Finanční úřad v Prostějově Finanční úřad v Ostravě a Olomouci

Odborná společnost Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 28, založena dne 14.7.2008 v Ospělově, registrována ČR dne 7.8.2008 a vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 22019, sídlo Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, elektronická podatelna: info@konopijelek.cz, www.konopijelek.cz Člen asociace Open Royal Academy.

Finanční úřad v Prostějově Finanční úřad v Ostravě a Olomouci

Věc: k doložení/vyvrácení justičně exekutivního kartelu dne 27.10.2010 u OSZ a OS v Prostějově a dalších státních orgánů a možná i Finanční správy ČR dle zákona o informacích č.106/1999 Sb. sdělte níže uvedené informace


K žádosti: Rok po registraci odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a v době příprav na otevření prvního odborné pracoviště Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha - Žižkov, konkrétně Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28.9.2009, jsme pro toto pracoviště a výzkumný program Konopí je lék (Cannabis is The Cure) získali investici v podobě léčivého konopí v hodnotě více než 77 mil. Kč. Tuto investici jsme již v lednu v roce 2010 podali ke zdanění, ale spádový finanční úřad v Konici, který je od roku 2016 (nebo 2015?) přesunut do Prostějova, odmítl v březnu 2010 zahájit daňové řízení a Finanční úřad v Ostravě (nebo Olomouci?) jeho rozhodnutí (zřejmě v květnu - červnu 2010) potvrdil. Finanční správa v těchto odmítavých rozhodnutích tvrdila, že daňové řízení vedené v režimu správního práva není možné vůbec zahájit pro nemožnost plnění dle ustanovení § 37, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.občanský zákoník v platném znění (právní úkon jehož plnění je nemožné, je absolutně neplatný). Protože v roce 2012 došlo v Edukativní konopné klinice ke zcizení vašich rozhodnutí, vaše tehdejší rozhodnutí nám prosím v kopii zašlete - případně u Finanční správy nejprve zajistěte a poté zašlete - a samostatně pak také sdělte.


1. Pod jakými čísly jednacími a kdy konkrétně došlo na jaře 2010 k rozhodnutí vašeho úřadu ve věci nemožnosti zahájení daňového řízení ve věci předmětné investice.

Komentář: Mylné rozhodnutí OSZ a OS v Prostějově sp. zn. 2 T 104/2010 o nemožnosti plnění bylo rozhodnuto až 27.10.2010. V rozhodnutí OS v Prostějově ze dne 27.10.2010 bylo totiž zcela vědomě opomenuto nejen ustanovení §§ 29 a 5,odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách v platném znění garantující každému občanovi pěstování, zpracování a distribuci konopí a jeho produktů k účelům pokusnickým a průmyslovým bez jakéhokoliv oznámení úřadům při pěstování konopí do 100 m2/osobu, nehledě na nenotifikaci a tedy nevymahatelnost trestního a správního předpisu dle nadřazeného práva EU, neexistenci zákonného předpisu na zjištění obsahu léčivého kanabinoidu THC v celém nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků dle ustanovení § 2 písm. d) zákona 167/1998 Sb. o návykových látkách v platném znění, netrestnosti canabisterapie dle judikatury a §§ 28 a 31, odst. 1 zákona č.40/2009 Sb. trestní zákoník atd. Protože se konopí pěstované nad 100 m2 oznamuje Celní správě a do 100m2 neexistuje regulační orgán, pěstování jsme oznámili státnímu zastupitelství, ministerstvu vnitra a policii již v roce 2008, kdy jsme výzkum po lednovém judikátu netrestnosti cannabisterpie zveřejnili a od té doby majitel výzkumnické farmy v Ospělově pěstování vždy státním orgánům oznamuje. Dodejme, že nad 100m2 je možné pěstovat pouze uznané odrůdy konopí s obsahem pouze do 0,2 % THC ve vrcholíku, nikoliv do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku jako na ploše do 100m2.

2. Na základě jakých konkrétních předpisů pracovníci Finančního úřadu v Konici na jaře 2010 (nebo snad pracovníci Finančního úřadu v Ostravě či Olomouc?) měřili ve skladech policie v Prostějově zkonfiskované rostliny konopí z výzkumnické farmy v Ospělově a určovali obsah do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny konopí, aby mohli půl roku před vydáním rozhodnutí o nemožnosti plnění (dne 27.10.2010) na jaře 2010 uvést, že daňové řízení není možné zahájit pro nemožnost plnění? Sdělte, jaké konkrétní úkony pro oprávněnost vydání tohoto rozhodnutí byly pracovníky na FÚ v Konici a Ostravě učiněny na jaře 2010.

Komentář: Dne 21.4.2016 předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. pod č. j. Zin 38/2016 (viz web NS ČR - zákon o informacích) k neexistenci zákonné normy a zcela rozdílným způsobům měření obsahu THC v konopí policií v různých krajích a doložení znaleckých posudků o zcela odlišných výsledcích obsahu účinné látky dle měřeného vzorku uvedl, že judikatura ve věci způsobu měření obsahu THC v konopí a určení vzorku k měření pro pěstitele do 100 m2 plochy neexistuje, přičemž k rozhodnutí bylo doloženo, že policie ignoruje i přesnou a přísnou unijní normu měření a určení vzorku pro uznané odrůdy do 0,2 % THC ve vrcholíku pro plochy nad 100 m2 a v měřeních pak zcela oprávněně vykazuje nadlimit nad 0,3% THC u odrůd do 0,2% THC ve vrcholíku a policejní měření jsou díky neexistenci předpisu vždy nepřezkoumatelná.


3. Jaké konkrétní skutečnosti vedly FU v Ostravě či Olomouci po vydání rozhodnutí o nemožnosti plnění a nezahájení daňového řízení o uznání předmětné investice k rozhodnutí adresovanému OS v Prostějově ke spisu sp. zn. 2 T 104/2010 po zahájení hlavního léčení dne 13.7.2010, aby jej OS Prostějov o průběhu a rozhodnutí informoval? Sdělte datum a číslo jednací a zašlete kopii rozhodnutí.
Komentář: V letech 2008 - 2016 mohou občané léčivé konopí s vyšším obsahem léčivého kanabinoidu CBD (nikoliv pouze THC) získat pouze z dovozu za cenu v lékárně cca 300 Kč/gram samičího květu konopí. Jak je vašim úřadům známo, v roce 2009 bylo v Ospělově zkonfiskováno cca 300 kilogramů léčivého konopí.

Pokud byste museli některé informace zjišťovat mimo váš úřad a mohlo by dojít k zprodlení, toto nám prosím předem elektronicky sdělte a specifikujte, ať nejsme nuceni podávat stížnost. Zákon pro takový případ dává lhůtu až 30 dní.

Děkujeme za váš zájem a čas, který jste rozhodnutí věnovali.

Dne 23.11.2016


Miloslav Tetour, MCA, předseda správní radyNa vědomí právní zástupce asociace Open Royal Academy

Cannabis is The Cure, z.s.