, aby byly projednány u soudu, a to včetně této poslední žaloby, ale nikdy projednány justicí nebyly.

Jde o o podezření ze spáchání

A. Zločinu dle §§ 149 odst. 4 a 401 trestního zákoníku soudci a státními zástupci OS a OSZ v Prostějově a porušení čl. 2 a 3 a dalších Evropské úmluvy o lidských právech v důsledku neoprávněné a nepřípustné kriminalizace judikaturou a §§ 28 a 31, odst. 1 tr. zákoníku nekriminalizovaného jednání členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a současně nepravdivého tvrzení justice a trestní a přezkumné exekutivy, že konopí je prekurzor a do 100m2 pěstební plochy je potřeba mít povolení.

B. Zneužití funkce a poškození cizích práv nepravdivým tvrzením (OSZ a OS v Prostějově v letech 2010 - 2015), že v průměru 200 cm vysoké konopí v Ospělově mělo v průměru vždy pouze a jen 30 gramů léčebného materiálu a majitel materiálu jako společnost Konopí je lék,z.s. nebo Konopí je lék,z.s. byl údajně fiktivní (materiálu označovaného OSZ a OS jako toxikomanický !?), když judikatura netrestnosti léčby konopím ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 uvedla v analogických, ale ne tak vysokých rostlinách konopí mnohonásobně vyšší objem léčebného materiálu (více než 175 gamů z jedné rostliny konopí, viz judikatura: 70 rostlin konopí je více než 12.000,- gramů) a zřizovateli Edukativní konopné kliniky bylo opakovaně stěžováno až 10 násobně vyšší množství, než bylo uváděno ze strany OSZ a OS v Prostějově a KS a KSZ v Brně a dalších včetně Msp ČR v přezkumech Viz Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008 na http://konopijelek.blogspot.cz/2012/04/judikatura.html Pokud měla judikátem osvobozená a následně za totéž opět kriminalizovaná M.B.

Otázka svědkovi - svědkům:
Některý z výše označených zástupců veřejné moci a justice přizvaný dle volby soudu uvede, jak rozumí slovům, že

A) Jednáním OSZ a OS v Prostějově (míněna kriminalizace výzkumu a konfiskace materiálu) došlo k fatálním následkům na lidech s důsledky zabití a zmrzačení nevinných účastníků výzkumu a co tímto uvedený zástupce veřejné moci a justice rozumí. Pokud se uvedený zástupce domnívá, že například z 2 T104/2010 a 2T65/2011 u OS v Prostějově osobně a filmově svědčící Olgu Novotnou a Petra Kodyma označené v trestních podnětech na jaře 2011 k smrti utýral někdo jiný než označení podezřelí, at doloží důkazy, kdo byl pachatelem a vysvětlí, jak rozumí větě, že apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy byla doložena vědecky již v roce 1994 a doloží důkazy, že konopí je prekurzor, dále důkazy, že se na OBVINĚNÉ nevztahuje JUDIKATURA a §§ 28 a 31, tr. zákoníku a kdo vydával do 100m2 plochy dle § 29 ZoNL povolení k pokusnickému pěstování a zacházení s konopím od 14.7.2004 – 1.4.2013 (viz novelizace nenotifikovaným zákonem č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren)

B) Doloží důkaz, že zkonfiskované konopí uváděné v žalobě a rozsudcích v letech 2010 – 2015 mělo pouze cca 30 gramů na rostlině konopí, když tak málo gramů mohlo mít maximálně konopí z ospělovské úrody v roce 2016, kdy šlo o 3 fenotypy vědecky na epilepsii doložené odrůdy Charlotta, která měla pouze cca 70 cm výšky a šlo zcela vyjímečně při konfiskacích 2009 – 2017 pouze a jen o samičí sazenice bez semen pěstované z mateční rostliny (sinsemilia). Eventuálně může justice výše žádané svědky odborně konfrontovat v množství zkonfiskovaného konopí na rostlině konopí v Ospělově s vítězem tendru na léčebné konopí společností Elko plast, s.r.o., nebo je též vhodná Zemědělská univerzita v Praze realizující výzkum konopí k léčbě (jako první získali v roce 2014 povolení MZ ČR a mají výzkumnou farmu v Meclově) nebo zástupci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, kteří v roce 2012 nabídli MZ ČR cenu za léčebné konopí kolem 10Kč/gram a je 300Kč/gram. Doložme, že rostlina konopí dle odrůdy a způsobu pěstování může mít od 10 – 6.500 gramů „zeleného“ terapeutického materiálu (tedy bez větviček, semen, stonku a kořene).

Vedoucí OSZ v Prostějově, KSZ v Brně, VSZ v Olomouci a NSZ v Brně vysvětlí, na základě jakých předpisů nebylo a není Státní zastupitelství povinno se vyjadřovat k netrestnosti skutku žalovaného dle trestního zákoníku výše do dnešních dnů v trestních/kárných a přezkumných podnětech (stejně jako justice) a – jak je právě řešeno v kárných podnětech a stížnostech na NSZ a VSZ v Olomouci – v trestních podnětech Cannabis is The Cure,z.s. a Dušana Dvořáka a žádostech o přezkumy a vydání opatření obecné povahy, nebo aktuálních řešených kárných podnětech na státní zástupce vědomě zabraňující prošetření označených trestných podnětů sp.zn. 3 SPR 24/2016 u NSZ a sp. zn. 1 SPR 33 / 2017 u VSZ v Olomouci.

a) za poškozování cizích práv Cannabis is The Cure,z.s. a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a dlouhodobé, nepravdivé pomluvy Dušana Dvořáka v trestním podnětu na Prostějovský večerník (opětovně dne 26.8.2016) a nešetření tohoto trestného podnětu ze září 2016 policií jako vždy bez řádného odůvodnění, mj. že si Dušan Dvořák živobytí údajně založil na prodeji marihuany

b) za nedůvodnou konfiskaci a zabrání majetku Cannabis is Te Cure,z.s.. dne 17.10.2016 v Olomouci a Ospělově a nedůvodnost omezení Dušana Dvořáka na svobodě v CPZ ode dne 17-18.10.216 při poslední konfiskaci v Ospělově na následném obvinění za porušení § 283 tr.z. při marných žádostech o spolupráci s OŤŘ v průběhu roku

c) za odložení trestního podnětu z listopadu 2016 na způsobení škod zcizením majetků určujících hranici pozemku výzkumnické farmy v Ospělově v právě probíhajícím stavebním řízení (od 2014) odloženého šetřit také KSZ v Brně v roce 2017

Když výše uvedené trestní podněty byly duem st. zástupce Černík (OSZ Prostějov a Hojovcová (KSZ Brno) jako vždy označeny za nedůvodné a odloženy s tvrzením

add a)
že šlo o pravdivé veřejné informace, což KSZ ani OSZ nikdy nedoložilo jediným důkazem a dodnes nebyl použit nějaký důkaz ani z NTB zkonfiskovaného dne 17.10.2016 ani v žalobě dne 20.2.2017 u OS v Prostějov a poškození prý nejsou poškození, když je pomlouván vedoucí výzkumu, který výzkum prezentuje veřejnosti

add b)
rovněž bez řádného odůvodnění trestní podnět odložen a označen jako nedůvodný navíc všemi stupni SZ v roce 2016 a 2017 a odůvodnění dodnes zadržovaného NTB důležitého nejen pro toto trestní řízení (obsahuje důkazy obhajoby a cca 20 soudních řízení) s nezákonným tvrzením KSZ v Brně a OSZ v Prostějově, že soudem určená lékařka MUDr. Dagmar Přikrylová není oprávněna předepsat pro kolegyni v Uherském Hradišti doporučení pro Dušana Dvořáka užívat konopí firmy Bedrocan a Dušan Dvořák je dle SZ povinen si jej kupovat v lékárně při ceně 300 Kč/gram a měsíční ceně 20-40 tisíc dle situace a potřeby a není oprávněn se zabezpečit levněji a lépe sám.

add c)
rovněž odložen v roce 2017 jako nedůvodný k šetření s tvrzením, že jde o přestupek do 5.000,- Kč a nenašel se pachatel jako od roku 2010 vždy, když v trestním podnětu bylo uvedeno, že škoda na hmotných a nehmotných právech vzešlých z této krádeže je cca 20.000,-Kč nejméně, což není přestupek.

Samostatně jsou pak žádáni jako svědci předvolat vedoucí OS v Prostějově, KS, NS a ÚS v Brně, kteří vysvětlí, na základě jakých právních úvah a argumentace a důkazů výše označené a ve spisu doložené zločiny ignorované soudci a státními zástupci projednat a vyšetřit s lživým tvrzením, že konopí je prekurzor, nenechali projednat kárně, když byl doložen organizovaný zločin.

Toto výše uvedené jako zákonné jednání rovněž soudu vysvětlí další navrhovaný předvolaný zástupce, nyní Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti ČR, kterým je toto jednání roky marně stovkami občanů stěžováno.

Další navrhovaní svědci veřejné moci a justice žádaní předvolat k dokazování netrestnosti skutku žalovaného Dušana Dvořáka a zločinů justice a exekutivy

1. zástupce Národní protidrogové centrály a Kriminalistického ústavu Policie ČR
2. zástupce SUKLu a SAKLu a Ministerstva zdravotnictví ČR
3. zástupce pražského magistrátu Hl.Města Prahy
4. soudkyni OS v Prostějově Mgr. Ivonu Otrubovou

Otázky svědkům:

Add1.
Zástupce NPC uvede, zda je pravdou tvrzení Dušana Dvořáka, že policejní prezident v roce 2009 a dále vzkázal Dušanu Dvořákovi k odmítnuté žádosti o policejní ochranu výzkumu po první konfiskaci v Ospělově dne 18.8.2009 skrze ředitele NPC, že se má u OSZ a OS v Prostějově v roce 2010 a následně opakovaně obžalovaný Dušan Dvořák bránit netrestností dle § 31 odst. 1 trestního zákoníku a že vyvrátí/potvrdí, zda konopí zadržené policií v Ospělově je tzv. marihuana, když ta má dle výročních zpráv vlády v průměru cca 15 %THC a je vždy bez semen. Svědek doloží, zda je pravdou, že NPC nezahájila v roce 2010 trestní řízení s Dušanem Dvořákem podané MZ ČR, protože Dušan Dvořák daroval ministryni zdravotnictví při předávání vládní ceny za www.konopijelek.cz dne 4.12.2009 také extrakt z konopí s více než 62 % THC, což doložil ve znaleckém posudku Kriminalistický ústav. Rovněž tak vysvětlí, na základě jaké úvahy policie v Praze nikdy nezaútočila na Edukativní konopnou kliniku do doby, než odešel v červnu 2011 Dušan Dvořák zcela vyčerpán na nemocenskou.

Zástupce KÚ uvede, zda je pravdou tvrzení Dušana Dvořáka, že Dušanu Dvořákovi sdělil ředitel KÚ v roce 2013, že policie obsah THC měří z celé rostliny nebo jen z vrcholíku dle toho, jak kdo konopí používá, dále sdělí, kdy a pod jakým číslem jednacím vydal ředitel KÚ příkaz, jak se určuje a) tzv. stopa konopí k následnému měření zkonfiskovaného konopí na zahrádce pěstitele a dále, jak se určuje b) vzorek stopy k měření na obsah THC a dále, jak vysvětlí, že tomuto příkazu ředitele KU rozumí policie na jižní Moravě zcela jinak než na severní Moravě, kde stonky, větvičky a semena a jejich váhu znalec nedopočítává s nulovým množstvím THC do průměru obsahu THC (svědek tento přípis doloží do spisu v kopii) a dále sdělí, zda je pravdou tvrzení Dušana Dvořáka, že ředitel KÚ odmítl v roce 2013 vydat pokyn policii, aby měřila zkonfiskované konopí a zejména tzv. Marihuanu z indoorových pěstíren na toxické látky a těžké kovy a za porušení ochrany zdraví občanů takovýmto skutečně nebezpečným jednáním pak byli tito lidé vinění, ne za léčivý kanabinoid THC, ředitel KU odmítl návrh Dušana Dvořáka podložený zkušenostmi z černého trhu a vážnými následky na občanech, když THC na rozdíl od těžkých kovů a pesticidů nikomu neublížilo.


Add2.
Zvolení zástupci SUKLu a SAKLu a Ministerstva zdravotnictví ČR uvedou, zda a na základě jakých předpisů lze nebo bylo možné od 14.7.2004 do dne řízení vydat
a) povolení k pěstování a výrobě léčivého konopí nebo konopných léčiv I. k prodeji nebo k II. výzkumu u II.1 zvířat a II.2 člověka z
a) neomamného léčivého konopí s obsahem do 0,2% THC v samičím květu odrůdy konopí
b) z neomamného léčivého konopí z vrcholíku konopí s obsahem do 0,2% THC v samičím květu konopí
¨c) neomamného konopí do 0,3% THC v samičím květu odrůdy konopí
d) neomamného konopí do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny samičího konopí včetně vrcholíků se semeny a bez semen
e) neomamného konopí s obsahem do 6 THC a 7,5 % CBD (snižuje omamný efekt THC) v samičím květu odrůdy konopí
f) omamného konopí s obsahem 19% THC a měně než 1% CBD v samičím květu odrůdy konopí a zda
e) existuje možnost získání povolení k izolaci konopných pryskyřic z vrcholíků či květů konopí dle nenotifikované novelizace § 15 písm. e) ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren

Dále svědci uvedou, zda šlo, či lze vydat nějaké povolení k řízení automobilu při užívání konopných léčiv či léčivého konopí, když jsou justici a exekutivě doloženy vědecké studie o jeho zcela odlišné metabolizaci a přípustnosti řízení automobilu dle příbalového letáku konopného léčiva Sativex, což je další perzekuce obžalovaného v roce 2016 a 2016 kvůli konopí zakázaného zkoumat při doložení doporučení užívání konopí lékařem žalovanému.

Dále svědci uvedou, zda je pravdou, že MZ ČR nevydalo Dušanu Dvořákovi v letech 2008 -2017 nikdy povolení k výzkumu genetik konopí a výrobě konopných léčiv i přes doloženou bezpečnost a nevymahatelnost prohibice léčby a výzkumu z nadřazeného unijního práva, ani Dušanu Dvořákovi nevydalo osvědčení odborné způsobilosti k pokusnickému bádání pro společnost Konopí je lék,z.s. a Dušana Dvořáka a dále, že Dušan Dvořák oznámil v roce 2012 MZ ČR bez jakékoliv reakce MZ ČR více než 18 odrůd léčivého konopí.

Dále svědci uvedou, zda je pravdou tvrzení Dušana Dvořáka, že MZ ČR roky odmítá vydat informace týkající se legislativy a realizace a výstupů výzkumu v ČR s cca 50 kilogramy konopných drog ročně hlášených ke spotřebě pro výzkum v ČR orgánům OSN. Svědek doloží odpovědi na žádané informace.

Add 3.
Zástupce pražského magistrátu uvede, zda je pravdou předchozí opakovaná tvrzení magistrátu a vystavení smlouvy k daru 1,1 mil. Kč ze dne 11.5.2010 na Edukativní konopnou kliniku společnosti Ateliér ALF,z.s. v partnerství s Konopí je lék,z.s., které byl žalovaný ředitelem, a vysvětlí, proč magistrát Okresnímu soudu v Prostějově do spisu 2T 104/2010 v létě 2010 nepravdivě uvedl, že toto není pravdou.

Add 4.
Soudkyně – soudící 100 % žalob, obnov a ochranných opatření vůči Dušanu Dvořákovi ve věci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2010 - 2016 u OS v Prostějově uvede, jak rozumí poslední větě rozsudku Nejvyššího soudu vůči obžalovanému Dušanu Dvořákovi z důvodu dovolání ministra spravedlnosti pro porušení zákona OSZ v Prostějově v neprospěch Dušana Dvořáka, že nemůže rozhodnout v neprospěch obviněného a soudkyně odůvodní, proč nebyla povinna respektovat tento rozsudek nadřazeného soudu a pokutu 10 tisíc Kč za špatnou omluvu k policejnímu výslechu dne 4.5.2012 Dušanu Dvořákovi v rozporu s rozsudkem tohoto soudu udělila. Viz 23.2.2012 sp.zn. 3 Tz 1/2012: “Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Prostějově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr.ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud. Okresní soud se pak při svém rozhodování bude zabývat věcnou správností napadeného usnesení. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného.“ Dále vysvětlí, na základě čeho usuzuje, že konopí je prekurzor, když Dušanu Dvořákovi udělila 10 tisíc Kč další pokutu za první údajně nedůvodné dovolání Nejvyššímu soudu napadající rozhodnutí 2 T 104/2010 s tvrzením, že konopí je prekurzor. Dále soudkyně vysvětí svá opakovaná tvrzení, že není oprávněna posuzovat, zda konopí léčí a lidem bylo ublíženo a sdělí, kdo je povinen toto sdělit a posuzovat a obžalovaný je ve věci dostatečně kompetentním odborníkem. Na závěr soudkyně odůvodní, zda v odsuzujícím rozsudku nad Dušanem Dvořákem dne 27.10.2010 sp. zn. 2 T 104 /2010 nebyla povinna se jakkoliv vyrovnat s porušením unijního práva a zda při označování zkonfiskovaného ospělovského konopí marihuanou vycházela z údajného nadlimitu THC v ospělovském konopí nad zákonný limit 0,3 % THC z normy
a) mezinárodní a nadřazené unijní normy s limitem do 0,2%THC v nejméně 50 30 cm vrcholících vzatých ze středu pole a vylučující měření v sušině
b) ze zákona o návykových látkách a definice měření obsahu THC do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně plodonosných a kvetoucích vrcholíků
c) z trestního zákoníku a § 289, který dal pravomoc vládě určit konopí pro trestní právo zakázané pěstovat, a to od 1.1.2010 do 5.1.2012 nesmělo mít u 5 rostlin více než 0,3%THC v celé rostlině konopí včetně plodonosných a kvetoucích vrcholíků, tedy včetně kořene (viz novelizace přílohy 1.A.1. vyhlášky č. 455/2009 Sb. vyhláškou 3/2012 Sb. ) a doložila důkazy pro tato tvrzení, neboť je trestní spis nikdy neobsahoval


Dále navrhujeme předvolat soudem do 20.2.2017 OS v Prostějově, resp. místně příslušným OS v Olomouci určenou lékařku MUDr. Dagmar Přikrylovou (praktik a psychiatr) k ochranné léčbě Dušana Dvořáka označující ji od počátku za nedůvodnou a žádající její - dne 20.2.2017 naplněné - zrušení. Kontakt na svědka Poliklinika Olomouc, tř. Svobody 32, 779 00 Olomouc

Otázky svědkovi: Svědkyně porovná zdravotní stav před kriminalizací Dušana Dvořáka v roce 2009 a zdravotní dopady rozhodnutí justice a exekutivy v roce 2012 - 2017, že Dušan Dvořák není právně způsobilý doložit že konopí není prekurzor, dále vysvětlí, proč je stres a trestní řízení Dušana Dvořáka s chronickými dopady na zdraví také celé rodiny Dušana Dvořáka a vysvětlí soudu pozitivní působení kanabinoidů na léčbu bolesti, kloubních onemocnění a bipolární poruchy.


Dále je navrženo předvolat jako svědky tyto nemocné a členy a partnery výzkumu

Jarmila Majerová, nar. 3.1.1945, korespondenčně Trnkova 25, 779 00 Olomouc
DG“: Rakovina – metastázující nádory
Použity konopné čípky a tinktura.
Opakovaně na uvedenou „DG“ aplikováno s úspěchem a okamžitou pozitivní reakcí, pokud jde o mizení metastáz u paní Jarmily Majerové (a bylo doloženo v procesu 2 T 104/2010 u OS v Prostějově u svědčící paní Olgy Novotné), to – díky prohibici výzkumu – můžeme doložit pouze u cca 10 % nemocných (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy vědecky doložena v roce 1994 prof. Manuelem Guzmánem), pozitivní reakci v ostatních oblastech můžeme doložit u 95 % nemocných.

Josef Pospíšil, nar. 25. 3. 1986, korespondenčně Přichystalova 75, 779 00 Olomouc
DG“: Rakovina – metastázující nádory a rakovina lymfatických uzlin
Použity konopné čípky, květy, masti, čaje a tinktura.
Viz Jarmila Majerová

Simona Prasková, nar. 24.4.1964, Na Vyhlídce 849, 251 68 Sulice
DK“: Rakovina - pes- – metastázující nádory
Použity konopné čípky a masti
Viz Jarmila Majerová

Jana Andrýsková, nar. 3.10.1965, korespondenčně Zelená 6, 779 00 Olomouc
DG“: Karpální bolesti v důsledku práce v pohostinství (máčení rukou v ledové vodě)
Použita silná konopná mast
Opakovaně na uvedenou „DG“ aplikováno s úspěchem a okamžitou úlevou a pozitivní reakcí

Václav Plesník, nar. 24.11.1984, korespondenčně Azylový dům Charity, Wurmova 5, 779 00 Olomouc
DG“: Těžké bolesti a křeče, III. st. Invalidity v důsledku zmrzačení jako oběť autonehody
Použity konopné květy k inhalaci a masti
Opakovaně na uvedenou „DG“ aplikováno s úspěchem a okamžitou úlevou křeče a bolesti


jako lékaři a znalci a klíčoví partneři výzkumu navrženi předvolat


MUDr. Irina Hubeňáková, 1. ČSA sboru 1322/2, 708 00 Ostrava – Poruba, ex jednatelka odborné společnosti Konopí je lék,z.s.

Svědkyně doloží a vysvětlí úspěch cannabisterapie na prevenci amputací diabetické nohy (10tisíc amputací v ČR ročně).

MUDr. Aleš Skřivánek, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, OS v Prostějově dne 18.1.2017 přes doložené důkazy a v rozporu s občanským zákoníkem 18.1.2017 OS Prostějov ustanovený opatrovník žalovaného a jednatel odborné společnosti Konopí je lék,z.s.
Svědek doloží a vysvětlí úspěch cannabisterapie v léčbě kožních onemocnění, léčby zánětlivých onemocnění a léčby nezhoubného myomu

MUDr. Radek Matlach, Gutenbergova 272/5, 460 05 Liberec a jednatel odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a soudní znalec v oboru soudního lékařství
Svědek doloží a vysvětlí úspěch cannabisterapie v léčbě onkologických a neurologických onemocnění a opakovaná tvrzení OS Prostějov a dalším orgánům veřejné moci doložená do spisu 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 u OS v Prostějově, že jednáním prostějovské justice a exekutivy v letech 2009 – 2011 došlo k fatálním následkům na nemocných (úmrtím a těžkým ublížením na zdraví). Viz porušení trestního zákoníku v §§ 401 a 149, odst. 4 zákoníku.

Doc. RNDr. Peter Ondra, CSC, přednosta Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci, Hněvotínská 3, 775 09 Olomouc a čestný člen výzkumu
Svědek doloží a vysvětlí význam zjištěný ve výzkumu, že odrůdy konopí mohou mít až stonásobně odlišnou koncentraci dnes nejlépe popsaných kanabinoidů THC a CBD a stonásobně odlišné poměry těchto kanabinoidů z hlediska farmakologického a terapeutického účinku. Dále vysvětlí, proč je doložený způsobě měření THC v konopí odlišný od unijní normy a zákonné definice konopí a uvede, zda je pravdou, že tzv. marihuana prodávaná na černém trhu nemá semena a zda je pravdou, že v roce 2014 ve zkoumaném vzorku samičího květu konopí zadrženého policií naměřil více než 50% THC.

Bc. František Písařík, nar. 1..7.1979, bytem Za mlýnem 1562/25, 147 00 Praha a čestný člen
Svědek jako jeden ze zástupců ČR v mezinárodní asociaci pro evropskou spravedlivou drogovou politiku ENDOC doloží, že OSN v roce 2016 na jednání vrcholového orgánu UNGAS 2016 přijalo usnesení, že členské země jsou oprávněny řídit drogovou politiku dle své vlastní právní situace a v souladu s ústavními pořádky a s ohledem na minimalizaci rizik. Odejme, že ctění ústavního pořádku a základních práv je doloženo opakovaně v Úmluvách OSN o drogách ( v letech 1965-1980 přijaty 3 úmluvy do právního řádu ČR a v rozporu s č. 28 první úmluvy z roku 1961 nebyla od 14.7.2004 při povoleném pěstování konopí bez hlášení a jeho pokusnickému bádání zřízena Agentura)

Mgr. Thomas Müller, nar. 20.8.1974, bytem K mlýnu 791/20, 18000 Praha 8 a čestný člen výzkumu
Svědek jako zástupce ( MZv ) ČR v řízeních u Soudního dvora doloží a vysvětlí nevymahatelnost trestního předpisu z unijního práva a nezákonnost nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru

S ohledem na mezinárodní charakter výzkumu je možné pozvat k léčbě rakoviny nebo roztroušené sklerózy za pomocí cannabisterapie za nemocné (nutná sanitka pro převoz)

Erika Amstutz, korespondenčně Route de Mâche 25b, CH - 2503 Biel/Bienne, Switzerland nebo Erika Miklušová, korespondenčně Stummerova 11, 95501 Topoľčany, Slovensko, která požádala v roce 2016 prezidenta Slovenska o euthanasii a stejně jako v případě zajištění dostupnosti cannabisterapie činící ji život a enormní trápení snesitelnějším dostala od odpovědných odmítavou odpověď, stejně jako pro Eriku ze Švýcarska jsou pro Eriku ze Slovenska tato léčiva cenově naprosto nedostupná a na Slovensku i legislativně (v rozporu s právem EU dokonce zakázán neomamný kanabinoid CBD).

za excelentní a uznávané odborníky - chemiky
Ondřej Lumír Hanuš nebo Raphael Mechoulam, Heberew University, Research institut Ein Kerem, Jerusalem 91120, Israel

za excelentní a uznávané odborníky - lékaře
Lester Grínspoon, Harvard University, Medical School 25 Shattuck Street, Boston, MA 02115, USA, nebo Robert Melamede, University of Colorado, 1420 Austin Bluffs Parkway, Colorado Springs, CO 80918, USA nebo naopak v Americe velmi uznávaný lékař a válečné konflikty komentující Sanja Gupta, Department of Neurological Surgery, Grady Memorial Hospital, 80 Jesse Hill Jr. Dr. SE, Atlanta, GA 30303, USA, který se veřejně v roce 2014 omluvil za mylná a nepodložená tvrzení k nepotřebnosti cannabisterapie u nemocných ve světle důkazů léčby těžkých forem epilepsie u dětí odrůdou konopí Charlotta, nebo Suzanne A. "Sue" Sisley vedoucí programu pro veterány dokládající, že každý den v důsledku nedostupnosti cannabisterapie pro léčbu posttraumatické stresové poruchy páchá každý den v USA nejméně 23 veteránů sebevraždu, kontakt: University of Arizona College of Medicine – Tucson
1501 N. Campbell Avenue, PO Box 245017, Tucson, Arizona 85724, USA


Důkazní filmové dokumenty
Dále jako důkazy neviny obžalovaného a spáchaných zločinů orgány činnými v trestním, kárném, stížnostním a přezkumném řízení navrhováno shlédnout v soudní síni dokumentární filmy o poškozených členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), kteří měli v obžalobě za nedovolenou výrobu konopných léčiv – drog Dušana Dvořáka sp.zn. 2 T 104/2010, 2T 65/2011 a obžalobě sp. zn. 11 T 130 /2016 objednáno k terapii ospělovské konopí a tragické důsledky konfiskací a prohibice cannabisterapie. Jde o dokumentární filmy přístupné volně na internetu na YOU TUBE (zdarma přístupné k volnému šíření) souhrnně na https://www.youtube.com/user/artlanguagefactory pod názvy

 • Onkologičtí konopní kriminálníci (natočeno den před konfiskací 2.9.2015, sp. zn. 11 T 130 /2016)
 • Konopí je lék, Konopné pašije a upoutávka Rok konopí (první a druhá žaloba, sp.zn. 2 T 104/2010, 2T 65/2011)


Dne 5.3.2016