Otosport, 16.5.2015, darDarovací smlouva


Ing. Oto Kaděrka, IČ: 45228221
Zedníkova 12/113, PSČ 772 00 Olomouc – Radíkov
dárce

a

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů
První ryze olomoucký investor výzkumu Konopí je lék, http://onfam.eu/
Spisová značka:
L 4845 vedená u Krajského soudu v Ostravě  pobočka Olomouc
Vznik: 14.7.2000, registrace ČR dne 26.7. 2000, IČ: 706 312 98.
Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Zastoupený předsedou správní rady
Dušanem Dvořákem, MMCA, dále jen
Obdarovaný


uzavírají tuto darovací smlouvu za níže uvedených podmínek.

I.
Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému dar 3.000,- Kč na účet 8454852001 / 5500 určený na naplňování poslání obdarovaného.

II.
Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému byl poskytnut.

III.
Dárce je podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších změn oprávněn odečíst si poskytnutou částku nebo finanční hodnotu daru od základu daně.

IV.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné vůle, že ji neuzavřeli v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a na důkaz jejího souhlasu připojují své podpisy.
Dne…………………
….......................................                                 …............................................
                        dárce                                                                          obdarovaný