Kárné/trestní podněty na soudce OS, MS a VS v Praze s žádostí o informace MS v Praze

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedy Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6

Adresáti: Městský soud v Praze (věc 3) a Vrchní soud v Praze (věc 2) a Nejvyšší soud ČR (věc 1, 1 -3) a do spisů uvedených v bou II. add 1 a add 2 na straně 7 u MSZ, VSZ, NSZ a Msp ČR


Věc: 1) Nejvyšší soud ČR: dodatek kárného podnětu ze dne 18.10.2017 na předsedu VS v Praze za nečinnost (č.j. S 269/2016) při šetření kárného podnětu na předsedu MS v Praze krytí doložitelných a vědomých porušení zákona MS v Praze vůči nejen vůči vedoucímu výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanu Dvořákovi a nevládní organizaci a spolu zřizovateli Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s. , viz také níže

Věc: 2) Vrchní soud v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017: dodatek odvolání Ateliér ALF, z.s. s důkazy porušování Instrukce Msp ČR o vedení spisové evidence Městským soudem v Praze, správního a možná i trestního zákona

Věc: 3) Městský soud v Praze: žádost o informace dle zákona o informacích uvedená pod bodem III níže na straně 8 použitá k dovolání a žalobě na Městský soud v Praze s náhradou škody k justiční korupci při projednávání žaloby na soudkyni OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkovou (žaloba na Ateliér ALF, o.s. u OS na Praze 3 č.j. 20 C 2/ 2012) Městský soud v Praze žádáme, aby toto podání vložil do spisů č.j. 11 Co 246/2017, 11A 1/2017, 8 A 127/2016, 67 To 289/ 2016, 53 Co 140/2016 a níže v příloze doložené důkazy nezákonného jednání MS v Praze a vědomé porušení ust. § 9 odst. 2, písmeno g) h) a i)  o.s.ř. nejen při projednávání žaloby č.j. 11 Co 246/2017

I . Vrchnímu soudu v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017

Vrchní soud v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017 projednává odvolání jednoho ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. na rejstříkem vědomě mylně vedené sídlo Ateliér ALF, z.s. od 1.1.2014 - s důsledky exekucí a škod - a toto mylné sídlo bylo uvedené také v napadaném usnesení o zápisu změn Ateliér ALF, z.s. v rejstříku ze dne 4.4.2017 č.j. L 18762/RD101/MSPH, Fj 217370/2016/MSPH53, když sídlo Ateliér ALF,z.s. bylo ode dne 1.1.2014 do dne 14.5.2016 na adrese Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc a ode dne 14.5.2016 na adrese Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 Ospělov 6,rozhodně nebyla adresa sídla Ateliér ALF,z.s. a Ateliér ALF, o.s. (od 1.1.2014 – 14.5.2016) Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, jak bylo uvedeno v napadaném usnesení ze dne 4.4.2017 a je rovněž uvedeno ve spisech v žalobách vedených u OS na Praze 3 č. j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015 atd. včetně všech od 1.1.2014 Ateliérem ALF,z.s. a jeho členy uhrazených exekucí určených OS na Praze 3, MHMP a MČ pro Prahu 3 uhrazených za důvodně podezřelé pachatele označené Obvodnímu státnímu zastupitelství v Praze č.j. 3 ZN 82/2012, Městskému státnímu zastupitelství v Praze č.j. 3 KZN 1117/2012, Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze č.j. 1 VZN 174/2016 a doložených v kárném podnětu NSZ č.j. 3 SPR 24/2017´, viz http://atelier-alf.blogspot.cz Vrchní státní zastupitelství v Praze po roce a půl po stížnosti na nezákonné jednání MSZ v Praze dne 5.10. 2017 pod č.j. 1 VZN 174/2016-717 opětovně bez jakéhokoliv kritického zhodnocení důvodného podezření na spáchání trestné činnosti 5 letou nečinností a vědomým krytím trestné činnosti ze strany MSZ v Praze podnět předalo nečinnému MSZ v Praze do spisu č.j. 3 KZN 1117/2012 (nečinnost a nezákonná rozhodnutí OSZ pro Prahu 3 vedené pod č.j. 3 ZN 82/2012) a k nečinnosti MSZ v Praze č.j. KZT 337/2012 (nečinnost a nezákonná rozhodnutí OSZ pro Prahu 1 pod č.j. 2 ZT 214 /2011) se opět věcně vůbec nevyjádřilo.


II.
Podklady a důkazy pro kárný/trestní podnět na předsedu VS v Praze č.j. S 269/2016

 1. Dne 11.9.2017 v odvolacím řízení bez ústního projednání rozhodl Městský soud v Praze pod č.j. 11 Co 246/2017 od odvolání žalobce Dušana Dvořáka a žalované soudkyně OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkové, že žalobce musí žalobkyni (exekučně) uhradit náklady za právní zastoupení. S odvoláním žalobce se soud vůbec nevyrovnal, přestože žalovaná způsobila zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s. ) škody popsané v ustanoveních § 9 odst. 2 písmeno g) h) a i)  o.s.ř. a věc patřila prvoinstančně Městskému soudu v Praze, což bylo opakovaně bez jakéhokoliv vyjádření justice napadáno, stejně tak oprávněnost nezákonně vyloučeného zastoupení v důsledku diskriminace soudy a exekutivou asociací Cannabis is The Cure,z.s.

 1. Dne 18.7. 2017 v odvolacím řízení bez ústního projednání rozhodl Městský soud v Praze pod č.j. 53 Co 140/2016, že žalovaný Ateliér ALF, o.s., Bořivojova 90, Praha 3 musí (exekučně) uhradit náhrady škody žalobci a odvolání žalovaného odmítl, protože prý statutární zástupci Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou oprávněni podat odvolání Ateliér ALF,o.s. proti žalobě, protože nejsou statutární zástupci, což nebylo pravdou stejně jako nebylo pravdou, že sídlem nevládní organizace Ateliér ALF,o.s., kam justice a exekutiva v rozporu se zákonem zasílala (jen někdy a účelově) od 1.1.2014 byla adresa Bořivojova 90, Praha 3, což bylo rejstříku známo a opakovaně doloženo od 1.1.2014 – 31.3.2014 (zákonem daný termín k předání spisů nevládních organizací z MV ČR rejstříkovým soudům a MV ČR i rejstřík pochybili, přičemž adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc nešla od 6.6.2014 – spuštění rejstříkového SW do 16.1.2014 zavést do SW rejstříků bez vysvětlení Msp ČR a rejstříkového soudu, jak je to možné) .

II. add 1)
 1. V roce 2011 a 2012 Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková v zastoupení advokáta, dále rodiny Dvořákových z Olomouce a nevládní organizace Art Language Factory, z.s. podali u Policie Praha III a OSZ pro Prahu 3 trestní podněty a u Obvodního soudu v Praze žaloby na důvodně podezřelé pachatele, kteří se v rozporu s trestním a občanským zákonem zmocnili know how výzkumu, majetků a správy nevládních organizací Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék, z.s. proti vůli členů a v rozporu se stanovami a usnesením valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11.5.2011 snížit od 1.6.2011 provozní náklady o cca 100.000,- měsíčně dojednanou změnou sídla Edukativní konopné kliniky pro neschopnost dostát smluvním závazkům Ateliér ALF,o.s. jako jediného oprávněného hospodáře Edukativní konopné kliniky (Art Language Factory,o.s. a Konopí je lék,o.s. nebyli oprávněni hospodařit). Žaloby byly u OS pro Prahu 3 vedeny pod č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012. Žaloba čj. 18 NC 5655/2011 byla soudem označena za nesrozumitelnou a nevládní organizace Art Language Factory,o.s. za neexistující subjekt a soudkyně JUDr. Písaříková v září 2012 zrušila projednání žalob č.j. 20 C 2/ 2012 a 20 C 178/2011, čímž umožnila pachatelům pokračovat v trestné činnosti, a namísto projednání žalob věřitelů Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové (č.j. 20 C 2/ 2012 a 20 C 178/2011) podala soudkyně JUDr. Písaříková na ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka návrh na omezení právní způsobilosti, o což se od roku 2012 dodnes justice a exekutiva pokouší Důkaz: aktivní odvolání znesvéprávňovaného žalobce Dušana Dvořáka je jako aktivní u KS v Brně vedeno pod č.j. 17 Co 195/2017. Tím způsobila jak rodině Dvořákových, tak zřizovatelům Edukativní konopné kliniky škody minimálně 3.000.000, - Kč, doloženo níže (justici i trestní exekutivě bylo doloženo, že ke dni 31.12.2011 byli Dvořákovi smluvními věřiteli Ateliér ALF,o.s. cca 600.000,. Kč).
 2. Od 1.1.2012 do doby podání podnětu soudkyní Písaříkovou na úpravu právní způsobilosti Dušana Dvořáka, který byl od 1.1.2010 již 10x obviněn za realizaci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), nejčastěji (8x) za nedovolenou výrobu konopných drog, zákonodárci a exekutiva změnila legislativu o právní argumentaci žalobce Dušana Dvořáka, kterou mu však v jeho prvním trestním řízení nepřiznal ani Nejvyšší soud (č.j. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016), ani Ústavní soud ČR (č.j. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16), ani Evropský soud pro lidská práva (č.j. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015, 35 796/2016, 37 746/16 a 69 984/16) a následně se Dušana Dvořáka justice stejně jako JUDr. Písaříková pokoušela omezovat na právní způsobilosti a pouze odkazovala na první mylné rozhodnutí, ve kterém justice vědomě mylně určila, že trestní spor o právo na výzkum a léčbu konopím jako léku a zajištění minimalizace rizik a dostupnost cannabisterapie nepatří v rozporu s čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství k projednání Soudnímu dvoru, protože konopí je prý prekurzor a zákon o návykových látkách prý není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, co vylučuje zákon o prekurzorech drog, stejně tak právo Společenství a databáze TRIS. Viz kartel justice a exekutivy na http://constitutional-court.blogspot.cz, důkazy nezákonného jednání na http://ustavnisoud.blogspot.cz s důsledky na http://policie-cr.blogspot.cz
 3. Znalecký ústav PN Bohnice dne 12.12.2016 uvedl, že návrhy na omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka a ustanovovaní mu ochranné léčby a pokusy zavřít jej do ústavu nebylo v letech 2012 - 2016 důvodné a problém Dušana Dvořáka je právní, nikoliv psychiatrický.
 4. V roce 2012-2013 Ministerstvo spravedlnosti (MSP 47/2013-OD-STIZ/3), předseda Městského soudu v Praze (St 7/2013) a předseda Obvodního soudu v Praze (52 St 42/2012) nepodali na JUDr. Písaříkovou za toto vědomě nezákonné jednání kárný podnět, stejně tak věc odmítali řádně šetřit policie a státní zastupitelství i přes doložené důkazy, svědecké výpovědi, čestná prohlášení a účast advokáta na řízení.
 5. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 (č.j. 3 ZN 82_2012), Městské státní zastupitelství v Praze (č.j. KZT 337/2012) a Vrchní státní zastupitelství v Praze (č.j. 1 VZN 174/2016) odmítlo zahájit šetření důvodně podezřelé soudkyně OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkové za zneužití funkce a krytí trestné činnosti v podnětech řádně označených pachatelů, kteří vážně poškodili členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zejména rodiny Dvořákových z Olomouce, zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s. ) a další právnické a fyzické osoby. Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze bylo doloženo, že pachatelé za uvedené nezákonnou činnost získali v letech 2012 -2016 cca 15 mil. Kč od označené osoby, se kterou založili obchodní společnosti, mj. Kanebos, s.r.o. a z toho nebo samostatně někteří pachatelé až 2 miliony Kč za následné odstoupení z obchodních společností onoho protikorupčního miliardáře seznámeného s jednáním pachatelů krytých JUDr. Písaříkovou v červnu 2012. Věc je toho času projednávána u Nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24/2017.
 6. Dne 10.3.2016 byla Dušanem Dvořákem v zastoupení asociace Cannabis is The Cure,z.s. podána žaloba s náhradou škody na soudkyni OS Pro Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou do spisu č.j. 39 Nc 1631/2012 u OS v Olomouci, ve kterém byl posuzován návrh dané soudkyně ze dne 4.92017 č.j. 20 C 2/ 2012 omezit svéprávnost Dušana Dvořáka, přičemž žaloba ze dne 10.3.2016 byla OS v Olomouci odmítnuta projednat pro nepříslušnost pod č.j. 19Nc 702/2016.
 7. Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci pod č.j. 12 Co 150/2016 odmítl odvolání žalobce být zastupován asociací Cannabis is The Cure,z.s. z důvodu diskriminace v rozporu s o.s.ř. na základě svévolné interpretace, která dle žalobce odporuje zákonu. Spor byl předán Obvodnímu soudu na Praze 3 č.j. 7 Nc 2/2016
 8. Obvodní soud na Praze 3 č.j. 7 Nc 2/2016 odmítl žalobu na soudkyni OS pro Prahu 3 projednat pro podjatost soudců OS pro Prahu 3, což Městský soud v Praze nejprve pod č.j., 1 NC 2825/2016 odmítl, následně však pod č.j. 1 Nc 2381/2017 s vyloučením OS pro Prahu 3 souhlasil a věc přikázal projednat Obvodnímu soudu pro Prahu 10, aniž se kterýkoliv z těchto označených soudů jakkoliv vyrovnal s prvoinstančním projednáním dle § 9 odst. 2 o.s.ř. Městským soudem v Praze, přestože dne 8.12.2016 Městský soud v Praze pod č.j. 1Nc 2825/2016 - 128 pro OS pro Praha 3 ke spisu č.j. 7 Nc 2/2016 uvedl, že (také) žalobce se má vyjádřit k příslušnosti soudu, což žalobce opakovaně učinil a označil Městský soud v Praze jako prvoinstanční.
 9. Obvodní soud pro Prahu 10 dne 26. 4. 2017, č.j. 67 Nc 8008/2017-348 ve znění opravného usnesení ze dne 14. 7. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-517 rozhodl o odmítnutí žaloby a o nákladech řízení, proti čemuž se žalobce odvolal a žádal pro porušení § 9 odst. 2 o.s.ř. řádné projednání žaloby prvoinstatnčně Městským soudem v Praze.
 10. Městský soud v Praze dne 11.9.2017 č.j. 11 Co 246/2017 a OS pro Prahu 10 v usnesení ze dne 14.7.2017 č.j. 67 Nc 8008-2017 - 517 uvedl, že odvolací MS v Praze dne 29.6.2017 vyzval OS pro Prahu 10 k opravě usnesení ze dne 26.4.2017 č.j. 67 Nc 8008-2017-348 a správně označil účastníky řízení. Celkově tedy Městký soud v Praze o žalobě jednal a vydal rozhodnutí nejméně 4, resp. s otázkami ve správním ízení dle infozákona nejméně 10x!
 11. Že MS v Praze ani jednou neprojednal návrh na projednání věci prvoinstančně MS v Praze svědčí rozhodnutí ze dne 5.4.2017 č.j. Spr 962/2017, ve kterém Městský soud v Praze uvedl: „Pokud jde o stížnosti na průtahy v řízení, v současnosti není vedeno u zdejšího soudu (ať již v pozici soudu odvolacího nebo soudu nadřízeného) žádné řízení, které by mělo za účastníka řízení osoby Cannabis is The Cure,z.s. nebo Mgr. Dušana Dvořáka. V žádném řízení tak u zdejšího soudu ani nemůže docházet k průtahům. Pokud jde o skutečnost, že si stěžujete na špatný procesní postup v daném řízení (vedeném původně před Obvodním soudem pro Prahu 3 ze dne 7 Nc 2/2016), patrně na skutečnost, že věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze, pak Vám musím sdělit, že podle § 118 odst. 2, § 164 odst. 2 zák. o soudech a soudcích se stížností nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti“.
 12. Dne 30.7.2017 požádal žalobce Městskému soudu v Praze prvně žádost o informaci, pod jakým č.j. vede odvolací spor u Městského soudu v Praze. Viz níže.
 13. Žalovaná podala dne 20.7.2017 proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 67 Nc 8008/2017 ze dne 14.7.2017 odvolání dle § 205 odst. 2 písm e) g) o.s.ř., když uvedla, že hodnota sporu byla žalobcem vyčíslena na částku 3 000 000 Kč, hodnota jednoho úkonu právní pomoci tedy činí 20 300 Kč, paušální náhrada výdajů 300 Kč a příslušná DPH činí 4 326 Kč, celkem 24 926 Kč.
 14. Obvodní soud pro Prahu 10 dne 10.08.2017 pod č.j. 67 Nc 8008/2017-814 žalobci uvedl, že spis společně s odvoláním žalobce předal Městskému soudu v Praze.
 15. Žalobce od 14.8. 2017 telefonicky (2x) a od 18.8.2017 (5x) skrze datovou schránku žádal Městský soud vědět, pod jakým číslem jednacím je předmětná žaloba předaná OS pro Prahu 10 vedena u Měského soudu v Praze.
 16. Městský soud v Praze informace nevydal, proto byla na jeho jednání podána stížnost dne 13.8.2017.
 17. Ministerstvo spravedlnosti dne 18.10.2017 pod č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV/4 uvedlo, že Městský soud v Praze Ministerstvu spravedlnosti nepředal stížnost žalobce podanou dne 13.9.2017 skrze datovou schránku na nevydání informací k číslu žaloby na JUDr. Písaříkovou u MS v Praze.
 18. Předmětná žádaná informace o čísle jednacím projednávané žaloby na soudkyni JUDr. Písaříkovou ze dne 30.7.2017 a opětovně dne 18.8.2017 měla být Městským soudem v Praze dle zákona vydána nejpozději dne 20.8. 2017, resp. dne 7.9.2017.
 19. Městský soud v Praze rozhodl o odvolání žalované dne 11.9.2017 pod č.j. 11 Co 246/2017 v její prospěch bez projednání odvolání žalobce a ve spisu doložených důkazů, že došlo k porušení ust. § 9 odst. 2, písmeno g) h) a i)  o.s.ř. a věc má být prvoinstančně projednána Městským soudem v Praze.
 20. Na žádost o informaci k sdělení předmětného č.j. 11 Co 246/2017 Městský soud v Praze reagoval až dne 6.10.2017, kdy pod č.j. Si 1532/2017 uvedl, že žaloba " je u Městského soudu v Praze vedena jako věc obživlá dne 7. 9. 2017, nevyřízená, pod sp. zn. 11 Co 246/2017"
 21. Městký soud v Praze dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl: "K Vaší žádosti sdělujeme, že požadovaná informace Vám již byla poskytnuta, a to sdělením ze dne 6. 10. 2017, kde uvádíme, že věc je vedena pod sp. zn. 11 Co 246/2017, a nyní dodáváme, že v současnosti je ve stavu „skončeno.“ Pokud jde o stížnost na průtahy v řízení, vyjádřil se místopředseda Městského soudu v Praze Mgr. Hynek Zoubek dne 5. 4. 2017 nejen konkrétně, ale i obecně k podávání stížností a námitek nedostatku věcné příslušnosti."
II add 2)
 1. Zopakujme, že dne 18.7. 2016 v odvolacím řízení bez ústního projednání rozhodl Městský soud v Praze pod č.j. 53 Co 140/2016, že žalovaný Ateliér ALF, o.s., Bořivojova 90, Praha 3 musí (exekučně) uhradit náhrady škody žalobci a odvolání žalovaného odmítl, protože prý Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou jeho statutární zástupci, což nebylo pravdou stejně jako nebylo pravdou, že sídlem nevládní organizace Ateliér ALF,o.s. do 1.1.2014 byla adresa Bořivojova 90, Praha 3.
 2. Městský soud se v odvolacím řízení č.j. 53 Co 140/2016 jakkoliv nevyrovnal ze skutečností doložitelnou ve spisech Ateliér ALF,z.s. u rejstříkového soudu a spisech v rejstříku u zmocněnce dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s., že ještě před ukončením platností nového občanského zákoníku (31.12.2013) byla v prosinci 2013 (2x) svolána valná hromada členů, věřitelů, zakladatelů a zaměstnanců Ateliér ALF, o.s., která změnila sídlo Ateliér ALF,o.s. na adresu Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc a zvolila statutární zástupce ve složení: předsedou správní rady zvolila Dušana Dvořáka, místopředsedou Veroniku Bartoňovou a člena správní Marcela Kováře
 3. Se souhlasem všech členů správní rady byl ještě před Valnou hromadou 14.5.2016, kde byl řádně zvolen, zmocněný Vladimír Dopita místopředsedkyni Veroniku Bartoňovou zastupoval, neboť ta byla druhým statutárním zástupcem, avšak měla napilno při studiu.
 4. Změna sídla a statutárních zástupců byla potvrzena na Valné hromadě dne 12.1.2014 a 21.8.2014, což je rovněž doloženo v rejstříkových spisech na stanovách.
 5. Dne 14.5.2016 Valná hromada Ateliér ALF,z.s. opět změnila sídlo na adresu Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 a dne 6.6.2016 rejstříkovému soudu doložila s úředně ověřenými podpisy zmocněným statutárním zástupcem Cannabis is The Cure, z.s. jako obecním zmocněncem, Dušanem Dvořákem návrh na změny v rejstříku a novou nájemní smlouvu, kterou do dne 14.7.2016 doložila nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. se s úředně ověřeným podpisem majitele Dušana Dvořáka.
II. add 1 a add2)
 1. Souhrn spisů v předmětné věci – tučně uvedeny aktivní řízení (včetně přezkumu)

 1. Ministerstvo spravedlnosti č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV a č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV

 1. Městský soud v Praze č.j. 11 Co 246/2017, 11A 1/2017, 8 A 127/2016, 67 To 289/ 2016 , 53 Co 140/2016, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 1 Nc 2381/2017, 1 NC 2825/2016, St 133/2016, SPR 2505/2016, 21 Co 531/2012, 2 Ad 59/ 2010

 1. Vrchní soud v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017, 11 To 48/2017, S 269/2016, 11 To 96/2016 a 11 To 33/2015

 1. Vrchní státní zastupitelství v Praze č.j. 1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639 / 2016

 1. Městské státní zastupitelství v Praze č.j. 3 KZN 1117/2012 k přezkumu OSZ na Praze 3 č.j. 3 ZN 82/2012 a č.j. KZT 337/2012 k přezkumu OSZ na Praze 1 č.j. 2 ZT 214 /2011

 1. Nejvyšší soud ČR dodatek kárného podnětu ze dne 18.10.2017 na předsedu Vrchního soudu v Praze za krytí nezákonné činnosti na MS v Praze vedený nečinným předsedou VS v Praze pod č.j. S 269/2016

 1. Nejvyšší státní zastupitelství ČR (dodatek kárného podnětu na vedoucí VSZ v Praze a další vedený pod č.j. 3 SPR 24/2017 (č.j. 3 SPR 24/2016) , přezkum nečinnosti č.j. 1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639 / 2016 )

II.
Souhrnně – závěr
 1. Je tedy zcela zjevné, že když předseda MS v Praze a předseda VS v Praze výše uvedenou nezákonnou činnost Městského soudu v Praze kryjí, nelze se domoci práva.
III.
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Městskému soudu v Praze v odkazu na důkazy v kapitole IV.
 1. Žádost číslo jedna: Dne 12.10.2017 obdržel žalobce usnesení Městského soudu v Praze č.j. 11 Co 246/2017 11.10.2017 Asociace Cannabis is The Cure,z.s. podala dne 12.10.2017 poštou (pošta Karviná,, Darkov) do spisu č.j. 11 Co 246/2017 důkazy s rozhodnutími justice a exekutivy dokazující jejich kartel nejen při zajištění ochrany žalované. Šlo o originály rozhodnutí Ústavního soudu pod č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016, dále nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, dále Nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 Sdělte dle infozákona, zda bylo toto poštovní podání (pošta Karviná, 12.10.2017) vloženo do spisu č.j. 11 Co 246/2017, neboť žalobce toto nemůže ověřit ze spisu k podání dovolání a správní žalobě.
 2. Žádost číslo dva: Jak je uvedeno v usnesení č.j. 11 Co 246/2017, Obvodní soud pro Prahu 10 dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348 žalobní řízení zastavil, proto čemuž se žalobce odvolal a sdělil opětovně, že z důvodu porušení zákona konkrétně uvedeného v § 9 ods. 2 o.s.ř. patří prvoinstančně Městskému soudu v Praze. Dne 29.6.2017 Městský soud v Praze rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 má správně označit žalovaného, což v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348 absentovalo. Sdělte dle infozákona číslo jednací a zašlete kopii rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2017 nebo případně i jiného data, kterým Městský soud v Praze rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 má správně označit žalovaného v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348
 3. Žádost číslo tři: Žalobce zaslal Městskému soudu v Praze dne 30.7.2017 – viz níže - první žádost o informaci, pod jakým číslem jednacím vede Městský soud v Praze odvolání žalobce na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348. Druhou žádost o informace s 5 dodatky a důkazy do spisu zaslal žalobce Městskému soudu v Praze dne 18.8.2017 – 7.9.2017 a žádal vědět, pod jakým číslem jednacím vede Městský soud v Praze odvolání žalobce na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 14. 7. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-517. Dne 13.9.2017 podal žalobce Městskému soudu v Praze stížnost na nevydání informace žádané od 18.8.2017. Tetí stížnost na nevydání informace Městským soudem v Praze byla žalobcem podána dne 4.10.2017. Městský soud v Praze dne 6.10.2017 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl, že žaloba " je u Městského soudu v Praze vedena jako věc obživlá dne 7. 9. 2017, nevyřízená, pod sp. zn. 11 Co 246/2017" Sdělte dle infozákona: A) jaké skutečnosti MS v Praze bránily vydat informaci k žádosti ze dne 30.7.2017, B) jaké skutečnosti MS v Praze bránily vydat informaci k žádosti ze dne 18.8.2017, C) jaké skutečnosti MS v Praze bránily předat ministesrtvu spravedlnosti stížnost na nevydání informace ze dne 13.9.2017, D) jaké skutečnosti vedly MS v Praze k tomu, že odvolací řízení dne 7.9.2017 obživlo a co tento pojem v praxi znamená a na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto (kdy, kým, pod jakým č.j.), že odvolání bylo odloženo a nebylo aktivní, E) jaké skutečnosti vedly MS v Praze dne 6.10. 2017 ke sdělení, že odvolací řízení ještě nebylo rozhodnutí, když bylo rozhodnuto dne 11.9.2017, což Městský soud v Praze potvrdil dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017
 4. Žádost číslo čtyři: Městský soud v Praze dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl: "Pokud jde o stížnost na průtahy v řízení, vyjádřil se místopředseda Městského soudu v Praze Mgr. Hynek Zoubek dne 5. 4. 2017 nejen konkrétně, ale i obecně k podávání stížností a námitek nedostatku věcné příslušnosti." V tomto rozhodnutí č.j. Spr 962/2017 Městský soud v Praze uvedl: „Pokud jde o stížnosti na průtahy v řízení, v současnosti není vedeno u zdejšího soudu (ať již v pozici soudu odvolacího nebo soudu nadřízeného) žádné řízení, které by mělo za účastníka řízení osoby Cannabis is The Cure,z.s. nebo Mgr. Dušana Dvořáka. V žádném řízení tak u zdejšího soudu ani nemůže docházet k průtahům. Pokud jde o skutečnost, že si stěžujete na špatný procesní postup v daném řízení (vedeném původně před Obvodním soudem pro Prahu 3 ze dne 7 Nc 2/2016), patrně na skutečnost, že věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze, pak Vám musím sdělit, že podle § 118 odst. 2, § 164 odst. 2 zák. o soudech a soudcích se stížností nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti“. Sdělte dle infozákona, jaké skutečnosti bránily Městskému soudu v Praze , který o žalobě tolikrát jednal (clekm nejméně 4x), vyjádřit se k opakovaným námitkám žalobce, že věc patří prvoinstannčně Městskému soudu v Praze.
 5. Žádost číslo pět: Jak je doloženo níže v důkazní příloze, byly MS v Praze opakovaně podávány stížnosti na průtahy projednání žaloby 11 A 1 /2017 ve věci nezákonného rozhodnutí MK ČR, když jednání žalovaného MK ČR prošlo již dvěma žalobami u MS v Praze (č.j. 5 A 185/2016, 5 A 201/2016) a žaloba na nezákonné rozhodnutí MK ČR ve věci registrace právnické osoby odmítnutá MK ČR upozorňovalo na datum podání návrhu na registraci již dne 14.7.2016. Městský soud stížnosti na průtahy v předmětné žalobě nikdy neuznal za důvodné. Naopak žaloba na soukyní Písaříkovou, resp. odvolání byla dne 7.9.2017 obživlá a dne 11.9.2017 byla rozhodnuta.Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedy Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6

  Adresáti: Městský soud v Praze (věc 3) a Vrchní soud v Praze (věc 2) a Nejvyšší soud ČR (věc 1, 1 -3) a do spisů uvedených v bou II. add 1 a add 2 na straně 7 u MSZ, VSZ, NSZ a Msp ČR


  Věc: 1) Nejvyšší soud ČR: dodatek kárného podnětu ze dne 18.10.2017 na předsedu VS v Praze za nečinnost (č.j. S 269/2016) při šetření kárného podnětu na předsedu MS v Praze krytí doložitelných a vědomých porušení zákona MS v Praze vůči nejen vůči vedoucímu výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanu Dvořákovi a nevládní organizaci a spolu zřizovateli Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s. , viz také níže

  Věc: 2) Vrchní soud v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017: dodatek odvolání Ateliér ALF, z.s. s důkazy porušování Instrukce Msp ČR o vedení spisové evidence Městským soudem v Praze, správního a možná i trestního zákona

  Věc: 3) Městský soud v Praze: žádost o informace dle zákona o informacích uvedená pod bodem III níže na straně 8 použitá k dovolání a žalobě na Městský soud v Praze s náhradou škody k justiční korupci při projednávání žaloby na soudkyni OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkovou (žaloba na Ateliér ALF, o.s. u OS na Praze 3 č.j. 20 C 2/ 2012) Městský soud v Praze žádáme, aby toto podání vložil do spisů č.j. 11 Co 246/2017, 11A 1/2017, 8 A 127/2016, 67 To 289/ 2016, 53 Co 140/2016 a níže v příloze doložené důkazy nezákonného jednání MS v Praze a vědomé porušení ust. § 9 odst. 2, písmeno g) h) a i)  o.s.ř. nejen při projednávání žaloby č.j. 11 Co 246/2017

  I . Vrchnímu soudu v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017

  Vrchní soud v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017 projednává odvolání jednoho ze tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. na rejstříkem vědomě mylně vedené sídlo Ateliér ALF, z.s. od 1.1.2014 - s důsledky exekucí a škod - a toto mylné sídlo bylo uvedené také v napadaném usnesení o zápisu změn Ateliér ALF, z.s. v rejstříku ze dne 4.4.2017 č.j. L 18762/RD101/MSPH, Fj 217370/2016/MSPH53, když sídlo Ateliér ALF,z.s. bylo ode dne 1.1.2014 do dne 14.5.2016 na adrese Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc a ode dne 14.5.2016 na adrese Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 Ospělov 6,rozhodně nebyla adresa sídla Ateliér ALF,z.s. a Ateliér ALF, o.s. (od 1.1.2014 – 14.5.2016) Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, jak bylo uvedeno v napadaném usnesení ze dne 4.4.2017 a je rovněž uvedeno ve spisech v žalobách vedených u OS na Praze 3 č. j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015 atd. včetně všech od 1.1.2014 Ateliérem ALF,z.s. a jeho členy uhrazených exekucí určených OS na Praze 3, MHMP a MČ pro Prahu 3 uhrazených za důvodně podezřelé pachatele označené Obvodnímu státnímu zastupitelství v Praze č.j. 3 ZN 82/2012, Městskému státnímu zastupitelství v Praze č.j. 3 KZN 1117/2012, Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze č.j. 1 VZN 174/2016 a doložených v kárném podnětu NSZ č.j. 3 SPR 24/2017´, viz http://atelier-alf.blogspot.cz Vrchní státní zastupitelství v Praze po roce a půl po stížnosti na nezákonné jednání MSZ v Praze dne 5.10. 2017 pod č.j. 1 VZN 174/2016-717 opětovně bez jakéhokoliv kritického zhodnocení důvodného podezření na spáchání trestné činnosti 5 letou nečinností a vědomým krytím trestné činnosti ze strany MSZ v Praze podnět předalo nečinnému MSZ v Praze do spisu č.j. 3 KZN 1117/2012 (nečinnost a nezákonná rozhodnutí OSZ pro Prahu 3 vedené pod č.j. 3 ZN 82/2012) a k nečinnosti MSZ v Praze č.j. KZT 337/2012 (nečinnost a nezákonná rozhodnutí OSZ pro Prahu 1 pod č.j. 2 ZT 214 /2011) se opět věcně vůbec nevyjádřilo.


  II.
  Podklady a důkazy pro kárný/trestní podnět na předsedu VS v Praze č.j. S 269/2016

  1. Dne 11.9.2017 v odvolacím řízení bez ústního projednání rozhodl Městský soud v Praze pod č.j. 11 Co 246/2017 od odvolání žalobce Dušana Dvořáka a žalované soudkyně OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkové, že žalobce musí žalobkyni (exekučně) uhradit náklady za právní zastoupení. S odvoláním žalobce se soud vůbec nevyrovnal, přestože žalovaná způsobila zřizovatelům Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s. ) škody popsané v ustanoveních § 9 odst. 2 písmeno g) h) a i)  o.s.ř. a věc patřila prvoinstančně Městskému soudu v Praze, což bylo opakovaně bez jakéhokoliv vyjádření justice napadáno, stejně tak oprávněnost nezákonně vyloučeného zastoupení v důsledku diskriminace soudy a exekutivou asociací Cannabis is The Cure,z.s.

  1. Dne 18.7. 2017 v odvolacím řízení bez ústního projednání rozhodl Městský soud v Praze pod č.j. 53 Co 140/2016, že žalovaný Ateliér ALF, o.s., Bořivojova 90, Praha 3 musí (exekučně) uhradit náhrady škody žalobci a odvolání žalovaného odmítl, protože prý statutární zástupci Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou oprávněni podat odvolání Ateliér ALF,o.s. proti žalobě, protože nejsou statutární zástupci, což nebylo pravdou stejně jako nebylo pravdou, že sídlem nevládní organizace Ateliér ALF,o.s., kam justice a exekutiva v rozporu se zákonem zasílala (jen někdy a účelově) od 1.1.2014 byla adresa Bořivojova 90, Praha 3, což bylo rejstříku známo a opakovaně doloženo od 1.1.2014 – 31.3.2014 (zákonem daný termín k předání spisů nevládních organizací z MV ČR rejstříkovým soudům a MV ČR i rejstřík pochybili, přičemž adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc nešla od 6.6.2014 – spuštění rejstříkového SW do 16.1.2014 zavést do SW rejstříků bez vysvětlení Msp ČR a rejstříkového soudu, jak je to možné) .

  II. add 1)
  1. V roce 2011 a 2012 Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková v zastoupení advokáta, dále rodiny Dvořákových z Olomouce a nevládní organizace Art Language Factory, z.s. podali u Policie Praha III a OSZ pro Prahu 3 trestní podněty a u Obvodního soudu v Praze žaloby na důvodně podezřelé pachatele, kteří se v rozporu s trestním a občanským zákonem zmocnili know how výzkumu, majetků a správy nevládních organizací Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék, z.s. proti vůli členů a v rozporu se stanovami a usnesením valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11.5.2011 snížit od 1.6.2011 provozní náklady o cca 100.000,- měsíčně dojednanou změnou sídla Edukativní konopné kliniky pro neschopnost dostát smluvním závazkům Ateliér ALF,o.s. jako jediného oprávněného hospodáře Edukativní konopné kliniky (Art Language Factory,o.s. a Konopí je lék,o.s. nebyli oprávněni hospodařit). Žaloby byly u OS pro Prahu 3 vedeny pod č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012. Žaloba čj. 18 NC 5655/2011 byla soudem označena za nesrozumitelnou a nevládní organizace Art Language Factory,o.s. za neexistující subjekt a soudkyně JUDr. Písaříková v září 2012 zrušila projednání žalob č.j. 20 C 2/ 2012 a 20 C 178/2011, čímž umožnila pachatelům pokračovat v trestné činnosti, a namísto projednání žalob věřitelů Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové (č.j. 20 C 2/ 2012 a 20 C 178/2011) podala soudkyně JUDr. Písaříková na ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka návrh na omezení právní způsobilosti, o což se od roku 2012 dodnes justice a exekutiva pokouší Důkaz: aktivní odvolání znesvéprávňovaného žalobce Dušana Dvořáka je jako aktivní u KS v Brně vedeno pod č.j. 17 Co 195/2017. Tím způsobila jak rodině Dvořákových, tak zřizovatelům Edukativní konopné kliniky škody minimálně 3.000.000, - Kč, doloženo níže (justici i trestní exekutivě bylo doloženo, že ke dni 31.12.2011 byli Dvořákovi smluvními věřiteli Ateliér ALF,o.s. cca 600.000,. Kč).
  2. Od 1.1.2012 do doby podání podnětu soudkyní Písaříkovou na úpravu právní způsobilosti Dušana Dvořáka, který byl od 1.1.2010 již 10x obviněn za realizaci výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), nejčastěji (8x) za nedovolenou výrobu konopných drog, zákonodárci a exekutiva změnila legislativu o právní argumentaci žalobce Dušana Dvořáka, kterou mu však v jeho prvním trestním řízení nepřiznal ani Nejvyšší soud (č.j. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016), ani Ústavní soud ČR (č.j. II. US 664/12, IV. US 4859/12, II. US 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16), ani Evropský soud pro lidská práva (č.j. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015, 35 796/2016, 37 746/16 a 69 984/16) a následně se Dušana Dvořáka justice stejně jako JUDr. Písaříková pokoušela omezovat na právní způsobilosti a pouze odkazovala na první mylné rozhodnutí, ve kterém justice vědomě mylně určila, že trestní spor o právo na výzkum a léčbu konopím jako léku a zajištění minimalizace rizik a dostupnost cannabisterapie nepatří v rozporu s čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství k projednání Soudnímu dvoru, protože konopí je prý prekurzor a zákon o návykových látkách prý není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, co vylučuje zákon o prekurzorech drog, stejně tak právo Společenství a databáze TRIS. Viz kartel justice a exekutivy na http://constitutional-court.blogspot.cz, důkazy nezákonného jednání na http://ustavnisoud.blogspot.cz s důsledky na http://policie-cr.blogspot.cz
  3. Znalecký ústav PN Bohnice dne 12.12.2016 uvedl, že návrhy na omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka a ustanovovaní mu ochranné léčby a pokusy zavřít jej do ústavu nebylo v letech 2012 - 2016 důvodné a problém Dušana Dvořáka je právní, nikoliv psychiatrický.
  4. V roce 2012-2013 Ministerstvo spravedlnosti (MSP 47/2013-OD-STIZ/3), předseda Městského soudu v Praze (St 7/2013) a předseda Obvodního soudu v Praze (52 St 42/2012) nepodali na JUDr. Písaříkovou za toto vědomě nezákonné jednání kárný podnět, stejně tak věc odmítali řádně šetřit policie a státní zastupitelství i přes doložené důkazy, svědecké výpovědi, čestná prohlášení a účast advokáta na řízení.
  5. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 (č.j. 3 ZN 82_2012), Městské státní zastupitelství v Praze (č.j. KZT 337/2012) a Vrchní státní zastupitelství v Praze (č.j. 1 VZN 174/2016) odmítlo zahájit šetření důvodně podezřelé soudkyně OS pro Prahu 3 JUDr. Písaříkové za zneužití funkce a krytí trestné činnosti v podnětech řádně označených pachatelů, kteří vážně poškodili členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zejména rodiny Dvořákových z Olomouce, zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s. ) a další právnické a fyzické osoby. Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze bylo doloženo, že pachatelé za uvedené nezákonnou činnost získali v letech 2012 -2016 cca 15 mil. Kč od označené osoby, se kterou založili obchodní společnosti, mj. Kanebos, s.r.o. a z toho nebo samostatně někteří pachatelé až 2 miliony Kč za následné odstoupení z obchodních společností onoho protikorupčního miliardáře seznámeného s jednáním pachatelů krytých JUDr. Písaříkovou v červnu 2012. Věc je toho času projednávána u Nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24/2017.
  6. Dne 10.3.2016 byla Dušanem Dvořákem v zastoupení asociace Cannabis is The Cure,z.s. podána žaloba s náhradou škody na soudkyni OS Pro Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou do spisu č.j. 39 Nc 1631/2012 u OS v Olomouci, ve kterém byl posuzován návrh dané soudkyně ze dne 4.92017 č.j. 20 C 2/ 2012 omezit svéprávnost Dušana Dvořáka, přičemž žaloba ze dne 10.3.2016 byla OS v Olomouci odmítnuta projednat pro nepříslušnost pod č.j. 19Nc 702/2016.
  7. Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci pod č.j. 12 Co 150/2016 odmítl odvolání žalobce být zastupován asociací Cannabis is The Cure,z.s. z důvodu diskriminace v rozporu s o.s.ř. na základě svévolné interpretace, která dle žalobce odporuje zákonu. Spor byl předán Obvodnímu soudu na Praze 3 č.j. 7 Nc 2/2016
  8. Obvodní soud na Praze 3 č.j. 7 Nc 2/2016 odmítl žalobu na soudkyni OS pro Prahu 3 projednat pro podjatost soudců OS pro Prahu 3, což Městský soud v Praze nejprve pod č.j., 1 NC 2825/2016 odmítl, následně však pod č.j. 1 Nc 2381/2017 s vyloučením OS pro Prahu 3 souhlasil a věc přikázal projednat Obvodnímu soudu pro Prahu 10, aniž se kterýkoliv z těchto označených soudů jakkoliv vyrovnal s prvoinstančním projednáním dle § 9 odst. 2 o.s.ř. Městským soudem v Praze, přestože dne 8.12.2016 Městský soud v Praze pod č.j. 1Nc 2825/2016 - 128 pro OS pro Praha 3 ke spisu č.j. 7 Nc 2/2016 uvedl, že (také) žalobce se má vyjádřit k příslušnosti soudu, což žalobce opakovaně učinil a označil Městský soud v Praze jako prvoinstanční.
  9. Obvodní soud pro Prahu 10 dne 26. 4. 2017, č.j. 67 Nc 8008/2017-348 ve znění opravného usnesení ze dne 14. 7. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-517 rozhodl o odmítnutí žaloby a o nákladech řízení, proti čemuž se žalobce odvolal a žádal pro porušení § 9 odst. 2 o.s.ř. řádné projednání žaloby prvoinstatnčně Městským soudem v Praze.
  10. Městský soud v Praze dne 11.9.2017 č.j. 11 Co 246/2017 a OS pro Prahu 10 v usnesení ze dne 14.7.2017 č.j. 67 Nc 8008-2017 - 517 uvedl, že odvolací MS v Praze dne 29.6.2017 vyzval OS pro Prahu 10 k opravě usnesení ze dne 26.4.2017 č.j. 67 Nc 8008-2017-348 a správně označil účastníky řízení. Celkově tedy Městký soud v Praze o žalobě jednal a vydal rozhodnutí nejméně 4, resp. s otázkami ve správním ízení dle infozákona nejméně 10x!
  11. Že MS v Praze ani jednou neprojednal návrh na projednání věci prvoinstančně MS v Praze svědčí rozhodnutí ze dne 5.4.2017 č.j. Spr 962/2017, ve kterém Městský soud v Praze uvedl: „Pokud jde o stížnosti na průtahy v řízení, v současnosti není vedeno u zdejšího soudu (ať již v pozici soudu odvolacího nebo soudu nadřízeného) žádné řízení, které by mělo za účastníka řízení osoby Cannabis is The Cure,z.s. nebo Mgr. Dušana Dvořáka. V žádném řízení tak u zdejšího soudu ani nemůže docházet k průtahům. Pokud jde o skutečnost, že si stěžujete na špatný procesní postup v daném řízení (vedeném původně před Obvodním soudem pro Prahu 3 ze dne 7 Nc 2/2016), patrně na skutečnost, že věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze, pak Vám musím sdělit, že podle § 118 odst. 2, § 164 odst. 2 zák. o soudech a soudcích se stížností nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti“.
  12. Dne 30.7.2017 požádal žalobce Městskému soudu v Praze prvně žádost o informaci, pod jakým č.j. vede odvolací spor u Městského soudu v Praze. Viz níže.
  13. Žalovaná podala dne 20.7.2017 proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 67 Nc 8008/2017 ze dne 14.7.2017 odvolání dle § 205 odst. 2 písm e) g) o.s.ř., když uvedla, že hodnota sporu byla žalobcem vyčíslena na částku 3 000 000 Kč, hodnota jednoho úkonu právní pomoci tedy činí 20 300 Kč, paušální náhrada výdajů 300 Kč a příslušná DPH činí 4 326 Kč, celkem 24 926 Kč.
  14. Obvodní soud pro Prahu 10 dne 10.08.2017 pod č.j. 67 Nc 8008/2017-814 žalobci uvedl, že spis společně s odvoláním žalobce předal Městskému soudu v Praze.
  15. Žalobce od 14.8. 2017 telefonicky (2x) a od 18.8.2017 (5x) skrze datovou schránku žádal Městský soud vědět, pod jakým číslem jednacím je předmětná žaloba předaná OS pro Prahu 10 vedena u Měského soudu v Praze.
  16. Městský soud v Praze informace nevydal, proto byla na jeho jednání podána stížnost dne 13.8.2017.
  17. Ministerstvo spravedlnosti dne 18.10.2017 pod č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV/4 uvedlo, že Městský soud v Praze Ministerstvu spravedlnosti nepředal stížnost žalobce podanou dne 13.9.2017 skrze datovou schránku na nevydání informací k číslu žaloby na JUDr. Písaříkovou u MS v Praze.
  18. Předmětná žádaná informace o čísle jednacím projednávané žaloby na soudkyni JUDr. Písaříkovou ze dne 30.7.2017 a opětovně dne 18.8.2017 měla být Městským soudem v Praze dle zákona vydána nejpozději dne 20.8. 2017, resp. dne 7.9.2017.
  19. Městský soud v Praze rozhodl o odvolání žalované dne 11.9.2017 pod č.j. 11 Co 246/2017 v její prospěch bez projednání odvolání žalobce a ve spisu doložených důkazů, že došlo k porušení ust. § 9 odst. 2, písmeno g) h) a i)  o.s.ř. a věc má být prvoinstančně projednána Městským soudem v Praze.
  20. Na žádost o informaci k sdělení předmětného č.j. 11 Co 246/2017 Městský soud v Praze reagoval až dne 6.10.2017, kdy pod č.j. Si 1532/2017 uvedl, že žaloba " je u Městského soudu v Praze vedena jako věc obživlá dne 7. 9. 2017, nevyřízená, pod sp. zn. 11 Co 246/2017"
  21. Městký soud v Praze dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl: "K Vaší žádosti sdělujeme, že požadovaná informace Vám již byla poskytnuta, a to sdělením ze dne 6. 10. 2017, kde uvádíme, že věc je vedena pod sp. zn. 11 Co 246/2017, a nyní dodáváme, že v současnosti je ve stavu „skončeno.“ Pokud jde o stížnost na průtahy v řízení, vyjádřil se místopředseda Městského soudu v Praze Mgr. Hynek Zoubek dne 5. 4. 2017 nejen konkrétně, ale i obecně k podávání stížností a námitek nedostatku věcné příslušnosti."
  II add 2)
  1. Zopakujme, že dne 18.7. 2016 v odvolacím řízení bez ústního projednání rozhodl Městský soud v Praze pod č.j. 53 Co 140/2016, že žalovaný Ateliér ALF, o.s., Bořivojova 90, Praha 3 musí (exekučně) uhradit náhrady škody žalobci a odvolání žalovaného odmítl, protože prý Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou jeho statutární zástupci, což nebylo pravdou stejně jako nebylo pravdou, že sídlem nevládní organizace Ateliér ALF,o.s. do 1.1.2014 byla adresa Bořivojova 90, Praha 3.
  2. Městský soud se v odvolacím řízení č.j. 53 Co 140/2016 jakkoliv nevyrovnal ze skutečností doložitelnou ve spisech Ateliér ALF,z.s. u rejstříkového soudu a spisech v rejstříku u zmocněnce dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s., že ještě před ukončením platností nového občanského zákoníku (31.12.2013) byla v prosinci 2013 (2x) svolána valná hromada členů, věřitelů, zakladatelů a zaměstnanců Ateliér ALF, o.s., která změnila sídlo Ateliér ALF,o.s. na adresu Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc a zvolila statutární zástupce ve složení: předsedou správní rady zvolila Dušana Dvořáka, místopředsedou Veroniku Bartoňovou a člena správní Marcela Kováře
  3. Se souhlasem všech členů správní rady byl ještě před Valnou hromadou 14.5.2016, kde byl řádně zvolen, zmocněný Vladimír Dopita místopředsedkyni Veroniku Bartoňovou zastupoval, neboť ta byla druhým statutárním zástupcem, avšak měla napilno při studiu.
  4. Změna sídla a statutárních zástupců byla potvrzena na Valné hromadě dne 12.1.2014 a 21.8.2014, což je rovněž doloženo v rejstříkových spisech na stanovách.
  5. Dne 14.5.2016 Valná hromada Ateliér ALF,z.s. opět změnila sídlo na adresu Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 a dne 6.6.2016 rejstříkovému soudu doložila s úředně ověřenými podpisy zmocněným statutárním zástupcem Cannabis is The Cure, z.s. jako obecním zmocněncem, Dušanem Dvořákem návrh na změny v rejstříku a novou nájemní smlouvu, kterou do dne 14.7.2016 doložila nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. se s úředně ověřeným podpisem majitele Dušana Dvořáka.
  II. add 1 a add2)
  1. Souhrn spisů v předmětné věci – tučně uvedeny aktivní řízení (včetně přezkumu)

  1. Ministerstvo spravedlnosti č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV a č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV

  1. Městský soud v Praze č.j. 11 Co 246/2017, 11A 1/2017, 8 A 127/2016, 67 To 289/ 2016 , 53 Co 140/2016, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 1 Nc 2381/2017, 1 NC 2825/2016, St 133/2016, SPR 2505/2016, 21 Co 531/2012, 2 Ad 59/ 2010

  1. Vrchní soud v Praze č.j. 7 Cmo 346/2017, 11 To 48/2017, S 269/2016, 11 To 96/2016 a 11 To 33/2015

  1. Vrchní státní zastupitelství v Praze č.j. 1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639 / 2016

  1. Městské státní zastupitelství v Praze č.j. 3 KZN 1117/2012 k přezkumu OSZ na Praze 3 č.j. 3 ZN 82/2012 a č.j. KZT 337/2012 k přezkumu OSZ na Praze 1 č.j. 2 ZT 214 /2011

  1. Nejvyšší soud ČR dodatek kárného podnětu ze dne 18.10.2017 na předsedu Vrchního soudu v Praze za krytí nezákonné činnosti na MS v Praze vedený nečinným předsedou VS v Praze pod č.j. S 269/2016

  1. Nejvyšší státní zastupitelství ČR (dodatek kárného podnětu na vedoucí VSZ v Praze a další vedený pod č.j. 3 SPR 24/2017 (č.j. 3 SPR 24/2016) , přezkum nečinnosti č.j. 1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639 / 2016 )

  II.
  Souhrnně – závěr
  1. Je tedy zcela zjevné, že když předseda MS v Praze a předseda VS v Praze výše uvedenou nezákonnou činnost Městského soudu v Praze kryjí, nelze se domoci práva.
  III.
  Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Městskému soudu v Praze v odkazu na důkazy v kapitole IV.
  1. Žádost číslo jedna: Dne 12.10.2017 obdržel žalobce usnesení Městského soudu v Praze č.j. 11 Co 246/2017 11.10.2017 Asociace Cannabis is The Cure,z.s. podala dne 12.10.2017 poštou (pošta Karviná,, Darkov) do spisu č.j. 11 Co 246/2017 důkazy s rozhodnutími justice a exekutivy dokazující jejich kartel nejen při zajištění ochrany žalované. Šlo o originály rozhodnutí Ústavního soudu pod č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016, dále nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, dále Nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 Sdělte dle infozákona, zda bylo toto poštovní podání (pošta Karviná, 12.10.2017) vloženo do spisu č.j. 11 Co 246/2017, neboť žalobce toto nemůže ověřit ze spisu k podání dovolání a správní žalobě.
  2. Žádost číslo dva: Jak je uvedeno v usnesení č.j. 11 Co 246/2017, Obvodní soud pro Prahu 10 dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348 žalobní řízení zastavil, proto čemuž se žalobce odvolal a sdělil opětovně, že z důvodu porušení zákona konkrétně uvedeného v § 9 ods. 2 o.s.ř. patří prvoinstančně Městskému soudu v Praze. Dne 29.6.2017 Městský soud v Praze rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 má správně označit žalovaného, což v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348 absentovalo. Sdělte dle infozákona číslo jednací a zašlete kopii rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 29.6.2017 nebo případně i jiného data, kterým Městský soud v Praze rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 má správně označit žalovaného v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348
  3. Žádost číslo tři: Žalobce zaslal Městskému soudu v Praze dne 30.7.2017 – viz níže - první žádost o informaci, pod jakým číslem jednacím vede Městský soud v Praze odvolání žalobce na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348. Druhou žádost o informace s 5 dodatky a důkazy do spisu zaslal žalobce Městskému soudu v Praze dne 18.8.2017 – 7.9.2017 a žádal vědět, pod jakým číslem jednacím vede Městský soud v Praze odvolání žalobce na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 14. 7. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-517. Dne 13.9.2017 podal žalobce Městskému soudu v Praze stížnost na nevydání informace žádané od 18.8.2017. Tetí stížnost na nevydání informace Městským soudem v Praze byla žalobcem podána dne 4.10.2017. Městský soud v Praze dne 6.10.2017 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl, že žaloba " je u Městského soudu v Praze vedena jako věc obživlá dne 7. 9. 2017, nevyřízená, pod sp. zn. 11 Co 246/2017" Sdělte dle infozákona: A) jaké skutečnosti MS v Praze bránily vydat informaci k žádosti ze dne 30.7.2017, B) jaké skutečnosti MS v Praze bránily vydat informaci k žádosti ze dne 18.8.2017, C) jaké skutečnosti MS v Praze bránily předat ministesrtvu spravedlnosti stížnost na nevydání informace ze dne 13.9.2017, D) jaké skutečnosti vedly MS v Praze k tomu, že odvolací řízení dne 7.9.2017 obživlo a co tento pojem v praxi znamená a na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto (kdy, kým, pod jakým č.j.), že odvolání bylo odloženo a nebylo aktivní, E) jaké skutečnosti vedly MS v Praze dne 6.10. 2017 ke sdělení, že odvolací řízení ještě nebylo rozhodnutí, když bylo rozhodnuto dne 11.9.2017, což Městský soud v Praze potvrdil dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017
  4. Žádost číslo čtyři: Městský soud v Praze dne 18.10 pod č.j. Si 1532/2017 uvedl: "Pokud jde o stížnost na průtahy v řízení, vyjádřil se místopředseda Městského soudu v Praze Mgr. Hynek Zoubek dne 5. 4. 2017 nejen konkrétně, ale i obecně k podávání stížností a námitek nedostatku věcné příslušnosti." V tomto rozhodnutí č.j. Spr 962/2017 Městský soud v Praze uvedl: „Pokud jde o stížnosti na průtahy v řízení, v současnosti není vedeno u zdejšího soudu (ať již v pozici soudu odvolacího nebo soudu nadřízeného) žádné řízení, které by mělo za účastníka řízení osoby Cannabis is The Cure,z.s. nebo Mgr. Dušana Dvořáka. V žádném řízení tak u zdejšího soudu ani nemůže docházet k průtahům. Pokud jde o skutečnost, že si stěžujete na špatný procesní postup v daném řízení (vedeném původně před Obvodním soudem pro Prahu 3 ze dne 7 Nc 2/2016), patrně na skutečnost, že věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze, pak Vám musím sdělit, že podle § 118 odst. 2, § 164 odst. 2 zák. o soudech a soudcích se stížností nelze domáhat přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti“. Sdělte dle infozákona, jaké skutečnosti bránily Městskému soudu v Praze , který o žalobě tolikrát jednal (clekm nejméně 4x), vyjádřit se k opakovaným námitkám žalobce, že věc patří prvoinstannčně Městskému soudu v Praze.
  5. Žádost číslo pět: Jak je doloženo níže v důkazní příloze, byly MS v Praze opakovaně podávány stížnosti na průtahy projednání žaloby 11 A 1 /2017 ve věci nezákonného rozhodnutí MK ČR, když jednání žalovaného MK ČR prošlo již dvěma žalobami u MS v Praze (č.j. 5 A 185/2016, 5 A 201/2016) a žaloba na nezákonné rozhodnutí MK ČR ve věci registrace právnické osoby odmítnutá MK ČR upozorňovalo na datum podání návrhu na registraci již dne 14.7.2016. Městský soud stížnosti na průtahy v předmětné žalobě nikdy neuznal za důvodné. Naopak žaloba na soukyní Písaříkovou, resp. odvolání byla dne 7.9.2017 obživlá a dne 11.9.2017 byla rozhodnuta. Sdělte dle infozákona, jaká je průměrná délka projednání odvolacích řízení u MS v Praze v civilních sporech. Pokud statistiku nevedete, sdělte zda jsou 4 dny obvyklá doba odvolacího rozhodnutí MS v Praze.
 6. Sdělte dle infozákona, jaká je průměrná délka projednání odvolacích řízení u MS v Praze v civilních sporech. Pokud statistiku nevedete, sdělte zda jsou 4 dny obvyklá doba odvolacího rozhodnutí MS v Praze.


23.10.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
xxx
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Praze
sp. zn. S 269/2016

Věc: Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Praze sp. zn. S 269/2016 ve věci ke kárného podnětu ze dne 6.12.2016 na předsedu Městského soudu v Praze a pracovníky rejstříku a infocentra MS v Praze za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost při provedení změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. (IČ: 226 80 101 spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky v Praze spolupracující na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se společnostmi Konopí je lék,z.s., a Art Language Factory,z.s., od 10.10.2008) a také soudců MS a VS v Praze kryjících od roku 2012 – 2017 nezákonnou činnost nižších složek OČTŘ proti členům výzkumu na OS a OSZ pro Prahu 3, 1 7 a návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru zapíraných podat od roku 2010 s vědomě nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor, o nichž rozhoduje členská země.

Nejvyšší správní soud je rovněž odkazován na rozhodnutí od sp.zn. 4 Ads 165/ 2011 (žalobce - spoluzakladatelka odborné společnosti Konopí je lék,z.s.) do sp.zn. Aprk 6/2017 (žalobce - spoluzakladatel odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a předseda Cannabis is The Cure,z.s.)

Odůvodnění

1) Dne 22.9.2016 podal spolu zřizovatel Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s. v zastoupení dne 14.5.2016 řádně zvoleného předsedy a místopředsedy nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. Františka Slavíka a Slavomila Boudného kárný podnět na pracovníky rejstříku MS v Praze za vědomé průtahy a nezákonnou činnost (od 1.1.2014) mající dopady v exekucích vůči Ateliér ALF,z.s. u OS pro Prahu 3, Městské části pro Prahu 3 a Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2015 – 2017 a nezákonného ustanovování opatrovníka Ateliéru ALF,z.s. od roku 2014 při zasílání rozhodnutí žalob na Ateliér ALF,z.s. u OS na Praze 3 na vědomě vadnou pražskou adresu Bořivojova Praha 3 změněnou členy Ateliér ALF, z.s. do konce účinnosti zákona o sdružování občanů dne 31.12.2013 na Přichystalova 14 v Olomouci a potvrzenou opakovaně v konkrétních rozhodnutích Ministerstva vnitra, OS a OSZ pro Prahu 3, MS a MSZ, VS a VSZ v Praze v letech 2014 – 2016 a údajnou neexistencí statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s. od 1.1.2014 dosud při hrazení a uhrazení exekucí za škody způsobené konkrétními vědomě nešetřenými pachateli jednajícími ve spolupráci s nezákonně jednajícími soudci a státními zástupci OSZ a OS na Praze 3 a OSZ a OS na Praze 1 a OSZ a OS na Praze 7 a odvolacími orgány). Naposledy tak hanebně Městský soud v Praze rozhodl ještě dne 18.7.2016 v odvolání Ateliéru ALF,z.s. na exekuční rozsudek OS na Praze 3 v odvolacím řízení sp.zn. 53 Co 140/2016 a v odvolacím řízení místopředsedy Ateliér ALF,z.s. sp. zn. 67 To 289/ 2016 dne 22.9.2016 na rozsudek Obvodního soudu na Praze 7 a rovněž odmítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru.

2) K tomuto kárnému podnětu Ateliér ALF, z.s. ze dne 22.9.2016 se předseda MS v Praze dodnes nevyjádřil, přestože bylo doloženo na důkazech i předsedovi VS v Praze, že MS v Praze žádné odvolání Ateliér ALF,z.s. na usnesení rejstříku vůči provedení změn u Ateliér ALF, z.s. ze dne 10.8.2016, anebo dne 8.9.2017 MS v Praze k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze a MS v Praze uváděl nepravdivé informace ve správním řízení, že provedení změn brání odvolání Vrchnímu soudu v Praze, které MS v Praze předal VS v Praze, když žádné odvolání Ateliérem ALF,z.s. vůbec ani podáno nebylo a VS v Praze odvolání a jeho obdržení od MS v Praze ještě dne 10.10.2016 vyvrátil a uvedl, že žádné odvolání Ateliér ALF,z.s. neobdržel, viz níže označená rozhodnutí MS v Praze sp.zn. SI na podzim 2016.

3) Ve skutečnosti byla byla stížnostmi předsedovi MS v Praze od členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a členy asociace Open Royal Academy od 14.7.2016 opakovaně stěžována nezákonná činnost rejstříkového soudu MS v Praze vymáhající - kromě ostatních nezákonných zde uvedených aktivit - také samostatné úředně ověřené listiny o svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s., které u jiných společností nejen asociace Open Royal Academy nevymáhá (uveden příklad s povedením změn u jiného člena asociace Open Royal Academy Konopí je lék, z.s. po 14.5.2016 a vedené od 1.1.2014 rovněž u rejstříku MS v Praze) a doložení úředně ověřených listin členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. totožně jako Konopí je lék,z.s., že splňují zákonem žádané povinnosti a souhlasí s uvedením v rejstříku jako statutární orgán Ateliér ALF, z.

4) Přestože místopředseda MS v Praze (Slezská Praha 2) zodpovědný za rejstřík dne 29.9.2016 při osobním jednání se zmocněncem Ateliér ALF,z.s. a telefonickém hovoru s pracovnicí rejstříku označil usnesení rejstříku MS v Praze vůči Ateliér ALF,z.s. ze dne 8.9.2016 za naprosto zmatečné (zmocněnec jako statutární orgán Ateliér ALF, z.s. do 14.5.2016 měl v naprostém rozporu se zdravým rozumem dle usnesení ze dne 8.9.2016 udělit plnou moc sám sobě k provedení návrhu změn v rejstříku u Ateliér ALF,z.s. dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016) a toto usnesení místopředseda MS v Praze reinterpretoval k poslední zákonné povinnosti Ateliér ALF,z.s. k provedení změn, a to doložení jedné jediné úředně ověřené listiny čestného prohlášení, kterou Ateliér ALF,z.s. bezvýhradně dne 2.10.2016 splnil a následně promptně doložil rejstříku (viz přílohy doložené s dalšími důkazy ke kárnému podnětu na elektronickou podatelnu VS v Praze dne 1. 4. 2017 z emailové adresy openroyalacademy@gmail.com a zaevidované pod VS v Praze s běžným číslem 4174/2017), nezákonně jednající MS v Praze více než dva měsíce od vydání údajně Ateliérem ALF,z.s. odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016 předložil spis Vrchnímu soudu v Praze namísto provedení změn Ateliér ALF,z.s. více než 2 měsíce od údajně odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016.

5) Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 v rozporu s důkazy potvrdil, že se Ateliér ALF,z.s odvolal k usnesení ze dne 10.8.2016 a v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 žádal doložení samostatné listiny o svéprávnosti členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a žádal vydání přikazujícího usnesení MS v Praze k této věci, aniž se vyjádřil k nezákonné činnosti a probíhajícímu šetření MS v Praze a sdělení místopředsedy MS v Praze dne 29.9.2016 k usnesení rejstříku ze dne 8.9.2016 jako poslední podmínky před provedením změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s..

5) Přestože usnesení VS v Praze ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 vůči Ateliér ALF,z.s. je rejstříku MS v Praze již nejméně měsíc známo a statutární orgán Ateliér ALF,z.s. jej opětovně bezvýhradně naplnil (poučen o dovolání NS ČR), Městský soud v Praze dodnes nevydal usnesení, kterým by vyzval Ateliér ALF, z.s. k doložení samostatných listin o svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s. a tak členové statutárního orgánu s doložením těchto čestných prohlášení Městskému soudu v Praze zcela oprávněn váhají, protože nevědí, zda nebudou odmítnuty např. jako předčasně doložené a nereagující na usnesení MS v Praze, které VS v Praze v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 přikázal vydat, nebo MS v Praze změny odmítl zapsat z důvodu jiné šikany a obstrukce.

6) Dodejme, že se justice na OS na Praze 3, OS v Olomouci a Prostějově od 4.9.2012 dodnes pokouší ex ředitele Edukativní konopné kliniky o od 1.5.2009 – 11.5.2011 a 10.12.2013 – 14.5.2016 ex předsedu Ateliér ALF,o.s. a od 14.5.2016 zmocněnce Ateliér ALF, z.s. Dušana Dvořáka zbavit svéprávnosti přes tři posudky znalců (MUDr. Hřibňák a 2x MUDr. Švarc) a dva posudky znaleckých ústavů (PřF ÚP a PN Bohnice), že Dušan Dvořák je a byl vždy plně svéprávný a zcela příčetný a mohl doložit, že konopí není prekurzor, což by členům Open Royal Academy otevřelo cestu k Soudnímu dvoru zapíranou justicí a trestní exekutivou a ministerstvem spravedlnosti a ústavním soudem opakovaně od roku 2010, resp. 2012 (přezkumy pro porušení zákona justicí a ústavní stížnosti).

7) Doložme, že předseda Vrchního soudu v Praze dne 2.1.2017 ke kárnému podnětu na předsedu MS v Praze uvedl, že podle § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 7/2002 Sb., o kárném řízení soudců, podnět k podání návrhu na kárné řízení ze dne 26. 12. 2016 zaslal k dalšímu řízení předsedovi Městského soudu v Praze. Dodnes se však i přes tolikero stížností a důkazů o kárný podnět vůbec nezajímá, když šetřen má být předseda MS v Praze a je důvodné se domnívat, zda by neměl být předseda VS v Praze šetřen v kárném řízení za vědomé průtahy a zneužívání funkce při krytí vědomě nezákonné činnosti soudců a soudních úředníků také na VS v Praze, viz také níže!

8) Odvolací VS v Praze (stejně jako krajské soudy a zastupitelství) – jak bylo doloženo dne 9.11.2016 na podatelnu VS v Praze - odmítá od roku 2012 v trestních řízeních za nedovolenou výrobu konopných drog přijmout jako účastníky řízení poškozené členy asociace Open Royal Academy, výzkumu Konopí je lék (cannabis is The Cure) a zřizovatele Edukativní konopné kliniky, naposledy dne 20.11.20016 v usnesení sp. zn. 9 Tdo 96/2016 a přes řady stížností k této věci žádajících odůvodnění tohoto nezákonného jednání VSZ a VS v Praze dodnes nereaguje, stejně jako nereaguje na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru a odkazuje na vědomě nepravdivá usnesení NS a ÚS ČR v letech 2011 - 2016, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech rozhoduje členská země (viz také prekurzorové usnesení VS v Praze k předsedovi Konopí je lék,z.s. Miloslavu Tetourovi ze dne 28. 5. 2015, sp.zn. 11 To 33/2015 a odmítnutí položení předběžných otázek opětovně v rozporu s úmluvami a judikaturou a zákony opětovně také ÚS ČR dne 3.12.2015 sp.zn. I. ÚS 2431/15) .

9) Současně MS v Praze (OS na Praze 3) s vědomím VSZ a VS v Praze činí od 22.10.2016 vědomé průtahy a nezákonná rozhodnutí ve věci žaloby členů Open Royal Academy a předsedy Cannabis is The Cure, z.s. a ex ředitele pražské Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 Dušana Dvořáka na soudkyni OS na Praze 3 JUDr. Písaříkovou (u OS na Praze 3 sp.zn. 7 Nc 2/2016 ), kdy OS na Praze 3 v rozporu s ustanovením dle § 9, odst. 2 písmeno a, b etc. o.s.ř. předal věc MS v Praze pouze k posouzení, zda je k projednání žaloby přípustný OS na Praze 10, ten podání OS na Praze 3 přijal dne 22.10.2016 pod sp. zn. 1 NC 2825/2016 a přitom ve věci rozhodl pod zcela odlišnou sp. zn. 1 Nc 2381/2017 a uvedl, že příslušný k projednání je OS na Praze 10, což činí projednání žaloby zamítané projednat od roku 2014 pod různými záminkami další vědomě konané průtahy!. Dodejme, že opětovně OS na Praze 3 a OS na Praze 1 (usnesení dne 1.3. 2017 sp. zn. 6 T 21/ 2012 ) jedná jako v roce 2012 v kooperaci s pachateli zločinů na OS v Prostějově a dodejme, že obě soudkyně na OS Praha 1 a Praze 3 v létě 2012 stáhly obě žaloby na pachatele škod způsobených občanům, výzkumu a Edukativní konopné klinice u OS Praha 3 (sp.zn. 20 C 178/2011 a sp. zn. 20 C 2/ 2012) a současně JUDr. Markéta Písaříková z OS na Praze 3 podala na Dušana Dvořáka dne 4.9.2012 návrh na omezení svéprávnosti v rozporu s důkazy a přes protesty znalců a poškozených, a to po prvním prekurzorovém usnesení ÚS ČR vůči Dušanu Dvořákovi dne 13.4.2012 sp. zn.. II. ÚS 664/12 a změně legislativy v roce 2012 o nepřiznanou právní argumentaci Dušana Dvořáka. Protože soudní znalec MUDr. Peter Hřibňák označil dne 30.7.2013 Dušana Dvořáka za naprosto svéprávného, OS v Prostějově řešící od roku 2010 – 2017 celkem 6 obžalob organizované zločinecké skupiny s OSZ v Prostějově na Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných léčiv (tzn. drog -bylin) dne 6.8.2013 a opětovně dne 18.1.2017 označil Dušana Dvořáka za právně nezpůsobilého doložit, že konopí není prekurzor, přestože k posudku z roku 2013 OS v Prostějově znal další tři posudky znalců MUDr. Petera Hřibňáka z roku 2013 a MUDr. Jiřího Švarce z roku 2015 a z roku 2016 a znaleckých ústavů v roce 2015 a 2016 vyvracejících vědomé bludy exekutivy a justice a tří soudem určených zkorumpovaných znalců (nejvíce a nejbrutálněji je zfalšován je posudek znalce MUDr. Vladimíra Hosáka z roku 2015 navrhující ochrannou ústavní ochrannou léčbu Dušana Dvořáka až rok v ústavu!?), že Dušan Dvořák údajně není již od roku 2008 právně způsobilý – příčetný - prokázat, že konopí není prekurzor a nemá práva doložit důkazy, že konkrétní zločinecké uskupení soudců a státních zástupců způsobilo zločiny smluvním členům výzkumu kvalifikovatelné ve 4 odstavci § 149 trestního zákoníku (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena vědecky v roce 1994, resp. 1974). Dodejme, že rozhodnutí MS v Praze dokazující nezákonné jednání vůči Ateliér ALF,z.s. a členům asociace Open Royal Academy rozhodnutá MS v Praze na podzim roku 2016 sp.zn. Si 1248/2016, Si 1428/2016, Si 1519/2016, Si 1586/2016 a 1659/2016 a dokazující nezákonnou činnost MS v Praze byla doručena podavatelům doporučeně poštou v březnu 2017 namísto do datové schránky podavatelů žádosti o informace vůči Ateliér ALF, z.s., a žalobě na JUDr. Písaříkovou, resp. do datové schránky jejich zmocněnce – zmocnění doloženo od 6.1.2017 opakovaně s úředně ověřenými podpisy nejen MS a VS v Praze, viz též souhrnně za celou asociaci dne 14.5.2016, resp. od 19.1.2017 i k doručování a používání datové schránky Cannabis is The Cure,z.s. ve scanech na http://konopijelek.blogspot.cz/ Je s podivem že odmítavé rozhodnutí MS v Praze ze k neprovedení změn Ateliér ALF,z.s. ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 má dokonce dvě verze. V první zaslané emailem 30.9. 2016 podateli žádosti dne 15.9.2016 Ateliér ALF,z.s. v zastoupení správního rady Vladimíra Dopity je ten takto označen včetně sídla Ateliér ALF,z.s. na Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, v druhém rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 doručeném poštou je uveden jako žadatel Ateliér ALF,z.s. také v zastoupení také Miloslava Tetoura, předsedy Konopí je lék,z.s. Zda je v rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 měněn další text rozhodnutí jsme nezkoumali. K tomu doložme odmítavé rozhodnutí kárného podnětu ze dne 14.3.2016 ve věci odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozsudek OS na Praze 3 k Městskému soudu sp. zn. Spr 647/2016. Jde o řízení, ve kterém nebyl Ateliér ALF,z.s. opětovně seznán oprávněným účastníkem na něj u OS Praha 3 podaných žalob (viz též rozhodnutí MS v Praze ze dne 14.7.2014 sp.zn. Si 517/2014 k nepřevedení sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Konopí je lék,z.s (a Ateliér ALF,z.s.) do Olomouce na adresu Přichystalova 14 po ukončení platnosti zákona o sdružování občanů od dne 1.1.2014. Viz též rozhodnutí OS na Praze 3 ze dne 3.1.2014 sp.zn. 53 SI 252/2013 k sídlu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (nejen Art Language Factory,z.s.) od 1.1.2014 na Přichystalova 14., Olomouc. Sídlo, statutární orgán a označení Art Language Factory, z.s. není do 1.4.2017 v rejstříku změněno – viz níže.

10) Dodejme, že analogicky nezákonně jako MS v Praze jedná KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, který přes řady stížností Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů podaných po 14.7.2016 předsedovi soudu podávaných od 28.10.2016 jako kárný podnět ještě dne 15.12. 2016 vědomě nepravdivě uváděl, že není možné v rejstříku u KS v Olomouci činit navrhované změny dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a jeho člena a spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky Art Language Factory,z.s., protože usnesení rejstříku KS v Olomouci k předmětným společnostem ze dne 1.7.2016 dosud nenabylo právní moci, když právní moci dané usnesení ze dne 1.7.2016 nabylo právní moci dne 26.7.2016 ( Společenství ….) a dne 6.8.2016 (Art Language Factory,z.s.,) jak také uvedla v rozhodnutí ke stížnostem v sp. zn. Spr 2907/2016 ze dne 18.10. 2016 a 11.11.2016 také předsedkyně KS v Ostravě, ale vědomě nepravdivě uvedla, že změny nebyly provedeny z důvodu nedoložení úředně ověřeného zmocnění obou výše uvedených společností dle § 441 o.z. společnosti Cannabis is The Cure, z.s. a jejímu předsedovi, když toto zmocnění bylo doloženo všemi třemi členy statutárního orgánu a jednateli obou společností opakovaně a je uvedeno i v usnesení společné Valné hromady členů asociace Open Royal Academy ze dne 14.5.2016 a je ověřitelné také na www.justice.cz ve Sbírce listin Cannabis is The Cue,z.s. viz níže v příloze. Více níže.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme,
aby Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že

1. Určí termín rozhodnutí (nejlépe 3 dny od dodání rozhodnutí NSS ČR), ve kterém se předseda VS v Praze v rozhodnutí v řádném odůvodnění vyrovná s kárnými podněty a výše doloženou nezákonnou činností VS a MS v Praze
- a po určení advokáta Ateliér ALF,z.s., ev. zmocněnci Cannabis is The Cure,z.s. ev. Dušanu Dvořákovi Nejvyšším správním soudem ev. v přikázání určení advokáta VS v Praze -
2. Podá urgentně přiložené předběžné otázky Soudnímu dvoru v souladu s čl. 267 Smlouvy Společenství

S pozdravem Konopí je lék, na lidskou blbost a zlou vůli však nepomáhá

Dne 2.4.2017

Jménem poškozených návrh za Cannabis is The Cure,z.s. podávají

Dušan Dvořák MMCA, předseda a Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda

Důkazní přílohy

.Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Olomouci
sp. zn. S 13/2017


Věc: Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Olomouci ve věci ke kárného podnětu na předsedy Krajského soudu v Ostravě a KS Olomouci a pracovníky rejstříku u KS v Olomouci za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost rejstříku vedených údajně dle infocentra VS v Olomouci pod sp. zn. S 13/2017 a návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru.


Odůvodnění

1) Nechápeme sice, jak může být kárný podnět ze dne 12.12.2016 veden u Vrchního soudu v Olomouci pod sp.zn. S 13/2017, jak nám uvedlo dne 20.3.2017 info centrum, uveďme však, že jsme předsedovi VS v Olomouci v průběhu více než 90 dnů doložili dostatek důkazů, aby ve věci rozhodl, neboť dle info centra KS v Olomouci ze dne 20.3.2017 jsou spisy a Sbírka listin Cannabis is The Cure, z.s., Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a Art Language Factory,z.s. od 6.3. 2017 u Vrchního soudu v Olomouci. Protože jsou spisy u VS v Olomouci, žádáme právě tento soud o vydání úředně neověřených opisů listiny o plné svéprávnosti u členů statutárních orgánů uvedených společností, které nám rejstřík KS v Olomouci v rozporu se zákonem o rejstřících zapírá vydat, stejně jako níže v příloze uvedené informace, co brání provedení změn u Art Language Factory,z.s.

2) Konkrétně doložme tyto podané dodatky s důkazy pro řešení kárného podnětu předsedovi Vrchního soudu v Olomouci s obsáhlými důkazními přílohami zvůle správního orgánu a předsedů KS v Ostravě a Olomouci doručené do datové schránky VS v Olomouci dne 31.3.2017 (2x), 27.3.2017, 20.3.2017 a 19.3.2017 s tím, že dne 20.3.2017 byl dodatek podán rovněž z datové schránky předsedy správní rady Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořák jako fyzické osoby.

3) S ohledem na fat, že se členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Konopí je lék, z.s.., Ateliér ALF,z.s. a Art Language Factory,z.s.) od 11.9. 2010 se nejen prostřednictvím žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s. jako fyzické osoby) marně domáhají být účastníky trestních řízení u OS v Prostějově a KS v Brně (sídlo výzkumnické farmy v Ospělově) a OS na Praze 3 a MS v Praze (sídlo Edukativní konopné kliniky v letech 2010 – 2012) a od roku 2012 v žalobách u KS v Olomouci (civilní) a od roku 2016 ve správních žalobách u KS v Brně a MS v Praze a od od 11.9. 2010 se prostřednictvím nejen žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s.) marně domáhají položení předběžných otázek Soudnímu dvoru, navrhujeme nejvyššímu soudu tyto předběžné otázky uvedené v příloze v souladu s 267 Smlouvy položit Soudnímu dvoru a ignorovat tak vědomě nepravdivé tvrzení obecní, odvolací a dovolací justice od roku 2010 - 2017, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech drog rozhodují členské země. Jak známo a doloženo i judikaturou v roce 2006 a 2008, konopí není prekurzor, navíc v zákoně o prekurzorech drog není uvedeno, ani uvedeno být nemůže, protože není chemickou látkou k výrobě chemických drog. Důvodem nepoložen předběžných otázek je nejen důvodnost předpokladu nevymahatelnosti správního a trestního předpisu, ale také nezákonná ochrana nevyšetřování zločinů spáchaných konkrétními důvodně podezřelými soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149, odst,4 trestního zákoníku při netrestnosti skutku obětí zločinu státních orgánů a jeho zástupců dle úmluv, judikatury a §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku, k čemuž justice a exekutiva mlčí a odmítá se vyjadřovat a to včetně 10 odmítavých rozhodnutí projednat stížnosti na rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu Evropským soudem pro lidská práva a 2 odmítavých rozhodnutí Evropské komise věc předat Soudnímu dvoru v letech 2012 - 2017.

Dne 1.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha podání ze dne 31.3.2017


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvu spravedlnosti ČR k odvolání/stížnosti dle infozákona
Vrchnímu soudu v Olomouci, ke kárným podnětům sp. zn. S 13/2017

Věc: Stížnost na (opakované) nevydávání informací Krajským soudem v Olomouci, nyní žádaných dne 7.3.2017 s dotazem, co brání povedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , IČ 227 24 303 rejstříkem KS v Olomouci, když lhůta je 5 dní

Odůvodnění stížnosti a kárného podnětu

 1. Po desítkách stížností od 14.7.2016 a podaný kárný podnět nejprve vedení KS v Olomouci a následně KS v Ostravě (oběma vedoucími zcela ignorováno) a následně Vrchnímu soudu v Olomouci šetřený dle infocentra pod sp. zn. S 13/2017, Krajský soud v Olomouci dne 25.1.2017 vydal usnesení, kterým určil, že nevládní organizace Art Language Factory. o.s. , IČ 227 24 303 opětovně doložit úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn dle doloženého usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 (již nebylo žádáno v rozporu se zákonem přepsat zápis z Valné hromady, dodat neexistující materiály, opravit formálně správné stanovy o správné IČ (?!) apod. jak bylo žádáno ještě 28.11.2016)
 2. Proti tomu podala společnost Art Language Factory,z.s. dne 30.1.2017 námitku a doložila 3 úředně ověřené čestné prohlášení, které v této věci podala jen od 28.12.2016! Námitka nebyla KS v Olomouci dne 3. 2. 2017 uznána – bez jakéhokoliv odůvodnění!
 3. Společnost Art Language Factory, z.s. proto dne 13.2.2017 na podatelně KS v Olomouci podala opětovně úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn v rejstříku a zmocnění bylo doloženo, jak ex předsedkyní Art Language Factory, o.s. do 14.5.2016, tak předsedou Art Language Factory,z.s. zvoleným na Valné hromadě dne 14.5.2016
 4. Dne 21.2.2017 zaslal zmocněnec KS v Olomouci žádost o urgentní provedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , na což soud jakkoliv nereagoval.
 5. Dne 7.3.2017 jsme KS v Olomouci zaslali žádost o informace, co brání povedení změn u Art Language Factory,z.s., na což soud rovněž nereagoval a KS v Ostravě k této justiční zvůli a korupci dne 17.3.2017 sp. zn. Spr 3804 /2016 vědomě nepravdivě uvedl, že dosud nebylo dodáno úředně ověřené čestné prohlášení, když bylo od 6.6.2016 dodáno nejméně 15x.
 6. Navrhujeme, aby předseda Vrchního soudu v Olomouci v rámci šetření kárných podnětů přikázal všechny nevládní organizace asociace Open Royal Academy řádně zapsat v rejstříku dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 a zveřejnit listiny ve Sbírce listin, které se od 6.1.2017 maně domáháme zveřejnit ve věci zmocnění (u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. vyškrtnout Vlastimila Blaťáka, který dne 15.10.2016 odstoupil z funkce člena správní rady a jednatele a dne 16.2.2017 byl pro nezákonné jednání a vědomě způsobení škod vyloučen, což bylo do 30.1.2017 celkem 3 x doloženo s úředně ověřeným podpisem KS v Olomouci včetně trestního oznámení a žaloby na Vlastimila Blaťáka dne 17.1.2017 na podatelně KS v Olomouci, rejstřík však Vlastimila Blaťáka – zřejmě v součinnosti s analogicky nezákonně jednajícím Krajským úřadem OK – dne 26.1.2017 zapsal a 30.1.2017 zveřejnil v rejstříku jako jednatele! Stejně pak jako u Cannabis is The Cure,z.s. KS v Olomouci provede rejstřík u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů změny se správnou a plně označenou adresou a specifikací sídla „Open Royal Academy“, u Art Language Factory,z.s. s adresou dle nájemní smlouvy stejně jako jiní zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, resp. 798 55 Ludmírov, Ospělov 6. Dodejme, že vzhledem k podaným kárným podnětům jsme proti usnesení ze dne 26.1.2016 o provedení změn u nevládních organizací Společenství …z.s. a Cannabis …,z.s. nepodávali odvolání.
 7. Žádáme odvolací orgán Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby Krajskému soudu v Olomouci nařídil, aby vydal informace, co brání provedení změn u Art Language Factory, z.s.

Dne 31.3. 2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Na níže uvedenou žádost o informace a stížnost na cenzuru ČT, Čro a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 21.3.2008 do dnešních dnů podávaných od 24. 12.2016 více než 100 smluvními partnery Cannabis is The Cure, z.s., např. statutárního zástupce odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Vojtěcha Karbana odmítla justice, exekutiva a zákonodárné sbory jakkoliv doložit, že neporušují zákon, stejně tak MS a MSZ v Praze a KS v Ostravě a mlčícího VS a VSZ v Praze a Olomouci a NS a NSZ v Brně:

Citujme:
Důkaz od:<vojtech.karban@seznam.cz>
Datum: 28. prosince 2016 10:03
Předmět: Naléhavé
Komu: artlanguagefactory@gmail.com, podatelna@nsoud.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, posta@msp.justice.cz, posta@vlada.cz, epodatelna@senat.cz, posta@psp.cz, posta@mvcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@rrtv.cz, openroyalacademy@gmail.com, radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, info@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, zpravy@nova.cz, brno@ctk.mail.cz, redakce@deník.cz

Žádost o informace veřejnoprávní ČT a ČRo, zákonodárcům, justici a exekutivě dle zákona č. 106/1999 Sb.
K žádosti:

S ohledem na odmítání veřejnoprávních medií, justice a exekutivy od roku 2008 veřejně projednat a vysvětlit porušování zákonů, judikatury a úmluv vůči občanům pěstujícím a používajícím konopí mi prosím ze zákona o svobodném, přístupu k informacím sdělte:
1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.

2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016

3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?

4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?

5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?

6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí?
7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?
8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z roku 2011 na http://vlada-cr.blogspot.cz

Děkuji za váš čas a zájem a prosím o zaslání rozhodnutí emailem na mou e-adresu. V případě, že vaše rozhodnutí v zákonné lhůtě neobdržím nebo nebude obsahovat požadované informace, dávám tímto právo a zmocňuji nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s. k podání stížnosti/odvolání nebo případně žaloby.


Přeji hezký den

Vojtěch Karban

1979-01-11
Mánesova 36
40003 Ústí nad Labem