KSZ Olomouc, 22.5.2015, žádost o dohled a přezkum OSZ Jeseník

Cannabis is The Cure, z.s.,  IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Krajské státní zastupitelství prostřednictvím

OSZ  Jeseník - ZN 4111/2014

Žádost o dohled a přezkoumání postupu státní zástupkyně v usnesení č.j.  ZN 4111/2014-116 ze dne 15.5.2015.

Odůvodnění:

1.     Policie ČR (Jeseník) dne 20.1.2015 pod č.j. KRPM-13773-128/TČ-2014-141171 rozhodla usnesením o odložení podnětu ze dne 26.1.2014. Jsme zmocněncem poškozených.

2.     Zmocněnec poškozených dne 10.4.2015 a dodatkem dne 22.4. 2015 podal proti rozhodnutí P ČR v řádném termínu stížnost a doložil důkazy oprávněnosti trestního podnětu, se kterými se policejní orgán ve svém usnesení vůbec nevyrovnal. Doložili jsme,  že odložení trestního podnětu je účelové. Současně byla opětovně napadena podjatost a střet zájmů policejního orgánu i dozorujícího státního zastupitelství.

3.     OSZ Jeseník rozhodlo, že není podjaté a 15. 5.2015 pod č.j. ZN 4111/2014-116 rozhodlo usnesením, že stížnost na odložení trestního podnětu není důvodná, a to ani zčásti!

4.     Proti tomuto rozhodnutí OSZ Jeseník podáváme žádost o dohled a přezkoumání postupu státní zástupkyně, neboť ani policejní orgán, ani OSZ Jeseník se věcně nevyrovnali s doloženými důkazy o hrubém porušení trestního i přestupkového zákona.

5.     Naprosto účelovým je dle nás sdělení OSZ Jeseník, že v civilním řízení napadajícím původně i ze strany OSZ Jeseník více než měsíční nezákonné omezení osobní svobody poškozeného L.D. lékaři PN Bílá Voda  (od 24.12.2013 – 26.1.2014) Krajský soud v Olomouci dne 30.10.2014 pod č.j. 70 Co 449/2014-268 uznal zákonnost rozhodnutí OS v Jeseníku ze dne 1.4.2014 pod č.j. 10 L 6/2014-204 (prvotně ze dne 29.1.2014 vyšší soudní úřednicí - což bylo KSO zrušeno a věc nově projednána) o zákonnosti hospitalizace pana L.D. v PN Bílá Voda od 26.1.2014, nikoliv však od 23.12.2013, odkdy tam byl neoprávněně a pod pohrůžkou násilí a újmy držen bez souhlasu soudu. Jak bylo uvedeno a doloženo, do daného civilního řízení nebyl navíc poškozený L.D. v rozporu se zákonem jakkoliv vtažen a nesměl a nemohl ovlivnit jeho podobu a doložit soudu rozhodné skutečnosti,  neboť zmocněnec právně způsobilého poškozeného L.D. ustanovený jím v souladu s o.s.ř. byl z řízení nezákonně OS Jeseník vyloučen (dokonce s vědomím OSZ Jeseník) a poškozenému L.D byl ustanoven zcela lhostejný advokát, který se o osud poškozeného L.D. vůbec nezajímal, nekomunikoval s ním ani jednou, nepředával mu dokumentaci ze soudního řízení, neřešil odvolání, nežádal důkazy aj. hrubá porušení advokátních povinností. O koordinaci jednání okresního soudu využívajícího standardně (nejen znaleckých) služeb PN Bílá Voda a vědomé určení daného (lhostejného) advokáta se můžeme pouze domnívat.

6.     Dalším naprosto účelovým sdělením OSZ obhajujícím údajnou zákonnost jednání lékařů PN Bílá Voda je (des)interpretace znaleckého posudku poškozeného L.D., kdy i kdyby mel znalec tisíckrát pravdu o údajném duševním onemocnění poškozeného L.D. v době od 23.12.2013 do 26.1.2014, poškozený L.D. byl v rozporu se zákonem přes měsíc bez souhlasu soudu držen proti své vůli v PN Bílá Voda a bylo mu vyhrožováno injekcemi a odebráním osobních věcí kdykoliv, když (opakovaně) žádal PN Bílá Voda opustit, na což měl zákonné a ústavně garantované právo, o čemž jsou v policejním spisu dostatečné důkazy a svědecká tvrzení. Vrcholem cynismu a necitlivosti státní zástupkyně OSZ Jeseník je pak sdělení, že léčba poškozeného LD. byla standardní, když ve prospěch zastavení zneužívání psychiatrie na panu L.D. orodovali u lékařů i klienti PN Bílá Voda, lékaři v Jeseníku telefonicky ujišťovali pana L.D., že má právo PN Bílá Voda opustit, ten však nesměl a nevěděl, jak postupovat a lékař PN Bílá Voda žádal poškozeného DD o pomoc a spolupráci s poškozeným L.D. Ostatně zcela jednoduše doložitelné nepravdivé  sdělení primáře PN Bílá Voda Okresnímu soudu v Jeseníku po měsíčním věznění pana L.D. v PN Bílá Voda dne 26.1.2014 při žádosti primáře o povolení nucené hospitalizace pana L.D., že pan L.D. nemohl být o svých právech poučen kvůli údajně zhoršenému duševnímu stavu, je lehce vyvratitelné ze záznamu policie z daného dne a popisu klidného a věcného jednání pana LD s policisty (stejně ze dne 23.12.2013, kdy byl eskortován do PN Bílá Voda jako údajně nebezpečný jedinec, což byl vymyšlený konstrukt otce a následně i matky poškozeného L.D.), tak z doloženého videa s rozhovorem pana L.D. jednajícího zcela klidně s naopak vyhrožujícím primářem (bachařem?) PN Bílá Voda dne 26.1.2014 na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/

7.     Policejní orgán, ani dozorující státní zástupkyně jakkokoliv věcně a na důkazech nevyvrátili nepravdivá tvrzení lékařských zpráv, státní zástupkyně ani tehdy, kdy ji bylo sděleno, že soudní znalec MUDr. Jiří Švarc, PhD. pro trestní řízení 5 Nt 120/2014 u Okresního sodu v Olomouci v posudku č. 750 zcela vyvrátil nepravdivá sdělení lékařů PN Bílá Voda o poškozeném D.D. a krajské státní zastupitelství je žádáno, aby se s tímto posudkem a zejména pak ze zápisem z veřejného zasedání ze dne 14.5.2015 u OS v Olomouci seznámilo, neboť právě v zápisu znalec soudu rozvádí a podrobně vysvětluje, že poškozený DD žádnými bludy, paranoiu a schizoafektivní poruchou netrpí a účelové nepravdivé sdělení primáře PN Bílá Voda v propouštěcí zprávě poškozeného D.D. ze dne 27.1.2014 se nezakládají na pravdivých skutečnostech podložených důkazy, ale jen maskují fakt, že pan D.D. na nezákonné jednání primáře PN Bílá Voda upozornil dne 26.1.2014 policii a byl ihned z PN Bílá Voda primářem vyloučen (a následně byla primářem zfalšována zpráva o průběhu jeho hospitalizace). Konkrétní důkazy: je –li ve zprávě doložena schizoafektivní porucha, musí být doloženy důkazy o projevech této choroby v PN Bílá Voda, což nejsou, jsou-li uvedeny bludy či paranoia, musí být popsány a doloženy fakta naplňující daný pojem, což nejsou, je –li doložen jakýkoliv abúzus, musí být doloženy konkrétní diagnostické zjištění a fakta pro danou stanovenou diagnózu, což rovněž absentuje, jsou –li uvedeny režimové přestupky jako důvod vyloučení, musí být doložitelné, ze zápisů důkazně ověřitelné, že byly (jaké?) přestupky projednány (kdy, kým?), vyvozena nějaká sankce či opatření (např. domluva, pokárání, trest, atd.) a přestupek skutečně řešen, což rovněž nelze důkazně pracovníky PN Bílá Voda doložit. Vyloučení pana D.D. pro údajné nahromadění režimových přestupků je srovnatelné např. s porušením pracovní kázně a okamžitým propuštěním zaměstnance ze zaměstnání a takové jednání musí být (soudně) ověřitelné a doložitelné, pokud se kdokoliv cítí poškozen. Zde jde o jednání lékařů PN Bílá Voda maskující vlastní nezákonné jednání pomocí hrubých nepravdivých pomluv a sdělení o poškozeném D.D.

8.     K tomu dodejme, že ani policejní orgán, ani dozorující státní zástupkyně vůbec nereagovali na podezření ze „standardního“ nezákonného jednání lékaři PN Bílá Voda, kdy byl poškozeným L.D. označen případ ženy z Javorníku, která po údajném doložení nezákonností v PN Bílá Voda byla tímto pracovištěm (znalcem) označena za právně nezpůsobilou a i z tohoto a mnoha dalších „profesních“ důvodů byl již v samotném počátku řízení zmocněncem opakovaně upozorňován fakt střetu zájmů jesenických OČTŘ vůči PN Bílá Voda (jako významné regionální autoritě) a žádáno věc předat šetřit do jiného okresu, s čímž se - dle výpovědi poškozenému D.D. - vyšetřující policejní komisař ztotožňoval a údajně totéž žádal po OSZ, ale nebylo mu vyhověno.

9.     Je pro nás naprosto šokujícím výrokem dozorující státní zástupkyně její závěrečné sdělení, že zmocnění se cizí věci v hodnotě nejméně cca 1.000,- Kč (cannabis z výzkumu) poškozenému D.D., kterému lékaři ještě před nabytím účinnosti zákona č. 50/203 Sb. (cannabis do lékáren) doporučili cannabis užívat, „nevedlo k žádné újmě na zájmech chráněných trestním zákoníkem“, jak státní zástupkyně uvedla, když takové jednání je jen z hlediska majetku nejméně přestupkem, v případě léčiva a znehodnocení léčiva dokonce lékařem i možným trestným činem. O odborné nekompetentnosti primáře PN v dané věci byly doloženy policejnímu orgány odborné důkazy, stejně jako důkazní tvrzení, že se současně primář poškozenému D.D., který je vedoucím mezinárodního výzkumu cannabis s referencemi rektorů univerzit a prestižními cenami vlád, nadací a odborných společností,  přiznal k nakupování účinných mastí z cannabis z černého trhu, aby pak následně nechal svévolně znehodnotit věc poškozeného D.D., jež nebyla primářovým majetkem a nikoho neohrožovala a byla zcela po právu chráněna nejen trestním/přestupkovým a občanským zákoníkem, ale i zákonem o zdraví lidu a také  evropským a unijním právem, viz řízení Evropské komise proti České republice č.j. CHAP(2014) 3930 http://evropskakomise.blogspot.cz/ Pokud jde o přestupkové právo a jeho (vědomě? promeškané) lhůty, dodejme, že vlastní šetření několikanásobně překročilo lhůty dané trestním řádem, zmocněnec poškozených však nebyl nikdy informován o důvodech prodlení vyšetřování, přestože již na počátku uvedl, že žádá být průběžně informován.

10.  Žádáme krajské státní zastupitelství věcně vyvrátit doložené důkazy poškozených (a svědků), nikoliv údajnou zákonnost jednání lékařů PN Bílá Voda pouze slovně tvrdit, jako dozorující státní zástupkyně. Pokud krajské státní zastupitelství sezná, že odložení trestního podnětu je opravdu důvodné a nedošlo k neoprávněnému upření práv poškozených chráněných trestním zákoníkem,  žádáme laskavě, aby součástí rozhodnutí krajského státního zastupitelství bylo poučení o možných opravných prostředcích poškozených k takovémuto rozhodnutí KSZ a uvedena právní opatření k domožení se práv, která byla dosud poškozeným v civilním i trestním řízení upřena, dle poškozených a jejich zmocněnce v rozporu se zákonem civilním a trestním. 

Zasláno dne 22.května 2015  elektronicky se všemi identifikačními údaji bez uznávaného elektronického podpisu a současně poštou s podpisem  na adresu OSZ Jeseník.


Dušan Dvořák, MMCA, v.r.
předseda správní rady – oprávněná osoba
Cannabis is The Cure, z.s. - zmocněnec