Opakovaný návrh na obnovu řízení u OS a OSZ v Prostějově a sloučení a vyloučení všech řízení KSZ a KS v Brně ze dne 30.10.2017

Dušan Dvořák, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6

OS v Prostějově č.j. 2 T 104/2010 a č.j. 3 T 131/2017 OSZ v Prostějově č.j. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012 a 1 ZT 108/2013 na vědomí KSZ a do spisů KS v Brně k č.j. 7 To 118 /2017, 7 To 362/2017, 18 Cm 236/16 a 17 Co 195/2017

Věc: S ohledem na nezákonné rozhodnutí vedoucí OSZ v Prostějově v příloze ze dne 26.10.2017 č. SIN 7/2017, že OSZ v Prostějově nevložilo do spisů č.j. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012 a ZT 108/2013 dne 21.10.2017 všem osloveným zaslané dokumenty do uvedených spisů z datové schránky asociace Cannabis is The Cure, z.s. vás žádám tyto dokumenty vložit do uvedených spisů a toto mi dle info zákona sdělit, zda tak bylo učiněno!

V příloze zasílám právní analýzu mé desáté ústavní stížnosti ve světle vašeho justičně exekutivního kartelu, kde očekávám, že KSZ v Brně ze sebe nebude nadále dělat partu debilů a dojde vám, že vaše zločiny jsou nepromlčitelné a KSZ v Brně zahájilo trestní řízení. Viz trestní podnět ze dne 6.10.2010 v příloze.


Dne 30.10.2017


Dušan DvořákCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedy Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6
Okresní soud a Okresní státní zastupitelství v Prostějově a Krajský soud a státní zastupitelství v Brně
OS v Prostějově č.j. 2 T 104/2010 a č.j. 3 T 131/2017 OSZ v Prostějově č.j. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012 a ZT 108/2013 na vědomí KSZ a do spisů KS v Brně k č.j. 7 To 118 /2017, 7 To 362/2017, 18 Cm 236/16 a 17 Co 195/2017
Věc: Návrh na sloučení všech výše uvedených trestních kauz Dušana Dvořáka obviněného za nedovolenou výrobu konopných drog, návrh na obnovu řízení a přijetí poškozených účastníků řízení, tedy sloučení řízení u OS v Prostějově vedených pod č.j. 2 T 104/2010 a č.j. 3 T 131/2017 a Okresního státního zastupitelství v Prostějově č.j. 1 ZT 244/2010, č.j. 1 ZT 55/2012 a ZT 108/2013, dále návrh na vyloučení OS a OSZ v Prostějově z řízení pro doloženou justiční korupci a kartel při páchání doložených zločinů a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru
Odůvodnění
  1. Okresní soud v Prostějově dne 27. 10. 2010 č.j. 2 T 104/2010-352 a Krajský soud v Brně dne 9. 3. 2011, č.j. 3 To 25/2011 rozhodli rozsudkem, že Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962 v Olomouci je pachatel zločinu nedovolené výroby konopných drog a jeho zkonfiskované majetky podléhají exekuci státem, protože věc údajně nepatří Soudnímu dvoru pro porušení nadřazeného práva, neboť konopí je dle Krajského soudu v Brně prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), o kterých rozhodují členské země a zákon o návykových látkách údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, a proto údajně nepodléhá notifikaci novelizace technických předpisů daných tímto zákonem v databázi TRIS , přestože změny notifikují členské země Společenství a že je konopí prekurzorem drog vylučuje zákon o prekurzorech drog. Okresní soud v Prostějově dne 26.6.2015 č.j. 2 T 104/ 2010- 1238 a č.j. 2 T 104/ 2010-1239 a Krajský soud v Brně dne 22.9.2015 č.j. 4 To 273/2015 a 4 To 271/2015 se nevyloučili z obnovy řízení na návrh Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci pro podjatost a účast na organizovaném zločinu a rozhodli, že návrh obnovy řízení č.j. 2T 104/2010 na návrh Dušana Dvořáka je nedůvodný, protože Dušan Dvořák údajně nebyl v době trestného činu od dubna do září, když roste v Ospělově konopí, příčetný prokázat, že zločiny exekutivy a justice a jejich kartel je nutno řádně projednat včetně kárných/trestních řízení s těmito vědomými porušovateli §§ 149, odst. 4 a 401 a dalších ustanovení tr. zákoníku .
  2. Výše uvedené tvrzení Okresního soudu v Prostějově a Krajského soudu v Brně a níže uvedené tvrzení Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Krajského státního zastupitelství v Brně však vylučuje posudek znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2017 ve spisech obsažený, který uvádí společně s výpovědí znalce MUDr. Jiřího Švarce, Ph.D. u OS v Prostějově dne 6.4.2017 v řízení č.j. 11 T 130 /2016, že jde o problém právní, nikoliv psychiatrický, znalci nezkoumali duševní stav Dušana Dvořáka v době skutku, ale řešili právní otázky, což trestní řád zapovídá. Tento druh nepříčetnosti nelze odborně obhájit.
  3. Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 29. 2012 č.j. 1 ZT 244/2010-2014 stáhlo podanou žalobu za nedovolenou výrobu konopných drog Dušanem Dvořákem, nar. 12.1.1962 v Olomouci vedenou u OS v Prostějově pod č.j. 2 T 65/2011 pro údajnou nepříčetnost Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci, když do spisu bylo doloženo cca 220 objednávek vypěstování konopí od občanů pro odbornou společnost Konopí je lék,z.s. a s takovouto stejnou argumentací nepovolující Dušanu Dvořákovi řádný soudní proces opětovně rozhodlo Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 25.1.2013 č.j. 1 ZT 55/2012-79 a dne 25.10.2013 č.j. ZT 108/2013-90. Stížnosti Dušana Dvořáka na OSZ v Prostějově za stažení žalob z důvodu údajné nepříčetnosti Dušana Dvořáka vyvrácené znaleckým posudkem MUDr. Petra Hřibňáka ze dne 1.7.2013 zamítlo Krajské státní zastupitelství v Brně dne 21.10. 2013 č.j. 5 KZT 46/2012-19, dne 22. 2. 2013 č.j. 5 KZT 9/2013-23 a dne  25.11.2013, č.j. 5 KZT/70-2013-16 a řádné projednání právního sporu nepovolilo, předběžné otázky rovněž nebyly položeny Soudnímu dvoru, ač je to pro spor rozhodné.
  4. V příloze zasíláme (opětovně) důkazy oprávněnosti přijetí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.) jako poškozených a oprávněných účastníků řízení a zmocnění asociace Cannabis is The Cure,z.s. dle §§ 50 tr. ř. a 441 o.z. a čestné prohlášení o zmocnění poškozené Mgr. Radomíry Dvořákové pro asociaci Cannabis is The Cure,z.s.
  5. Důvodnost sloučení a řádné společné projednání meritorně totožných řízení v příloze doložených trestných činů prostějovských státních zástupců a soudců uvedených ve spisech a položení předběžné otázky Soudnímu dvoru s vyloučením Okresního soudu v Prostějově a Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Krajského soudu v Brně z řízení pro justiční korupci a kartel.
  6. K tomu sdělme z oblasti justičního kartelu s prokuraturou: Podle odborné literatury (Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3165) NEJEN dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) může být případ, když právní závěry soudu jsou v tzv. extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními nebo pokud z odůvodnění rozhodnutí nevyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé, resp. případy, když jsou učiněná skutková zjištění soudů v extrémním nesouladu s provedenými důkazy (srov. ÚS 34/1995-n., ÚS 79/1995-n., ÚS 91/2004-n., ÚS 22/2005-n. atd.). Tyto argumenty používá Ústavní soud k odůvodnění své vlastní rozhodovací praxe, při které z podnětu ústavních stížností výjimečně zasahuje do rozhodnutí obecných soudů, pokud má takový extrémní nesoulad za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení principů řádného a spravedlivého procesu, jak vyplývají z čl. 36 odst. 1 LPS, jakož i z čl. 1 Úst (viz souhrnně zejména ÚS 172/2004-n.), a obdobně je používají i některá rozhodnutí Nejvyššího soudu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2007 sp. zn. 3 Tdo 668/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2007 sp. zn. 5 Tdo 1273/2007).
  7. K tomu sdělme z oblasti kartelu justice a exekutivy se soudními znalci v nálezu Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 299/06 ze dne 30.4.2007: „Znalecký posudek je nepochybně významným druhem důkazních prostředků a v rámci dokazování v trestním řízení mu přísluší významné místo. Nelze však pustit ani na okamžik ze zřetele, že ze stěžejních zásad dokazování v novodobém trestním procesu vyplývá požadavek kritického hodnocení všech důkazů včetně znaleckého posudku. Znalecký posudek je nutno hodnotit stejně pečlivě jako každý jiný důkaz, ani on nepožívá žádné větší důkazní síly, a musí být podrobován všestranné prověrce nejen právní korektnosti, ale též věcné správnosti. Tato zásada je běžně uznávána v odborné procesualistické literatuře (srov. např. Šámal, P. in: Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha: C. H. Beck 2003, str. 451; Mathern, V.: Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok v československom trestnom konaní. Bratislava: Veda 1976, str. 109 a násl.), v judikatuře obecných soudů (srov. např. č. 40/1969 Sb. rozh. tr., č. 40/1972 Sb. rozh. tr.) i v judikatuře Ústavního soudu (srov. např. nález sp. zn. III. ÚS 77/01, Sb. n. u., svazek 23, nález č. 104). Hodnotit je třeba celý proces utváření znaleckého důkazu, včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro znalce, průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování závěrů znalce. Ústavní soud si je vědom toho, že požadavek, aby orgán činný v trestním řízení hodnotil mj. též odbornou správnost znaleckého zkoumání a odbornou odůvodněnost závěrů znaleckého posudku, je velmi náročný. Uznává také správnost názoru, že orgán činný v trestním řízení nemůže sám nahradit odborné závěry znalce svými laickými názory. Je však třeba trvat na povinnosti orgánů činných v trestním řízení hodnotit znalecký posudek ze všech aspektů shora naznačených, včetně jeho odborné správnosti. Ponechávat bez povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku a slepě důvěřovat závěrům znalce by znamenalo ve svých důsledcích popřít zásadu volného hodnocení důkazů soudem podle jeho vnitřního přesvědčení, privilegovat znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za skutkovou správnost soudního rozhodování na znalce; takový postup nelze z ústavněprávních hledisek akceptovat. Vyvstanou-li pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, je orgán činný v trestním řízení povinen, v souladu se zásadou oficiality a zásadou vyhledávací (§ 2 odst. 4, 5 trestního řízení), pokusit se odstranit vzniklé pochybnosti obstaráním dalších důkazů. V případě závažných skutkových rozporů a pochybností o správnosti znaleckého posudku, které se nepodaří odstranit, musí soud postupovat podle pravidla in dubio pro reo a rozhodnout ve prospěch obviněného.“
  8. Návrh na obnovu je podán pod supervizí investorů výzkumu sdružených ve Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. v zastoupení zmocněným předsedou odborné společnosti Konopí je lék,z,s. Miloslavem Tetourem, MCA, dále pak pod supervizí a zmocněním dalších zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s. v zastoupení předsedy Františka Slavíka, MCA a Art Language Factory,z.s. v zastoupení Josefa Pospíšila, MCA ev. dalších zmocněných.
  9. Návrh s finálním rozhodnutím svobodné justice ke dni 100 oslav výročí republiky dne 28.října 2018 podává rok předem zájemce o statut účastníka třetího odboje, vedoucí výzkumu mezinárodního výzkumu Cannabis is The Cure, velekněz European Ecumenical Church of Nature a předseda správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.
  10. Důkazy ve spisu a v příloze


20.10.2017

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1.1962 v Olomouci, městě světové vědy cannabisterapie